„Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w trybie art. 24a ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne dla obr?bów ewidencyjnych: Pszczyna i Stara Wie?; wchodz?cych w sk?ad jednostki ewidencyjn

Starostwo Powiatowe w Pszczynie

Starostwo Powiatowe w Pszczynie

Pszczyna

Dodano: Czwartek, 11 kwietnia 2019 r.

Termin: Piątek, 19 kwietnia 2019 r. godz. 10:00

Og?oszenie nr 536401-N-2019 z dnia 2019-04-11 r.
Powiat Pszczy?ski: „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w trybie art. 24a ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne dla obr?bów ewidencyjnych: Pszczyna i Stara Wie?; wchodz?cych w sk?ad jednostki ewidencyjnej Pszczyna(M), po?o?onej na terenie powiatu pszczy?skiego w woj. ?l?skim” Ponowne post?powanie.
OG?OSZENIE O ZAMÓWIENIU - Us?ugi
Zamieszczanie og?oszenia: Zamieszczanie obowi?zkowe
Og?oszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu wspó?finansowanego ze ?rodków Unii Europejskiej Nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mog? ubiega? si? wy??cznie zak?ady pracy chronionej oraz wykonawcy, których dzia?alno??, lub dzia?alno?? ich wyodr?bnionych organizacyjnie jednostek, które b?d? realizowa?y zamówienie, obejmuje spo?eczn? i zawodow? integracj? osób b?d?cych cz?onkami grup spo?ecznie marginalizowanych Nie
Nale?y poda? minimalny procentowy wska?nik zatrudnienia osób nale??cych do jednej lub wi?cej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy ni? 30%, osób zatrudnionych przez zak?ady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJ?CY
Post?powanie przeprowadza centralny zamawiaj?cy Nie
Post?powanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiaj?cy powierzy?/powierzyli przeprowadzenie post?powania Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiaj?cy powierzy?/powierzyli prowadzenie post?powania: Post?powanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiaj?cych Nie
Je?eli tak, nale?y wymieni? zamawiaj?cych, którzy wspólnie przeprowadzaj? post?powanie oraz poda? adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Post?powanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiaj?cymi z innych pa?stw cz?onkowskich Unii Europejskiej Nie
W przypadku przeprowadzania post?powania wspólnie z zamawiaj?cymi z innych pa?stw cz?onkowskich Unii Europejskiej – maj?ce zastosowanie krajowe prawo zamówie? publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Pszczy?ski, krajowy numer identyfikacyjny ---00000000000, ul. ul. 3 Maja 10 , 43-200 Pszczyna, woj. ?l?skie, pa?stwo Polska, tel. 32 4492300, 032 4492399, e-mail zamowienia@powiat.pszczyna.pl, faks 324 492 345.
Adres strony internetowej (URL): www.przetargi.powiat.pszczyna.pl
Adres profilu nabywcy: www.przetargi.powiat.pszczyna.pl
Adres strony internetowej pod którym mo?na uzyska? dost?p do narz?dzi i urz?dze? lub formatów plików, które nie s? ogólnie dost?pne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ?CEGO: Administracja samorz?dowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (je?eli dotyczy):
Podzia? obowi?zków mi?dzy zamawiaj?cymi w przypadku wspólnego przeprowadzania post?powania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania post?powania z zamawiaj?cymi z innych pa?stw cz?onkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiaj?cych jest odpowiedzialny za przeprowadzenie post?powania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie post?powania odpowiadaj? pozostali zamawiaj?cy, czy zamówienie b?dzie udzielane przez ka?dego z zamawiaj?cych indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozosta?ych zamawiaj?cych):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pe?ny i bezpo?redni dost?p do dokumentów z post?powania mo?na uzyska? pod adresem (URL) Tak
www.przetargi.powiat.pszczyna.pl
Adres strony internetowej, na której zamieszczona b?dzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia Tak
www.przetargi.powiat.pszczyna.pl
Dost?p do dokumentów z post?powania jest ograniczony - wi?cej informacji mo?na uzyska? pod adresem Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu nale?y przesy?a?:
Elektronicznie Nie adres
Dopuszczone jest przes?anie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu w inny sposób: Nie Inny sposób:
Wymagane jest przes?anie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu w inny sposób: Tak
Inny sposób: Oferty nalezy z?o?y? w formie pisemniej, osobi?cie lub przesylk? pocztow?.
