Utworzenie powiatowej bazy sieci uzbrojenia terenu GESUT oraz utworzenie powiatowej bazy danych obiektów topograficznych BDOT500 dla obszaru miasta Pszczyna

Starostwo Powiatowe w Pszczynie

Starostwo Powiatowe w Pszczynie

Pszczyna

Dodano: Poniedziałek, 12 marca 2018 r.

Termin: Środa, 21 marca 2018 r. godz. 10:00

Ogłoszenie nr 529720-N-2018 z dnia 2018-03-12 r.
Powiat Pszczyński: Utworzenie powiatowej bazy sieci uzbrojenia terenu GESUT oraz utworzenie powiatowej bazy danych obiektów topograficznych BDOT500 dla obszaru miasta Pszczyna.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Pszczyński, krajowy numer identyfikacyjny ---, ul. ul. 3 Maja 10 , 43-200 Pszczyna, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 4492300, 032 4492399, e-mail zamowienia@powiat.pszczyna.pl, faks 324 492 345.
Adres strony internetowej (URL): www.przetargi.powiat.pszczyna.pl
Adres profilu nabywcy: www.przetargi.powiat.pszczyna.pl
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.przetargi.powiat.pszczyna.pl
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.przetargi.powiat.pszczyna.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy złożyć w formie pisemnej osobiście lub przesyłką pocztową na adres jak niżej.
Adres:
43-200 Pszczyna, ul. 3 Maja 10, I piętro Sekretariat Starostwa Powiatowego, pokój 35
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Utworzenie powiatowej bazy sieci uzbrojenia terenu GESUT oraz utworzenie powiatowej bazy danych obiektów topograficznych BDOT500 dla obszaru miasta Pszczyna.
Numer referencyjny: IZ.272.2.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest: Utworzenie powiatowej bazy sieci uzbrojenia terenu GESUT dla obszaru Miasta Pszczyna oraz utworzenie powiatowej bazy danych obiektów topograficznych BDOT500 dla obszaru miasta Pszczyna oraz przetworzenie obiektów budowlanych trwale związanych z budynkiem stanowiących treść mapy zasadniczej do właściwej postaci zgodnej z obowiązującymi standardami. 2. Informacje ogólne o jednostce: Miasto Pszczyna (jednostka ewidencyjna Pszczyna (M) - 241005_4) dzieli się na dwa obręby ewidencyjne: Pszczyna miasto i Stara Wieś. Leży w województwie śląskim, powiat pszczyński. a. Dane ogólne: powierzchnia: 2.234 ha; budynki: 9.221 szt. b. Uzbrojenie terenu: b.1. sieć ciepłownicza: 493 obiektów; 22,81 km sieci, b.2. sieć elektroenergetyczna: 8005 obiektów; 349,44km sieci; b.3. sieć gazowa: 7268 obiektów; 246,98 km; b.4. sieć kanalizacyjna: 15037 obiektów; 365,37 km; b.5. siec telekomunikacyjna: 2620 obiekty; 184,28 km; b.6. sieć wodociągowa: 12232 obiekty; 378,26 km; b.7. pozostałe sieci: 180 obiektów; 2,63 km. UWAGA! Podane informacje wygenerowano z bazy aktualnej na dzień 15.01.2018. Informacje te nie zawierają pełnej długości sieci nadziemnych, które obecnie są w większości wprowadzone w postaci symboli z zadanym kierunkiem. W/w informacje podano w celu przybliżenia zakresu prac do wykonania, z zastrzeżeniem, że mogą wystąpić różnice w trakcie realizacji prac, które nie będą stanowiły podstawy do zmiany wysokości wynagrodzenia. Mapa zasadnicza: Mapa zasadnicza na terenie objętym opracowaniem prowadzona jest w formie mapy numerycznej w układzie współrzędnych płaskich: 2000/18. Mapa numeryczna dla powiatu pszczyńskiego powstała w latach 2004-2011. Od roku 2010 prowadzona jest w zintegrowanym systemie informatycznym Ewid 2007. Baza mapy numerycznej jest na bieżąco aktualizowana o wyniki geodezyjnych pomiarów terenowych. W Powiatowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym znajduje się około 6500 operatów pomiarowych dotyczących zakresu opracowania. Dla jednostki ewidencyjnej Pszczyna-miasto mapa numeryczna powstała na podstawie digitalizacji rastrów mapy zasadniczej. Obiekty numerycznej mapy zasadniczej w większości nie stanowią obiektów w rozumieniu aktualnych przepisów prawa w sprawie BDOT. Obiekty numerycznej mapy zasadniczej w większości nie stanowią obiektów w rozumieniu aktualnych przepisów prawa w sprawie GESUT. 