„Modernizacja budynku internatu PZS nr 2 w Pszczynie II pi?tro i poddasze etap III.”

Starostwo Powiatowe w Pszczynie

Starostwo Powiatowe w Pszczynie

Pszczyna

Dodano: Czwartek, 28 lutego 2019 r.

Termin: Piątek, 15 marca 2019 r. godz. 10:00

Og?oszenie nr 519565-N-2019 z dnia 2019-02-28 r.
Powiat Pszczy?ski: „Modernizacja budynku internatu PZS nr 2 w Pszczynie II pi?tro i poddasze etap III.”
OG?OSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie og?oszenia: Zamieszczanie obowi?zkowe
Og?oszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu wspó?finansowanego ze ?rodków Unii Europejskiej: Nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mog? ubiega? si? wy??cznie zak?ady pracy chronionej oraz wykonawcy, których dzia?alno??, lub dzia?alno?? ich wyodr?bnionych organizacyjnie jednostek, które b?d? realizowa?y zamówienie, obejmuje spo?eczn? i zawodow? integracj? osób b?d?cych cz?onkami grup spo?ecznie marginalizowanych: Nie
Nale?y poda? minimalny procentowy wska?nik zatrudnienia osób nale??cych do jednej lub wi?cej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy ni? 30%, osób zatrudnionych przez zak?ady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJ?CY
Post?powanie przeprowadza centralny zamawiaj?cy: Nie
Post?powanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiaj?cy powierzy?/powierzyli przeprowadzenie post?powania: Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiaj?cy powierzy?/powierzyli prowadzenie post?powania:
Post?powanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiaj?cych: Nie
Je?eli tak, nale?y wymieni? zamawiaj?cych, którzy wspólnie przeprowadzaj? post?powanie oraz poda? adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Post?powanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiaj?cymi z innych pa?stw cz?onkowskich Unii Europejskiej: Nie
W przypadku przeprowadzania post?powania wspólnie z zamawiaj?cymi z innych pa?stw cz?onkowskich Unii Europejskiej – maj?ce zastosowanie krajowe prawo zamówie? publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Pszczy?ski, krajowy numer identyfikacyjny ---00000000000, ul. ul. 3 Maja 10 , 43-200 Pszczyna, woj. ?l?skie, pa?stwo Polska, tel. 32 4492300, 032 4492399, e-mail zamowienia@powiat.pszczyna.pl, faks 324 492 345.
Adres strony internetowej (URL): www.przetargi.powiat.pszczyna.pl
Adres profilu nabywcy: www.przetargi.powiat.pszczyna.pl
Adres strony internetowej pod którym mo?na uzyska? dost?p do narz?dzi i urz?dze? lub formatów plików, które nie s? ogólnie dost?pne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ?CEGO: Administracja samorz?dowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (je?eli dotyczy):
Podzia? obowi?zków mi?dzy zamawiaj?cymi w przypadku wspólnego przeprowadzania post?powania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania post?powania z zamawiaj?cymi z innych pa?stw cz?onkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiaj?cych jest odpowiedzialny za przeprowadzenie post?powania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie post?powania odpowiadaj? pozostali zamawiaj?cy, czy zamówienie b?dzie udzielane przez ka?dego z zamawiaj?cych indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozosta?ych zamawiaj?cych):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pe?ny i bezpo?redni dost?p do dokumentów z post?powania mo?na uzyska? pod adresem (URL): Tak
www.przetargi.powiat.pszczyna.pl
Adres strony internetowej, na której zamieszczona b?dzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Tak
www.przetargi.powiat.pszczyna.pl
Dost?p do dokumentów z post?powania jest ograniczony - wi?cej informacji mo?na uzyska? pod adresem: Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu nale?y przesy?a?:
Elektronicznie: Nie
adres
Dopuszczone jest przes?anie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu w inny sposób: Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przes?anie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu w inny sposób: Tak
Inny sposób:
oferty nale?y z?o?y? w formie pisemnej osobi?cie lub przesy?k? pocztow? na adres:
Adres:
43-200 Pszczyna ul. 3 Maja 10; I Pietro Sekretariat Starostwa Powaitowego w Pszczynie, pokój 35
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narz?dzi i urz?dze? lub formatów plików, które nie s? ogólnie dost?pne: Nie
Nieograniczony, pe?ny, bezpo?redni i bezp?atny dost?p do tych narz?dzi mo?na uzyska? pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj?cego: „Modernizacja budynku internatu PZS nr 2 w Pszczynie II pi?tro i poddasze etap III.”