Adres: 43-200 Pszczyna, ul 3 Maja 10, I pi?tro, Sekretariat, pokój 35
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narz?dzi i urz?dze? lub formatów plików, które nie s? ogólnie dost?pne Nie
Nieograniczony, pe?ny, bezpo?redni i bezp?atny dost?p do tych narz?dzi mo?na uzyska? pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj?cego: „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w trybie art. 24a ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne dla obr?bów ewidencyjnych: Pszczyna i Stara Wie?; wchodz?cych w sk?ad jednostki ewidencyjnej Pszczyna(M), po?o?onej na terenie powiatu pszczy?skiego w woj. ?l?skim” Ponowne post?powanie.
Numer referencyjny: IZ.272.5.2019
Przed wszcz?ciem post?powania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Us?ugi
II.3) Informacja o mo?liwo?ci sk?adania ofert cz??ciowych
Zamówienie podzielone jest na cz??ci: Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu mo?na sk?ada? w odniesieniu do: Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do udzielenia ??cznie nast?puj?cych cz??ci lub grup cz??ci: Maksymalna liczba cz??ci zamówienia, na które mo?e zosta? udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielko??, zakres, rodzaj i ilo?? dostaw, us?ug lub robót budowlanych lub okre?lenie zapotrzebowania i wymaga? ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okre?lenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us?ug? lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest: „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w trybie art. 24a ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne dla obr?bów ewidencyjnych: Pszczyna i Stara Wie?; wchodz?cych w sk?ad jednostki ewidencyjnej Pszczyna(M), po?o?onej na terenie powiatu pszczy?skiego w woj. ?l?skim” Ponowne post?powanie. 2. Szczegó?owy zakres prac, wymagania w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia opisany zosta? w za??czniku nr 1 do SIWZ Warunki techniczne. 3. Dane statystyczne oraz informacje opisowe: a. Obr?b: Pszczyna, ogó?em liczba KW 8339KW ; Cz??? opisowa: pow.: 1355 ha, dzia?ki 9900 dzia?ek w tym 8 dzia?ek bez numeru KW lub dok. potw. w?asno??, jedna dzia?ka (209/7- 0) maj?ca oznaczenie do zmiany, budynki : 7232; lokale: 2808. Cz??? graficzna mapa ewidencyjna: 1352 ha, dzia?ki 9900, budynki: 7232, jedn. rej. gruntowe: (ilo?ci) 4506; jedn. rej. budynki: 243, jedn. rej. lokalowe : 2685 b. Obr?b: Stara Wie?, ogó?em liczba KW: 2128 KW, powierzchnia (ha): 879; Cz??? opisowa: 3674 dzia?ek; w tym 3 dzia?ki bez KW lub dok. potw. w?asno??, 233 dzia?ki maj?ce numer arkusza (9D10P)-oraz 102 dz. maj?ce numer arkusza 102 do zmiany tych numerów, budynki: 2065, lokale 156; Cz??? graficzna mapa ewidencyjna: pow. (ha) 882, dzia?ki: 3674, budynki: 2065, jedn. rej. gruntowe(ilo?ci): 1654, jedn. rej. budynki: 17, Jedn. rej. Lokalowe: 113. c. Obr?b Pszczyna - 740 osób fizycznych ma przypisan? wi?cej ni? jedn? jednostk? rejestrow?. Obr?b Stara Wie? – 310 osób fizycznych ma przypisan? wi?cej ni? jedn? jednostk? rejestrow? 4. Informacje opisowe: a. Baza ewidencji gruntów i budynków (cz??? opisowa i kartograficzna) oraz mapa zasadnicza prowadzona jest w postaci komputerowej, w systemie EWID 2000 wersja 9.1. b. Zasada numeracji dzia?ek jest nast?puj?ca: w liczniku jest oznaczenie kolejnej wydzielanej cz??ci z dzia?ki, której numer pierwotny jest w mianowniku. c. Ksi?gi wieczyste dla nieruchomo?ci po?o?onych na terenie obr?bów obj?tych opracowaniem s? prowadzone przez S?d Rejonowy w Pszczynie w postaci elektronicznej. d. Klasyfikacja gleboznawcza gruntów dla w/w obr?bów by?a wykonana ponad 60 lat temu. W bazie ewidencji gruntów i budynków wyst?puj? rozbie?no?ci mi?dzy map? ewidencyjn? i cz??ci? opisow? zarówno w zakresie rodzajów u?ytków gruntowych jak i klasami gruntów. System te rozbie?no?ci generuje w postaci raportu zwanego „Synchronizacja klaso u?ytków”. Usuni?cie cz??ci z nich wymaga kontroli terenowej stanu faktycznego dokonanej przez klasyfikatora. e. Dane ewidencyjne b?d? modernizowane w trybie art. 24a ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Prace winny by? zaplanowane i wykonywane tak, aby Zamawiaj?cy mia? czas na wype?nianie wymogów formalnych okre?lonych we wskazanym wy?ej artykule 24a ustawy. f. Obowi?zuj?cy uk?ad wspó?rz?dnych p?askich na terenie powiatu pszczy?skiego – 2000/18. 