Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego w Pszczynie wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą

Starostwo Powiatowe w Pszczynie

Starostwo Powiatowe w Pszczynie

Pszczyna

Dodano: Poniedziałek, 5 marca 2018 r.

Termin: Wtorek, 17 kwietnia 2018 r. godz. 10:00

Polska-Pszczyna: Roboty budowlane
2018/S 044-095263
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa i adresy
Powiat Pszczyński
ul. 3 Maja 10
Pszczyna
43-200
Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Guzdek
Tel.: +48 324492312
E-mail: zamowienia@powiat.pszczyna.pl
Faks: +48 324492312
Kod NUTS: PL22A
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.powiat.pszczyna.pl
I.2)Wspólne zamówienie
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.przetargi.powiat.pszczyna.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Powiat Pszczyński - Starostwo Powiatowe w Pszczynie. Oferty należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
ul. 3 Maja 10
Pszczyna
43-200
Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Guzdek
Tel.: +48 324492312
E-mail: zamowienia@powiat.pszczyna.pl
Faks: +48 324492312
Kod NUTS: PL22A
Adresy internetowe:
Główny adres: www.powiat.pszczyna.pl
Adres profilu nabywcy: www.przetargi.powiat.pszczyna.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne
Sekcja II: Przedmiot
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:
Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego w Pszczynie wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą.
Numer referencyjny: IZ.272.1.2018
II.1.2)Główny kod CPV
45000000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:
1.Przedmiotem zamówienia jest: Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego w Pszczynie wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą. 2.W ramach zakresu zamówienia należy wykonać: 2.1.układ drogowy obsługujący Centrum Przesiadkowe, zawierający m.in: a.przebudowę ul. Sokoła (od ul. Dworcowej do km 0+456,18), Placu Dworcowego i odcinka ul. Kościuszki (od ul. Sokoła do Placu Wolności tj. do km 0+083,86) wraz z istniejącymi urządzeniami infrastruktury podziemnej (kanalizacja deszczowa, sanitarna, sieci elektryczne i teletechniczne) i oświetleniem ulicznym (pow. jezdni 3887 m2),b.budowę „mini ronda”,c.przebudowę skrzyżowania ul. Sokoła i ul. Dworcowej,, d. budowę ciągów,pieszo-rowerowych i budowę miejsc parkingowych,e.budowę obiektu Centrum Przesiadkowego (budynek jednokondygn.pow.zabudowy 342m2),f.wiat przystankowych,parkingów rowerowych Szczegółowy opis zawiera pkt III siwz Opis przedmiotu zamówienia.
II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45233120
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
43-200 Pszczyna ul. Sokoła
II.2.4)Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest: Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego w Pszczynie wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą.2.W ramach zakresu zamówienia należy wykonać:2.1.układ drogowy obsługujący Centrum Przesiadkowe, zawierający: a. przebudowę ul. Sokoła (od ul. Dworcowej do km 0+456,18), Placu Dworcowego i odcinka ul. Kościuszki (od ul. Sokoła do Placu Wolności tj. do km 0+083,86) wraz z istniejącymi urządzeniami infrastruktury podziemnej (kanalizacja deszczowa, sanitarna, sieci elektryczne i teletechniczne) i oświetleniem ulicznym (pow. jezdni 3887 m2), b. budowę „mini ronda” na skrzyżowaniu ulic Sokoła i Kościuszki,c.przebudowę skrzyżowania ul. Sokoła i ul. Dworcowej,d.wycinkę drzew i zagospodarowania terenu zielenią (pow. 1106 m2), e.budowę zatoki dla autobusów i busów (pow. 412m2),f.budowę miejsc parkingowych i jezdni manewrowych (pow.5137m2),g. budowę postoju TAXI (pow.153m2),
h. budowę ciągów pieszo - rowerowych (pow.880m2), i.budowę i przebudowę chodników (pow.3815m2), j. budowę ścieżki rowerowej (pow.45m2),k.budowę i przebudowę zjazdów publicznych i indywidualnych (pow.210m2),l. oznakowanie pionowe i poziome. 2.2. budowę obiektu Centrum Przesiadkowego (CP)
c. Charakterystyczne parametry budynku Centrum P: 1.wysokość 4,75 m, liczba kondygnacji - 1,.powierzchnia zabudowy 342 m2, powierzchnia użytkowa 271,9 m2, powierzchnia całkowita 342 m2, kubatura 1402,2 m3. Budynek CP obejmuje cztery zasadnicze części: 1. Poczekalnię dla podróżnych, z której jest bezpośredni dostęp do pomieszczeń sanitarnych, 2. pokój opieki nad dziećmi oraz punkt informacji i obsługi pasażerów; 3. ogólnodostępne zaplecze sanitarne; 4. administracyjną, w której mieszczą się dwa pomieszczenia biurowe, informacja i obsługa pasażera, pomieszczenie socjalne, sanitariaty, kotłownia i korytarz.,Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do SIWZ: a. Przedmiar robót - załącznik nr 1 do SIWZ b. Dokumentacja techniczna:Projekt budowlany i wykonawczy (zał.n r 8);Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych STWiORB - załącznik nr 9 do SIWZ.b.
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 13/05/2018
Koniec: 30/09/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: WND-RPSL.04.05.01-24-012A/17-005
