Dostawa sprz?tu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Pszczynie – dostawa zestawu video endoskopowego (gastroskopowo – kolonoskopowy) oraz myjni endoskopowej.

Starostwo Powiatowe w Pszczynie

Starostwo Powiatowe w Pszczynie

Pszczyna

Dodano: Wtorek, 11 czerwca 2019 r.

Termin: Wtorek, 2 lipca 2019 r. godz. 10:00

Og?oszenie nr 559337-N-2019 z dnia 2019-06-11 r.
Powiat Pszczy?ski: Dostawa sprz?tu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Pszczynie – dostawa zestawu video endoskopowego (gastroskopowo – kolonoskopowy) oraz myjni endoskopowej.
OG?OSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie og?oszenia: Zamieszczanie obowi?zkowe
Og?oszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu wspó?finansowanego ze ?rodków Unii Europejskiej Nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mog? ubiega? si? wy??cznie zak?ady pracy chronionej oraz wykonawcy, których dzia?alno??, lub dzia?alno?? ich wyodr?bnionych organizacyjnie jednostek, które b?d? realizowa?y zamówienie, obejmuje spo?eczn? i zawodow? integracj? osób b?d?cych cz?onkami grup spo?ecznie marginalizowanych Nie
Nale?y poda? minimalny procentowy wska?nik zatrudnienia osób nale??cych do jednej lub wi?cej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy ni? 30%, osób zatrudnionych przez zak?ady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJ?CY
Post?powanie przeprowadza centralny zamawiaj?cy Nie
Post?powanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiaj?cy powierzy?/powierzyli przeprowadzenie post?powania Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiaj?cy powierzy?/powierzyli prowadzenie post?powania: Post?powanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiaj?cych Nie
Je?eli tak, nale?y wymieni? zamawiaj?cych, którzy wspólnie przeprowadzaj? post?powanie oraz poda? adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: Post?powanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiaj?cymi z innych pa?stw cz?onkowskich Unii Europejskiej Nie
W przypadku przeprowadzania post?powania wspólnie z zamawiaj?cymi z innych pa?stw cz?onkowskich Unii Europejskiej – maj?ce zastosowanie krajowe prawo zamówie? publicznych: Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Pszczy?ski, krajowy numer identyfikacyjny ---00000000000, ul. ul. 3 Maja 10 , 43-200 Pszczyna, woj. ?l?skie, pa?stwo Polska, tel. 32 4492300, 032 4492399, e-mail zamowienia@powiat.pszczyna.pl, faks 324 492 345.
Adres strony internetowej (URL): www.przetargi.powiat.pszczyna.pl
Adres profilu nabywcy: www.przetargi.powiat.pszczyna.pl
Adres strony internetowej pod którym mo?na uzyska? dost?p do narz?dzi i urz?dze? lub formatów plików, które nie s? ogólnie dost?pne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ?CEGO: Administracja samorz?dowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (je?eli dotyczy):
Podzia? obowi?zków mi?dzy zamawiaj?cymi w przypadku wspólnego przeprowadzania post?powania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania post?powania z zamawiaj?cymi z innych pa?stw cz?onkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiaj?cych jest odpowiedzialny za przeprowadzenie post?powania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie post?powania odpowiadaj? pozostali zamawiaj?cy, czy zamówienie b?dzie udzielane przez ka?dego z zamawiaj?cych indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozosta?ych zamawiaj?cych):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pe?ny i bezpo?redni dost?p do dokumentów z post?powania mo?na uzyska? pod adresem (URL) Tak
www.przetargi.powiat.pszczyna.pl
Adres strony internetowej, na której zamieszczona b?dzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia Tak
www.przetargi.powiat.pszczyna.pl
Dost?p do dokumentów z post?powania jest ograniczony - wi?cej informacji mo?na uzyska? pod adresem Nie Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu nale?y przesy?a?: Elektronicznie Nie adres
Dopuszczone jest przes?anie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu w inny sposób: Nie Inny sposób: Wymagane jest przes?anie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu w inny sposób:
Tak Inny sposób: Oferty nalezy z?ozyc pisemnie, osobi?cie lub przesy?k? pocztow?.
