Świadczenie usług przewozowych w powiatowej komunikacji publicznego transportu zbiorowego Powiatu Pszczyńskiego.

Starostwo Powiatowe w Pszczynie

Starostwo Powiatowe w Pszczynie

Pszczyna

Dodano: Wtorek, 7 listopada 2017 r.

Termin: Wtorek, 14 listopada 2017 r. godz. 10:00

Ogłoszenie nr 611748-N-2017 z dnia 2017-11-06 r.

Powiat Pszczyński: Świadczenie usług przewozowych w powiatowej komunikacji publicznego transportu zbiorowego Powiatu Pszczyńskiego.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe: Powiat Pszczyński, krajowy numer identyfikacyjny Regon: 276255074; ul. 3 Maja 10, 43-200 Pszczyna, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 4492300, 032 4492399, e-mail zamowienia@powiat.pszczyna.pl, faks 324 492 345.
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Pszczyński, krajowy numer identyfikacyjny ---, ul. ul. 3 Maja 10 , 43-200 Pszczyna, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 4492300, 032 4492399, e-mail zamowienia@powiat.pszczyna.pl, faks 324 492 345.
Adres strony internetowej (URL): www.przetargi.powiat.pszczyna.pl
Adres profilu nabywcy: www.przetargi.powiat.pszczyna.pl
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) Tak
http://przetargi.powiat.pszczyna.pl/?page=now
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia Tak
www.przetargi.powiat.pszczyna.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: Elektronicznie Nie adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak Inny sposób:
Tak. Oferty należy złożyć w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego: budynek Starostwa: I piętro Sekretariat Starostwa pokój 35 lub przesyłką pocztową na adres; Adres: 43-200 Pszczyna; ul. 3 Maja 10 Adres: 43-200 Pszczyna; ul. 3 Maja 10
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług przewozowych w powiatowej komunikacji publicznego transportu zbiorowego Powiatu Pszczyńskiego.
Numer referencyjny: IZ.272.16.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części: Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenie usług przewozowych w powiatowej komunikacji publicznego transportu zbiorowego Powiatu Pszczyńskiego. 2. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przewozowych na linii użyteczności Publicznej nr U/2410/2 Komunikacji Powiatowej obejmującej obszar Powiatu Pszczyńskiego oraz sąsiedniego Miasta Żory. 3. Zakres rzeczowy: Przedmiotem postępowania jest: a.wykonywanie usług przewozu osób w powiatowej komunikacji zbiorowej na linii U/2410/2 w dni robocze i soboty na niżej wymienionej linii po trasie: Pszczyna – Żory. Planowana ilość wozokilometrów do wykonania to maksymalnie 234.560 km/2 lata (wskazana ilość nie obejmuje wjazdów i zjazdów). Usługa wykonywana będzie następującym taborem: autobus duży (zwany dalej jako AUTOBUS TYPU A) maksymalnie 99.800 km/2 lata; autobus mały (zwany dalej jako AUTOBUS TYPU B) maksymalnie 134.760 km/2 lata. b.Obsługa linii odbywać się będzie według rozkładu jazdy, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. Załączony do SIWZ rozkład jazdy ma charakter orientacyjny, to znaczy że jego ostateczny kształt może ulec nieznacznym zmianom. c.Dystrybucja, sprzedaż i kontrola biletów jest po stronie Wykonawcy usługi i uzyskane z tytułu sprzedaży biletów środki finansowe stanowią w całości dochód Wykonawcy. Wykonawca będzie pobierał opłaty od pasażerów za świadczenie usług przewozowych w zakresie regularnego przewozu osób, zgodnie z obowiązującymi stawkami Uchwały Nr XX/161/16 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 31 sierpnia 2016r. d. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego planowanej usługi w przypadku, gdy wynikać to będzie z potrzeb przewozowych lub ze zmian tras linii komunikacyjnych związanych ze zmianą organizacji ruchu. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia/zwiększenia zakresu usługi o 10 %.4.Szczegółowy rozkład jazdy linii komunikacyjnej zawarto w załączniku nr 1 do SIWZ. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.Zamówienia publicznego na przedmiot zamówienia opisany w pkt. III. SIWZ udziela się w trybie przetargu nieograniczonego o równowartości poniżej 209 000€ na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
II.5) Główny kod CPV: 60100000-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
60112000-6