II.2.14)Informacje dodatkowe
Uwaga: Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy (Zamawiający przewiduje: 13 maj 2018).Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy.
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Brak określenia warunku w tym zakresie.
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1b ustawy PZP dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej, tzn. Wykonawca winien być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 6 000.000 PLN.
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie (w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył) co najmniej: dwa zamówienia polegające na wykonaniu robót budowlanych o parametrach jak niżej: a. Pierwsze zamówienie (Robota Budowlana): a.1. budowa lub przebudowa centrów przesiadkowych, tj. obiektów związanych z obsługą miejskiego ruchu pasażerskiego wraz z infrastrukturą drogową i budynkiem o kubaturze minimum 900 m3. o wartości brutto co najmniej 9 mln złotych.lub łącznie a.2. i a.3.a.2 budowa lub przebudowa budynku o kubaturze minimum 900 m3. wraz z zagospodarowaniem terenu o wartości brutto co najmniej 3,2 mln złotych.a.3. budowa lub przebudowa układu komunikacyjnego w obszarze miejskim (w tym np.: chodniki, drogi, parkingi, ciągi tramwajowe itp.) łącznie z infrastrukturą towarzyszącą o wartości brutto co najmniej 5,8 mln złotych. a.Drugie zamówienie (Robota budowlana): b.1. budowa lub przebudowa układu komunikacyjnego w obszarze miejskim (w tym np.: chodniki, drogi, parkingi, ciągi tramwajowe itp. łącznie z sieciami) wraz z budową lub przebudową budynku o kubaturze minimum 700 m3 o wartości brutto co najmniej 7 mln złotych. lub łącznie b.2. i b.3.: b.2. budowa lub przebudowa budynku o kubaturze minimum 700 m3. wraz z zagospodarowaniem terenu o wartości brutto co najmniej 2,5 mln złotych.b.3. budowa lub przebudowa układu komunikacyjnego w obszarze miejskim (w tym np.: chodniki, drogi, parkingi, ciągi tramwajowe itp.) łącznie z infrastrukturą towarzyszącą o wartości brutto co najmniej 4,5 mln złotych. Wykonawca musi wykazać dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) osobami zdolnymi do wykonania zamówienia i skieruje do jego realizacji: a. Kierownika budowy, który posiada:
a.1. uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjnej lub drogowej a.2. doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy dla co najmniej 2-ch zadań inwestycyjnych, związanych z robotami budowlanymi: •min. 1 robota - budowa lub przebudowa układu komunikacyjnego w obszarze miejskim (w tym na przykład: chodniki, drogi, parkingi, ciągi tramwajowe itp. łącznie z sieciami) wraz z budową lub przebudową budynku/budynków o wartości brutto co najmniej 9 mln złotych,• min. 1 robota - budowa lub przebudowa następujących branż tj. konstrukcyjnej i drogowej, związanej z budową/przebudową budynku i budową/przebudową układu drogowego, o wartości brutto co najmniej 7 mln złotych.a.3. przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego.b. Kierownika robót w branży konstrukcyjno-budowlanej (co najmniej jedną osobę) posiadającą: b.1. uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, które upoważniają do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej, b.2. przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego b.3. min. 3-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy/ kierownik robót dla specjalności konstrukcyjno-budowlanej, w tym przynajmniej dla dwóch zadań, gdzie w każdym zadaniu inwestycyjnym wartość budowy/przebudowy budynku wynosiła co najmniej 2,5 mln złotych brutto każde zadanie.c. Kierownika robót w branży drogowej (co najmniej jedną osobę) posiadającą: c.1. uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej bez ograniczeń, które upoważniają do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej c.2. przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego, c.3. min. 3-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy/kierownika robót w specjalności drogowej, w tym przynajmniej dla dwóch zadań inwestycyjnych, gdzie w każdym zadaniu inwestycyjnym wartość budowy/przebudowy układu drogowego przekraczała co najmniej 4,5 mln złotych brutto każde zadanie. d. Kierownika robót w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kana
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Dalszy wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:e.Kierownik robót w branży instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych i energetycznych (co najmniej jedną osobę) posiadającą:. przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego, e.3. min. 3 letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy/kierownika robót branży instalacyjnej w zakresie jak wyżej; e.1. uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, f. Kierownika robót w branży instalacyjnej w zakresie sieci, linii, instalacji i urządzeń dla telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą (co najmniej jedną osobę) posiadającą:f.1. uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, linii, instalacji i urządzeń dla telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą g. Specjalistę ds. rozliczeń, który posiada: doświadczenie w zakresie rozliczenia co najmniej 2-ch zadań inwestycyjnych związanych z robotami budowlanymi, dofinansowywanych z funduszy unijnych o wartości min. 9 mln. PLN brutto każde zadanie. Szczegóły określa pkt Xsiwz(...)Warunki udziału w postępowaniu.