Adres: 43-200 Pszczyna, ul. 3 Maja 10, I pi?tro Sekretariat, pokój 35
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narz?dzi i urz?dze? lub formatów plików, które nie s? ogólnie dost?pne Nie Nieograniczony, pe?ny, bezpo?redni i bezp?atny dost?p do tych narz?dzi mo?na uzyska? pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj?cego: Dostawa sprz?tu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Pszczynie – dostawa zestawu video endoskopowego (gastroskopowo – kolonoskopowy) oraz myjni endoskopowej. Numer referencyjny: IZ.272.7.2019
Przed wszcz?ciem post?powania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny Nie II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o mo?liwo?ci sk?adania ofert cz??ciowych
Zamówienie podzielone jest na cz??ci: Tak Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu mo?na sk?ada? w odniesieniu do: wszystkich cz??ci
Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do udzielenia ??cznie nast?puj?cych cz??ci lub grup cz??ci: Maksymalna liczba cz??ci zamówienia, na które mo?e zosta? udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielko??, zakres, rodzaj i ilo?? dostaw, us?ug lub robót budowlanych lub okre?lenie zapotrzebowania i wymaga? ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okre?lenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us?ug? lub roboty budowlane: 1.Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa sprz?tu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Pszczynie – dostawa zestawu video endoskopowego (gastroskopowo – kolonoskopowy) oraz myjni endoskopowej. Ze wzgl?du na charakter przedmiotu dostawy i umo?liwienie udzia?u w post?powaniu jak najszerszej grupie wyspecjalizowanych wykonawców, ca?o?? zamówienia podzielono na dwie odr?bne cz??ci: CZ??? 1 - Dostawa zestawu video endoskopowego (gastroskopowo - kolonoskopowy). CZ??? 2 - Dostawa myjni endoskopowej 2. Zakres zamówienia obejmuje: Cz??? 1: Dostaw? zestawu video endoskopowego (gastroskopowo - kolonoskopowy) – 1 komplet, który zawiera: a. ?ród?o ?wiat?a, b. wózek endoskopowy transportowy, c. videoprocesor obrazu, d. videogastroskop , e. videokolonoskop (I), f. videokolonoskop (II), g. monitor medyczny LCD), h. pomp? irygacyjn? endoskopow? Cz??? 2: Dostaw? myjni endoskopowej – 1 sztuka 4. Szczegó?owy zakres dostawy, wymagania techniczne, minimalne parametry jakie winien spe?nia? sprz?t medyczny podano w za??czniku nr 1 do SIWZ – „Opis przedmiotu zamówienia”, odpowiednio dla ka?dej cz??ci zamówienia. Opis ten nale?y odczytywa? wraz z ewentualnymi zmianami tre?ci specyfikacji, b?d?cymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania wykonawców. 5. Wymagania ogólne: a. dostarczany w ramach niniejszego post?powania sprz?t medyczny musi by? fabrycznie nowy, wolny od wad, rok produkcji nie starszy ni? z 2018 roku, niedemonstracyjny. b. oferowany przez Wykonawc? sprz?t medyczny musi spe?nia? narzucone przepisami prawa wymagania w zakresie dopuszczenia do obrotu na terenie RP, posiada? wymagane przepisami prawa ?wiadectwa rejestracyjne zgodnie z Ustaw? z dnia 20.04.2004r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 175 z pó?n. zm.). 6. Zakres zamówienia obejmuje: a. Dostaw? sprz?tu medycznego okre?lonego w za??czniku nr 1 do SIWZ, do siedziby U?ytkownika: Szpitala Powiatowego w Pszczynie, ul. 3 Maja 10, 43-200 Pszczyna, ul. Antesa 11. Wykonawca zapewnia transport na w?asny koszt i ryzyko, zobowi?zany b?dzie do dostarczenia sprz?tu medycznego do siedziby Szpitala Powiatowego w Pszczynie, 43-200 Pszczyna ul. Antesa 11, roz?adunku sprz?tu, zainstalowania (wniesienia) sprz?tu w miejsce (Dzia? Endoskopii) wskazane przez przedstawiciela Szpitala (u?ytkownika). b. Przekazanie Zamawiaj?cemu w j?zyku polskim szczegó?owych instrukcji obs?ugi i konserwacji w?a?ciwych dla ka?dej jednostki dostarczanego sprz?tu. c. Uruchomienie sprz?tu medycznego a tak?e sprawdzenie jego prawid?owego dzia?ania zgodnie z instrukcj? obs?ugi, d. Instrukta? stanowiskowy pracowników Szpitala w Szpitalu Powiatowym w Pszczynie przy ul. Antesa 11 w zakresie obs?ugi i u?ytkowania przedmiotowego sprz?tu medycznego. Warto?? zamówienia nie przekracza kwot okre?lonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówie? publicznych (t.j. Dz. U.2018.1986 ze zm.)