Numer referencyjny: IZ.272.2.2019
Przed wszcz?ciem post?powania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny: Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o mo?liwo?ci sk?adania ofert cz??ciowych
Zamówienie podzielone jest na cz??ci: Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu mo?na sk?ada? w odniesieniu do:
Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do udzielenia ??cznie nast?puj?cych cz??ci lub grup cz??ci:
Maksymalna liczba cz??ci zamówienia, na które mo?e zosta? udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielko??, zakres, rodzaj i ilo?? dostaw, us?ug lub robót budowlanych lub okre?lenie zapotrzebowania i wymaga? ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okre?lenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us?ug? lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest: „Modernizacja budynku internatu PZS nr 2 w Pszczynie II pi?tro i poddasze etap III.”;2.Zakres prac obejmuje g?ównie roboty wyko?czeniowe w zakresie: a. tynkowanie ?cian (tynk kat. III) - oko?o 576 m2 (dodatkowo uzupe?nienia tynków oko?o 389 m2), tynkowanie o?cie?y –oko?o 575 m2; b.wykonanie g?adzi gipsowych – oko?o 1537 m2; c. wykonanie tynku mozaikowego – oko?o 159 m2; d. licowanie ?cian p?ytkami z przygotowaniem pod?o?a i warstw? izolacyjn? – oko?o 481 m2; e.posadzki z p?ytek z przygotowaniem pod?o?a wraz z cokolikami – oko?o 484 m2; f.wykonanie posadzki z wyk?adzin z tworzyw sztucznych wraz z listwami przy?ciennymi - oko?o 450 m2; g. dostawa i monta? stolarki drzwiowej – wraz z o?cie?nicami – 44 szt; h.dostawa i monta? ?cianki aluminiowej z drzwiami p.po?. EI 30m2; i.rozebranie ?cian z ceg?y na zaprawie cementowo – wapiennej – oko?o 41 m3; j.u?o?enie nadpro?y prefabrykowanych wraz z wype?nieniem zapraw? – oko?o 54 m; k. wykonanie ?cian z ceg?y pe?nej na zaprawie cementowo- wapiennej – oko?o 94 m2; l. wykonanie izolacji powierzchni pionowych - oko?o 191 m2; m. malowanie ?cian farbami emulsyjnymi wraz z przygotowaniem powierzchni – oko?o 2674 m2; n. Wykonanie izolacji cieplnych powierzchni pionowych z p?yt styropianowych ESP 200 – oko?o 348 m2; o. wykonanie posadzki cementowej wraz z cokolikami – oko?o 698 m2; p. Wykonanie konstrukcji schodów ?elbetowych; q. monta? stalowej balustrady schodowej – oko?o 34 m; r. wykonanie instalacji wod -kan; s. wykonanie instalacji elektrycznej i oddymiania. 3. Szczegó?owy zakres zamówienia podano w za??cznikach do SIWZ: a. Przedmiar robót - za??cznik nr 1 do SIWZ; b. Dokumentacja techniczna - za??cznik nr 8 do SIWZ, obejmuj?ca: • Roboty budowlane, • Instalacj? wodn?, • Instalacj? sanitarn?, • Instalacj? c.o., • Instalacj? elektryczn?; b. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych STWiORB – za??cznik nr 9 do SIWZ.; 4. Ze wzgl?du na fakt, ?e roboty budowlane, b?d?ce przedmiotem zamówienia, b?d? prowadzone w czynnym obiekcie u?yteczno?ci publicznej, nale?y uwzgl?dni? w procesie realizacyjnym ograniczenie do minimum utrudnie? w normalnym funkcjonowaniu placówki, wydzielania na bie??co bezpiecznych doj?? i dojazdów do obiektu oraz minimalizowania ha?asu w trakcie pracy. Ponadto nale?y uzgadnia? z Zamawiaj?cym zakres i czas wykonywania poszczególnych elementów zamówienia, aby zsynchronizowa? proces inwestycyjny z dzia?alno?ci? placówki o?wiatowej. Warto?? zamówienia nie przekracza kwot okre?lonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówie? publicznych (Dz. U.2018.1986 ze zm.)
