Sprzeda? drewna pochodz?cego z wiatro?omów przy drogach wojewódzkich oraz wycinki drzew przy drodze powiatowej ul. Katowickiej w Pszczynie

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Pszczyna

Dodano: Czwartek, 5 marca 2020 r.

Termin: Piątek, 13 marca 2020 r. godz. 10:00

Pszczyna, dnia 05 marca 2020 r.


OG?OSZENIE

Na podstawie art. 701 KC Powiatowy Zarz?d Dróg w Pszczynie og?asza I przetarg na Sprzeda? drewna pochodz?cego z wiatro?omów przy drogach wojewódzkich oraz wycinki drzew przy drodze powiatowej ul. Katowickiej w Pszczynie.

1. Przedmiot przetargu:
Sprzeda? drewna pochodz?cego z wiatro?omów przy drogach wojewódzkich oraz wycinki drzew przy drodze powiatowej ul. Katowickiej w Pszczynie, którego ilo?? zosta?a oszacowana obmiarem brakarskim Nr 2/2020 z dnia 20.02.2020 r.
2. Na materia?y przetargowe sk?adaj? si?:
1) formularz oferty cenowej „Oferta”– za??cznik nr 1
2) wzór umowy – za??cznik nr 2
3) warunki udzia?u w przetargu – za??cznik nr 3
4) obmiar brakarski - za??cznik nr 4
3. Termin sk?adania oferty cenowej zgodnej z formularzem i warunkami udzia?u w przetargu do 13.03.2020 r., do godz. 10.00 w siedzibie Powiatowego Zarz?du Dróg w Pszczynie,
ul. Sygiety?skiego 20 – sekretariat (parter).
4. Otwarcie ofert nast?pi w dniu 13.03.2020 r., o godz. 10.30 w siedzibie Powiatowego Zarz?du Dróg w Pszczynie – sala konferencyjna (parter).
5. Szczegó?owe informacje mo?na uzyska? w Powiatowym Zarz?dzie Dróg w Pszczynie, ul. Sygiety?skiego 20 lub pod numerem telefonu 32 212 80 68.
6. Materia?y przetargowe zamieszczono na stronie internetowej Powiatowego Zarz?du Dróg
w Pszczynie, w BIP Starostwa Powiatowego w Pszczynie oraz na tablicy og?osze? w siedzibie Sprzedaj?cego i na tablicy og?osze? w Starostwie Powiatowym w Pszczynie.
7. Powiatowy Zarz?d Dróg w Pszczynie zastrzega prawo zmiany og?oszenia
i warunków przetargu, a tak?e odwo?ania og?oszenia i przetargu w ka?dym czasie bez podania przyczyny oraz zamkni?cia przetargu bez wybrania którejkolwiek oferty.Klauzula informacyjna
Powiatowy Zarz?d Dróg w Pszczynie

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporz?dzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016r. informuj?, i?:

1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Powiatowy Zarz?d Dróg
w Pszczynie, zwany dalej PZD Pszczyna, reprezentowany przez Dyrektora PZD Pszczyna z siedzib? przy ul. Sygiety?skiego 20, 43-200 Pszczyna.
2. Kontakt do pracownika pe?ni?cego funkcj? Inspektora Ochrony Danych: iodpzd@powiat.pszczyna.pl
3. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane s? w celu wykonywania zada? realizowanych przez administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. e RODO. W ramach kompetencji nadanych na podstawie przepisów prawa.
4. Odbiorc? Pani / Pana danych osobowych b?d? wy??cznie podmioty upowa?nione na podstawie przepisów prawa.
5. Pani / Pana dane osobowe b?d? przekazywane do pa?stwa trzeciego / organizacji mi?dzynarodowej wy??cznie na podstawie ratyfikowanych przez Rzeczpospolit? Polsk? umów mi?dzynarodowych, a tak?e wykonania aktu prawa stanowionego przez organizacj? mi?dzynarodow?, której Rzeczpospolita Polska jest cz?onkiem.
6. Okres przechowywania Pani/ Pana danych osobowych wynika z przepisów prawa tj.
z Rozporz?dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji
i zakresu dzia?ania archiwów zak?adowych oraz ustawy z dnia 14 lipca 1983r.
o narodowym zasobie archiwalnym.
7. Posiada Pani/ Pan prawo dost?pu do tre?ci swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usuni?cia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofni?cia zgody (je?li zgoda na przetwarzanie by?a udzielona)
w dowolnym momencie bez wp?ywu na zgodno?? z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofni?ciem.
8. Ma Pani/ Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest UODO (Urz?du Ochrony Danych Osobowych).
9. Podanie przez Pani? / Pana danych osobowych w zakresie wymaganym obowi?zuj?cymi przepisami prawa jest obowi?zkowe. W pozosta?ych przypadkach podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.
10. Pani / Pana dane nie podlegaj? zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Ilość wyświetleń: 3705

powrót

Miejscowości

Wyszukiwarka

© 2010-2020 © pless intermedia. Wszelkie prawa zastrzeżone.