5. Zestawienie prac do wykonania w ramach zamówienia zawarto w za??czniku nr 1 do siwz/umowy Warunki Techniczne.
II.5) G?ówny kod CPV: 70000000-1
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
72314000-9
71354000-4
71354300-7
71700000-5
72312100-6
71355000-1


II.6) Ca?kowita warto?? zamówienia (je?eli zamawiaj?cy podaje informacje o warto?ci zamówienia): Warto?? bez VAT: Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa ca?kowita maksymalna warto?? w ca?ym okresie obowi?zywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje si? udzielenie zamówie?, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Okre?lenie przedmiotu, wielko?ci lub zakresu oraz warunków na jakich zostan? udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane b?dzie zamówienie lub okres, na który zosta?a zawarta umowa ramowa lub okres, na który zosta? ustanowiony dynamiczny system zakupów: miesi?cach: lub dniach:
lub
data rozpocz?cia: lub zako?czenia: 2020-06-30
Okres w miesi?cach Okres w dniach Data rozpocz?cia Data zako?czenia
2020-06-30
II.9) Informacje dodatkowe: Zamawiaj?cy przewiduje etapizacje prac zgodnie z zapisami SIWZ (wyznaczaj?c terminy po?rednie).
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIA?U W POST?POWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre?lonej dzia?alno?ci zawodowej, o ile wynika to z odr?bnych przepisów
Okre?lenie warunków: Informacje dodatkowe III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna Okre?lenie warunków: Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolno?? techniczna lub zawodowa
Okre?lenie warunków: 1. Wykonawca musi wykaza?, i? w okresie ostatnich czterech lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy – w tym okresie, wykona? w sposób nale?yty jedn? us?ug? geodezyjn?, której przedmiotem by?o opracowanie polegaj?ce na wykonaniu modernizacji ewidencji gruntów i budynków zako?czonych publicznym wy?o?eniem przedmiotu zamówienia. UWAGA: Wykonawca powinien wskaza? przedmiot, dat? wykonania i podmiotów, na rzecz których us?uga/us?ugi zosta?y wykonane (wzór stanowi za??cznik Nr 6 do SIWZ). Do wykazu Wykonawca zobowi?zany jest do??czy? dowody potwierdzaj?ce, czy us?ugi zosta?y wykonane nale?ycie. W odniesieniu do warunku dotycz?cego do?wiadczenia, wykonawcy mog? polega? na zdolno?ciach innych podmiotów, je?li podmioty te zrealizuj? us?ugi, do realizacji których te zdolno?ci s? wymagane. 2. Wykonawca musi wykaza? dysponowanie (dysponuje lub b?dzie dysponowa?) osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia, Zamawiaj?cy uzna powy?szy warunek za spe?niony, je?eli Wykonawca wyka?e, dysponowanie (dysponuje lub b?dzie dysponowa?): a. dwoma osobami z uprawnieniami zawodowymi w zakresie (1) geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysoko?ciowe i opracowanie ich wyników, b. dwoma osobami z uprawnieniami zawodowymi w zakresie (2) rozgraniczenia i podzia?y nieruchomo?ci (gruntów) oraz sporz?dzanie dokumentacji do celów prawnych zgodnie przepisami ustawy z dnia 17.05.1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2017.2101 t.j. z dnia 2017.11.14). Uwaga: Zamawiaj?cy uzna warunek za spe?niony w przypadku posiadania obu uprawnie? przez te same osoby. Wykonawca zobowi?zany jest o?wiadczy?, ?e osoby, które b?d? uczestniczy? w wykonywaniu zamówienia, posiadaj? wymagane uprawnienia (wzór stanowi za??cznik nr 7 do SIWZ).