II.5) G?ówny kod CPV: 45214200-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45214200-2
45300000-0
II.6) Ca?kowita warto?? zamówienia (je?eli zamawiaj?cy podaje informacje o warto?ci zamówienia): Warto?? bez VAT:
Waluta: (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa ca?kowita maksymalna warto?? w ca?ym okresie obowi?zywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje si? udzielenie zamówie?, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Okre?lenie przedmiotu, wielko?ci lub zakresu oraz warunków na jakich zostan? udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane b?dzie zamówienie lub okres, na który zosta?a zawarta umowa ramowa lub okres, na który zosta? ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesi?cach: lub dniach:
lub
data rozpocz?cia: lub zako?czenia: 2019-08-26
Okres w miesi?cach Okres w dniach Data rozpocz?cia Data zako?czenia
2019-08-26

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIA?U W POST?POWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre?lonej dzia?alno?ci zawodowej, o ile wynika to z odr?bnych przepisów
Okre?lenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Okre?lenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolno?? techniczna lub zawodowa
Okre?lenie warunków: Wykonawca musi wykaza?, i? w okresie ostatnich 5 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy – w tym okresie, wykona? nale?ycie (w szczególno?ci zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawid?owo uko?czy?) nast?puj?ce roboty budowlane: a. jedna robota budowlana obejmuj?ca swym zakresem roboty konstrukcyjno-budowlane oraz wyko?czeniowe wewn?trzne o ??cznej warto?ci minimum 500 000,00 z? brutto, w tym warto?? robót konstrukcyjno-budowlanych o warto?ci minimum 100 000,00 z? brutto; b. jedna robota budowlana obejmuj?ca swym zakresem roboty instalacyjne (wodno-kanalizacyjne i centralnego ogrzewania) o warto?ci minimum 150 000,00z? brutto. c. jedna robota budowlana obejmuj?ca swym zakresem roboty elektryczne o warto?ci minimum 150 000,00z? brutto. Uwaga: Zamawiaj?cy uzna warunek za spe?niony, je?eli: 1. Wykonawca wykona? jedno zamówienie (tj. w ramach jednej umowy) obejmuj?ce ??cznie wy?ej wskazany zakres trzech robót budowlanych (a, b, c) przy spe?nieniu wymaganych przez Zamawiaj?cego warto?ci brutto.; 2. Wykonawca wykona? dwa zamówienia: jedno zamówienie obejmuj?ce zakresem i warto?ci? dwie wskazane wy?ej roboty budowlane, a drugie zamówienie obejmuj?ce zakresem trzeci? wymagan? przez Zamawiaj?cego robot? budowlan? przy spe?nieniu wymaganych przez Zamawiaj?cego warto?ci brutto.; Zamawiaj?cy wymaga podania rodzaju robót budowlanych, warto?ci brutto, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty zosta?y wykonane z za??czeniem dowodów okre?laj?cych czy roboty budowlane zosta?y wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawid?owo uko?czone. Uwaga: W przypadku wskazania przez Wykonawc?, w celu wykazania spe?niania warunków udzia?u, waluty innej ni? polska (PLN), w celu jej przeliczenia stosowany b?dzie ?redni kurs NBP na dzie? zamieszczenia og?oszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówie? Publicznych na portalu internetowym Urz?du Zamówie? Publicznych. 2. Wykonawca musi wykaza? dysponowanie (dysponuje lub b?dzie dysponowa?) osob? zdoln? do wykonania niniejszego zamówienia tj. posiadaj?c? uprawnienia konstrukcyjno - budowlane lub odpowiadaj?ce im wa?ne uprawnienia budowlane i prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz zrzeszon? we w?a?ciwym samorz?dzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15.12.2000r. o samorz?dach zawodowych architektów oraz in?ynierów budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 1725) lub spe?niaj?c? warunki, o których mowa w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 z pó?n. zm.) tj. osob? której odpowiednie kwalifikacje zawodowe zosta?y uznane na zasadach okre?lonych w przepisach odr?bnych lub spe?niaj?c? wymogi o których mowa w art. 20a ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorz?dach zawodowych architektów oraz in?ynierów budownictwa („?wiadczenie us?ug transgranicznych”).; Zamawiaj?cy wymaga, aby osoba z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalno?ci konstrukcyjno - budowlanej, która pe?ni? b?dzie funkcje kierownika budowy podczas realizacji niniejszego zamówienia wskazana zosta?a w za??czniku nr 6 do SIWZ.
Zamawiaj?cy wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu imion i nazwisk osób wykonuj?cych czynno?ci przy realizacji zamówienia wraz z informacj? o kwalifikacjach zawodowych lub do?wiadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia okre?lone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiaj?cy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiaj?cy przewiduje nast?puj?ce fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia okre?lona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia okre?lona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ O?WIADCZE? SK?ADANYCH PRZEZ WYKONAWC? W CELU WST?PNEGO POTWIERDZENIA, ?E NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPE?NIA WARUNKI UDZIA?U W POST?POWANIU ORAZ SPE?NIA KRYTERIA SELEKCJI
O?wiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spe?nianiu warunków udzia?u w post?powaniu: Tak
O?wiadczenie o spe?nianiu kryteriów selekcji: Nie
III.4) WYKAZ O?WIADCZE? LUB DOKUMENTÓW , SK?ADANYCH PRZEZ WYKONAWC? W POST?POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO?CI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Za?wiadczenie w?a?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca nie zalega z op?acaniem podatków, wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca zawar? porozumienie z w?a?ciwym organem podatkowym w sprawie sp?at tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególno?ci uzyska? przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu; Za?wiadczenie w?a?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zak?adu Ubezpiecze? Spo?ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo?ecznego albo innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca nie zalega z op?acaniem sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne i zdrowotne, wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert, lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca zawar? porozumienie z w?a?ciwym organem w sprawie sp?at tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególno?ci uzyska? przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu; O?wiadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z op?acaniem podatków i op?at lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op?atach lokalnych tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1785). W przypadku sk?adania oferty przez podmioty wyst?puj?ce wspólnie w/w dokumenty (tj. wymienione w pkt. 6.2.3 – 6.2.5 siwz) musz? by? z?o?one przez ka?dy podmiot.
