Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych: Brzeźce, Studzionka, Wisła Mała, Wisła Wielka, wchodzącej w skład jednostki ewidencyjnej Pszczyna (W) w woj. śląskim.

Starostwo Powiatowe w Pszczynie

Starostwo Powiatowe w Pszczynie

Pszczyna

Dodano: Czwartek, 20 kwietnia 2017 r.

Termin: Czwartek, 4 maja 2017 r. godz. 10:00

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.przetargi.powiat.pszczyna.pl
________________________________________
Ogłoszenie nr 69790 - 2017 z dnia 2017-04-20 r.
Pszczyna: Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych: Brzeźce, Studzionka, Wisła Mała, Wisła Wielka, wchodzącej w skład jednostki ewidencyjnej Pszczyna (W) w woj. śląskim.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej : nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe: Powiat Pszczyński, krajowy numer identyfikacyjny: 276255074; ul.3 Maja 10, 43-200 Pszczyna, woj. Śląskie, tel./fax 32 4492312, e-mail: zamowienia@powiat.pszczyna.pl strona internetowa Zamawiającego: www.powiat.pszczyna.pl
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Pszczyński, krajowy numer identyfikacyjny ---, ul. ul. 3 Maja 10, 43-200 Pszczyna, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 4492300, 032 4492399, e-mail zamowienia@powiat.pszczyna.pl, faks 324 492 345.
Adres strony internetowej (URL): www.przetargi.powiat.pszczyna.pl
Adres profilu nabywcy: www.przetargi.powiat.pszczyna.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA: Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL): tak: www.przetargi.powiat.pszczyna.pl
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: tak : www.przetargi.powiat.pszczyna.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie: nie : adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: tak : Inny sposób:
Osobiście lub przesyłką pocztową na adres:
Adres: 43-200 Pszczyna; ul. 3 Maja 10, I piętro Sekretariat Starostwa Powiatowego, pokój 35.
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych: Brzeźce, Studzionka, Wisła Mała, Wisła Wielka, wchodzącej w skład jednostki ewidencyjnej Pszczyna (W) w woj. śląskim.
Numer referencyjny: IZ.272.8.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny: nie
II.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części: Nie
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.Przedmiotem zamówienia jest:Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych: Brzeźce, Studzionka, Wisła Mała, Wisła Wielka, wchodzącej w skład jednostki ewidencyjnej Pszczyna (W) w woj. śląskim. 2.Ogólny zakres przedmiotu zamówienia: a.Usunięcie na mapie ewidencyjnej i w części opisowej rozbieżności generowanych przez system w postaci synchronizacji uproszczonej oraz uzupełnienie konturów budynków ujawnionych na mapie obiektami trwale z nimi związanymi, takimi jak: tarasy, werandy, wiatrołapy, schody, podpory, rampy, wjazdy do podziemia, podjazdy dla osób niepełnosprawnych; pozyskanymi z numerycznej mapy zasadniczej.b.Weryfikacja zgodności, zmodyfikowanej w powyższy sposób, treści mapy ewidencyjnej ze stanem faktycznym na gruncie, opis sposobu zagospodarowania tych działek i budynków, dla których konieczna będzie aktualizacja danych w bazie, ustalenie działek dla których niezbędna będzie klasyfikacja gleboznawcza kontrolna w celu usunięcia wątpliwości co do prawidłowości klasy bonitacyjnej i rodzaju gleby.c.Pomiar uzupełniający ustalonych w terenie zmian w danych dotyczących budynków; w tym brakujących obiektów trwale z nimi związanych oraz zasięgów użytków gruntowych i ustaleń dokonywanych przez klasyfikatora gleboznawczego (odkrywki kontrolne, zweryfikowane zasięgi).d.Weryfikacja adresów działek i budynków na podstawie dostępnych rejestrów publicznych oraz wyników wywiadu terenowego.e.Przypisanie w bazie EGiB: a)elektronicznych numerów ksiąg wieczystych wszystkim działkom, lokalom oraz budynkom znajdującym się na gruntach oddanych w wieczyste użytkowanie, a w przypadku gdy działka nie ma założonej księgi - przypisanie jej oznaczenia dokumentów określających własność,b)wszystkim działkom ewidencyjnym identyfikatora rejonu statystycznego, c)właściwym działkom i budynkom numeru rejestru zabytków prowadzonego na podstawie przepisów o ochronie dóbr kultury, d)działkom ewidencyjnym stanowiącym drogi publiczne; numery tych dróg nadane na podstawie przepisów o drogach publicznych i dodatkowo nazwę ulicy, jeżeli droga publiczna pełni tę funkcję, e)budynkom, działkom oraz adresom zamieszkania podmiotów ewidencyjnych właściwych nazw ulic i miejscowości, wszystkim budynkom w bazie rodzaju wg KŚT oraz klasy wg PKOB, f)działkom ewidencyjnym stanowiącym obiekty fizjograficzne, takie jak: cieki, zbiorniki wodne, parki, uroczyska leśne – nazwy tych obiektów, f.Weryfikacja ujawnionych w bazie EGiB danych dla nieruchomości lokalowych stanowiących odrębny przedmiot własności na podstawie zapisów w księgach wieczystych oraz wyeliminowanie w bazie stwierdzonych rozbieżności – liczba lokali ujawnionych w księgach wieczystych i bazie ewidencyjnej winna być identyczna.g. Uzupełnienie w bazie – część opisowa brakujących numerów:a)PESEL dla osób fizycznych - na podstawie analizowanych