Dostawa sprzętu i wyposażenia dla Szpitala Powiatowego w Pszczynie.

Starostwo Powiatowe w Pszczynie

Starostwo Powiatowe w Pszczynie

Pszczyna

Dodano: Piątek, 10 listopada 2017 r.

Termin: Środa, 29 listopada 2017 r. godz. 10:00

Ogłoszenie nr 614288-N-2017 z dnia 2017-11-10 r.
Powiat Pszczyński: Dostawa sprzętu i wyposażenia dla Szpitala Powiatowego w Pszczynie.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania Tak
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: Zamawiającym jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pszczynie z siedzibą przy ul. Antesa 4a ;43-200 Pszczyna. UWAGA: W imieniu SPZOZ w Pszczynie postępowanie prowadzone jest przez Powiat Pszczyński, dlatego adresy korespondencyjne i kontaktowe dotyczą Powiatu Pszczyńskiego - patrz. pkt. VII siwz Adres poczty elektronicznej, pkt. XII siwz Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami. Kontakt tel:./fax 32-449-23-12; e-mail: zamowienia@powiat.pszczyna.pl
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe: Powiat Pszczyński, krajowy numer identyfikacyjny Regon: 276255074; ul. 3 Maja 10, 43-200 Pszczyna, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 4492300, 032 4492399, e-mail zamowienia@powiat.pszczyna.pl, faks 324 492 345.
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Pszczyński, krajowy numer identyfikacyjny ---, ul. ul. 3 Maja 10 , 43-200 Pszczyna, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 4492300, 032 4492399, e-mail zamowienia@powiat.pszczyna.pl, faks 324 492 345.
Adres strony internetowej (URL): www.przetargi.powiat.pszczyna.pl
Adres profilu nabywcy: www.przetargi.powiat.pszczyna.pl
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) Tak
http://przetargi.powiat.pszczyna.pl/?page=now
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia Tak
www.przetargi.powiat.pszczyna.pl Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie Nie adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie Inny sposób: Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak Inny sposób: Tak. Oferty należy złożyć w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego: budynek Starostwa: I piętro Sekretariat Starostwa pokój 35 lub przesyłką pocztową na adres; Adres: 43-200 Pszczyna; ul. 3 Maja 10 Adres:
43-200 Pszczyna; ul. 3 Maja 10 Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu i wyposażenia dla Szpitala Powiatowego w Pszczynie.
Numer referencyjny: IZ.272.17.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny Nie II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części: Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: wszystkich części Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa sprzętu i wyposażenia dla Szpitala Powiatowego w Pszczynie.2. Ze względu na charakter przedmiotu dostawy i umożliwienie udziału w postępowaniu jak najszerszej grupie wyspecjalizowanych wykonawców, całość zamówienia podzielono na pięć odrębnych części: CZĘŚĆ 1 - STÓŁ OPERACYJNY CZĘŚĆ 2 - APARAT USG CZĘŚĆ 3 - ŁÓŻKA NOWORODKOWE CZĘŚĆ 4 - ŁÓŻKA DLA ODDZIAŁ INTENSYWNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ CZĘŚĆ 5 - ŁÓŻKA DLA DOROSŁYCH Z SZAFKAMI 3. Zakres zamówienia obejmuje: a. Część 1: stół operacyjny: 1 sztuka b. Część 2: Aparat USG: 1 sztuka (wraz z nagrywarką i drukarką). c. Część 3: Łóżka noworodkowe wraz z materacykami 10 sztuk d. Część 4: Łóżka dla oddziału intensywnej opieki medycznej: 6 sztuk (wraz ze stolikami przyłóżkowymi 6 sztuk i materacami przeciwodleżynowymi 6 sztuk ).e. Część 5: Łóżka dla dorosłych z szafkami: 19 sztuk (wraz z materacami 19 sztuk i szafkami przyłóżkowym 19 sztuk). 4. Szczegółowy zakres dostawy, wymagania techniczne, minimalne parametry jakie winno spełniać wyposażenie i urządzenia podano w załączniku nr 1 do SIWZ – „Opis przedmiotu zamówienia”, odpowiednio dla każdej części. Dostarczane przez Wykonawcę wyposażenie winno być nowe (rok produkcji 2017). 5. Zakres zamówienia, poza dostawą sprzętu określonego w załączniku nr 1 do SIWZ, obejmuje: a. zainstalowanie i uruchomienie urządzeń (wyposażenia) w miejscu realizacji dostawy: tj. w siedzibie Szpitala Powiatowego w Pszczynie, ul. 3 Maja 10, 43-200 Pszczyna, ul. Antesa 11.b. przekazanie Zamawiającemu w języku polskim szczegółowych instrukcji obsługi i konserwacji właściwych dla każdej jednostki dostarczanego wyposażenia.c. przeszkolenie pracowników Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego w zakresie obsługi i użytkowania przedmiotowego sprzętu.Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.Zamówienia publicznego na przedmiot zamówienia opisany w pkt. III. SIWZ udziela się w trybie przetargu nieograniczonego o równowartości poniżej 209 000€ na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.
II.5) Główny kod CPV: 33000000-1
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
33112000-8
33192120-9
33192230-3