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:
Istotne dla zamawiającego postanowienia umowy zawiera załączony do siwz załącznik nr 7 wraz z załącznikami (zwany Istotne Postanowienia Umowy).Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, zgodnie z par. 19 załacznika nr 7 do siwz.
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia
Sekcja IV: Procedura
IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 12/04/2018
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 12/04/2018
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi w Starostwie Powiatowym w Pszczynie ul. 3 maja 10 w sali konferencyjnej I piętro pok. 45 w Starostwie Powiatowym w Pszczynie.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:
Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości: 300 000,00 PLN (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100) w terminie do dnia 12.4.2018 do godz. 10.00.2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a. Pieniądzu, b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c. gwarancjach bankowych, d. gwarancjach ubezpieczeniowych, e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2016r. poz. 359 ze zm.). Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na konto nr 18 8448 0004 0006 1229 2033 0007 w terminie zgodnym z pkt 1. Nr IBAN: PL 18 8448 0004 0006 1229 2033 0007 Nr SWIFT: POLUPLPR
Nazwa i adres Banku: Bank Spółdzielczy w Pszczynie; 43-200 Pszczyna, ul. Rynek 6.(szczegóły zawiera pkt IX siwz).Podstawy wykluczenia zawiera pkt X siwz.2.1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę/ów w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp (przesłanki wykluczenia obligatoryjne). 2.2. Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wykluczy także Wykonawcę/ów w następujących przypadkach - wybrane przez zamawiającego przesłanki wykluczenia fakultatywne, przewidziane w art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy Pzp: Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona (Zamawiający przewiduje procedurę odwróconą), w celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia (rozdział X pkt 2 siwz) zostanie wezwany do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów.Wykaz dokumentów i oświadczeń zawiera pkt XI p.pkt 3 siwz(są to m.in informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;3.2. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 3.5. oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;3.7. oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, .Do Oferty każdy wykonawca załączy: 1.1. Formularz Ofertowy.1.2. Dokument - zobowiązanie innego podmiotu do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji, o ile wykonawca korzysta ze zdolności innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, złożony w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez podmiot udostępniający zasoby.1.3. JEDZ - Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, w postaci Formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia .Przy wyborze oferty najkorzystniejszej dla, zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: a. Cena: 60 %; b. Okres gwarancji: 25 %. c.Wysokość kary umownej 15 % (opis kryteriów zawiera pkt XXI siwz opis kryteriów).
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy działu VI ustawy - Środki ochrony prawnej (art. 179 - 198 g ustawy).
2. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.
3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ, przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
4. Terminy wnoszenia odwołań:
4.1. Odwołanie wnosi się: w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy zdanie drugie albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób,
4.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie: 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.
4.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 4.1. i 4.2. wnosi się: w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
4.4. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
4.5. Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4.6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
4.7. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:
a. nie zawiera braków formalnych;
b. uiszczono wpis (wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania).
4.8. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 5. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Szczegółowe informacje zawiera ustawa Prawo Zamówień Publicznych).
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
01/03/2018

Ilość wyświetleń: 2548

powrót

Wyszukiwarka

© 2010-2019 © pless intermedia. Wszelkie prawa zastrzeżone.