II.5) G?ówny kod CPV: 33100000-1
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
33168000-5
33168100-6
33191000-5
33191100-6
II.6) Ca?kowita warto?? zamówienia (je?eli zamawiaj?cy podaje informacje o warto?ci zamówienia): Warto?? bez VAT: Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa ca?kowita maksymalna warto?? w ca?ym okresie obowi?zywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje si? udzielenie zamówie?, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie Okre?lenie przedmiotu, wielko?ci lub zakresu oraz warunków na jakich zostan? udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane b?dzie zamówienie lub okres, na który zosta?a zawarta umowa ramowa lub okres, na który zosta? ustanowiony dynamiczny system zakupów: miesi?cach: lub dniach: 56 lub data rozpocz?cia: lub zako?czenia:
II.9) Informacje dodatkowe: UWAGA! Zamawiaj?cy w ramach kryterium Termin realizacji dostawy b?dzie przyznawa? dodatkowe punkty za skrócenie terminu.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIA?U W POST?POWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre?lonej dzia?alno?ci zawodowej, o ile wynika to z odr?bnych przepisów
Okre?lenie warunków: Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Okre?lenie warunków: Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolno?? techniczna lub zawodowa
Okre?lenie warunków: 1. Wykonawca musi wykaza?, i? w okresie ostatnich trzech lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy – w tym okresie, wykona? nale?ycie dwie dostawy (dla ka?dej z cz??ci post?powania): dla cz??ci 1: dwie dostawy dotycz?ce zestawu video endoskopowego o warto?ci nie mniejszej ni? 250 0000 z? brutto ka?da dostawa. dla cz??ci 2: dwie dostawy dotycz?ce myjni endoskopowej o warto?ci nie mniejszej ni? 35 000,000 z? brutto ka?da dostawa. UWAGI !: a. Wykonawca powinien wskaza? przedmiot, dat? wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zosta?y wykonane (wzór stanowi za??cznik Nr 6 do SIWZ). Do wykazu Wykonawca zobowi?zany jest do??czy? dowody potwierdzaj?ce, czy dostawy zosta?y wykonane nale?ycie. b. W przypadku dostawy nadal realizowanej warto?ci wskazane w warunku (odpowiednio dla ka?dej cz??ci post?powania przetargowego) winny dotyczy? zakresu ju? zrealizowanego. c. Maj?c na uwadze art.23 ust. 5 ustawy Zamawiaj?cy zastrzega, ?e w sytuacji sk?adania oferty przez dwa lub wi?cej podmiotów (Wykonawcy wspólnie ubiegaj?cy si? o udzielenie zamówienia) oraz analogicznie w sytuacji, gdy Wykonawca b?dzie polega? na zasobach innego podmiotu, na zasadach okre?lonych w art. 22a ustawy, warunek o którym wy?ej mowa musi zosta? spe?niony w ca?o?ci przez jednego Wykonawc? (jednego z Wykonawców wspólnie sk?adaj?cego ofert?) lub podmiot, na którego zdolno?ci w tym zakresie powo?uje si? Wykonawca – brak mo?liwo?ci tzw. sumowania do?wiadczenia (dotyczy ka?dej cz??ci zamówienia).
