Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego - inżyniera kontraktu dla zadania: Budowa Centrum Przesiadkowego wraz z niezbędną infrastrukturą drogową dla Powiatu Pszczyńskiego.

Starostwo Powiatowe w Pszczynie

Starostwo Powiatowe w Pszczynie

Pszczyna

Dodano: Wtorek, 14 listopada 2017 r.

Termin: Wtorek, 28 listopada 2017 r. godz. 10:00

Ogłoszenie nr 615615-N-2017 z dnia 2017-11-14 r.
Powiat Pszczyński: Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego - inżyniera kontraktu dla zadania: Budowa Centrum Przesiadkowego wraz z niezbędną infrastrukturą drogową dla Powiatu Pszczyńskiego.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej :Tak
Nazwa projektu lub programu
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla Działania: 4.5.Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie, Poddziałanie: 4.5.1. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT Subregionu Centralnego, Oś priorytetowa IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe: Powiat Pszczyński, krajowy numer identyfikacyjny ---, ul. ul. 3 Maja 10 , 43-200 Pszczyna, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 4492300, 032 4492399, e-mail zamowienia@powiat.pszczyna.pl, faks 324 492 345.
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Pszczyński, krajowy numer identyfikacyjny ---, ul. ul. 3 Maja 10 , 43-200 Pszczyna, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 4492300, 032 4492399, e-mail zamowienia@powiat.pszczyna.pl, faks 324 492 345.
Adres strony internetowej (URL): www.przetargi.powiat.pszczyna.pl
Adres profilu nabywcy: www.przetargi.powiat.pszczyna.pl
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) Tak http://przetargi.powiat.pszczyna.pl/?page=now
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia Tak www.przetargi.powiat.pszczyna.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem Nie nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie Nie adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak Inny sposób:
Tak. Oferty należy złożyć w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego: budynek Starostwa: I piętro Sekretariat Starostwa pokój 35 lub przesyłką pocztową na adres
Adres: 43-200 Pszczyna; ul. 3 Maja 10 Adres: 43-200 Pszczyna; ul. 3 Maja 10
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego - inżyniera kontraktu dla zadania: Budowa Centrum Przesiadkowego wraz z niezbędną infrastrukturą drogową dla Powiatu Pszczyńskiego.
Numer referencyjny: IZ.272.15.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części: Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.1. Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego - inżyniera kontraktu dla zadania: Budowa Centrum Przesiadkowego wraz z niezbędną infrastrukturą drogową dla Powiatu Pszczyńskiego. Ww. inwestycja będzie realizowana w ramach umowy partnerskiej wraz z Gminą Pszczyna i posiada dofinansowanie w ramach projektu pn. Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego w Pszczynie wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla Działania: 4.5.Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie, Poddziałanie: 4.5.1. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT Subregionu Centralnego, Oś priorytetowa IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna. 1.2.Inwestycja podlegająca nadzorowi obejmuje m.in. 1.2.1. układ drogowy obsługujący Centrum Przesiadkowe, zawierający: a. przebudowę ul. Sokoła (od ul. Dworcowej do km 0+456,18), Placu Dworcowego i odcinka ul. Kościuszki (od ul. Sokoła do Placu Wolności tj. do km 0+083,86) wraz z istniejącymi urządzeniami infrastruktury podziemnej (kanalizacja deszczowa, sanitarna, sieci elektryczne i teletechniczne) i oświetleniem ulicznym (pow. jezdni 3887 m2),b. budowę „mini ronda” na skrzyżowaniu ulic Sokoła i Kościuszki, c. przebudowę skrzyżowania ul. Sokoła i ul. Dworcowej, d. wycinkę drzew i zagospodarowania terenu zielenią (pow. 1106 m2), e. budowę zatoki dla autobusów i busów (pow. 412m2),f. budowę miejsc parkingowych i jezdni manewrowych (pow.5137m2), g. budowę postoju TAXI (pow.153m2), h. budowę ciągów pieszo – rowerowych (pow.880m2), i.budowę i przebudowę chodników (pow.3815m2), j.budowę ścieżki rowerowej (pow.45m2), k. budowę i przebudowę zjazdów publicznych i indywidualnych (pow.210m2), l. oznakowanie pionowe i poziome. 