Udzielenie i obs?uga d?ugoterminowego kredytu z?otowego dla Powiatu Pszczy?skiego.

Starostwo Powiatowe w Pszczynie

Starostwo Powiatowe w Pszczynie

Pszczyna

Dodano: Środa, 10 lipca 2019 r.

Termin: Czwartek, 18 lipca 2019 r. godz. 10:00

Og?oszenie nr 571661-N-2019 z dnia 2019-07-10 r.
Powiat Pszczy?ski: Udzielenie i obs?uga d?ugoterminowego kredytu z?otowego dla Powiatu Pszczy?skiego.
OG?OSZENIE O ZAMÓWIENIU - Us?ugi
Zamieszczanie og?oszenia: Zamieszczanie obowi?zkowe
Og?oszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu wspó?finansowanego ze ?rodków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mog? ubiega? si? wy??cznie zak?ady pracy chronionej oraz wykonawcy, których dzia?alno??, lub dzia?alno?? ich wyodr?bnionych organizacyjnie jednostek, które b?d? realizowa?y zamówienie, obejmuje spo?eczn? i zawodow? integracj? osób b?d?cych cz?onkami grup spo?ecznie marginalizowanych Nie
Nale?y poda? minimalny procentowy wska?nik zatrudnienia osób nale??cych do jednej lub wi?cej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy ni? 30%, osób zatrudnionych przez zak?ady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJ?CY
Post?powanie przeprowadza centralny zamawiaj?cy Nie
Post?powanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiaj?cy powierzy?/powierzyli przeprowadzenie post?powania Nie Informacje na temat podmiotu któremu zamawiaj?cy powierzy?/powierzyli prowadzenie post?powania: Post?powanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiaj?cych Nie Je?eli tak, nale?y wymieni? zamawiaj?cych, którzy wspólnie przeprowadzaj? post?powanie oraz poda? adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Post?powanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiaj?cymi z innych pa?stw cz?onkowskich Unii Europejskiej Nie W przypadku przeprowadzania post?powania wspólnie z zamawiaj?cymi z innych pa?stw cz?onkowskich Unii Europejskiej – maj?ce zastosowanie krajowe prawo zamówie? publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Pszczy?ski, krajowy numer identyfikacyjny ---00000000000, ul. ul. 3 Maja 10 , 43-200 Pszczyna, woj. ?l?skie, pa?stwo Polska, tel. 32 4492300, 032 4492399, e-mail zamowienia@powiat.pszczyna.pl, faks 324 492 345.
Adres strony internetowej (URL): www.przetargi.powiat.pszczyna.pl
Adres profilu nabywcy: www.przetargi.powiat.pszczyna.pl
Adres strony internetowej pod którym mo?na uzyska? dost?p do narz?dzi i urz?dze? lub formatów plików, które nie s? ogólnie dost?pne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ?CEGO: Administracja samorz?dowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (je?eli dotyczy):
Podzia? obowi?zków mi?dzy zamawiaj?cymi w przypadku wspólnego przeprowadzania post?powania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania post?powania z zamawiaj?cymi z innych pa?stw cz?onkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiaj?cych jest odpowiedzialny za przeprowadzenie post?powania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie post?powania odpowiadaj? pozostali zamawiaj?cy, czy zamówienie b?dzie udzielane przez ka?dego z zamawiaj?cych indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozosta?ych zamawiaj?cych):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pe?ny i bezpo?redni dost?p do dokumentów z post?powania mo?na uzyska? pod adresem (URL)
Tak www.przetargi.powiat.pszczyna.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona b?dzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia Tak
www.przetargi.powiat.pszczyna.pl
Dost?p do dokumentów z post?powania jest ograniczony - wi?cej informacji mo?na uzyska? pod adresem Nie Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu nale?y przesy?a?: Elektronicznie Nie adres Dopuszczone jest przes?anie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu w inny sposób:
Nie Inny sposób: Wymagane jest przes?anie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu w inny sposób: Tak
Inny sposób: Oferty nalezy z?ozyc pisemnie, osobi?cie lub przesy?k? pocztow?.
Adres: 43-200 Pszczyna, ul. 3 Maja 10, I pi?tro Sekretariat, pokój 35.
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narz?dzi i urz?dze? lub formatów plików, które nie s? ogólnie dost?pne Nie Nieograniczony, pe?ny, bezpo?redni i bezp?atny dost?p do tych narz?dzi mo?na uzyska? pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj?cego: Udzielenie i obs?uga d?ugoterminowego kredytu z?otowego dla Powiatu Pszczy?skiego.
Numer referencyjny: IZ.272.9.2019
Przed wszcz?ciem post?powania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Us?ugi
II.3) Informacja o mo?liwo?ci sk?adania ofert cz??ciowych