Zamawiaj?cy wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu imion i nazwisk osób wykonuj?cych czynno?ci przy realizacji zamówienia wraz z informacj? o kwalifikacjach zawodowych lub do?wiadczeniu tych osób: Nie Informacje dodatkowe: III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia okre?lone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiaj?cy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiaj?cy przewiduje nast?puj?ce fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia okre?lona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia okre?lona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ O?WIADCZE? SK?ADANYCH PRZEZ WYKONAWC? W CELU WST?PNEGO POTWIERDZENIA, ?E NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPE?NIA WARUNKI UDZIA?U W POST?POWANIU ORAZ SPE?NIA KRYTERIA SELEKCJI
O?wiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spe?nianiu warunków udzia?u w post?powaniu Tak O?wiadczenie o spe?nianiu kryteriów selekcji Nie
III.4) WYKAZ O?WIADCZE? LUB DOKUMENTÓW , SK?ADANYCH PRZEZ WYKONAWC? W POST?POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO?CI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
a. Odpisu z w?a?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia?alno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy (z zastrze?eniem art. 26 ust. 6 ustawy Pzp)nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert, b.Za?wiadczenia w?a?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca nie zalega z op?acaniem podatków, wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca zawar? porozumienie z w?a?ciwym organem podatkowym w sprawie sp?at tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególno?ci uzyska? przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu, c. Za?wiadczenia w?a?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zak?adu Ubezpiecze? Spo?ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo?ecznego albo innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca nie zalega z op?acaniem sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne i zdrowotne, wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert, lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca zawar? porozumienie z w?a?ciwym organem w sprawie sp?at tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególno?ci uzyska? przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu; d. O?wiadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z p?acaniem podatków i op?at lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op?atach lokalnych tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1785).
III.5) WYKAZ O?WIADCZE? LUB DOKUMENTÓW SK?ADANYCH PRZEZ WYKONAWC? W POST?POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO?CI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPE?NIANIA WARUNKÓW UDZIA?U W POST?POWANIU:
Wykazu dostaw (odpowiednio dla ka?dej cz??ci zamówienia)wykonanych, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?g?ych równie? wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zosta?y wykonane, oraz za??czeniem dowodów okre?laj?cych czy te dostawy zosta?y wykonane lub s? wykonywane nale?ycie (zgodnie z za??cznikiem nr 6 do siwz). Zgodnie z Rozporz?dzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich mo?e ??da? Zamawiaj?cy od wykonawcy w post?powaniu o udzielenie zamówienia, dowodami, o których mowa, s? referencje b?d? inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy by?y wykonywane, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?g?ych s? wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska? tych dokumentów - o?wiadczenie wykonawcy; w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?g?ych nadal wykonywanych referencje b?d? inne dokumenty potwierdzaj?ce ich nale?yte wykonywanie powinny by? wydane nie wcze?niej ni? trzy miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert. Wykaz, o którym mowa powy?ej musi potwierdza? spe?nianie warunku udzia?u w post?powaniu okre?lonego w pkt 3.1siwz.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ O?WIADCZE? LUB DOKUMENTÓW SK?ADANYCH PRZEZ WYKONAWC? W POST?POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO?CI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP a. Aktualne dokumenty uprawniaj?ce do stosowania oferowanego wyrobu medycznego w Polsce – zgodnie z ustaw? z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 175 ze zm.)- kserokopia potwierdzona za zgodno?? z orygina?em; b. Certyfikaty/Deklaracje zgodno?ci, dokument musi zawiera? stwierdzenie, ?e proponowany asortyment jest wykonany zgodnie z Dyrektyw? UE nr 93/42 z 14.06.1993. Deklaracj? nale?y przedstawi? w postaci potwierdzonej kserokopii orygina?u oraz przet?umaczon? na j?zyk polski;