Zamawiaj?cy wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu imion i nazwisk osób wykonuj?cych czynno?ci przy realizacji zamówienia wraz z informacj? o kwalifikacjach zawodowych lub do?wiadczeniu tych osób: Nie Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia okre?lone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiaj?cy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiaj?cy przewiduje nast?puj?ce fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia okre?lona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia okre?lona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ O?WIADCZE? SK?ADANYCH PRZEZ WYKONAWC? W CELU WST?PNEGO POTWIERDZENIA, ?E NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPE?NIA WARUNKI UDZIA?U W POST?POWANIU ORAZ SPE?NIA KRYTERIA SELEKCJI
O?wiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spe?nianiu warunków udzia?u w post?powaniu Tak O?wiadczenie o spe?nianiu kryteriów selekcji
Nie III.4) WYKAZ O?WIADCZE? LUB DOKUMENTÓW , SK?ADANYCH PRZEZ WYKONAWC? W POST?POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO?CI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Za?wiadczenie w?a?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca nie zalega z op?acaniem podatków, wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca zawar? porozumienie z w?a?ciwym organem podatkowym w sprawie sp?at tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególno?ci uzyska? przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu, 2. Za?wiadczenie w?a?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zak?adu Ubezpiecze? Spo?ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo?ecznego albo innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca nie zalega z op?acaniem sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne i zdrowotne, wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert, lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca zawar? porozumienie z w?a?ciwym organem w sprawie sp?at tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególno?ci uzyska? przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu; 3. O?wiadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z op?acaniem podatków i op?at lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op?atach lokalnych tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1785).
III.5) WYKAZ O?WIADCZE? LUB DOKUMENTÓW SK?ADANYCH PRZEZ WYKONAWC? W POST?POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO?CI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPE?NIANIA WARUNKÓW UDZIA?U W POST?POWANIU:
1.Wykazu us?ug wykonanych w okresie ostatnich czterech lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których us?uga/us?ugi zosta?y wykonane oraz z za??czeniem dowodów okre?laj?cych, czy us?ugi te zosta?y wykonane nale?ycie (wzór stanowi za??cznik nr 6 do SIWZ). Uwaga : Zgodnie z Rozporz?dzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich mo?e ??da? zamawiaj?cy od wykonawcy w post?powaniu o udzielenie zamówienia, dowodami s?: referencje b?d? inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego us?ugi by?y wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska? tych dokumentów – o?wiadczenie Wykonawcy. W przypadku gdy zamawiaj?cy jest podmiotem, na rzecz którego us?ugi wskazane w wykazie, zosta?y wcze?niej wykonane, wykonawca nie ma obowi?zku przedk?adania dowodów. 2. Wykazu osób skierowanych przez Wykonawc? do realizacji zamówienia publicznego, w szczególno?ci odpowiedzialnych za ?wiadczenie us?ug, kontrol? jako?ci, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie?, do?wiadczenia niezb?dnych do wykonania zamówienia publicznego, a tak?e zakresu wykonywanych przez nie czynno?ci oraz informacj? o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór stanowi za??cznik Nr 7 do SIWZ).