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 1.Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6.2.Zakres usług: zamówienia polegać będą na powtórzeniu podobnych usług, co zamówienie podstawowe i będą zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego tj. objętego przeprowadzanym przetargiem nieograniczonym opisanym w siwz i załączniku nr 1do SIWZ (zwiększenie ilości wozokilometrów). Zamawiający przewiduje, iż wartość tych usług może wynieść maksymalnie do 10 % wartości zamówienia podstawowego. 3.Warunki, na jakich usługi zostaną udzielone zamówienia:a.wyczerpanie kwoty, o której mowa w Istotnych Postanowieniach Umowy (par. 3 przedmiotowego załącznika).b.w przypadku przedłużającej się procedury udzielenia kolejnego zamówienia w procedurze otwartej,c.udzielenie zamówienia zostanie poprzedzone przeprowadzeniem postępowania w trybie z wolnej ręki, po przeprowadzeniu negocjacji z Wykonawcą.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub data rozpoczęcia: 2018-01-01 lub zakończenia: 2019-12-31
II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający wymaga złożenia następującego dokumentu: licencji na wykonanie krajowego transportu drogowego osób lub zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym. Informacje dodatkowe III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający wymaga złożenia: dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 500.000,00 zł. Powyższy dokument nie wyłącza odpowiedzialności i zobowiązań Wykonawcy wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 181/2011 art. 7.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał w sposób należyty co najmniej 1 usługę publicznego transportu zbiorowego w ramach przewozów regularnych o wartości minimum 200.000 zł brutto, przy czym w przypadku usługi nadal realizowanej wartość 200.000 zł brutto winna dotyczyć części już zrealizowanej(wzór stanowi załącznik Nr 6 do SIWZ). Do wykazu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dowody potwierdzające, czy usługa została wykonana należycie. Wykonawca powinien wskazać wartość usługi, przedmiot, datę wykonania i podmioty na rzecz których usługi były wykonywane lub są wykonywane(wzór stanowi załącznik Nr 6 do SIWZ). Uwaga: a.Jedna usługa oznacza usługę wykonaną/wykonywaną na podstawie jednej umowy.b.Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, lub są wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. c.Jeżeli Wykonawca jest w trakcie wykonywania usługi, zostanie ona uznana za spełniającą powyższy warunek jeżeli została już zrealizowana w części o wartości brutto nie mniejszej niż podana w warunku. d.W odniesieniu do warunku dotyczącego doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. •B.4. Wykazu narzędzi dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. Wykonawca winien dysponować minimum trzema autobusami. (wzór stanowi załącznik Nr 7 do SIWZ). Warunki minimalne, które powinny spełniać wskazane autobusy:a. AUTOBUS TYPU „A”: jeden w zabudowie miejskiej (z częściowo niską podłogą) o pojemności co najmniej 70 miejsc (łącznie siedzących i stojących), liczba miejsc siedzących powinna wynosić nie mniej niż 30% ogólnej, wskazanej przez producenta pojemności autobusu; b. AUTOBUS TYPU „B”: jeden w zabudowie miejskiej (z częściowo niską podłogą) o pojemności co najmniej 29 miejsc, (łącznie siedzących i stojących), liczba miejsc siedzących powinna wynosić nie mniej niż 40% ogólnej, wskazanej przez producenta pojemności autobusu; c.AUTOBUS TYPU „C”: jeden rezerwowy, w zabudowie miejskiej (z częściowo niską podłogą) o pojemności 70 miejsc, (łącznie siedzących i stojących), liczba miejsc siedzących powinna wynosić nie mniej niż 30% ogólnej, wskazanej przez producenta pojemności autobusu. Wymagania dotyczące w/w autobusów:a. Każdy z autobusów musi umożliwiać przewiezienie wózka dziecięcego lub inwalidzkiego w części autobusu z niską podłogą, oraz posiadać co najmniej dwoje drzwi elektrycznie sterowanych przez kierowcę autobusu.b.Każdy z autobusów ma być wyposażony w minimum dwie elektroniczne tablice kierunkowe. c.Wszystkie autobusy muszą być koloru białego i zawierać oznaczenia Zamawiającego zgodnie z Zarządzeniem Starosty Pszczyńskiego nr 21/2016 z dnia 30.09.2016r.; patrzzałącznikNr2,rozdział5)www.bip.powiat.pszczyna.pl/grafiki/zalaczniki/6062/zarzadzenie-21.pdf Wszelkie koszty związane z oznaczeniem, kolorystyką autobusu ponosi Wykonawca. d.Autobusy dopuszczone będą do realizacji umowy na podstawie protokołów z dokonanych oględzin, które zostaną przeprowadzone dwa tygodnie przed początkowym terminem świadczenia usługi przewozowej. Oględziny autobusów dokonywane będą zgodnie z zawartą umową.e.Autobusy wyprodukowane nie wcześniej niż w 2005r. (dopuszcza się rok produkcji do 2004r. wyłącznie dla autobusu rezerwowego); f. Autobusy winny spełniać wymagania normy emisji spalin minimum EURO 4 (dopuszcza się EURO 3 wyłącznie dla autobusu rezerwowego);g.Autobusy winny posiadać ogrzewanie całej przestrzeni