3. Zakres zamówienia: W zakresie utworzenia bazy GESUT Wykonawca będzie zobowiązany do: a. Wykonania analizy udostępnionych przez Zamawiającego danych dotyczących sieci uzbrojenia terenu zawartych w numerycznej mapie zasadniczej oraz przetworzenie tych danych do właściwej postaci i struktury, w zakresie niezbędnym do utworzenia zbiorów danych inicjalnej bazy GESUT. b. Weryfikacji oraz modyfikacji atrybutów opisowych obiektów w celu uzyskania ich poprawności oraz kompletności. c. Uzupełnienia danych bazy GESUT o informacje zawarte w operatach technicznych włączonych do PZGiK oraz o informacje pozyskane z instytucji branżowych. d. Modyfikacji obiektów w celu uzyskania poprawności geometrycznej, w tym segmentacja obiektów zgodnie z zasadami przedstawionymi w szczegółowym opisie prac. e. Usunięcia/modyfikacji obiektów niestandardowych. f. Protokolarnego przekazania poszczególnym instytucjom branżowym inicjalnej bazy GESUT w celu uzyskania opinii co do zgodności treści utworzonej bazy ze stanem wynikającym z dokumentacji prowadzonej przez te branże, w tym wskazanie ewentualnych nieprawidłowości w treści tej bazy. g. Rozpatrzenia uwag zgłoszonych przez podmioty władające siecią uzbrojenia terenu do przedłożonej treści inicjalnej bazy danych GESUT. h. Harmonizacji i aktualizacji bazy danych. i. Wykonania kontroli poprawności i kompletności opracowania. j. Redakcji mapy zasadniczej w skalach 1:500, 1:1000. k. Implementacji opracowanych baz danych GESUT do bazy produkcyjnej funkcjonującej u Zamawiającego – zakończenie prac. l. Uwzględnienia w trakcie sporządzania opracowania uwag i wytycznych Zamawiającego. W zakresie utworzenia bazy BDOT 500 Wykonawca będzie zobowiązany do: a. Wykonania analizy udostępnionych przez Zamawiającego danych dotyczących obiektów topograficznych zawartych w numerycznej mapie zasadniczej oraz przetworzenia tych danych do właściwej postaci i struktury, w zakresie niezbędnym do utworzenia BDOT500. b. Weryfikacji oraz modyfikacji atrybutów opisowych obiektów w celu uzyskania ich poprawności oraz kompletności. c. Modyfikacji obiektów w celu uzyskania poprawności geometrycznej, w tym segmentacja obiektów zgodnie z zasadami przedstawionymi w szczegółowym opisie prac. d. Usunięcia/modyfikacji obiektów niestandardowych. e. Harmonizacji i aktualizacji bazy danych. f. Wykonania kontroli poprawności i kompletności opracowania. g. Redakcji mapy zasadniczej w skalach 1:500, 1:1000. h. Implementacji opracowanych baz danych BDOT500 do bazy produkcyjnej funkcjonującej u Zamawiającego – zakończenie prac. i. Uwzględnienia w trakcie sporządzania opracowania uwag i wytycznych Zamawiającego. Szczegółowy zakres prac zawierają załącznik nr 1a i 1b do SIWZ Warunki Techniczne. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. Wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych.
II.5) Główny kod CPV: 70000000-1
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
72314000-9
71354000-4
71355000-1