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Dokumenty i o?wiadczenia z?o?one przez Wykonawc? W OFERCIE: 1. O?wiadczenie o spe?nianiu warunków udzia?u w post?powaniu - za??cznik nr 3 do SIWZ. 2. O?wiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu – za??cznik nr 4 do SIWZ. 3. Formularz ofertowy – za??cznik nr 2 do SIWZ. 4. Karty katalogowe producenta wyrobu lub inne dokumenty materia?y firmowe – np. foldery, prospekty oferowanego przedmiotu zamówienia, karty charakterystyki, instrukcje lub wyci?g z instrukcji, dokumentacje techniczne, ?wiadectwa rejestracji, o?wiadczenia producenta – potwierdzaj?ce spe?nianie wymaganych parametrów technicznych zgodnie z opisem w SIWZ. Zamawiaj?cy zaleca, zwraca si? z pro?b? o zaznaczenie w z?o?onych materia?ach zapisów potwierdzaj?cych spe?nienie wymaganych parametrów, z dopisaniem punktu z za??cznika nr 2 do siwz (Formularz ofertowy). 5. Pe?nomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy – je?eli zosta?o ustanowione b?d? do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si? o zamówienie przed?o?one w formie orygina?u lub kopii po?wiadczonej przez notariusza (dotyczy równie? spó?ki cywilnej); pe?nomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si? o zamówienie przed?o?one w formie orygina?u lub kopii po?wiadczonej przez notariusza. 6. Zobowi?zanie podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia w przypadku, gdy Wykonawca, b?dzie polega? na zdolno?ciach lub sytuacji innych podmiotów. 7. O?wiadczenia, o których mowa w pkt 1 i 2 w przypadku wspólnego ubiegania si? o zamówienie: O?wiadczenia te potwierdzaj? spe?nianie warunków udzia?u w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia (ka?dy z wykonawców wspólnie sk?adaj?cych ofert? nie mo?e podlega? wykluczeniu z post?powania co oznacza, i? o?wiadczenie w tym zakresie musi z?o?y? ka?dy z Wykonawców sk?adaj?cych ofert? wspóln?). O?wiadczenie o spe?nianiu warunków udzia?u sk?ada podmiot, który w odniesieniu do danego warunku udzia?u w post?powaniu potwierdza jego spe?nianie. Dopuszcza si? o?wiadczenie z?o?one ??cznie tj. podpisane przez wszystkie podmioty wspólnie sk?adaj?ce ofert? lub przez pe?nomocnika wyst?puj?cego w imieniu wszystkich podmiotów.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiaj?cy ??da wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Warunkiem udzia?u w post?powaniu jest wniesienie wadium w wysoko?ci: a. Cz??? 1: Dostawa zestawu video endoskopowego (gastroskopowo - kolonoskopowy) wadium w wysoko?ci: 8000,00 z? (s?ownie: osiem tysi?cy z?otych 00/100) w terminie do dnia 19 czerwca 2019 do godz. 10 00. b. Cz??? 2: Dostawa myjni endoskopowej wadium w wysoko?ci: 1000,00 z? (s?ownie: jeden tysi?c z?otych 00/100)w terminie do dnia 19 czerwca 2019 do godz. 1000. 2. Wadium nale?y wnie?? przed up?ywem terminu sk?adania ofert. 3. Wadium mo?e by? wnoszone w jednej lub kilku nast?puj?cych formach: a. pieni?dzu, b. por?czeniach bankowych lub por?czeniach spó?dzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej, z tym, ?e por?czenie kasy jest zawsze por?czeniem pieni??nym, c. gwarancjach bankowych, d. gwarancjach ubezpieczeniowych, e. por?czeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo?ci (Dz.U. z 2018r. poz. 110 z pó?n zm.). 4. Zamawiaj?cy zwraca niezw?ocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofa? ofert? przed up?ywem terminu sk?adania ofert. 5. Wadium wnoszone w pieni?dzu nale?y wp?aca? przelewem na nast?puj?cy nr konta: 18 8448 0004 0006 1229 2033 0007 w terminie zgodnym z pkt 1. UWAGA: Wadium w tej formie uwa?a si? za wniesione w sposób prawid?owy, gdy ?rodki pieni??ne wp?yn? na konto Zamawiaj?cego przed up?ywem terminu sk?adnia ofert. 6. Wadium wnoszone w postaci niepieni??nej nale?y z?o?y? w oryginalnym egzemplarzu bezpo?rednio do oferty. UWAGA: Zaleca si? zamie?ci? dokument wadialny w taki sposób, aby jego zwrot przez Zamawiaj?cego nie naruszy? integralno?ci oferty wraz z za??cznikami (np. umieszczony w koszulce, co pozwoli na swobodne oddzielenie wadium od reszty dokumentów). 7. Je?eli wadium wniesiono w pieni?dzu, Zamawiaj?cy zwraca je wraz z odsetkami wynikaj?cymi z umowy rachunku bankowego na którym by?o ono przechowywane pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieni?dzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawc?. 8. Wadium wnoszone w formie innej ni? w pieni?dzu musi spe?nia? wymagania wynikaj?ce z ustawy Prawo zamówie? publicznych, w szczególno?ci okre?la? bezwarunkowy, nieodwo?alny obowi?zek zap?aty na pierwsze ??danie Zamawiaj?cego, w przypadkach okre?lonych w ustawie oraz by? wa?ne przez okres zwi?zania ofert?, okre?lony w niniejszej SIWZ. Wadium musi by? wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 9. Wadium wnoszone w postaci niepieni??nej powinno by? wystawione (wymienia? nazwy) na wszystkie podmioty dzia?aj?ce wspólnie lub mo?e by? wystawiona tylko na jednego z wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamówienia pod warunkiem, ?e ten podmiot jest prawid?owo umocowanym pe?nomocnikiem, uprawnionym do dzia?ania w imieniu i na rzecz wszystkich wspó?wykonawców. Gwarancja musi zawiera? nazw? daj?cego zlecenie (Wykonawcy) ze wskazaniem jego (ich) siedziby oraz okoliczno?ci zatrzymania wadium, o których mowa w art. 46 ust.4a i ust. 5 Ustawy PZP, które b?d? dotyczy? Wykonawcy.