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ O?WIADCZE? LUB DOKUMENTÓW SK?ADANYCH PRZEZ WYKONAWC? W POST?POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO?CI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. O?wiadczenie o spe?nianiu warunków udzia?u w post?powaniu - za??cznik nr 3 do SIWZ. 2. O?wiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu – za??cznik nr 4 do SIWZ. 3. Formularz ofertowy – za??cznik nr 2 do SIWZ. 4.Pe?nomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy – je?eli zosta?o ustanowione b?d? do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si? o zamówienie przed?o?one w formie orygina?u lub kopii po?wiadczonej przez notariusza (dotyczy równie? spó?ki cywilnej); pe?nomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si? o zamówienie przed?o?one w formie orygina?u lub kopii po?wiadczonej przez notariusza. 5. Zobowi?zanie podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia w przypadku, gdy Wykonawca, b?dzie polega? na zdolno?ciach lub sytuacji innych podmiotów. 6. O?wiadczenia, o których mowa w pkt 1 i 2 w przypadku wspólnego ubiegania si? o zamówienie: O?wiadczenia te potwierdzaj? spe?nianie warunków udzia?u w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia (ka?dy z wykonawców wspólnie sk?adaj?cych ofert? nie mo?e podlega? wykluczeniu z post?powania co oznacza, i? o?wiadczenie w tym zakresie musi z?o?y? ka?dy z Wykonawców sk?adaj?cych ofert? wspóln?). O?wiadczenie o spe?nianiu warunków udzia?u sk?ada podmiot, który w odniesieniu do danego warunku udzia?u w post?powaniu potwierdza jego spe?nianie. Dopuszcza si? o?wiadczenie z?o?one ??cznie tj. podpisane przez wszystkie podmioty wspólnie sk?adaj?ce ofert? lub przez pe?nomocnika wyst?puj?cego w imieniu wszystkich podmiotów.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiaj?cy ??da wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1.Warunkiem udzia?u w post?powaniu jest wniesienie wadium w wysoko?ci: 16.000,00 z? (s?ownie: szesna?cie tysi?cy z?otych 00/100) w terminie do dnia 19 kwietnia 2019 do godz. 10:00. 2. Wadium nale?y wnie?? przed up?ywem terminu sk?adania ofert. 3. Wadium mo?e by? wnoszone w jednej lub kilku nast?puj?cych formach: a. pieni?dzu, b. por?czeniach bankowych lub por?czeniach spó?dzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej, z tym, ?e por?czenie kasy jest zawsze por?czeniem pieni??nym, c. gwarancjach bankowych, d. gwarancjach ubezpieczeniowych, e. por?czeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo?ci (Dz.U. z 2018r. poz. 110 z pó?n zm.). 4. Zamawiaj?cy zwraca niezw?ocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofa? ofert? przed up?ywem terminu sk?adania ofert. 5. Wadium wnoszone w pieni?dzu nale?y wp?aca? przelewem na nast?puj?cy nr konta: 18 8448 0004 0006 1229 2033 0007 w terminie zgodnym z pkt 1. UWAGA: Wadium w tej formie uwa?a si? za wniesione w sposób prawid?owy, gdy ?rodki pieni??ne wp?yn? na konto Zamawiaj?cego przed up?ywem terminu sk?adnia ofert. 6. Wadium wnoszone w postaci niepieni??nej nale?y z?o?y? w oryginalnym egzemplarzu bezpo?rednio do oferty. UWAGA: Zaleca si? zamie?ci? dokument wadialny w taki sposób, aby jego zwrot przez Zamawiaj?cego nie naruszy? integralno?ci oferty wraz z za??cznikami (np. umieszczony w koszulce, co pozwoli na swobodne oddzielenie wadium od reszty dokumentów). 7. Je?eli wadium wniesiono w pieni?dzu, Zamawiaj?cy zwraca je wraz z odsetkami wynikaj?cymi z umowy rachunku bankowego na którym by?o ono przechowywane pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieni?dzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawc?. 8. Wadium wnoszone w formie innej ni? w pieni?dzu musi spe?nia? wymagania wynikaj?ce z ustawy Prawo zamówie? publicznych, w szczególno?ci okre?la? bezwarunkowy, nieodwo?alny obowi?zek zap?aty na pierwsze ??danie Zamawiaj?cego, w przypadkach okre?lonych w ustawie oraz by? wa?ne przez okres zwi?zania ofert?, okre?lony w niniejszej SIWZ. Wadium musi by? wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 9. Wadium wnoszone w postaci niepieni??nej powinno by? wystawione (wymienia? nazwy) na wszystkie podmioty dzia?aj?ce wspólnie lub mo?e by? wystawiona tylko na jednego z wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamówienia pod warunkiem, ?e ten podmiot jest prawid?owo umocowanym pe?nomocnikiem, uprawnionym do dzia?ania w imieniu i na rzecz wszystkich wspó?wykonawców. Gwarancja musi zawiera? nazw? daj?cego zlecenie (Wykonawcy) ze wskazaniem jego (ich) siedziby oraz okoliczno?ci zatrzymania wadium, o których mowa w art. 46 ust.4a i ust. 5 Ustawy PZP, które b?d? dotyczy? Wykonawcy.