Zamówienie podzielone jest na cz??ci: Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu mo?na sk?ada? w odniesieniu do: Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do udzielenia ??cznie nast?puj?cych cz??ci lub grup cz??ci: Maksymalna liczba cz??ci zamówienia, na które mo?e zosta? udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielko??, zakres, rodzaj i ilo?? dostaw, us?ug lub robót budowlanych lub okre?lenie zapotrzebowania i wymaga? ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okre?lenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us?ug? lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest: Udzielenie i obs?uga d?ugoterminowego kredytu z?otowego dla Powiatu Pszczy?skiego. Kredyt przeznaczony jest na finansowanie planowanego deficytu bud?etu. 1. Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia a. Kwota kredytu: 5.500.000 z? (s?ownie: pi?? milionów pi??set tysi?cy z?otych). b. Okres kredytowania: od wyp?aty I transzy kredytu do 20.12.2027r. c. Kredyt winien by? uruchamiany przez Wykonawc? w trzech transzach, w nast?puj?cych terminach z?o?enia dyspozycji wyp?aty przez Zamawiaj?cego: Pierwsza transza - 2.000.000 z? - 20.08.2019r. Druga transza - 2.000.000 z? - 25.09.2019r. Trzecia transza - 1.500.000 z? – 15.10.2019r. d. Okres karencji w sp?acie rat kapita?owych do 31.03.2020r. e. Sp?ata kredytu nast?pi w 32 kwartalnych ratach p?atnych w okresie od 31 marca 2020 r. do 20 grudnia 2027r. wg za??cznika nr 5 do SIWZ tj wg Harmonogramu sp?at rat kredytowych. f. Oprocentowanie ma charakter zmienny i jest sum? stawki WIBOR 1 miesi?cznych depozytów mi?dzybankowych i mar?y banku wyra?onych w punktach procentowych p.a. Oprocentowanie kredytu, oparte na stopie procentowej WIBOR 1M, przyjmowanej dla ka?dego okresu odsetkowego z ostatniego dnia miesi?ca poprzedzaj?cego miesi?c sp?aty kolejnej raty odsetkowej, powi?kszonej lub pomniejszonej o mar?? banku, sta?? w okresie kredytowania (obowi?zywania umowy). Je?eli w dniu poprzedzaj?cym nie ma notowa? stawki WIBOR, nale?y j? przyj?? z ostatniego dnia, w którym notowania by?y dost?pne. g. Sp?ata odsetek za okres od wyp?aty I transzy kredytu do 15.12.2019 nast?pi w terminie do 15.12.2019 r. Sp?ata odsetek za okres od 16.12.2019 do 31.03.2020 nast?pi w terminie do 31.03.2020 r. Pozosta?e odsetki b?d? p?atne na bie??co w okresach kwartalnych wraz z rat? kredytu.h. Oprocentowanie naliczane b?dzie od faktycznie wykorzystanych ?rodków w danym miesi?cu, na ostatni dzie? ka?dego miesi?ca. i. Do obliczenia odsetek w okresach obrachunkowych nale?y przyj??, ?e rok ma 365/366 dni, a odsetki nalicza si? za liczb? dni w okresie, przyjmuj?c ?e miesi?c ma 30 lub 31 dni, luty odpowiednio 28 lub 29 dni. j. Mar?a banku w okresie kredytowania b?dzie sta?a. k. Dopuszcza si? mo?liwo?? sp?aty kredytu przed terminem, przez co rozumie si? sp?at? wy?szych rat kapita?owych lub jednorazow? sp?at? ca?o?ci lub cz??ci zad?u?enia, przy czym wcze?niejsza sp?ata nie wi??e si? z dodatkowymi kosztami. l. Zabezpieczenie kredytu: weksel in blanco wraz z deklaracj? wekslow?. m. Z tytu?u obs?ugi kredytu nie b?d? pobierane ?adne op?aty i prowizje. n. Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo?? podpisania o?wiadczenia o poddaniu si? egzekucji do kwoty zaci?gni?tego kredytu. o. Uwaga: W przypadku gdy dzie? sp?aty jest dniem wolnym od pracy, Zamawiaj?cy b?dzie dokonywa? sp?aty w dniach roboczych poprzedzaj?cych dzie? sp?aty wynikaj?cy z harmonogramu (za??cznik nr 5 do siwz). 2. Dokumenty, które udost?pnia Zamawiaj?cy celem uszczegó?owienia opisu przedmiotu zamówienia: a. uchwa?y Rady Powiatu Pszczy?skiego w sprawie: 1. zaci?gni?cia przedmiotowego kredytu. 2. bud?etu na 2019 rok ze zmianami. 3. uchwalenia WPF oraz jej zmiany. W/w dokumenty za??czone s? na stronie internetowej Powiatu Pszczy?skiego: www.bip.powiat.pszczyna.pl w zak?adkach „Uchwa?y Rady Powiatu” - VI kadencja oraz „Bud?et powiatu” - Bud?et powiatu na rok 2019 b. opinie RIO o: 1. mo?liwo?ci sp?aty kredytu. 2. prawid?owo?ci planowanej kwoty d?ugu. 3. projekcie uchwa?y bud?etowej Powiatu Pszczy?skiego na 2019 rok. 4. WPF. 5. sprawozdaniu z wykonania bud?etu za I pó?rocze 2019 roku W/w opinie RIO udost?pnione s? na stronie internetowej Powiatu Pszczy?skiego: www.bip.powiat.pszczyna.pl w zak?adkach: „Bud?et powiatu” - Bud?et powiatu na rok 2019.
II.5) G?ówny kod CPV: 66113000-5
Dodatkowe kody CPV:
II.6) Ca?kowita warto?? zamówienia (je?eli zamawiaj?cy podaje informacje o warto?ci zamówienia): Warto?? bez VAT: Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa ca?kowita maksymalna warto?? w ca?ym okresie obowi?zywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje si? udzielenie zamówie?, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Okre?lenie przedmiotu, wielko?ci lub zakresu oraz warunków na jakich zostan? udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane b?dzie zamówienie lub okres, na który zosta?a zawarta umowa ramowa lub okres, na który zosta? ustanowiony dynamiczny system zakupów: miesi?cach: lub dniach: lub