III.5) WYKAZ O?WIADCZE? LUB DOKUMENTÓW SK?ADANYCH PRZEZ WYKONAWC? W POST?POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO?CI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPE?NIANIA WARUNKÓW UDZIA?U W POST?POWANIU:
Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcze?niej ni? w okresie ostatnich 5 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy –w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, warto?ci, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zosta?y wykonane, z za??czeniem dowodów okre?laj?cych czy te roboty budowlane zosta?y wykonane nale?ycie, w szczególno?ci informacji o tym czy roboty zosta?y wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawid?owo uko?czone; Uwaga: Dowodami, o których mowa, s? referencje b?d? inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane by?y wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska? tych dokumentów – inne dokumenty. Wykazu osób skierowanych przez Wykonawc? do realizacji zamówienia publicznego, w szczególno?ci odpowiedzialnych za ?wiadczenie us?ug, kontrol? jako?ci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie? niezb?dnych do wykonania zamówienia publicznego, a tak?e zakresu wykonywanych przez nie czynno?ci oraz informacj? o podstawie do dysponowania tymi osobami;
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ O?WIADCZE? LUB DOKUMENTÓW SK?ADANYCH PRZEZ WYKONAWC? W POST?POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO?CI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. O?wiadczenie o spe?nianiu warunków udzia?u w post?powaniu - za??cznik nr 3 do SIWZ.; 2. O?wiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu – za??cznik nr 4 do SIWZ.; 3. Formularz ofertowy – za??cznik nr 2 do SIWZ. 4. Kosztorys ofertowy sporz?dzony w uk?adzie za??czonego do SIWZ przedmiaru robót (za??cznik nr 1 do SIWZ). Do kosztorysu nale?y do??czy? zestawienie cen jednostkowych robocizny, sprz?tu i materia?ów oraz wysoko?? narzutów. Zamawiaj?cy zastrzega, ?e w przypadku badania danej oferty w aspekcie ra??co niskiej ceny, Wykonawca b?dzie zobowi?zany do przed?o?enia kosztorysu w formie szczegó?owej.; 5. Pe?nomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy – je?eli zosta?o ustanowione b?d? do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si? o zamówienie przed?o?one w formie orygina?u lub kopii po?wiadczonej przez notariusza (dotyczy równie? spó?ki cywilnej); pe?nomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si? o zamówienie przed?o?one w formie orygina?u lub kopii po?wiadczonej przez notariusza.; 6.zobowi?zanie podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia w przypadku, gdy Wykonawca, b?dzie polega? na zdolno?ciach lub sytuacji innych podmiotów.; 7. O?wiadczenia, o których mowa w pkt 1 i 2 w przypadku wspólnego ubiegania si? o zamówienie: O?wiadczenia te potwierdzaj? spe?nianie warunków udzia?u w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia (ka?dy z wykonawców wspólnie sk?adaj?cych ofert? nie mo?e podlega? wykluczeniu z post?powania co oznacza, i? o?wiadczenie w tym zakresie musi z?o?y? ka?dy z Wykonawców sk?adaj?cych ofert? wspóln?). O?wiadczenie o spe?nianiu warunków udzia?u sk?ada podmiot, który w odniesieniu do danego warunku udzia?u w post?powaniu potwierdza jego spe?nianie. Dopuszcza si? o?wiadczenie z?o?one ??cznie tj. podpisane przez wszystkie podmioty wspólnie sk?adaj?ce ofert? lub przez pe?nomocnika wyst?puj?cego w imieniu wszystkich podmiotów.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiaj?cy ??da wniesienia wadium: Tak
Informacja na temat wadium
1. Warunkiem udzia?u w post?powaniu jest wniesienie wadium w wysoko?ci: 25.000,00 z? (s?ownie: dwadzie?cia pi?? tysi?cy z?otych 00/100) w terminie do dnia 15 marca 2019 do godz. 10.00.; 2. Wadium nale?y wnie?? przed up?ywem terminu sk?adania ofert.; 3. Wadium mo?e by? wnoszone w jednej lub kilku nast?puj?cych formach: a. pieni?dzu, b. por?czeniach bankowych lub por?czeniach spó?dzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej, z tym, ?e por?czenie kasy jest zawsze por?czeniem pieni??nym, c. gwarancjach bankowych, d. gwarancjach ubezpieczeniowych, e. por?czeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo?ci (Dz.U. z 2018r. poz. 110 z pó?n zm.). 4. Zamawiaj?cy zwraca niezw?ocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofa? ofert? przed up?ywem terminu sk?adania ofert. 