IV.1.3) Przewiduje si? udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie Nale?y poda? informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga si? z?o?enia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub do??czenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie Dopuszcza si? z?o?enie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub do??czenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga si? z?o?enia oferty wariantowej: Nie
Dopuszcza si? z?o?enie oferty wariantowej Nie Z?o?enie oferty wariantowej dopuszcza si? tylko z jednoczesnym z?o?eniem oferty zasadniczej: Nie IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostan? zaproszeni do udzia?u w post?powaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z og?oszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa b?dzie zawarta: Czy przewiduje si? ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: Informacje dodatkowe: Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której b?d? zamieszczone dodatkowe informacje dotycz?ce dynamicznego systemu zakupów: Informacje dodatkowe: W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza si? z?o?enie ofert w formie katalogów elektronicznych: Przewiduje si? pobranie ze z?o?onych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporz?dzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og?oszeniem)
Nale?y poda? adres strony internetowej, na której aukcja b?dzie prowadzona:
Nale?y wskaza? elementy, których warto?ci b?d? przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje si? ograniczenia co do przedstawionych warto?ci, wynikaj?ce z opisu przedmiotu zamówienia:
Nale?y poda?, które informacje zostan? udost?pnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki b?dzie termin ich udost?pnienia:
Informacje dotycz?ce przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób post?powania w toku aukcji elektronicznej i jakie b?d? warunki, na jakich wykonawcy b?d? mogli licytowa? (minimalne wysoko?ci post?pie?):
Informacje dotycz?ce wykorzystywanego sprz?tu elektronicznego, rozwi?za? i specyfikacji technicznych w zakresie po??cze?: Wymagania dotycz?ce rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania: Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie z?o?yli nowych post?pie?, zostan? zakwalifikowani do nast?pnego etapu: Warunki zamkni?cia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 80,00
gwarancja 20,00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) Tak
IV.3) Negocjacje z og?oszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z og?oszeniem
Minimalne wymagania, które musz? spe?nia? wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrze?enie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wst?pnych bez przeprowadzenia negocjacji Przewidziany jest podzia? negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nale?y poda? informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczb? etapów): Informacje dodatkowe IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymaga? zamawiaj?cego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysoko?ci nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwi?zania stanowi?ce podstaw? do sk?adania ofert, je?eli zamawiaj?cy przewiduje nagrody: Wst?pny harmonogram post?powania:
Podzia? dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwi?za?:
Nale?y poda? informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiuj?ce minimalne wymagania, którym musz? odpowiada? wszystkie oferty: Podzia? negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegaj?cych negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której b?dzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dost?pny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: Wymagania dotycz?ce rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urz?dze? informatycznych:
Sposób post?powania w toku licytacji elektronicznej, w tym okre?lenie minimalnych wysoko?ci post?pie?: Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania: Wykonawcy, którzy nie z?o?yli nowych post?pie?, zostan? zakwalifikowani do nast?pnego etapu: Termin sk?adania wniosków o dopuszczenie do udzia?u w licytacji elektronicznej: Data: godzina: Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamkni?cia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostan? wprowadzone do tre?ci zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotycz?ce zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje si? istotne zmiany postanowie? zawartej umowy w stosunku do tre?ci oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Nale?y wskaza? zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zakazuje si? istotnych zmian postanowie? zawartej umowy w stosunku do tre?ci oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyj?tkiem ni?ej okre?lonych mo?liwo?ci i warunków dokonania takiej zmiany: a. zmiana powsta?a wskutek dzia?ania si?y wy?szej, przy czym si?a wy?sza oznacza wydarzenie nieprzewidywalne i poza kontrol? stron niniejszej umowy, wyst?puj?ce po podpisaniu umowy, a powoduj?ce niemo?liwo?? wywi?zania si? z umowy w jej obecnym brzmieniu, lub inne okoliczno?ci niezale?ne od Zamawiaj?cego, w tym takie, których Zamawiaj?cy przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci nie by? w stanie unikn?? lub przewidzie?. b. zmiany nazwy, siedziby stron umowy, innych danych identyfikacyjnych; c. zmiany osoby/osób przy pomocy, której/ych Wykonawca realizuje Przedmiot umowy. W przypadku braku mo?liwo?ci wykonywania Przedmiotu umowy przez wskazan?/e osob?/y, (rozwi?zanie umowy, ?mier?, d?ugotrwa?a choroba, utrata uprawnie?, inne uzasadnione okoliczno?ci niepozwalaj?ce wykonywa? wskazanym osobom powierzone czynno?ci) wówczas Wykonawca mo?e powierzy? te czynno?ci innym osobom o kwalifikacjach (uprawnieniach) spe?niaj?cych, co najmniej takie warunki jakie podano w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) dla przeprowadzonego post?powania. d. zmiana, rezygnacja, b?d? wprowadzenia podwykonawcy w trakcie realizacji umowy w zakresie nie przewidzianym w ofercie; je?eli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powo?ywa? si?, na zasadach okre?lonych w art. 22a ustawy PZP, w celu wykazania spe?niania warunków udzia?u w post?powaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 tej ustawy, Wykonawca jest obowi?zany wykaza? Zamawiaj?cemu, i? proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spe?nia je w stopniu nie mniejszym ni? wymagany w trakcie post?powania o udzielenie zamówienia. W tym celu zobowi?zany jest przed?o?y? stosowne dokumenty wymagane w postanowieniach SIWZ. Ponadto nowy podwykonawca, o którym wy?ej mowa nie mo?e podlega? wykluczeniu w oparciu o przes?anki zawarte w art. 24 ust. 1 lub art. 24 ust. 5 ustawy PZP wskazane w SIWZ. W tym celu Wykonawca zobowi?zany jest przed?o?y? stosowne dokumenty wymagane w postanowieniach SIWZ (o?wiadczenie analogiczne do tego które by?o sk?adane w post?powaniu o udzielenie zamówienia publicznego). e. rezygnacji Zamawiaj?cego z wykonania cz??ci us?ugi z jednoczesnym obni?eniem Wynagrodzenia Wykonawcy; f. zmniejszenie zakresu umowy z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej zmiany okoliczno?ci powoduj?cej, ?e wykonanie cz??ci zakresu realizacji umowy nie le?y w interesie publicznym, czego