data rozpocz?cia: lub zako?czenia: 2027-12-20
Okres w miesi?cach Okres w dniach Data rozpocz?cia Data zako?czenia
2027-12-20
II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIA?U W POST?POWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre?lonej dzia?alno?ci zawodowej, o ile wynika to z odr?bnych przepisów
Okre?lenie warunków: Wykonawca winien spe?nia? warunek dotycz?cy uprawnienia do prowadzenia okre?lonej dzia?alno?ci zawodowej tj. posiada? zezwolenie na prowadzenie dzia?alno?ci bankowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 2187 ze zm.), a w przypadku okre?lonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo Bankowe, inny dokument potwierdzaj?cy rozpocz?cie dzia?alno?ci przed dniem wej?cia w ?ycie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo Bankowe.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Okre?lenie warunków: Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolno?? techniczna lub zawodowa
Okre?lenie warunków: Zamawiaj?cy wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu imion i nazwisk osób wykonuj?cych czynno?ci przy realizacji zamówienia wraz z informacj? o kwalifikacjach zawodowych lub do?wiadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia okre?lone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiaj?cy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiaj?cy przewiduje nast?puj?ce fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia okre?lona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia okre?lona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ O?WIADCZE? SK?ADANYCH PRZEZ WYKONAWC? W CELU WST?PNEGO POTWIERDZENIA, ?E NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPE?NIA WARUNKI UDZIA?U W POST?POWANIU ORAZ SPE?NIA KRYTERIA SELEKCJI
O?wiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spe?nianiu warunków udzia?u w post?powaniu Tak O?wiadczenie o spe?nianiu kryteriów selekcji
Nie III.4) WYKAZ O?WIADCZE? LUB DOKUMENTÓW , SK?ADANYCH PRZEZ WYKONAWC? W POST?POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO?CI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1.Za?wadczenie w?a?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca nie zalega z op?acaniem podatków, wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca zawar? porozumienie z w?a?ciwym organem podatkowym w sprawie sp?at tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególno?ci uzyska? przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu, 2. Za?wiadczenie w?a?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zak?adu Ubezpiecze? Spo?ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo?ecznego albo innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca nie zalega z op?acaniem sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne i zdrowotne, wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert, lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca zawar? porozumienie z w?a?ciwym organem w sprawie sp?at tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególno?ci uzyska? przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu; 3. odpisu z w?a?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia?alno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; O?wiadczenie Wykonawcy potwierdzaj?ce brak podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 4. O?wiadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z op?acaniem podatków i op?at lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op?atach lokalnych tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1785).
III.5) WYKAZ O?WIADCZE? LUB DOKUMENTÓW SK?ADANYCH PRZEZ WYKONAWC? W POST?POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO?CI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPE?NIANIA WARUNKÓW UDZIA?U W POST?POWANIU:
Zamawiaj?cy wymaga przed?o?enia zezwolenia na prowadzenie dzia?alno?ci bankowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 2187 ze zm.), a w przypadku okre?lonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo Bankowe, innego dokumentu potwierdzaj?cego rozpocz?cie dzia?alno?ci przed dniem wej?cia w ?ycie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo Bankowe.