pasażerskiej. Przy temperaturze zewnętrznej poniżej + 10 stopni C, pojazd powinien być ogrzewany, przy temperaturze zewnętrznej powyżej + 15 stopni C ogrzewanie w pojeździe powinno być wyłączone. Ogrzewanie powinno być również załączane lub wyłączane w zależności od potrzeb zgłaszanych przez pasażerów h.Autobusy muszą być w pełni sprawne technicznie i posiadać aktualne badania;i. Nie dopuszcza się autobusów typu składak i SAM. j.Wykonawca wyposaży każdy z autobusów w telefon komórkowy z systemem operacyjnym Android 4.1 lub nowszym, z odbiornikiem GPS oraz dostępem do Internetu (wymagany transfer 500MB miesięcznie na telefon), w celu możliwości śledzenia pojazdów realizujących kursy w ramach zadania w czasie rzeczywistym na mapie oraz gromadzeniu danych archiwalnych o zrealizowanych w ramach zadania kursach tj. trasie i czasie zatrzymania na poszczególnych przystankach. Uwaga: Zamawiający posiada aplikację pn: ”aplikacja kiedy przyjedzie”. Przedmiotowa aplikacja zostanie zainstalowana w wymaganym telefonie przez Zamawiającego.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1 pkt 3 ustawy: Zamawiający żąda dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia tj.: 1. Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; .2. Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, .3.Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;.4.Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności. .5. Oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716); w celu wykazania braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy. .6.Oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie w/w dokumenty muszą być złożone przez każdy podmiot. Uwaga: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. W/w oświadczeniem Wykonawca potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp: W przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę, oświadczenie o którym mowa powyżej zobowiązany jest złożyć każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający wymaga złożenia następujących dokumentów:. 1. licencji tj. dokumentu potwierdzającego,że wykonawca posiada kompetencje/uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej (wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym);2. dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego, 3.Wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane oraz z załączeniem dowodów określających, czy usługi te zostały wykonane należycie. Do wykazu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dowody potwierdzające, czy usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. b. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, lub są wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Ocena wstępna, której poddawani są wszyscy Wykonawcy, odbędzie się na podstawie informacji zawartych w poniższych dokumentach i oświadczeniach.Zamawiający wymaga załączenia do oferty: 1.Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu załącznik nr 3 do siwz. 2.Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu – załącznik nr 4 do siwz. 3.Formularz ofertowy – załącznik nr 2 do SIWZ. 4. Dokument potwierdzający kryterium środowiskowe (normę emisji spalin) dla wykazanych w formularzu ofertowym (zał. Nr 2 do SIWZ) autobusów. 5.Dokument potwierdzający rok produkcji autobusów dla wykazanych w formularzu ofertowym (zał. Nr 2 do SIWZ) pojazdów. 6.Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy – jeżeli zostało ustanowione bądź do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza (dotyczy również spółki cywilnej); pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza. 7. Zobowiązanie podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia w przypadku, gdy Wykonawca, będzie polegał na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów. 8. Oświadczenia, o których mowa w punkcie 1 i 2 składane przez każdego z Wykonawców w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 9. Oświadczenia, o których mowa w punkcie 1 i 2 składane przez każdy inny podmiot w przypadku gdy Wykonawca, powołuje się na zasoby innych podmiotów (w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak
Informacja na temat wadium Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości: 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100) w terminie do dnia 14 listopada 2017r do godz. 10.00.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie Informacje dodatkowe: IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej Nie Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania: Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Norma emisji spalin euro 20,00