1.2.2. budowę obiektu Centrum Przesiadkowego (CP) będącego miejscem obsługi podróżnych. Budynek ten zlokalizowano w bezpośrednim sąsiedztwie dworca kolejowego, wzniesionego pod koniec XIX wieku. Pomiędzy dworcem kolejowym, a budynkiem CP zaprojektowano plac z wyeksponowanym fragmentem schronu (z lat 40-tych XX wieku), stanowiącym punkt orientacyjny w przestrzeni. Wzdłuż północnej części ulicy Sokoła zaprojektowano wiatę przystankową, wyposażoną w moduły fotowoltaiczne samo-odśnieżające, wykonane w technologii szkło-szkło. Pod wiatą przewidziano ławki dla oczekujących podróżnych, kwietniki, zieleń urządzoną, wypożyczalnię rowerów oraz elektroniczny system rozkładu jazdy autobusów. Budynek CP zaprojektowano w technologii tradycyjnej; ściany zewnętrzne jako żelbetowe, ściany wewnętrzne murowane z silikatów. W projekcie użyto również stali jako konstrukcji wiaty przystankowej oraz szkła w formie zadaszenia wiaty oraz fasad szklanych budynku. Dach płaski o nachyleniu ok. 3,5%, pokryty izolacją termiczną wykończony membraną dachową. Ściany zewnętrzne zaprojektowano jako wielowarstwowe, wykończone cegłą elewacyjną, ocieplone pianą poliuretanową. Projekt obejmuje również niezbędne roboty rozbiórkowe (m.in. części schronu), przekładki istniejącego uzbrojenia terenu oraz budowę przyłączy dla nowego obiektu. 1.2.3.Budynek CP obejmuje cztery zasadnicze części: a. Poczekalnię dla podróżnych, z której jest bezpośredni dostęp do pomieszczeń sanitarnych, b. pokój opieki nad dziećmi oraz punkt informacji i obsługi pasażerów; c. ogólnodostępne zaplecze sanitarne; d. administracyjną, w której mieszczą się dwa pomieszczenia biurowe, informacja i obsługa pasażera, pomieszczenie socjalne, sanitariaty, kotłownia i korytarz. 1.2.4. Charakterystyczne parametry budynku CP: a. wysokość 4,75 m, b. liczba kondygnacji 1, c. powierzchnia zabudowy 342 m2, d. powierzchnia użytkowa 271,9 m2, e.powierzchnia całkowita 342 m2, f. kubatura 1402,2 m3. 1.2.5. Centrum Przesiadkowe obejmuje również wiaty stanowiące parkingi rowerowe, zlokalizowane przy ulicy Kościuszki oraz wiatę przy postoju taksówek. 1.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ. Przedmiotowe postępowanie nie jest prowadzone w celu zawarcia umowy ramowej.Zamówienia publicznego na przedmiot zamówienia opisany w pkt. III. SIWZ udziela się w trybie przetargu nieograniczonego o równowartości poniżej 209 000€ na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
II.5) Główny kod CPV: 71520000-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71318000-0
71630000-0
71541000-2
71500000-3
71540000-5
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta: (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 ustawy Pzp. Zakres usług polegać będzie na powtórzeniu podobnych usług, co w zamówieniu podstawowym i zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego tj. m. in.: polegających na nadzorowaniu realizacji robót zgodnie z art. 25 i 26 ustawy Prawo budowlane, bieżącym zarządzaniu projektem i jego bieżącą realizacją, prowadzenie rozliczeń bieżących i końcowych w ramach projektu, prowadzenie sprawozdawczości. Warunki świadczenia przyszłej usługi będą przedmiotem rokowań z Wykonawcą i będą obejmowały wymagania nie gorsze niż ustalone względem zamówienia podstawowego. Zamawiający przewiduje, iż wartość tych usług może wynieść maksymalnie do 20% wartości zamówienia podstawowego. Zamówienie, o którym mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 ustawy Pzp zostanie udzielone na warunkach określonych w ustawie Pzp w trybie zamówienia z wolnej ręki. Wykonawca przystąpi do wykonania usługi wyłącznie po zawarciu umowy pod warunkiem zaistnienia przesłanek o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy Pzp.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: miesiącach: lub dniach: lub data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-11-29
II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca winien być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 2.000.000 zł.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1b ustawy PZP dotyczące: zdolności technicznej lub zawodowej, tzn. Wykonawca: 2.1. Posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia tj. że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwie usługi, których przedmiotem było pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego lub inżyniera kontraktu lub inwestora zastępczego, nad robotami budowlanymi dotyczącymi:  min. 1 robota - budowa lub przebudowa centrów przesiadkowych, tj. obiektów związanych z obsługą miejskiego ruchu pasażerskiego wraz z infrastrukturą drogową i obiektami kubaturowymi o wartości brutto co najmniej 9 mln złotych każda robota, min. 1 robota - budowa lub przebudowa następujących branż tj. konstrukcyjnej i drogowej, związanej z budową/rozbudową budynku i budową/przebudową układu drogowego, o wartości brutto co najmniej 9 mln złotych każda robota. 