IV.1.3) Przewiduje si? udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie Nale?y poda? informacje na temat udzielania zaliczek: IV.1.4) Wymaga si? z?o?enia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub do??czenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie Dopuszcza si? z?o?enie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub do??czenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga si? z?o?enia oferty wariantowej:
Nie Dopuszcza si? z?o?enie oferty wariantowej Nie Z?o?enie oferty wariantowej dopuszcza si? tylko z jednoczesnym z?o?eniem oferty zasadniczej: Nie IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostan? zaproszeni do udzia?u w post?powaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z og?oszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa b?dzie zawarta: Czy przewiduje si? ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe: Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której b?d? zamieszczone dodatkowe informacje dotycz?ce dynamicznego systemu zakupów: Informacje dodatkowe: W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza si? z?o?enie ofert w formie katalogów elektronicznych: Przewiduje si? pobranie ze z?o?onych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporz?dzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: IV.1.8) Aukcja elektroniczna Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og?oszeniem) Nie Nale?y poda? adres strony internetowej, na której aukcja b?dzie prowadzona:
Nale?y wskaza? elementy, których warto?ci b?d? przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje si? ograniczenia co do przedstawionych warto?ci, wynikaj?ce z opisu przedmiotu zamówienia: Nie Nale?y poda?, które informacje zostan? udost?pnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki b?dzie termin ich udost?pnienia:
Informacje dotycz?ce przebiegu aukcji elektronicznej: Jaki jest przewidziany sposób post?powania w toku aukcji elektronicznej i jakie b?d? warunki, na jakich wykonawcy b?d? mogli licytowa? (minimalne wysoko?ci post?pie?): Informacje dotycz?ce wykorzystywanego sprz?tu elektronicznego, rozwi?za? i specyfikacji technicznych w zakresie po??cze?:
Wymagania dotycz?ce rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania: Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie z?o?yli nowych post?pie?, zostan? zakwalifikowani do nast?pnego etapu: Warunki zamkni?cia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
parametry techniczne. jako??. 30,00
termin realizacji dostawy 5,00
okres gwarancji 5,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) Tak IV.3) Negocjacje z og?oszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z og?oszeniem
Minimalne wymagania, które musz? spe?nia? wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrze?enie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wst?pnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie Przewidziany jest podzia? negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie Nale?y poda? informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczb? etapów): Informacje dodatkowe IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego Opis potrzeb i wymaga? zamawiaj?cego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: Informacja o wysoko?ci nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwi?zania stanowi?ce podstaw? do sk?adania ofert, je?eli zamawiaj?cy przewiduje nagrody: Wst?pny harmonogram post?powania: Podzia? dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwi?za?: Nale?y poda? informacje na temat etapów dialogu: Informacje dodatkowe: IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiuj?ce minimalne wymagania, którym musz? odpowiada? wszystkie oferty: Podzia? negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegaj?cych negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której b?dzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dost?pny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: Wymagania dotycz?ce rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urz?dze? informatycznych: Sposób post?powania w toku licytacji elektronicznej, w tym okre?lenie minimalnych wysoko?ci post?pie?: Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania: Wykonawcy, którzy nie z?o?yli nowych post?pie?, zostan? zakwalifikowani do nast?pnego etapu: Termin sk?adania wniosków o dopuszczenie do udzia?u w licytacji elektronicznej: Data: godzina: Termin otwarcia licytacji elektronicznej: Termin i warunki zamkni?cia licytacji elektronicznej: Istotne dla stron postanowienia, które zostan? wprowadzone do tre?ci zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: Wymagania dotycz?ce zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy: Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje si? istotne zmiany postanowie? zawartej umowy w stosunku do tre?ci oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Nale?y wskaza? zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Dopuszcza si? zmiany w umowie, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1-6 ustawy - Prawo zamówie? publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm.).