5. Wadium wnoszone w pieni?dzu nale?y wp?aca? przelewem na nast?puj?cy nr konta: 18 8448 0004 0006 1229 2033 0007 w terminie zgodnym z pkt 1. UWAGA: Wadium w tej formie uwa?a si? za wniesione w sposób prawid?owy, gdy ?rodki pieni??ne wp?yn? na konto Zamawiaj?cego przed up?ywem terminu sk?adnia ofert. 6. Wadium wnoszone w postaci niepieni??nej nale?y z?o?y? w oryginalnym egzemplarzu bezpo?rednio do oferty. UWAGA: Zaleca si? zamie?ci? dokument wadialny w taki sposób, aby jego zwrot przez Zamawiaj?cego nie naruszy? integralno?ci oferty wraz z za??cznikami (np. umieszczony w koszulce, co pozwoli na swobodne oddzielenie wadium od reszty dokumentów). 7. Je?eli wadium wniesiono w pieni?dzu, Zamawiaj?cy zwraca je wraz z odsetkami wynikaj?cymi z umowy rachunku bankowego na którym by?o ono przechowywane pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieni?dzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawc?. 8. Wadium wnoszone w formie innej ni? w pieni?dzu musi spe?nia? wymagania wynikaj?ce z ustawy Prawo zamówie? publicznych, w szczególno?ci okre?la? bezwarunkowy, nieodwo?alny obowi?zek zap?aty na pierwsze ??danie Zamawiaj?cego, w przypadkach okre?lonych w ustawie oraz by? wa?ne przez okres zwi?zania ofert?, okre?lony w niniejszej SIWZ. Wadium musi by? wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 9. Wadium wnoszone w postaci niepieni??nej powinno by? wystawione (wymienia? nazwy) na wszystkie podmioty dzia?aj?ce wspólnie lub mo?e by? wystawiona tylko na jednego z wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamówienia pod warunkiem, ?e ten podmiot jest prawid?owo umocowanym pe?nomocnikiem, uprawnionym do dzia?ania w imieniu i na rzecz wszystkich wspó?wykonawców. Gwarancja musi zawiera? nazw? daj?cego zlecenie (Wykonawcy) ze wskazaniem jego (ich) siedziby oraz okoliczno?ci zatrzymania wadium, o których mowa w art. 46 ust.4a i ust. 5 Ustawy PZP, które b?d? dotyczy? Wykonawcy.
IV.1.3) Przewiduje si? udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie
Nale?y poda? informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga si? z?o?enia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub do??czenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
Dopuszcza si? z?o?enie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub do??czenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga si? z?o?enia oferty wariantowej: Nie
Dopuszcza si? z?o?enie oferty wariantowej: Nie
Z?o?enie oferty wariantowej dopuszcza si? tylko z jednoczesnym z?o?eniem oferty zasadniczej: Nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostan? zaproszeni do udzia?u w post?powaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z og?oszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa b?dzie zawarta:
Czy przewiduje si? ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: Nie
Adres strony internetowej, na której b?d? zamieszczone dodatkowe informacje dotycz?ce dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza si? z?o?enie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje si? pobranie ze z?o?onych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporz?dzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og?oszeniem) Nie
Nale?y poda? adres strony internetowej, na której aukcja b?dzie prowadzona:
Nale?y wskaza? elementy, których warto?ci b?d? przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje si? ograniczenia co do przedstawionych warto?ci, wynikaj?ce z opisu przedmiotu zamówienia:
Nale?y poda?, które informacje zostan? udost?pnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki b?dzie termin ich udost?pnienia:
Informacje dotycz?ce przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób post?powania w toku aukcji elektronicznej i jakie b?d? warunki, na jakich wykonawcy b?d? mogli licytowa? (minimalne wysoko?ci post?pie?):
Informacje dotycz?ce wykorzystywanego sprz?tu elektronicznego, rozwi?za? i specyfikacji technicznych w zakresie po??cze?:
Wymagania dotycz?ce rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie z?o?yli nowych post?pie?, zostan? zakwalifikowani do nast?pnego etapu: Warunki zamkni?cia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy 40,00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): Tak
IV.3) Negocjacje z og?oszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z og?oszeniem
