Przetarg ustny nieograniczony w formie licytacji na wydzierżawienie miejsca handlowego przy ul. Katowickiej w Pszczynie

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Pszczyna

Dodano: Poniedziałek, 16 października 2017 r.

Termin: Wtorek, 24 października 2017 r. godz. 10:00

INFORMACJA

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie informuje, że w II terminie licytacji tj. 25.10.2017 r. licytowane będą stanowiska nr 7, 8, 10 i 12 w strefie „A”. Pozostałe stanowiska zostały wylicytowane w I terminie.


Pszczyna, dnia 04.10.2017 r.
OGŁOSZENIE

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie ogłasza przetarg ustny nieograniczony w formie licytacji na wydzierżawienie miejsc handlowych w strefie „A” oraz miejsc handlowych w strefie „B” przy ul. Katowickiej w Pszczynie.

1. Miejsca handlowe będące przedmiotem dzierżawy są usytuowane w dwóch strefach tj. w strefie „A” obejmującą okres dzierżawy od 27.10.2017 r. do 02.11.2017 r. i w strefie „B” obejmującą dzierżawę w dniu 01.11.2017 r. wg załącznika nr 1.

2. W przetargu mogą uczestniczyć podmioty prowadzące działalność gospodarczą lub podmioty sprzedające ze swojego gospodarstwa rolnego lub działu specjalnego produkcji rolnej własne produkty.

3. Warunkiem przystąpienia do przetargu ustnego nieograniczonego w formie licytacji jest wpłata wadium w terminie do dnia 11.10.2017r. na konto PZD Pszczyna nr 16 8448 0004 0009 2294 2028 0003 w wysokości jak w pkt 4.

4. Oferent określa liczbę stanowisk, którymi jest zainteresowany. Za każde stanowisko zobowiązany jest wpłacić wadium w wysokości:
- dla strefy A – 700 zł za każde stanowisko
- dla strefy B – 100 zł za każde stanowisko
Dowód wpłaty wadium należy dołączyć do zgłoszenia.

5. W przypadku udziału w licytacji przez pełnomocnika wprowadza się ograniczenie, że jeden pełnomocnik może reprezentować tylko jednego oferenta. Nie można być równocześnie uczestnikiem przetargu i pełnomocnikiem.

6. Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie osobiście, pisemnego zgłoszenia do dnia 12.10.2017r. do godziny 1000 w Sekretariacie Powiatowego Zarządu Dróg w Pszczynie, ul. Sygietyńskiego 20 (Parter).

7. Zgłoszenie winno być złożone na formularzu będącym załącznikiem nr 2 do niniejszego regulaminu – ZGŁOSZENIE

8. Do zgłoszenia opatrzonego datą sporządzenia zgłoszenia, podpisanego przez osobę upoważnioną należy dołączyć:
a) aktualny odpis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, z datą wydruku nie przekraczającą 3 miesięcy przed datą złożenia zgłoszenia, lub - aktualny odpis z krajowego rejestru sądowego, z datą wystawienia nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed datą złożenia zgłoszenia; lub zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub działu specjalnego produkcji rolnej z datą wystawienia nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed datą złożenia zgłoszenia;
b) oryginał lub kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej w przypadku umocowania pełnomocnika do złożenia zgłoszenia (w przypadku zawierania umów przez pełnomocnika wymagane jest przedłożenia stosownego pełnomocnictwa do podpisania umowy);
c) kopię dowodu wpłaty wadium.

9. Oferent ma prawo do udziału w licytacji zgodnie ze złożonym ZGŁOSZENIEM i wpłaconym wadium.

10. Każdy oferent biorący udział w licytacji może wylicytować maksymalnie tyle miejsc ile zadeklarował w Zgłoszeniu i za które opłacił wadium.

11. Ustny przetarg nieograniczony w formie licytacji odbędzie się w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Pszczynie przy ul. Sygietyńskiego 20, w dniu:
a) 13.10.2017r., godzina 900 – licytacja miejsc handlowych w strefie „A”
b) 13.10.2017 r., godzina 1000 – licytacja miejsc handlowych w strefie „B”

12. W przypadku, gdy pozostaną wolne miejsca po przeprowadzonej licytacji w pierwszym terminie, komisja przetargowa informuje, iż jest możliwość udziału w kolejnej licytacji, która odbędzie się w dniu:
25.10.2017 r.,
- godzina 900 – licytacja pozostałych miejsc handlowych w strefie „A”
- godzina 1000 – licytacja pozostałych miejsc handlowych w strefie „B”

13. Warunkiem przystąpienia do przetargu ustnego nieograniczonego w formie licytacji w drugim terminie tj. 25.10.2017 jest wpłata wadium w terminie do dnia 23.10.2017r. na konto PZD Pszczyna nr 16 8448 0004 0009 2294 2028 0003

15. Zgłoszenie swojego udziału w II licytacji należy złożyć w Sekretariacie Powiatowego Zarządu Dróg w Pszczynie, ul. Sygietyńskiego 20 (Parter), w dniu 24.10.2017r. do godziny 1000 na udział w licytacji w dniu 25.10.2017r.

16. W dniu przetargu po zakończeniu licytacji podmioty, których oferty wybrano otrzymają informację w formie pisemnej o terminie zawarciu umowy

17. Czynsz dzierżawny płatny jest z góry przed odbiorem umowy na konto PZD Pszczyna nr 81 8448 0004 0009 2294 2027 0006

18. Podmioty, wym. w pkt.16, które nie zawrą umów w wyznaczonym terminie tracą prawo do dzierżawy, zaś wadium ulega przepadkowi na rzecz Powiatu Pszczyńskiego.

19. Wadium wpłacone przez uczestnika licytacji, którego oferta została wybrana, zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego. Wpłacone wadium przez osoby, których oferty nie zostały wybrane zostanie zwrócone do 3 dni po zakończeniu licytacji na konto wskazane przez oferenta w formularzu oferty.

20. Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

21. Regulamin przetargu wraz z załącznikami dostępny jest na stronie internetowej www.pzd.powiat.pszczyna.pl

Ilość wyświetleń: 1809

powrót

Wyszukiwarka

© 2010-2018 © pless intermedia. Wszelkie prawa zastrzeżone.