ksiąg wieczystych oraz udostępnionych dobrowolnie przez właścicieli, przy okazji opracowywania w terenie protokołu ze sposobu zagospodarowania działek i budynków lub w czasie wyłożenia danych do wglądu,b)REGON – w odniesieniu do osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą z jednoczesną weryfikacją nazewnictwa tych podmiotów.h.Uporządkowanie nazw grup i podgrup rejestrowych oraz scalenie jednostek rejestrowych wyłącznie dla osób fizycznych. i.Weryfikacja atrybutów opisowych punktów granicznych działek ujawnionych w bazie EGiB (w kartotece punktów) w oparciu o archiwalne dokumenty pomiarowe oraz uzupełnienie jej punktami, które nie zostały w niej dotychczas ujawnione. j.Porównanie danych ewidencyjnych przedmiotowych z danymi ujawnionymi w dziale I ksiąg wieczystych oraz opracowanie zawiadomień adresowanych do właściwego Sądu o stwierdzonych rozbieżnościach między tymi danymi, a także opracowanie wykazu działek, które są w badanych księgach a nie mają odpowiednika w bazie.k. Porównanie danych podmiotowych ujawnionych w KW i bazie oraz opracowanie zestawienia ustalonych rozbieżności.l. Weryfikacja schematu osi ulic i dróg.m. Wykonanie skanów wszystkich dokumentów analogowych, opracowanych w terenie i w czasie prac kameralnych, stanowiących podstawę ujawnienia zmian w bazie oraz podpięcie skanów do bazy.n.Opracowanie odpowiednich wykazów zmian dla potrzeb: ujawnienia zmian danych ewidencyjnych działek, w tym likwidacji w działkach użytków gruntowych o pow. mniejszej od 100 m2 ,usunięcia z bazy użytków gruntowych dr, S, N i Ls nie spełniających wymogów rozporządzenia oraz aktualizacji danych ewidencyjnych budynków. o.Wyłożenie opracowanego projektu operatu opisowo-kartograficznego dla obrębów do publicznego wglądu w siedzibie starostwa przez 15 dni roboczych, uczestniczenie w rozstrzyganiu uwag zgłoszonych do protokołu przez weryfikujących dane, sprawdzenie w terenie czy uwagi są zasadne, opracowanie dokumentacji dla potrzeb wydania decyzji rozstrzygających zarzuty, zgłoszone w terminie 30 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Woj. Śląskiego informacji starosty o tym, że dane ujawnionew projekcie stają się danymi obowiązującymi.p.Skompletowanie zgromadzonej dokumentacji z uwzględnieniem oczekiwań Zamawiającego. 2.Ogólne dane statystyczne opisujące przedmiot zamówienia (część opisowa):a.Obręb: Brzeźce: pow. 748ha ; liczba działek: 1376, liczba budynków:646,liczba lokali: 2.b. Obręb: Studzionka, pow. 2313ha; liczba działek: 3249, liczba budynków: 1415; liczba lokali: 50. c.Obręb: Wisła Mała, pow. 760ha; liczba działek: 1092, liczba budynków: 753; liczba lokali: 1 d.Obręb: Wisła Wielka, pow. 921ha; liczba działek: 2367; liczba budynków: 1327; liczba lokali; 7.RAZEM: pow: 4742ha; liczba działek 8084ha; liczba budynków: 4141; liczba lokali: 60 3.Zamawiający informuje, że rejestr ewidencji gruntów i budynków prowadzony jest w bazie Zamawiającego w programie Ewid2007v.9 Wykonawca zobowiązany będzie do wprowadzenia danych w siedzibie Zamawiającego w w/w systemie.Szczegółowy zakres prac zawierają załączniki do SIWZ nr 1a Opis przedmiotu zamówienia i 1b do siwz Warunki Techniczne. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy.Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.Zamówienia publicznego na przedmiot zamówienia opisany w pkt. III. SIWZ udziela się w trybie przetargu nieograniczonego o równowartości poniżej 209 000€ na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.
II.5) Główny kod CPV: 70000000-1
Dodatkowe kody CPV:72314000-9, 71354000-4, 71356100-9, 71354300-7, 71700000-5, 72312100-6, 71355000-1
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: data zakończenia: 15/11/2017
II.9) Informacje dodatkowe: UWAGA! Przez termin końcowy realizacji należy rozumieć otrzymanie przez Wykonawcę POZYTYWNEGO protokołu kontroli z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnejw Pszczynie !!
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: W celu potwierdzenia okoliczności,o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy tj. w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli: 1. Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał w sposób należyty co najmniej dwie usługi geodezyjne, których przedmiotem była kompleksowa modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obiektu nie mniejszego niż jedna gmina lub dla obiektu nie mniejszego niż cztery obręby, wykonanych w trybie art. 24a ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.UWAGA:Zamawiający precyzuje, iż przez usługę kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków, należy rozumieć usługę obejmującą łącznie wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i modernizację ewidencji budynków ). Przedmiotowy wymóg dotyczy każdej usługi, którą wykazuje wykonawca na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu.Pod pojęciem kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków Zamawiający rozumie definicję wskazaną w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Pod pojęciem gminy użytej w opisie warunku udziału w niniejszym postępowaniu przetargowym Zamawiający rozumie jednostkę