2.2. Dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia i skieruje do jego realizacji: 2.2.1. Inżyniera rezydenta/ lidera zespołu, który posiada:  wyższe wykształcenie;  doświadczenie w kierowaniu zespołem inspektorów nadzoru/inżyniera kontraktu dla co najmniej 2-ch zadań inwestycyjnych, związanych z robotami budowlanymi: a. min. 1 robota - budowa lub przebudowa centrów przesiadkowych, tj. obiektów związanych z obsługą miejskiego ruchu pasażerskiego wraz z infrastrukturą drogową i obiektami kubaturowymi o wartości brutto co najmniej 9 mln złotych każda robota,b. min. 1 robota - budowa lub przebudowa następujących branż tj. konstrukcyjnej i drogowej, związanej z budową/rozbudową budynku i budową/przebudową układu drogowego, o wartości brutto co najmniej 9 mln złotych każda robota 2.2.2. Inspektora nadzoru w branży konstrukcyjno-budowlanej posiadającego:  uprawnienia budowlane wykonawcze do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, które upoważniają do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej, zgodnie z przepisami ustawy z dn. 7.07.1994 r. Prawo budowlane budowlane (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.) i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dn. 11.09.2014r.w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014r. poz.1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;  min. 3-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego/kierownika budowy dla specjalności konstrukcyjno-budowlanej, w tym przynajmniej dla dwóch zadań, gdzie w każdym zadaniu inwestycyjnym wartość budowy/rozbudowy/przebudowy budynku wynosiła co najmniej 2,5 mln złotych brutto każde zadanie. 2.2.3. Inspektora nadzoru w branży drogowej posiadającego: uprawnienia budowlane wykonawcze do kierowania robotami w specjalności drogowej bez ograniczeń, które upoważniają do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej, zgodnie z przepisami ustawy z dn. 7.07.1994 r. Prawo budowlane budowlane (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.) i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dn. 11.09.2014r.w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014r. poz.1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;  min. 3-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego/ kierownika budowy specjalności drogowej, w tym przynajmniej dla dwóch zadań inwestycyjnych, gdzie w każdym zadaniu inwestycyjnym wartość budowy/rozbudowy/przebudowy układu drogowego przekraczała co najmniej 4,5 mln złotych brutto każde zadanie. 2.2.4. Inspektora nadzoru w branży sanitarnej posiadającego:  uprawnienia budowlane wykonawcze do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, które upoważniają do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej , zgodnie z przepisami ustawy z dn. 7.07.1994 r. Prawo budowlane budowlane (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.) i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dn. 11.09.2014r.w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014r. poz.1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;  min. 3 letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego/ kierownika budowy branży sanitarnej; 2.2.5. Inspektora nadzoru w branży instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych i energetycznych posiadającego:  uprawnienia budowlane wykonawcze do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, które upoważniają do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej, zgodnie z przepisami ustawy z dn. 7.07.1994 r. Prawo budowlane budowlane (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.) i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dn. 11.09.2014r.w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014r. poz.1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;  min. 3 letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego/ kierownika budowy branży elektrycznej; 2.2.6. Inspektora nadzoru w branży telekomunikacyjnej posiadającego: uprawnienia budowlane wykonawcze do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, linii, instalacji i urządzeń dla telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, które upoważniają do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej, zgodnie z przepisami ustawy z dn. 7.07.1994 r. Prawo budowlane budowlane (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.) i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dn. 11.09.2014r.w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014r. poz.1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; min. 3 letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego/ kierownika budowy branży telekomunikacyjnej; 2.2.7.Specjalistę ds. rozliczeń, który posiada: doświadczenie w zakresie rozliczenia co najmniej 2 zadań inwestycyjnych związanych z robotami budowlanymi, dofinansowywanych z funduszy unijnych o wartości min. 9 mln. zł brutto każde zadanie. UWAGI: a. Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji opisanych w ppkt 2.2.1 – 2.2.7 pod warunkiem spełnienia wymienionych wymagań, z zastrzeżeniem, że jedna osoba może łączyć maksymalnie dwie specjalności. b. Mając na uwadze art.23.ust.5 ustawy Zamawiający zastrzega, że w przypadku składania oferty przez dwa lub więcej podmiotów (wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia) oraz analogicznie w sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innego podmiotu (na zasadach określonych w art.22a ustawy), warunek z pkt 2.1. musi zostać spełniony w całości przez Wykonawcę (jednego z wykonawców wspólnie składającego ofertę) lub podmiot, na którego zdolności w tym zakresie powołuje się Wykonawca – brak możliwości tzw. sumowania doświadczenia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Tak Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Zamawiający wymaga złożenia: 1. Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;2. Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,3.. Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4.. Oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785); w celu wykazania braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy; 5. Oświadczenia Wykonawcy o braku istnienia podstaw wykluczenia iż, nie wykonał albo nie należycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust.1 pkt 1-4,co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania. 6. Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności. 7.Oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie w/w dokumenty muszą być złożone przez każdy podmiot.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający wymaga złożenia: 1. Wykazu usług (zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ) wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane. Do wykazu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dowody potwierdzające, czy usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 2.Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, zgodnie z warunkiem wyszczególnionym w rozdz. VIII pkt 2 ppkt 2.2. SIWZ, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. (wzór stanowi załącznik Nr 7 do SIWZ). Do powyższego wykazu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dowody potwierdzające doświadczenie zawodowe poszczególnych osób. Wykonawca zobowiązany jest oświadczyć, że osoby, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Ocena wstępna, której poddawani są wszyscy Wykonawcy, odbędzie się na podstawie informacji zawartych w poniższych dokumentach i oświadczeniach złożonych w ofercie: 1.1. Formularz ofertowy – załącznik nr 2 do SIWZ; 1.2. Komplet dokumentów potwierdzających doświadczenie i uprawnienia wykazane w formularzu ofertowym (zał. Nr 2 do SIWZ) w ramach kryteriów oceny ofert:  posiadanie przez Inżyniera rezydenta/Lidera zespołu uprawnień budowlanych – kserokopia uprawnień, doświadczenie Inżyniera rezydenta/Lidera zespołu w kierowaniu zespołem inspektorów nadzoru/inżyniera kontraktu związanym z robotami budowlanymi w zakresie budowy lub przebudowy centrów przesiadkowych, tj. obiektów związanych z obsługą miejskiego ruchu pasażerskiego wraz z infrastrukturą drogową i obiektami kubaturowymi o wartości brutto co najmniej 9 mln złotych każda inwestycja – referencje lub inne dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług odpowiednio dla każdej inwestycji wykazanej w formularzu ofertowym;  doświadczenie Inspektora Nadzoru branży drogowej w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego/kierownika budowy specjalności drogowej dla zadań inwestycyjnych, gdzie w każdym zadaniu inwestycyjnym wartość budowy/ rozbudowy/ przebudowy układu drogowego przekraczała co najmniej 4,5 mln złotych brutto każde zadanie - referencje lub inne dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług odpowiednio dla każdej inwestycji wykazanej w formularzu ofertowym. 1.3.Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 3; 1.4.Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu – załącznik nr 4; 1.5. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy – jeżeli zostało ustanowione bądź do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza (dotyczy również spółki cywilnej); pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza. 1.6. Zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia w przypadku, gdy Wykonawca, będzie polegał na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów. 1.6 Oświadczenia, o których mowa w punkcie 1.3 i 1.4 - składane przez każdego z Wykonawców w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 1.7 Oświadczenia, o których mowa w punkcie 1.3 i 1.4 - składane przez każdy inny podmiot, w przypadku gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów (w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby).1.8 Oświadczenie Wykonawcy złożone w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 tj: Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 5 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak
Informacja na temat wadium
1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100 ) w terminie do dnia 23.11.2017r do godz. 10.00. 2.Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 3.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a. pieniądzu, b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c. gwarancjach bankowych, d. gwarancjach ubezpieczeniowych, e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2016r. poz. 359 ze zm.). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na konto nr 18 8448 0004 0006 1229 2033 0007 w terminie zgodnym z pkt 1. Nazwa i adres Banku: Bank Spółdzielczy w Pszczynie; 43-200 Pszczyna, ul. Rynek 6. UWAGA: Wadium w tej formie uważa się za wniesione w sposób prawidłowy, gdy środki pieniężne wpłyną na konto Zamawiającego przed upływem terminu składnia ofert. 5.Wadium wnoszone w postaci niepieniężnej należy złożyć w oryginalnym egzemplarzu bezpośrednio w ofercie.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania: Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Kwalifikacje i doświadczenie Inżyniera rezydenta/Lidera zespołu 25,00