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: miesiącach: lub dniach:
lub data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2017-12-27
II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu określony w art. 22 ust. 1b ustawy PZP dotyczący zdolności technicznej i zawodowej: CZĘŚĆ 1 - STÓŁ OPERACYJNY Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie dostawę stołu operacyjnego. Warunek zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże wykonanie co najmniej jednej dostawy polegającej na dostawie stołu operacyjnego o wartości nie mniejszej niż 20.000 zł brutto (zgodnie z załącznikiem nr 6 do siwz). CZĘŚĆ 2 - APARAT USG Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie dostawę aparatu USG. Warunek zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże wykonanie jednej co najmniej dostawy polegającej na dostawie aparatu USG o wartości nie mniejszej niż 70.000 zł brutto (zgodnie z załącznikiem nr 6 do siwz). CZĘŚĆ 3 - ŁÓŻKA NOWORODKOWE Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie dostawę łóżek noworodkowych. Warunek zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże wykonanie jednej dostawy polegającej na dostawie łózek noworodkowych o wartości nie mniejszej niż 10.000 zł brutto (zgodnie z załącznikiem nr 6 do siwz). CZĘŚĆ 4 - ŁÓŻKA DLA ODDZIAŁ INTENSYWNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie dostawę łóżek dla oddziału intensywnej opieki medycznej. Warunek zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże wykonanie jednej dostawy polegającej na dostawie łózek dla oddziału intensywnej opieki medycznej o wartości nie mniejszej niż 25.000 zł brutto (zgodnie z załącznikiem nr 6 do siwz). CZĘŚĆ 5 - ŁÓŻKA DLA DOROSŁYCH Z SZAFKAMI Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie dostawę łóżek dla dorosłych z szafkami. Warunek zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże wykonanie jednej dostawy polegającej na dostawie łózek dla dorosłych z szafkami o wartości nie mniejszej niż 60.000 zł brutto każda dostawa (zgodnie z załącznikiem nr 6 do siwz). Uwagi: a .Jedna dostawa oznacza dostawę wykonaną na podstawie jednej umowy. b. Jeżeli Wykonawca jest w trakcie wykonywania dostawy, zostanie ona uznana za spełniającą powyższy warunek jeżeli została już zrealizowana w części o wartości brutto nie mniejszej niż podana w warunku dla poszczególnych części postępowania. c. W przypadku wskazania przez Wykonawcę, w celu wykazania spełniania warunków udziału, waluty innej niż polska (PLN), w celu jej przeliczenia stosowany będzie średni kurs NBP na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu internetowym Urzędu Zamówień Publicznych.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)