ewidencyjną, która jest zdefiniowana w par. 5ust.1 pkt 1 i par.6 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U.2001 Nr 38 poz. 454 ze zm.).Wykonawca powinien wskazać przedmiot, datę wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane (wzór stanowi załącznik Nr 6 do SIWZ). Do wykazu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dowody potwierdzające, czy usługi zostały wykonane należycie. W odniesieniu do warunku dotyczącego doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 2. Jeżeli Wykonawca wykaże, dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) przynajmniej dwoma osobami z uprawnieniami zawodowymi w zakresie geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne; zgodnie przepisami ustawy z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U.2016 poz. 1629.(wzór stanowi załącznik Nr 7 do SIWZ).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu potwierdzenia okoliczności,o których mowa w art. 25 ust.1 pkt 3 ustawy PZP Zamawiający wymaga złożenia: 1. Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 2. Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,3.Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.4. Oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716); w celu wykazania braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy; 5. Oświadczenia Wykonawcy o braku istnienia podstaw wykluczenia iż, nie wykonał albo nie należycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust.1 pkt 1-4,co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie w/w dokumenty muszą być złożone przez każdy podmiot.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia okoliczności,o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy tj. w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający wymaga złożenia:1. Wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane oraz z załączeniem dowodów określających, czy usługi te zostały wykonane należycie(wzór stanowi załącznik Nr 6 do SIWZ)2. Wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór stanowi załącznik Nr 7 do SIWZ).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Ocena wstępna, której poddawani są wszyscy Wykonawcy, odbędzie się na podstawie informacji zawartych w poniższych dokumentach i oświadczeniach, które należy załączyć do oferty:1.Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu załącznik nr 3 do SIWZ.2.Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu – załącznik nr 4 do SIWZ. 3.Formularz ofertowy – załącznik nr 2 do SIWZ.4.Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy – jeżeli zostało ustanowione bądź do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza (dotyczy również spółki cywilnej); pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza.5.Zobowiązanie podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia w przypadku, gdy Wykonawca, będzie polegał na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów.6.Oświadczenia, o których mowa w punkcie 1 i 2 składane przez każdego z Wykonawców w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.7.Oświadczenia, o których mowa w punkcie 1 i 2 składane przez każdy inny podmiot w przypadku gdy Wykonawca, powołuje się na zasoby innych podmiotów (w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie,w jakim powołuje się na ich zasoby). Uwaga: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert (o której mowa w art. 86 ust. 5) przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. (oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie z załącznikiem nr 4a do siwz).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
tak, Informacja na temat wadium:
1.Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości: 5000,00 (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) w terminie do dnia 04 maja 2017 do godz. 10.00.Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.3.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a.pieniądzu,b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,c.gwarancjach bankowych, d.gwarancjach ubezpieczeniowych,e.poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2014r. poz. 1804 i z 2015r. poz. 978 i 1240).4.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na konto nr 18 8448 0004 0006 1229 2033 0007 w terminie zgodnym z pkt 1. UWAGA: Wadium w tej formie uważa się za wniesione w sposób prawidłowy, gdy środki pieniężne wpłyną na konto Zamawiającego przed upływem terminu składnia ofert.5.Wadium wnoszone w postaci niepieniężnej należy złożyć w oryginalnym egzemplarzu bezpośrednio w ofercie. UWAGA: Zaleca się zamieścić dokument wadialny w taki sposób, aby jego zwrot przez Zamawiającego nie naruszył integralności oferty wraz z załącznikami (np. umieszczony w koszulce foliowej, co pozwoli na swobodne oddzielenie wadium od reszty dokumentów).6.Wadium wnoszone w postaci niepieniężnej powinno być wystawione (wymieniać nazwy) na wszystkie podmioty działające wspólnie lub może być wystawiona tylko na jednego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia pod warunkiem, że ten podmiot jest prawidłowo umocowanym pełnomocnikiem, uprawnionym do działania w imieniu i na rzecz wszystkich współwykonawców.6.Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.7.Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego na którym było ono przechowywane pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.8. Wadium wnoszone w formie innej niż w pieniądzu musi spełniać wymagania wynikające z z ustawy PZP, w szczególności określać bezwarunkowy, nieodwołalny obowiązek zapłaty na pierwsze żądanie Zamawiającego, w przypadkach określonych w ustawie oraz być ważne przez okres związania ofertą, określony w niniejszej SIWZ. Wadium musi być wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 9.Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 10.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.11.Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 12.Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 9, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 13.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca którego oferta została wybrana: a. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,c. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 14. Jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy Zamawiający odrzuca ofertę.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: nie
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: nie
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: nie
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60
Termin realizacji 10
Okres gwarancji 10
Wysokość kary umownej 20
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe: IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: nie
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1.Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem niżej określonych możliwości i warunków dokonania takiej zmiany: a.zmiana powstała wskutek działania siły wyższej, przy czym siła wyższa oznacza wydarzenie nieprzewidywalne i poza kontrolą stron niniejszej umowy, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu, lub inne okoliczności niezależne od Zamawiającego, w tym takie, których Zamawiający przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie uniknąć lub przewidzieć. b.zmiany nazwy, siedziby stron umowy, innych danych identyfikacyjnych; c.zmiany osoby/osób przy pomocy, której/ych Wykonawca realizuje przedmiot umowy. W przypadku braku możliwości wykonywania przedmiotu umowy przez wskazaną/e osobę/y, (rozwiązanie umowy, śmierć, długotrwała choroba, utrata uprawnień, inne uzasadnione okoliczności niepozwalające wykonywać wskazanym osobom powierzone czynności) wówczas Wykonawca może powierzyć te czynności innym osobom o kwalifikacjach (uprawnieniach) spełniających, co najmniej takie warunki jakie podano w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) dla przeprowadzonego postępowania. d.zmiana, rezygnacja, bądź wprowadzenia podwykonawcy w trakcie realizacji umowy w zakresie nie przewidzianym w ofercie; jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 tej ustawy, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. W tym celu zobowiązany jest przedłożyć stosowne dokumenty wymagane w postanowieniach SIWZ. Ponadto nowy podwykonawca, o którym wyżej mowa nie może podlegać wykluczeniu w oparciu o przesłanki zawarte w art. 24 ust. 1 lub art. 24 ust. 5 ustawy PZP wskazane w SIWZ. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć stosowne dokumenty wymagane w postanowieniach SIWZ (oświadczenie analogiczne do tego które było składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego).e.rezygnacji Zamawiającego z wykonania części usługi z jednoczesnym obniżeniem wynagrodzenia wykonawcy; f.zmniejszenie zakresu umowy z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części zakresu realizacji umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia; g.zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, h.zmiana wynagrodzenia, w następstwie: zmiany stawki podatku od towarów i usług – będącej skutkiem działań organów państwowych, ustawowa zmiana obowiązującej stawki podatku od towarów i usług lub wprowadzenie nowego podatku. W takim przypadku wartość wynagrodzenia netto nie ulega zmianie, jedynie wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. Zmiana wynagrodzenia odnosić się będzie do części przedmiotu umowy niezrealizowanej, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających lub wprowadzających stawkę podatku od towarów i usług VAT oraz do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług VAT lub wprowadzenie nowego podatku. W przypadku zaistnienia opisanej sytuacji po wejściu w życie przepisów będących przyczyną waloryzacji, Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z wnioskiem o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia – wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie, oraz datę, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Zmiana stawki podatku VAT nie dotyczy Wykonawców którzy nie są płatnikami podatku VAT, i.stwierdzenia rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 04/05/2017, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Ilość wyświetleń: 1522

powrót

Wyszukiwarka

© 2010-2018 © pless intermedia. Wszelkie prawa zastrzeżone.