Doświadczenie inspektora nadzoru branży drogowej 15,00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania: Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: Data: godzina: Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Dopuszcza się możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, jeżeli konieczność wprowadzania takich zmian wynika z następujących okoliczności: 1) Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, w następstwie zmiany stawki podatku od towarów i usług – będącej skutkiem działań organów państwowych, tj. ustawowa zmiana obowiązującej stawki podatku od towarów i usług lub wprowadzenie nowego podatku. W takim przypadku wartość wynagrodzenia netto nie ulega zmianie, jedynie wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. Zmiana wynagrodzenia odnosić się będzie do części przedmiotu umowy niezrealizowanej, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających lub wprowadzających stawkę podatku od towarów i usług VAT oraz do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług VAT lub wprowadzenie nowego podatku. W przypadku zaistnienia opisanej sytuacji po wejściu w życie przepisów będących przyczyną waloryzacji, Wykonawca zwróci się do Zamawiającego z wnioskiem o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia wskazując kwotę, o którą wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie, wraz z wyliczenie całkowitej kwoty oraz wskaże datę, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Zmiana stawki podatku VAT nie dotyczy Wykonawców którzy nie są płatnikami podatku VAT. 2) Zamawiający) przewiduje zmianę wynagrodzenia należnego wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. W takim przypadku zmiany wynagrodzenia mogą nastąpić wyłącznie jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zmiana ta jest możliwa po 12 miesiącach od dnia zawarcia umowy i jest możliwa wyłącznie w stosunku do niewykonanej części umowy w przypadku udowodnienia przez Wykonawcę, że wskazana zmiana ma wpływ na koszty wykonania umowy. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przedłożył w tym celu szczegółową kalkulację (w szczególności: pisemne zestawienie wynagrodzeń/kwot składek uiszczanych do zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, zarówno przed jak i po zmianie pracowników (osób) świadczących usługę, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni pracę bezpośrednio związane z realizacją Umowy, oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi). Ciężar dowodu zasadności dokonania waloryzacji wynagrodzenia spoczywa na Wykonawcy. 3) Zmiana zakresu realizowanej usługi objętych niniejszą umową(zmniejszenie ,zwiększenie zakresu) wskutek zaistnienia zmian w umowach o roboty budowlane, nadzorowanych przez Nadzór lub wobec uznania przez Zamawiającego zbędności wykonania określonych usług – w takiej sytuacji następuje proporcjonalne zmniejszenie zwiększenie wysokości wynagrodzenia należnego Nadzorowi; 4) Zmiany osoby/osób przy pomocy której/ych Wykonawca realizuje przedmiot umowy. W przypadku braku możliwości wykonywania przedmiotu umowy przez wskazaną/e osobę/y, (rozwiązanie umowy, śmierć, długotrwała choroba, utrata uprawnień, inne uzasadnione okoliczności niepozwalające wykonywać wskazanym osobom powierzone czynności) wówczas Wykonawca może powierzyć te czynności innym osobom o kwalifikacjach (uprawnieniach) spełniających co najmniej takie warunki jakie podano w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) dla przeprowadzonego postępowania. W przypadku zmiany osoby realizującej przedmiot umowy dla której Wykonawca uzyskał w kryterium „doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia” podanym SIWZ dla przeprowadzonego postępowania, odpowiednią ilość punktów, wówczas wskazana nowa osoba musi posiadać doświadczenie co najmniej równoważne co wskazana uprzednio przez Wykonawcę osoba, za którą Wykonawca otrzymał punkty, czyli nowa osoba musi uzyskać w kryterium „doświadczenie inspektora nadzoru …” nie mniejszą ilość punktów niż uzyskała osoba, która zostaje zmieniona. 5) Zmiany, rezygnacji, bądź wprowadzenia podwykonawcy w trakcie realizacji umowy w zakresie nie przewidzianym w ofercie; jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b tej ustawy, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. W tym celu zobowiązany jest przedłożyć stosowne dokumenty wymagane w postanowieniach SIWZ. Ponadto nowy podwykonawca o którym wyżej mowa nie może podlegać wykluczeniu w oparciu o przesłanki zawarte w art. 24 ust. 1 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp wskazane w SIWZ. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć stosowne dokumenty wymagane w postanowieniach SIWZ (oświadczenie analogiczne do tego które było składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego). 6) Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na treść złożonej oferty, w takim zakresie w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień umowy do zaistniałego stanu prawnego. 7) Zastąpienia Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą w wyniku połączenia, podziału, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia na podstawie art.24 ust.1. ustawy Pzp art. 24 lub ust 5 ustawy Pzp wskazane w SIWZ lub nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, lub przekształcenie Wykonawcy będącego następstwem sukcesji uniwersalnej, w związku z sukcesją generalną, dziedziczeniem spółek handlowych zgodnie z KSH, a także sukcesją z mocy prawa, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Przekształcony Wykonawca musi nadal spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz nie mogą zachodzić wobec niego podstawy wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp wskazane w SIWZ. 8)Zmiana nazwy Wykonawcy wskutek zaistnienia okoliczności warunkujących dokonanie zmiany nazwy Wykonawcy. 3. Zmianie podlegają także inne postanowienia w stosunku do treści oferty, jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z następujących okoliczności: 1) wystąpienie siły wyższej - rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie jego zobowiązania w całości lub części. W razie wystąpienia siły wyższej Strony umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, powstałego na skutek działania siły wyższej. Termin wykonania umowy ulega odpowiednio zmianie o okres trwania okoliczności celem ukończenia przedmiotu umowy w sposób należyty. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy nie wymaga zawarcia aneksu do umowy. Zmiana ta nie wpływa na zmianę wynagrodzenia Wykonawcy, 2) przedłużenie ,wstrzymanie planowanego terminu realizacji inwestycji w związku z wystąpieniem okoliczności mających wpływ na przedłużenie, wstrzymanie terminu realizacji inwestycji nie leżących po stronie Wykonawcy tj. : • wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie robót; • konieczności dokonania istotnych zmian dokumentacji projektowej; • konieczności wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych dla wykonania przedmiotu umowy, • wystąpienie niebezpieczeństwa kolizji z innymi planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami; • wystąpienia opóźnień lub przestojów związanych z procedurami administracyjnymi (pozwolenia, zgłoszenia itp.) lub kontrolami i nadzorami prowadzonymi przez organy administracji lub organy unijne; Wówczas termin obowiązywania umowy ulega odpowiednio przedłużeniu o okres trwania okoliczności przy dołożeniu wszelkich starań i wypełnieniu przez Wykonawcę wszystkich zobowiązań wynikających z umowy celem ukończenia inwestycji i oddania jej do użytkowania w sposób należyty. Przedłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy nie wymaga zawarcia aneksu do umowy i nie wpływa na zmianę wynagrodzenia Wykonawcy, 3)skrócenie planowanego terminu realizacji inwestycji (przyspieszenie realizacji, sprzyjające warunki, inne okoliczności pozwalające ukończyć inwestycję przed umownym terminem). Termin obowiązywania umowy ulega odpowiednio skróceniu przy dołożeniu wszelkich starań i wypełnieniu przez Wykonawcę wszystkich zobowiązań wynikających z umowy celem ukończenia inwestycji i oddania jej do użytkowania w sposób należyty. Skrócenie terminu wykonania przedmiotu umowy nie wymaga zawarcia aneksu do umowy i nie wpływa na zmianę wynagrodzenia Wykonawcy 4) Zmiana koordynatora ze strony Zamawiającego, w przypadku braku możliwości wykonywania wskazanych czynności przez wskazaną osobę - zmiana ta następuje poprzez pisemne zgłoszenie tego faktu drugiej Stronie i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy, 5) Zmiana danych związana z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, zmiana danych teleadresowych Wykonawcy; Zamawiającego - zmiana ta następuje poprzez pisemne zgłoszenie tego faktu drugiej Stronie i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy. 4. W przypadku wystąpienia okoliczności skutkujących koniecznością zmiany umowy, z przyczyn określonych powyżej, Strona żądająca zmiany zobowiązana jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie druga Stronę i wystąpienia z wnioskiem o dokonanie wskazanej zmiany, wraz z propozycją treści aneksu do umowy oraz uzasadnieniem dokonania zmiany.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-11-23, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Ilość wyświetleń: 1196

powrót

Wyszukiwarka

© 2010-2018 © pless intermedia. Wszelkie prawa zastrzeżone.