Rok produkcji autobusów 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) Tak IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe: IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania: Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: Data: godzina: Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1.Zmiany do umowy mogą nastąpić jedynie na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności. Zmiana umowy jest dopuszczalna wyłącznie w przypadkach i na warunkach określonych niniejszej umowie oraz w ustawie Prawo zamówień publicznych zgodnie z zapisami art. 144 ustawy ( Dz. U z 2017.1579 t.j. z dnia 2017.08.24).2. Organizator dopuszcza możliwość zmiany umowy m.in. w następujących okolicznościach: A. Zmiany terminu wykonania zamówienia w następujących przypadku:a. wystąpienie siły wyższej rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Organizatorowi wykonanie przedmiotu umowy w całości lub części w pierwotnie zakreślonym terminie; b.wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, a mogącego zagrażać bezpośrednio życiu albo zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody o znacznych rozmiarach,c.wystąpienie okoliczności, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Pzp. B. Inne zmiany do umowy mogące skutkować zmianą wynagrodzenia i/lub terminu : a. usługi dodatkowe rozumiane przez Organizatora jako dodatkowe przewozy świadczone na warunkach opisanych w siwz. Strony zobligowane są potwierdzić zakres tych usług oraz zasadność ich wykonania w protokole konieczności. Spisanie protokołu konieczności nie jest równoznaczne z udzieleniem Wykonawcy zlecenia na wykonanie usług dodatkowych oraz nie upoważnia Wykonawcy do przystąpienia do ich wykonania. Wykonawca przystąpi do wykonania usług dodatkowych wyłącznie po zawarciu aneksu do umowy. b. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na treść złożonej oferty, w takim zakresie w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień umowy do zaistniałego stanu prawnego, c. Zmiana, rezygnacja bądź wprowadzenia podwykonawcy w trakcie realizacji; jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b tej ustawy, Wykonawca jest obowiązany wykazać Organizatorowi, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. W tym celu zobowiązany jest przedłożyć stosowne dokumenty wymagane w postanowieniach SIWZ. Ponadto nowy podwykonawca o którym wyżej mowa nie może podlegać wykluczeniu w oparciu o przesłanki zawarte w art. 24 ust. 1 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp wskazane w SIWZ. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć stosowne dokumenty wymagane w postanowieniach SIWZ (oświadczenie analogiczne do tego które było składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego). Zmiana poprzez wprowadzenie/zgłoszenie w trakcie realizacji umowy nowego zakresu/części zamówienia realizowanego w podwykonawstwie, który nie został wskazany w ofercie, stanowi zmianę umowy i musi być poprzedzona zawarciem aneksu do umowy.d. konieczność zmiany taboru zgłoszonego do obsługi zamówienia, pod warunkiem, że nowy tabor będzie spełniał warunki stopniu nie mniejszym niż wymagany w postępowaniu o udzielenie zamówienia.e. zmiana w rozkładach jazdy, spowodowana czynnikami zewnętrznymi (konieczność obsługi imprez masowych, organizacji komunikacji specjalnej, organizacji komunikacji zastępczej itp).g. zmiana zakresu rzeczowego (zmiana rozkładu jazdy, zmiana trasy przebiegu linii, uruchomienie nowego wariantu trasy) wynikająca z prowadzonych przez Organizatora obserwacji rynku komunikacji miejskiej lub z innych przyczyn, których Organizator nie mógł przewidzieć w chwili podpisania umowy o udzielenie zamówienia. g. zmiany w zakresie wynikającym z uregulowań prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, wywołujących konieczność zmiany zawartej umowy, C. Zmiany stawki podatku VAT:a. Organizator(Zamawiający) przewiduje zmianę wynagrodzenia należnego wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. W takim przypadku zmiany wynagrodzenia mogą nastąpić wyłącznie jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zmiana ta jest możliwa po 12 miesiącach od dnia zawarcia umowy i jest możliwa wyłącznie w stosunku do niewykonanej części umowy w przypadku udowodnienia przez Wykonawcę, że wskazana zmiana ma wpływ na koszty wykonania umowy. Organizator wymaga, aby Wykonawca przedłożył w tym celu szczegółową kalkulację (w szczególności: pisemne zestawienie wynagrodzeń/kwot składek uiszczanych do zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, zarówno przed jak i po zmianie pracowników (osób) świadczących dostawę, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni pracę bezpośrednio związane z realizacją Umowy, oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi). Ciężar dowodu zasadności dokonania waloryzacji wynagrodzenia spoczywa na Wykonawcy.Konsekwencje finansowe zmiany stawki podatku VAT zostaną uregulowane w drodze aneksu do umowy. D. W pozostałym zakresie: a.Zamawiający dopuszcza zmiany umowy wynikające z wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1-6 ustawy PZP.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-11-14, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Ilość wyświetleń: 1796

powrót

Wyszukiwarka

© 2010-2018 © pless intermedia. Wszelkie prawa zastrzeżone.