Sprzeda? drewna pochodz?cego z usuni?tych z?omów i wywrotów z pasów drogowych dróg powiatowych i dróg wojewódzkich zarz?dzanych i powierzonych do utrzymania przez PZD Pszczyna na terenie Powiatu Pszcz

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Pszczyna

Dodano: Wtorek, 9 lipca 2019 r.

Termin: Środa, 17 lipca 2019 r. godz. 10:00

Pszczyna, dnia 09 lipca 2019 r.


OG?OSZENIE

Na podstawie art. 701 KC Powiatowy Zarz?d Dróg w Pszczynie og?asza III przetarg na sprzeda? drewna pochodz?cego z usuni?tych z?omów i wywrotów z pasów drogowych dróg powiatowych i dróg wojewódzkich zarz?dzanych i powierzonych do utrzymania przez PZD Pszczyna na terenie Powiatu Pszczy?skiego.

1. Przedmiot przetargu:
Sprzeda? drewna pochodz?cego z usuni?tych z?omów i wywrotów z pasów drogowych dróg powiatowych i dróg wojewódzkich zarz?dzanych i powierzonych do utrzymania przez PZD Pszczyna na terenie Powiatu Pszczy?skiego, którego ilo?? zosta?a oszacowana zgodnie z obmiarem brakarskim Nr 1/2019 z dnia 03.04.2019 r.
2. Na materia?y przetargowe sk?adaj? si?:
1) formularz oferty cenowej „Oferta”– za??cznik nr 1
2) wzór umowy – za??cznik nr 2
3) warunki przetargu – za??cznik nr 3
4) obmiar brakarski - za??cznik nr 4
3. Termin sk?adania oferty cenowej zgodnej z formularzem i warunkami udzia?u w przetargu do 17.07.2019 r., do godz. 10.00 w siedzibie Powiatowego Zarz?du Dróg w Pszczynie,
ul. Sygiety?skiego 20 – sekretariat (parter).
4. Otwarcie ofert nast?pi w dniu 17.07.2019 r., o godz. 10.15 w siedzibie Powiatowego Zarz?du Dróg w Pszczynie – sala konferencyjna (parter).
5. Szczegó?owe informacje mo?na uzyska? w Powiatowym Zarz?dzie Dróg w Pszczynie, ul. Sygiety?skiego 20 lub pod numerem telefonu 32 212 80 68.
6. Materia?y przetargowe zamieszczono na stronie internetowej Powiatowego Zarz?du Dróg
w Pszczynie, w BIP Starostwa Powiatowego w Pszczynie oraz na tablicy og?osze? w siedzibie Sprzedaj?cego i na tablicy og?osze? w Starostwie Powiatowym w Pszczynie.
7. Powiatowy Zarz?d Dróg w Pszczynie zastrzega prawo zmiany og?oszenia
i warunków przetargu, a tak?e odwo?ania og?oszenia i przetargu w ka?dym czasie bez podania przyczyny oraz zamkni?cia przetargu bez wybrania którejkolwiek oferty.

Ilość wyświetleń: 2415

powrót

Wyszukiwarka

© 2010-2020 © pless intermedia. Wszelkie prawa zastrzeżone.