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.6.1) Sposób udost?pniania informacji o charakterze poufnym (je?eli dotyczy): ?rodki s?u??ce ochronie informacji o charakterze poufnym IV.6.2) Termin sk?adania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu: Data: 2019-06-19, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu sk?adania wniosków, ze wzgl?du na piln? potrzeb? udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og?oszeniem):
Nie Wskaza? powody:
J?zyk lub j?zyki, w jakich mog? by? sporz?dzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu
> polski
IV.6.3) Termin zwi?zania ofert?: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk?adania ofert)
IV.6.4) Przewiduje si? uniewa?nienie post?powania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania ?rodków pochodz?cych z bud?etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj?cych zwrotowi ?rodków z pomocy udzielonej przez pa?stwa cz?onkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które mia?y by? przeznaczone na sfinansowanie ca?o?ci lub cz??ci zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje si? uniewa?nienie post?powania o udzielenie zamówienia, je?eli ?rodki s?u??ce sfinansowaniu zamówie? na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiaj?cy zamierza? przeznaczy? na sfinansowanie ca?o?ci lub cz??ci zamówienia, nie zosta?y mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZA??CZNIK I - INFORMACJE DOTYCZ?CE OFERT CZ??CIOWYCH


Cz??? nr: 1 Nazwa: Dostawa zestawu video endoskopowego (gastroskopowo - kolonoskopowy).
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielko??, zakres, rodzaj i ilo?? dostaw, us?ug lub robót budowlanych lub okre?lenie zapotrzebowania i wymaga?) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -okre?lenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us?ug? lub roboty budowlane:zakres dostawy obejmuje dostaw? zestawu video endoskopowego (gastroskopowo - kolonoskopowy) – 1 komplet, który zawiera: a. ?ród?o ?wiat?a, b. wózek endoskopowy transportowy, c. videoprocesor obrazu, d. videogastroskop , e. videokolonoskop (I), f. videokolonoskop (II), g. monitor medyczny LCD),h. pomp? irygacyjn? endoskopow?. Szczegó?owy opis zawiera Za??cznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia dla przedmiotowej cz??ci.
2) Wspólny S?ownik Zamówie?(CPV): 33100000-1, 33168000-5, 33168100-6
3) Warto?? cz??ci zamówienia(je?eli zamawiaj?cy podaje informacje o warto?ci zamówienia):Warto?? bez VAT: Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesi?cach:
okres w dniach: 56
data rozpocz?cia:
data zako?czenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji 5,00
termin realizacji dostawy 5,00
parametry techniczne. jako?? 30,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:UWAGA! Zamawiaj?cy w ramach kryterium Termin realizacji dostawy b?dzie przyznawa? dodatkowe punkty za skrócenie terminu.

Cz??? nr: 2 Nazwa: Dostawa myjni endoskopowej.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielko??, zakres, rodzaj i ilo?? dostaw, us?ug lub robót budowlanych lub okre?lenie zapotrzebowania i wymaga?) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -okre?lenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us?ug? lub roboty budowlane:Zakres zamówienia obejmuje dostaw? myjni endoskopowej w ilo?ci 1 sztuka. Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia zawiera Za??cznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia dla tej cz??ci.
2) Wspólny S?ownik Zamówie?(CPV): 33100000-1, 33191000-5, 33191100-6
3) Warto?? cz??ci zamówienia(je?eli zamawiaj?cy podaje informacje o warto?ci zamówienia): Warto?? bez VAT: Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesi?cach: okres w dniach: 56 data rozpocz?cia:
data zako?czenia: 5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
parametry techniczne. jako?c 30,00
termin realizacji dostawy 5,00
okres gwarancji 5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:UWAGA! Zamawiaj?cy w ramach kryterium Termin realizacji dostawy b?dzie przyznawa? dodatkowe punkty za skrócenie terminu.

Ilość wyświetleń: 896

powrót

Wyszukiwarka

© 2010-2019 © pless intermedia. Wszelkie prawa zastrzeżone.