III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez Wykonawcę w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1 pkt 1 i 3 ustawy: tj. dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia: a. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. b. Oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. Uwaga: W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca przekazuje, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (załącznik nr 5 do siwz).
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu określony w art. 22 ust. 1b ustawy PZP dotyczący zdolności technicznej i zawodowej.Zamawiający żąda przedłożenia wykazu dostaw wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane należycie. Do Wykazu Dostaw należy załączyć dowody określające czy dostawy te zostały wykonane należycie. Uwaga :Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia dokumentów wyszczególnionych poniżej, dotyczy wszystkich CZĘŚCI postępowania: a.Oświadczenie, że oferowany asortyment posiada dokumenty wymagane przez polskie prawo, na podstawie których może być wprowadzony do obrotu i stosowania w placówkach ochrony zdrowia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej o treści zgodnej ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 8 do SIWZ. b. Karty katalogowe (prospekty) z opisem produktów, w których został zaznaczony oferowany przedmiot zamówienia (pozycja z numerami katalogowymi).c.Certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności zaoferowanych w załączniku 1 do siwz produktów.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Dokumenty i oświadczenia wymagane przez Zamawiającego,które należy złałączyć do oferty: a. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 3 do SIWZ. b. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu – załącznik nr 4 do SIWZ. c. Formularz ofertowy – załącznik nr 2 do SIWZ.d. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy – jeżeli zostało ustanowione bądź do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza (dotyczy również spółki cywilnej); pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza. e. Zobowiązanie podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia w przypadku, gdy Wykonawca, będzie polegał na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów. f.Oświadczenia, o których mowa w pkt a i b składane są przez każdego z Wykonawców w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. g. Oświadczenia, o których mowa w punkcie a i b składane przez każdy inny podmiot w przypadku gdy Wykonawca, powołuje się na zasoby innych podmiotów (w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Nie
Informacja na temat wadium IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta: Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe: Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania: Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres Gwarancji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: Informacje dodatkowe: IV.4) Licytacja elektroniczna Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania: Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: Data: godzina: Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia,która może nastąpić w przypadku:a. działania siły wyższej - rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie jego zobowiązania w całości lub części. W razie wystąpienia siły wyższej strony umowy zobowiązane są do dołożenia wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych powstałych na skutek działania siły wyższej (przerwa produkcyjna, wycofanie z produkcji danego elementu wyposażenia, wprowadzenie nowego elementu do produkcji, uzasadnione problemy logistyczne). W takim przypadku termin zakończenia dostawy może zostać przesunięty o czas wynikający z opóźnienia. Wykonawca informuje niezwłocznie Zamawiającego o takim fakcie załączając opis szczegółowy zaistniałego faktu dołączając stosowne dokumenty.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-11-21, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Część nr: 1 Nazwa: Część 1: Stół Operacyjny
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres zamówienia w ramach części nr 1 obejmuje dostawę stołu operacyjnego, ( tj. chirurgiczny mobilny stół operacyjno-zabiegowy). Ilość : 1 sztuka. Szczegółowy zakres dostawy, wymagania techniczne, minimalne parametry jakie winien spełniać zamawiany stół operacyjny podano w załączniku nr 1 do SIWZ zwanym „Opis przedmiotu zamówienia”.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33000000-1, 33192230-3
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: okres w dniach:
data rozpoczęcia: data zakończenia: 2017-12-27
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres Gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: Część 2: APARAT USG
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres zamówienia w ramach części nr 2 obejmuje dostawę aparatu USG wraz z nagrywarką i drukarką. Ilość 1 sztuka.Szczegółowy zakres dostawy, wymagania techniczne, minimalne parametry jakie winien spełniać aparat USG podano w załączniku nr 1 do SIWZ zwanym „Opis przedmiotu zamówienia”.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33000000-1, 33112000-8
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: okres w dniach: data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-12-27
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres Gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 3 Nazwa: CZĘŚĆ 3 - ŁÓŻKA NOWORODKOWE
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres zamówienia obejmuje dostawę łóżek noworodkowych.Zamawiana ilość wynosi 10 sztuk.Szczegółowy zakres dostawy, wymagania techniczne, minimalne parametry jakie winny spełniać zamawiane łóżka noworodkowe podano w załączniku nr 1 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia”.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33000000-1, 33192120-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: okres w dniach:
data rozpoczęcia: data zakończenia: 2017-12-27
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres Gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 4 Nazwa: Część 4: ŁÓŻKA DLA ODDZIAŁ INTENSYWNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres zamówienia obejmujme dostawę łóżek dla oddziału intensywnej opieki medycznej w ilości 6 sztuk (wraz ze stolikami przyłóżkowymi w ilości 6 sztuk i materacami przeciwodleżynowymi w ilości 6 sztuk ).Szczegółowy zakres dostawy, wymagania techniczne, minimalne parametry jakie winny spełniać łóżka zamawiane dla oddziału intensywnej opieki medycznej podano w załączniku nr 1 do SIWZ zwanym „Opis przedmiotu zamówienia”.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33000000-1, 33192120-9
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: okres w dniach: data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-12-27
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres Gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 5 Nazwa: CZĘŚĆ 5 - ŁÓŻKA DLA DOROSŁYCH Z SZAFKAMI
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres zamówienia obejmuje dostawę łóżek dla dorosłych w ilości 19 sztuk wraz z materacami w ilości 19 sztuk i szafkami przyłóżkowym w ilości 19 sztuk. Szczegółowy zakres dostawy, wymagania techniczne, minimalne parametry jakie winny spełniać zamawiane łóżka dla dorosłych podano w załączniku nr 1 do SIWZ zwanym „Opis przedmiotu zamówienia”.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33000000-1, 33192120-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: okres w dniach:
data rozpoczęcia: data zakończenia: 2017-12-27
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres Gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Ilość wyświetleń: 2304

powrót

Wyszukiwarka

© 2010-2018 © pless intermedia. Wszelkie prawa zastrzeżone.