Wymiana ?ród?a ciep?a wraz z wymiana instalacji c.o. w budynku PZS nr 2 przy ul. Bogedaina 24 w Pszczynie

Starostwo Powiatowe w Pszczynie

Starostwo Powiatowe w Pszczynie

Pszczyna

Dodano: Piątek, 13 września 2019 r.

Termin: Poniedziałek, 30 września 2019 r. godz. 10:00

1. Opis przedmiotu zamówienia

I. Likwidacja kot?owni w piwnicach.
1. Demonta? dwóch istniej?cych kot?ów na opa? sta?y, orurowania technologicznego, uk?adu pompowego
2. Zamurowanie otworu kominowego.
2. Oczyszczenie ?cian i posadzki z osadów sadzy
3. Malowanie ?cian po naprawie tynków – 103,50 m2

II. Dostosowanie istniej?cego pomieszczenia technicznego na II pi?trze dla potrzeb kot?owni gazowej, w tym:
1. Wykonanie nowej posadzki z p?ytek gresowych – 15,75 m2
2. Monta? sufitu podwieszonego z p?yt Gk (wykonanie g?adzi gipsowych i malowanie) – 15,75 m2
3. Wykonanie kana?u wentylacyjnego typu „Z” o wym. 30x20cm
4. Licowanie ?cian p?ytkami – 32 m2
5. Malowanie ?cian – 10,40 m2
6. Monta? wk?adów kominowych ze stali nierdzewnej w istniej?cych kana?ach – 13 m x 2 szt
7. Monta? drzwi p.po?. EI60 w pomieszczeniu nowej kot?owni
8. Wykonanie nowej instalacji elektrycznej przystosowanej dla potrzeb kot?owni
9. Przebudowa instalacji wod-kan wraz z monta?em wpustu pod?ogowego

III. Wykonanie instalacji gazowej dla projektowanych kot?ów:
1. Wykonanie wewn?trznej instalacji gazowej po ?cianie budynku wraz z w??czeniem do istniej?cego przy??cza - 2 m
2. Wykonanie szafki gazowej
3. Wykonanie wewn?trznej instalacji gazowej w budynku wraz z pod??czeniem projektowanych kot?ów gazowych dla c.o. – 41 m

IV. Wykonanie instalacji c.o.
1. Demonta? istniej?cej instalacji c.o. – 881 m
2. Demonta? grzejników ?eliwnych i stalowych typy „Favier” – 57 szt
2. Dostawa i monta? dwóch kot?ów gazowych wisz?cych kondensacyjnych o mocy 60kW
3. Wykonanie instalacji c.o. z grzejnikami stalowymi radiatorowymi - 851 m instalacji i 69 szt grzejników
4. Naprawa tynków po demonta?u grzejników i malowanie – 85,5 m2
5. Obudowa rur p?ytami GK – 73,50 m

Zamówienie zosta?o podzielone na 2 etapy:

ETAP I
1. Przygotowanie pomieszczenia do funkcji nowej kot?owni.
2. Instalacja nowej kot?owni.
3. Wykonanie instalacji gazowej na potrzeby nowej kot?owni.
4. Przepi?cie istniej?cej instalacji c.o. do nowych kot?ów .
5. Uzyskanie niezb?dnych decyzji dopuszczaj?cych kot?owni? do pracy.

Termin wykonania etapu I: 7 tygodni od dnia podpisania umowy

ETAP II
1. Likwidacja istniej?cej instalacji c.o.
2. Likwidacja „starej kot?owni’ w piwnicach.
3. Dostosowanie pomieszczenia na potrzeby pom. technicznego
4. Monta? nowej instalacji c.o.
5. W??czenie nowej instalacji do kot?ów.
6. Wykonanie pozosta?ego zakresu zamówienia.

Termin wykonania etapu II: do 31.07.2020r.

2. Szczegó?owy zakres zamówienia podano w za??cznikach do SIWZ:
a. Przedmiar robót - za??cznik nr 1 do SIWZ,
b. Dokumentacja projektowa - za??cznik nr 8 do SIWZ,
b. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych STWiORB – za??cznik nr 9 do SIWZ.
3. Ze wzgl?du na fakt, ?e roboty budowlane, b?d?ce przedmiotem zamówienia, b?d? prowadzone w czynnym obiekcie o?wiatowym, nale?y uwzgl?dni? w procesie realizacyjnym ograniczenie do minimum utrudnie? w normalnym funkcjonowaniu placówki oraz minimalizowania ha?asu w trakcie pracy. Ponadto nale?y uzgadnia? z Zamawiaj?cym zakres i czas wykonywania poszczególnych elementów zamówienia, aby zsynchronizowa? proces inwestycyjny z dzia?alno?ci? placówki o?wiatowej.

Ilość wyświetleń: 2104

powrót

Wyszukiwarka

© 2010-2020 © pless intermedia. Wszelkie prawa zastrzeżone.