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2018-11-30
II.9) Informacje dodatkowe: UWAGA! 1. Termin początkowy zamówienia: od dnia podpisania umowy. 2. Wymagany termin realizacji całości zamówienia: 30.11.2018r 3. Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia wymagane jest wykonanie go w trzech etapach, w terminach jak niżej: a. ETAP I: Sporządzenie bazy inicjalnej, kontrola bazy inicjalnej – do 30 czerwca 2018r. b. ETAP II: Sporządzenie bazy danych BDOT500, jej pozytywna weryfikacja oraz wdrożenie u Zamawiającego (zgodnie z załącznikiem załącznik nr 1b do SIWZ) – do 31 sierpnia 2018r. c. Etap III zakończenie prac, pozytywna weryfikacja, zainstalowanie baz danych w siedzibie Zamawiającego i przekazanie wszystkich materiałów Zamawiającemu - do 30 listopada 2018 r. Uwaga: Zamawiający w ramach kryterium Termin realizacji usługi będzie przyznawał dodatkowe punkty za skrócenie terminu. 4. Przez termin końcowy realizacji należy rozumieć otrzymanie przez Wykonawcę pozytywnego protokołu kontroli z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej w Pszczynie oraz podpisanie przez obie strony protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: W zakresie zdolności technicznej Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał w sposób należyty usługi geodezyjne, której przedmiotem było: a. usługa geodezyjna polegająca na wykonaniu jednego opracowania dotyczącego utworzenia bazy sieci uzbrojenia terenu GESUT dla obszaru nie mniejszego niż 1 jednostka ewidencyjna; i b. usługa geodezyjna polegająca na wykonaniu jednego opracowania bazy danych obiektów topograficznych BDOT500 dla obszaru nie mniejszego niż 1 jednostka ewidencyjna. Zamawiający dopuszcza wykonanie przez Wykonawcę: jednego opracowania, które łączy utworzenie bazy sieci uzbrojenia terenu GESUT i bazy danych obiektów topograficznych BDOT500, każde dla obszaru nie mniejszego niż jedna jednostka ewidencyjna lub dwóch odrębnych opracowań, których przedmiotem będą odpowiednio: opracowanie dotyczące utworzenia bazy sieci uzbrojenia terenu GESUT dla obszaru nie mniejszego niż 1 jednostka ewidencyjna oraz opracowanie bazy danych obiektów topograficznych BDOT500 dla obszaru nie mniejszego niż 1 jednostka ewidencyjna. W tym przypadku obydwa opracowania muszą być wykonane przez ten sam podmiot. Mając na uwadze zasadę uczciwej konkurencji i równego traktowania podmiotów, w przypadku oferty składanej przez np konsorcjum (podmioty występujące wspólnie, poleganie na zasobach podmiotu trzeciego) zrealizowanie opracowania polegającego na utworzeniu bazy sieci uzbrojenia terenu GESUT i opracowania bazy danych obiektów topograficznych BDOT500 przez różnych uczestników konsorcjum oznaczać będzie dla Zamawiającego brak wymaganego doświadczenia. Wykonawca powinien wskazać przedmiot, datę wykonania i podmiotów, na rzecz których usługa zostały wykonana (wzór stanowi załącznik Nr 6 do SIWZ). Do wykazu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dowody potwierdzające, czy usługa została wykonana należycie. W zakresie wykazu osób (zdolność zawodowa) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) przynajmniej dwoma osobami z uprawnieniami zawodowymi w zakresie geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne; zgodnie przepisami ustawy z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U.2016 poz. 1629. Wykonawca zobowiązany jest oświadczyć, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia (załącznik nr 7 do SIWZ).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Zamawiający wymaga złożenia: C.1 Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; C.2 Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, C.3 Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; C.4 Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 5 do SIWZ. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. C.5 Oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych(tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1785). W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie w/w dokumenty muszą być złożone przez każdy podmiot.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający wymaga złożenia: 1. Wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane oraz z załączeniem dowodów określających, czy usługi te zostały wykonane należycie. Do wykazu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dowody potwierdzające, czy usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. (wzór stanowi załącznik Nr 6 do SIWZ). 2. Wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór stanowi załącznik Nr 7 do SIWZ).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Zamawiający wymaga złożenia w ofercie: 1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu załącznik nr 3 do SIWZ. 2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu – załącznik nr 4 do SIWZ. 3. Formularz ofertowy – załącznik nr 2 do SIWZ. 4. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy – jeżeli zostało ustanowione bądź do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza (dotyczy również spółki cywilnej); pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza. 5. Zobowiązanie podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia w przypadku, gdy Wykonawca, będzie polegał na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów. 6. Oświadczenia, o których mowa w punkcie 1 i 2 składane przez każdego z Wykonawców w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 7. Oświadczenia, o których mowa w punkcie 1 i 2 składane przez każdy inny podmiot w przypadku gdy Wykonawca, powołuje się na zasoby innych podmiotów (w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości: 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) w terminie do dnia 21 marca 2018r do godz. 10:00. 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a. pieniądzu. b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c. gwarancjach bankowych d. gwarancjach ubezpieczeniowych, e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2016r. poz. 359 ze zm.). 4. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na następujący nr konta: 18 8448 0004 0006 1229 2033 0007 w terminie zgodnym z pkt 1. UWAGA: Wadium w tej formie uważa się za wniesione w sposób prawidłowy, gdy środki pieniężne wpłyną na konto Zamawiającego przed upływem terminu składnia ofert. 6. Wadium wnoszone w postaci niepieniężnej należy złożyć w oryginalnym egzemplarzu bezpośrednio do oferty.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
termin realizacji usługi 20,00
okres gwarancji 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
a. zmiana powstała wskutek działania siły wyższej, przy czym siła wyższa oznacza wydarzenie nieprzewidywalne i poza kontrolą stron niniejszej umowy, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu, lub inne okoliczności niezależne od Zamawiającego, w tym takie, których Zamawiający przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie uniknąć lub przewidzieć. b. zmiany nazwy, siedziby stron umowy, innych danych identyfikacyjnych; c. zmiany osoby/osób przy pomocy, której/ych Wykonawca realizuje przedmiot umowy. W przypadku braku możliwości wykonywania przedmiotu umowy przez wskazaną/e osobę/y, (rozwiązanie umowy, śmierć, długotrwała choroba, utrata uprawnień, inne uzasadnione okoliczności niepozwalające wykonywać wskazanym osobom powierzone czynności) wówczas Wykonawca może powierzyć te czynności innym osobom o kwalifikacjach (uprawnieniach) spełniających, co najmniej takie warunki jakie podano w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) dla przeprowadzonego postępowania. d. zmiana, rezygnacja, bądź wprowadzenia podwykonawcy w trakcie realizacji umowy w zakresie nie przewidzianym w ofercie; jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 tej ustawy, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. W tym celu zobowiązany jest przedłożyć stosowne dokumenty wymagane w postanowieniach SIWZ. Ponadto nowy podwykonawca, o którym wyżej mowa nie może podlegać wykluczeniu w oparciu o przesłanki zawarte w art. 24 ust. 1 lub art. 24 ust. 5 ustawy PZP wskazane w SIWZ. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć stosowne dokumenty wymagane w postanowieniach SIWZ (oświadczenie analogiczne do tego które było składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego). e. rezygnacji Zamawiającego z wykonania części usługi z jednoczesnym obniżeniem wynagrodzenia wykonawcy; f. zmniejszenie zakresu umowy z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części zakresu realizacji umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia; g. zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, h. zmiana wynagrodzenia, w następstwie: zmiany stawki podatku od towarów i usług – będącej skutkiem działań organów państwowych, ustawowa zmiana obowiązującej stawki podatku od towarów i usług lub wprowadzenie nowego podatku. W takim przypadku wartość wynagrodzenia netto nie ulega zmianie, jedynie wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. Zmiana wynagrodzenia odnosić się będzie do części przedmiotu umowy niezrealizowanej, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających lub wprowadzających stawkę podatku od towarów i usług VAT oraz do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług VAT lub wprowadzenie nowego podatku. W przypadku zaistnienia opisanej sytuacji po wejściu w życie przepisów będących przyczyną waloryzacji, Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z wnioskiem o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia – wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie, oraz datę, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Zmiana stawki podatku VAT nie dotyczy Wykonawców którzy nie są płatnikami podatku VAT, i. stwierdzenia rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony umowy. 2. Dokonanie zmian umowy wymaga pisemnego wniosku wskazującego zasadność jej wprowadzenia i zgody drugiej strony na jej dokonanie. 3. Wszelkie zmiany winny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 4. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem powyższych postanowień podlega unieważnieniu.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-03-21, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Ilość wyświetleń: 1254

powrót

Wyszukiwarka

© 2010-2019 © pless intermedia. Wszelkie prawa zastrzeżone.