nie mo?na by?o przewidzie? w chwili jej zawarcia z jednoczesnym obni?eniem Wynagrodzenia Wykonawcy; g. zmiana powszechnie obowi?zuj?cych przepisów prawa w zakresie maj?cym wp?yw na realizacj? Przedmiotu umowy, h. Zamawiaj?cy przewiduje zmian? Wynagrodzenia nale?nego Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i us?ug, wysoko?ci minimalnego wynagrodzenia za prac?, albo wysoko?ci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 pa?dziernika 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za prac?, zasad podlegania ubezpieczeniom spo?ecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysoko?ci stawki sk?adki na ubezpieczenie spo?eczne lub zdrowotne – je?li zmiany te b?d? mia?y wp?yw na koszty wykonania zamówienia przez wykonawc?. W takim przypadku zmiany Wynagrodzenia mog? nast?pi? wy??cznie, je?eli zmiany te b?d? mia?y wp?yw na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawc?. Zmiana ta jest mo?liwa po 12 miesi?cach od dnia zawarcia umowy i jest mo?liwa wy??cznie w stosunku do niewykonanej cz??ci umowy w przypadku udowodnienia przez Wykonawc?, ?e wskazana zmiana ma wp?yw na koszty wykonania umowy. Zamawiaj?cy wymaga, aby Wykonawca przed?o?y? w tym celu szczegó?ow? kalkulacj? (w szczególno?ci: pisemne zestawienie wynagrodze?/kwot sk?adek uiszczanych do zak?adu Ubezpiecze? Spo?ecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo?ecznego, zarówno przed jak i po zmianie pracowników (osób) ?wiadcz?cych us?ugi, wraz z okre?leniem zakresu (cz??ci etatu), w jakim wykonuj? oni prac? bezpo?rednio zwi?zane z realizacj? Umowy, oraz cz??ci wynagrodzenia odpowiadaj?cej temu zakresowi). Ci??ar dowodu zasadno?ci dokonania waloryzacji wynagrodzenia spoczywa na Wykonawcy. 3. Zmiany powszechnie obowi?zuj?cych przepisów prawa maj?cych wp?yw na tre?? z?o?onej oferty, w takim zakresie w jakim b?dzie to niezb?dne w celu dostosowania postanowie? umowy do zaistnia?ego stanu prawnego, 4. Stwierdzenia rozbie?no?ci lub niejasno?ci w umowie, których nie mo?na usun?? w inny sposób, a zmiana b?dzie umo?liwia? usuni?cie rozbie?no?ci i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony umowy. 2. Dokonanie zmian umowy wymaga pisemnego wniosku wskazuj?cego zasadno?? jej wprowadzenia i zgody drugiej strony na jej dokonanie. 3. Wszelkie zmiany winny by? dokonane w formie pisemnej pod rygorem niewa?no?ci. 4. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem powy?szych postanowie? podlega uniewa?nieniu.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udost?pniania informacji o charakterze poufnym (je?eli dotyczy):
?rodki s?u??ce ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin sk?adania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu:
Data: 2019-04-19, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu sk?adania wniosków, ze wzgl?du na piln? potrzeb? udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og?oszeniem):
Nie Wskaza? powody: J?zyk lub j?zyki, w jakich mog? by? sporz?dzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu
> polski
IV.6.3) Termin zwi?zania ofert?: do: okres w dniach: 30 dni (od ostatecznego terminu sk?adania ofert)
IV.6.4) Przewiduje si? uniewa?nienie post?powania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania ?rodków pochodz?cych z bud?etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj?cych zwrotowi ?rodków z pomocy udzielonej przez pa?stwa cz?onkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które mia?y by? przeznaczone na sfinansowanie ca?o?ci lub cz??ci zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje si? uniewa?nienie post?powania o udzielenie zamówienia, je?eli ?rodki s?u??ce sfinansowaniu zamówie? na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiaj?cy zamierza? przeznaczy? na sfinansowanie ca?o?ci lub cz??ci zamówienia, nie zosta?y mu przyznane Nie

Ilość wyświetleń: 501

powrót

Wyszukiwarka

© 2010-2019 © pless intermedia. Wszelkie prawa zastrzeżone.