Minimalne wymagania, które musz? spe?nia? wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrze?enie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wst?pnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podzia? negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Nale?y poda? informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczb? etapów):
Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymaga? zamawiaj?cego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysoko?ci nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwi?zania stanowi?ce podstaw? do sk?adania ofert, je?eli zamawiaj?cy przewiduje nagrody:
Wst?pny harmonogram post?powania:
Podzia? dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwi?za?:
Nale?y poda? informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiuj?ce minimalne wymagania, którym musz? odpowiada? wszystkie oferty:
Podzia? negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegaj?cych negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której b?dzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dost?pny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotycz?ce rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urz?dze? informatycznych:
Sposób post?powania w toku licytacji elektronicznej, w tym okre?lenie minimalnych wysoko?ci post?pie?:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie z?o?yli nowych post?pie?, zostan? zakwalifikowani do nast?pnego etapu:
Termin sk?adania wniosków o dopuszczenie do udzia?u w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamkni?cia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostan? wprowadzone do tre?ci zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotycz?ce zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje si? istotne zmiany postanowie? zawartej umowy w stosunku do tre?ci oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Nale?y wskaza? zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Dopuszcza si? mo?liwo?? dokonania zmian postanowie? umowy w stosunku do tre?ci oferty - zmiany kontraktowe (wg zasad okre?lonych w umowie), je?eli konieczno?? wprowadzenia takich zmian wynika z nast?puj?cych okoliczno?ci: 1) Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w nast?pstwie: a) si?y wy?szej - rozumianej jako wyst?pienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewn?trznego, niemo?liwego do przewidzenia i zapobie?enia, którego nie da?o si? unikn?? nawet przy zachowaniu najwy?szej staranno?ci a które uniemo?liwia Wykonawcy wykonanie przedmiotu umowy. W razie wyst?pienia si?y wy?szej Strony umowy zobowi?zane s? do?o?y? wszelkich stara? w celu ograniczenia do minimum opó?nienia w wykonywaniu swoich zobowi?za? umownych, powsta?ego na skutek dzia?ania si?y wy?szej (pod poj?ciem si?y wy?szej rozumie si? w szczególno?ci zdarzenia i okoliczno?ci takie jak: kl?ska ?ywio?owa, dzia?ania wojenne, rebelie, wojna cybernetyczna, cyberatak, terroryzm, rewolucja, powstanie, inwazja, bunt, zamieszki, strajk spowodowany przez inne osoby - nie zwi?zane z realizacj? inwestycji). Termin zako?czenia przedmiotu umowy zostaje przesuni?ty o czas trwania si?y wy?szej, b) wyst?pienie robót dodatkowych, zamiennych które wstrzymuj? lub opó?niaj? realizacj? przedmiotu umowy, maj? wp?yw na termin zako?czenia inwestycji. Termin zako?czenia robót mo?e zosta? przesuni?ty o czas trwania tych robót, co wymaga udokumentowania stosownym wpisem do Dziennika Budowy, c) konieczno?ci dokonania zmian w dokumentacji projektowej maj?cych wp?yw na termin zako?czenia inwestycji. Termin zostaje przesuni?ty o czas trwania wskazanej okoliczno?ci, d) okoliczno?ci le??cych po stronie Zamawiaj?cych których Zamawiaj?cy dzia?aj?c z nale?yt? staranno?ci? nie mogli przewidzie? (uzasadnione wstrzymanie, zawieszenie robót, przerwa w realizacji inwestycji) i nie wynikaj?cych z przyczyn le??cych po stronie Wykonawcy. Termin zako?czenia przedmiotu umowy zostaje przesuni?ty o czas trwania wskazanych okoliczno?ci. 2. Zmiana terminu realizacji nast?puje o okres trwania wy?ej wymienionych okoliczno?ci celem uko?czenia przedmiotu umowy w sposób nale?yty. Zmiana terminu realizacji inwestycji nie wp?ywa na zmian? wynagrodzenia. 