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ O?WIADCZE? LUB DOKUMENTÓW SK?ADANYCH PRZEZ WYKONAWC? W POST?POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO?CI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Dokumenty i o?wiadczenia z?o?one przez Wykonawc? W OFERCIE: 1. O?wiadczenie o spe?nianiu warunków udzia?u w post?powaniu - za??cznik nr 2 do SIWZ. 2. O?wiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu – za??cznik nr 3 do SIWZ. 3. Formularz ofertowy – za??cznik nr 1 do SIWZ. 4. Pe?nomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy – je?eli zosta?o ustanowione b?d? do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si? o zamówienie przed?o?one w formie orygina?u lub kopii po?wiadczonej przez notariusza (dotyczy równie? spó?ki cywilnej); pe?nomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si? o zamówienie przed?o?one w formie orygina?u lub kopii po?wiadczonej przez notariusza. 5. Zobowi?zanie podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia w przypadku, gdy Wykonawca, b?dzie polega? na zdolno?ciach lub sytuacji innych podmiotów. 6. O?wiadczenia, o których mowa w pkt 1 i 2 w przypadku wspólnego ubiegania si? o zamówienie. O?wiadczenia te potwierdzaj? spe?nianie warunków udzia?u w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia (ka?dy z wykonawców wspólnie sk?adaj?cych ofert? nie mo?e podlega? wykluczeniu z post?powania co oznacza, i? o?wiadczenie w tym zakresie musi z?o?y? ka?dy z Wykonawców sk?adaj?cych ofert? wspóln?). Dopuszcza si? o?wiadczenie z?o?one ??cznie tj. podpisane przez wszystkie podmioty wspólnie sk?adaj?ce ofert? lub przez pe?nomocnika wyst?puj?cego w imieniu wszystkich podmiotów.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiaj?cy ??da wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1.Warunkiem udzia?u w post?powaniu jest wniesienie wadium w wysoko?ci: 10.000,00 z? (s?ownie: dziesi?? tysi?cy z?otych 00/100) w terminie do dnia 18 lipca 2019r. do godz. 10.00. 2. Wadium nale?y wnie?? przed up?ywem terminu sk?adania ofert. 3. Wadium mo?e by? wnoszone w jednej lub kilku nast?puj?cych formach: a. pieni?dzu, b. por?czeniach bankowych lub por?czeniach spó?dzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej, z tym, ?e por?czenie kasy jest zawsze por?czeniem pieni??nym, c. gwarancjach bankowych, d. gwarancjach ubezpieczeniowych, e. por?czeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo?ci (Dz.U. z 2018r. poz. 110 z pó?n zm.). 4. Zamawiaj?cy zwraca niezw?ocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofa? ofert? przed up?ywem terminu sk?adania ofert. 5. Wadium wnoszone w pieni?dzu nale?y wp?aca? przelewem na nast?puj?cy nr konta: 18 8448 0004 0006 1229 2033 0007 w terminie zgodnym z pkt 1. UWAGA: Wadium w tej formie uwa?a si? za wniesione w sposób prawid?owy, gdy ?rodki pieni??ne wp?yn? na konto Zamawiaj?cego przed up?ywem terminu sk?adnia ofert. 6. Wadium wnoszone w postaci niepieni??nej nale?y z?o?y? w oryginalnym egzemplarzu bezpo?rednio do oferty.
IV.1.3) Przewiduje si? udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie Nale?y poda? informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga si? z?o?enia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub do??czenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie Dopuszcza si? z?o?enie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub do??czenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga si? z?o?enia oferty wariantowej:
Nie Dopuszcza si? z?o?enie oferty wariantowej Nie
Z?o?enie oferty wariantowej dopuszcza si? tylko z jednoczesnym z?o?eniem oferty zasadniczej: IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostan? zaproszeni do udzia?u w post?powaniu (przetarg ograniczony, negocjacje z og?oszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa b?dzie zawarta:
Czy przewiduje si? ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe: Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której b?d? zamieszczone dodatkowe informacje dotycz?ce dynamicznego systemu zakupów: Informacje dodatkowe: W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza si? z?o?enie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje si? pobranie ze z?o?onych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporz?dzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og?oszeniem) Nie
Nale?y poda? adres strony internetowej, na której aukcja b?dzie prowadzona:
Nale?y wskaza? elementy, których warto?ci b?d? przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje si? ograniczenia co do przedstawionych warto?ci, wynikaj?ce z opisu przedmiotu zamówienia: Nale?y poda?, które informacje zostan? udost?pnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki b?dzie termin ich udost?pnienia:
Informacje dotycz?ce przebiegu aukcji elektronicznej: Jaki jest przewidziany sposób post?powania w toku aukcji elektronicznej i jakie b?d? warunki, na jakich wykonawcy b?d? mogli licytowa? (minimalne wysoko?ci post?pie?):
Informacje dotycz?ce wykorzystywanego sprz?tu elektronicznego, rozwi?za? i specyfikacji technicznych w zakresie po??cze?:
Wymagania dotycz?ce rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie z?o?yli nowych post?pie?, zostan? zakwalifikowani do nast?pnego etapu: Warunki zamkni?cia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) Tak
IV.3) Negocjacje z og?oszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z og?oszeniem
Minimalne wymagania, które musz? spe?nia? wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrze?enie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wst?pnych bez przeprowadzenia negocjacji Przewidziany jest podzia? negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nale?y poda? informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczb? etapów): Informacje dodatkowe IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymaga? zamawiaj?cego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysoko?ci nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwi?zania stanowi?ce podstaw? do sk?adania ofert, je?eli zamawiaj?cy przewiduje nagrody: Wst?pny harmonogram post?powania: Podzia? dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwi?za?: Nale?y poda? informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe: IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiuj?ce minimalne wymagania, którym musz? odpowiada? wszystkie oferty: Podzia? negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegaj?cych negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której b?dzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dost?pny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: Wymagania dotycz?ce rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urz?dze? informatycznych: Sposób post?powania w toku licytacji elektronicznej, w tym okre?lenie minimalnych wysoko?ci post?pie?: Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania: Wykonawcy, którzy nie z?o?yli nowych post?pie?, zostan? zakwalifikowani do nast?pnego etapu: Termin sk?adania wniosków o dopuszczenie do udzia?u w licytacji elektronicznej: Data: godzina: Termin otwarcia licytacji elektronicznej: Termin i warunki zamkni?cia licytacji elektronicznej: Istotne dla stron postanowienia, które zostan? wprowadzone do tre?ci zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: Wymagania dotycz?ce zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje si? istotne zmiany postanowie? zawartej umowy w stosunku do tre?ci oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Nale?y wskaza? zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo?? dokonania zmian postanowie? zawartej umowy w stosunku do tre?ci oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Mo?e mie? to miejsce w sytuacji zaistnienia ni?ej podanych okoliczno?ci powoduj?cych konieczno?? dokonania takich zmian, których nie mo?na by?o przewidzie? w chwili przygotowanie niniejszego post?powania przetargowego. Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo?? zmian w zakresie: a. Zmiany wysoko?ci sp?acanych rat (zmiana harmonogramu) w latach. b. Zmiany terminów sp?at rat kredytu (zmiana harmonogramu) w latach. Zmiana umowy mo?e tak?e nast?pi? w przypadkach, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy.W przypadku zaistnienia sytuacji opisanych powy?ej, obie strony musz? wyrazi? zgod? na wniesienie zmian w zapisie umowy. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem jej niewa?no?ci.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udost?pniania informacji o charakterze poufnym (je?eli dotyczy):
?rodki s?u??ce ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin sk?adania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu:
Data: 2019-07-18, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu sk?adania wniosków, ze wzgl?du na piln? potrzeb? udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og?oszeniem):
Wskaza? powody:
J?zyk lub j?zyki, w jakich mog? by? sporz?dzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu
> polski
IV.6.3) Termin zwi?zania ofert?: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk?adania ofert)
IV.6.4) Przewiduje si? uniewa?nienie post?powania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania ?rodków pochodz?cych z bud?etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj?cych zwrotowi ?rodków z pomocy udzielonej przez pa?stwa cz?onkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które mia?y by? przeznaczone na sfinansowanie ca?o?ci lub cz??ci zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje si? uniewa?nienie post?powania o udzielenie zamówienia, je?eli ?rodki s?u??ce sfinansowaniu zamówie? na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiaj?cy zamierza? przeznaczy? na sfinansowanie ca?o?ci lub cz??ci zamówienia, nie zosta?y mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Ilość wyświetleń: 3234

powrót

Wyszukiwarka

© 2010-2020 © pless intermedia. Wszelkie prawa zastrzeżone.