2) Zmiany osobowe: a) zmiana kierownika budowy z zastrze?eniem, i? nowa osoba musi posiada? kwalifikacje (uprawnienia) spe?niaj?ce co najmniej takie warunki jak podano w SIWZ, b) Zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy robót lub wprowadzenie nowego podwykonawcy w zakresie nieprzewidzianym w formularzu oferty - je?eli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powo?ywa? si? na zasadach okre?lonych w art. 22 a ust.1 ustawy w celu wykazania spe?niania warunków udzia?u w post?powaniu, o których mowa w art. 22 ust.1b ustawy Wykonawca jest zobowi?zany wykaza? Zamawiaj?cemu, ?e proponowany inny podwykonawca (lub Wykonawca samodzielnie) spe?nia warunki udzia?u okre?lone w post?powaniu w stopniu nie mniejszym ni? wymagany w trakcie post?powania o udzielenie zamówienia, które swoimi zasobami potwierdzi? poprzedni podwykonawca. Ponadto podmiot ten (inny podwykonawca) nie mo?e podlega? wykluczeniu z post?powania w oparciu o przes?anki zawarte w art. 24 ust. 1 lub w art.24 ust.5 ustawy wskazane w SIWZ. W tym celu zobowi?zany jest przed?o?y? stosowne o?wiadczenie i dokumenty wymagane w postanowieniach SIWZ. 3) Dokonania nieistotnych zmian w dokumentacji projektowej wskutek: a) wyst?pienia ró?nic mi?dzy ilo?ci? robót okre?lon? przedmiarem robót planowanych do wykonania, a rzeczywistymi ilo?ciami wynikaj?cymi z obmiarów robót wykonanych, b) konieczno?ci przeprowadzenia robót obj?tych dokumentacj? projektow?, które nie by?y przewidziane w zestawieniu robót planowanych (przedmiarze), niewykraczaj?ce poza zakres zamówienia podstawowego przewidzianego w dokumentacji projektowej, c) wykonania robót wynikaj?cych z dokonania nieistotnych zmian w dokumentacji projektowej, zmian technologii wykonania o ile nie powoduje to istotnego zwi?kszenia wynagrodzenia i o ile nie wykraczaj? poza zakres zamówienia podstawowego przewidzianego w dokumentacji projektowej, d) niedost?pno?ci na rynku materia?ów lub urz?dze?, wycofanie z produkcji, zmiana obowi?zuj?cego prawa, pojawienie si? na rynku materia?ów, urz?dze? nowszej generacji, e) zmian technologicznych poprzez pojawienie si? na rynku nowszej technologii, pozwalaj?cej zaoszcz?dzi? koszty, f) zastosowania w dokumentacji projektowej technologii robót innych ni? przyj?te skutkuj?cej niemo?liwo?ci? wykonania lub wadliwym wykonaniem robót, g) zaniechanie lub rezygnacja z wykonania pewnych robót przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie b?dzie zb?dne dla prawid?owego wykonania i oddania do u?ytkowania zadania. 3. Zmiany w dokumentacji projektowej o których wy?ej mowa nie wymagaj? zawarcia aneksu do umowy. 4) Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, w nast?pstwie dzia?a? organów pa?stwowych - ustawowa zmiana obowi?zuj?cej stawki podatku od towarów i us?ug VAT. W takim przypadku warto?? wynagrodzenia netto nie ulega zmianie, jedynie warto?? wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. Zmiana wynagrodzenia odnosi? si? b?dzie do cz??ci przedmiotu umowy niezrealizowanej, po dniu wej?cia w ?ycie przepisów zmieniaj?cych lub wprowadzaj?cych stawk? podatku od towarów i us?ug VAT oraz do cz??ci przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i us?ug VAT lub wprowadzenie nowego podatku. W przypadku zaistnienia opisanej sytuacji po wej?ciu w ?ycie przepisów b?d?cych przyczyn? waloryzacji, Wykonawca zwróci si? do Zamawiaj?cego z wnioskiem o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia – wska?e kwot?, o któr? wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie, wraz z wyliczeniem ca?kowitej kwoty oraz wska?e dat?, od której nast?pi?a b?d? nast?pi zmiana wysoko?ci kosztów wykonania umowy. 5) Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, wynikaj?ce z kosztorysowego charakteru wynagrodzenia, niewykraczaj?ce poza zakres zamówienia podstawowego tj.: a) zwi?kszenie kosztów realizacji przedmiotu umowy, i prowadz?cych do zwi?kszenia o co najmniej 10% wynagrodzenia Wykonawcy okre?lonego w § 8 ust ust.1, wówczas wymagane jest równie? zawarcie aneksu do umowy. W tej sytuacji, Wykonawca zwróci si? do Zamawiaj?cego z wnioskiem o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia, uwzgl?dniaj?c zaakceptowane przez Zamawiaj?cych „Protoko?y konieczno?ci (Wnioski o wprowadzenie zmian robót)” oraz do??czy dokumenty potwierdzaj?ce zmian? wysoko?ci wynagrodzenia Wykonawcy, b) zwi?kszenie kosztów realizacji przedmiotu umowy, które nie przekrocz? 10% wynagrodzenia Wykonawcy, okre?lonego w § 8 ust.1, wówczas równie? jest wymagane zawarcie aneksu do umowy. W tej sytuacji zmiana nast?puje zgodnie z zaakceptowanymi przez Zamawiaj?cych „Protoko?ami konieczno?ci)”, c) zmniejszenie kosztów realizacji przedmiotu umowy, wówczas nie jest wymagane zawarcie aneksu do umowy. 6) Zmiany powszechnie obowi?zuj?cych przepisów prawa maj?cych wp?yw na tre?? z?o?onej oferty, w takim zakresie w jakim b?dzie to niezb?dne w celu dostosowania postanowie? umowy do zaistnia?ego stanu prawnego, 7) Zmianie podlegaj? tak?e inne postanowienia w stosunku do tre?ci oferty, je?eli konieczno?? wprowadzenia takich zmian wynika z nast?puj?cych okoliczno?ci: a. Zmiana danych zwi?zana z obs?ug? administracyjno-organizacyjn? umowy, zmiana danych teleadresowych Wykonawcy lub Zamawiaj?cego - zmiana ta nast?puje poprzez pisemne zg?oszenie tego faktu drugiej Stronie i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy, b. zmiana formy wniesionego zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy na jedn? lub kilka form, o których mowa w przepisach ustawy Prawo zamówie? publicznych przy zachowaniu ci?g?o?ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysoko?ci. Zmiana ta nast?puje na podstawie wniosku z?o?onego przez Stron? w formie pisemnej, zgodnie z zasadami zawartymi w ustawie Prawo zamówie? publicznych i postanowieniami umownymi, zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu do umowy. 3. Zmiany postanowie? umowy nast?puj? zgodnie z zasadami okre?lonymi w umowie oraz przy zastosowaniu przepisów ustawy Prawo zamówie? publicznych i nie mog? prowadzi? do zmiany charakteru umowy lub do ca?kowitej zmiany rodzaju zamówienia. 4. Wszelkie zmiany i uzupe?nienia niniejszej umowy dokonane w sposób zgodny z ustaw? Prawo zamówie? publicznych wymagaj? formy pisemnej pod rygorem niewa?no?ci w drodze aneksu. 5. Zamawiaj?cy dopuszcza zmiany umowy wynikaj?ce z wyst?pienia okoliczno?ci, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1-6 ustawy PZP. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem art. 144 ust.1 ustawy Prawo zamówie? publicznych podlega uniewa?nieniu. 6. Zamawiaj?cy ma prawo w celach porz?dkowych obj?? aneksem tak?e te kwestie czy zagadnienia, które nie nak?adaj? na niego takiego obowi?zku. 7. W przypadku wyst?pienia okoliczno?ci skutkuj?cych konieczno?ci? zmiany umowy z przyczyn, o których mowa powy?ej, sporz?dzony zostanie protokó? podpisany przez obie strony umowy. 8. Zmiana umowy powinna nast?pi? w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem niewa?no?ci takiego o?wiadczenia oraz powinna zawiera? uzasadnienie faktyczne i prawne.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udost?pniania informacji o charakterze poufnym (je?eli dotyczy):
?rodki s?u??ce ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin sk?adania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu:
Data: 2019-03-15, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu sk?adania wniosków, ze wzgl?du na piln? potrzeb? udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og?oszeniem): Nie
Wskaza? powody:
J?zyk lub j?zyki, w jakich mog? by? sporz?dzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu: > polski
IV.6.3) Termin zwi?zania ofert?: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk?adania ofert)
IV.6.4) Przewiduje si? uniewa?nienie post?powania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania ?rodków pochodz?cych z bud?etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj?cych zwrotowi ?rodków z pomocy udzielonej przez pa?stwa cz?onkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które mia?y by? przeznaczone na sfinansowanie ca?o?ci lub cz??ci zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje si? uniewa?nienie post?powania o udzielenie zamówienia, je?eli ?rodki s?u??ce sfinansowaniu zamówie? na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiaj?cy zamierza? przeznaczy? na sfinansowanie ca?o?ci lub cz??ci zamówienia, nie zosta?y mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
UWAGA: Zamawiaj?cy wyznacza poni?sze terminy realizacji robót: 1. Terminy rozpocz?cia robót: a. Poddasze etap III – 3 dni od dnia podpisania umowy tj. od dnia …….. .; b. Pracownie II pi?tro – od dnia 17 czerwca 2019r. 2. Terminy zako?czenia robót: a. Poddasze etap III – do dnia 15 lipca 2019r.; b. Pracownie II pi?tro – do dnia 26 sierpnia 2019r.
ZA??CZNIK I - INFORMACJE DOTYCZ?CE OFERT CZ??CIOWYCH

Ilość wyświetleń: 2325

powrót

Wyszukiwarka

© 2010-2020 © pless intermedia. Wszelkie prawa zastrzeżone.