Wykoszenie poboczy, skarp i przeciwskarp dróg powiatowych i wojewódzkich zarz?dzanych i powierzonych do utrzymania przez Powiatowy Zarz?d Dróg w Pszczynie

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Pszczyna

Dodano: Wtorek, 7 kwietnia 2020 r.

Termin: Poniedziałek, 20 kwietnia 2020 r. godz. 09:00

Og?oszenie nr 529771-N-2020 z dnia 2020-04-07 r.
Powiatowy Zarz?d Dróg w Pszczynie: Wykoszenie poboczy, skarp i przeciwskarp dróg powiatowych i wojewódzkich zarz?dzanych i powierzonych do utrzymania przez Powiatowy Zarz?d Dróg w Pszczynie
OG?OSZENIE O ZAMÓWIENIU - Us?ugi
Zamieszczanie og?oszenia: Zamieszczanie obowi?zkowe
Og?oszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu wspó?finansowanego ze ?rodków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mog? ubiega? si? wy??cznie zak?ady pracy chronionej oraz wykonawcy, których dzia?alno??, lub dzia?alno?? ich wyodr?bnionych organizacyjnie jednostek, które b?d? realizowa?y zamówienie, obejmuje spo?eczn? i zawodow? integracj? osób b?d?cych cz?onkami grup spo?ecznie marginalizowanych
Nie

Nale?y poda? minimalny procentowy wska?nik zatrudnienia osób nale??cych do jednej lub wi?cej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy ni? 30%, osób zatrudnionych przez zak?ady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJ?CY
Post?powanie przeprowadza centralny zamawiaj?cy
Nie
Post?powanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiaj?cy powierzy?/powierzyli przeprowadzenie post?powania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiaj?cy powierzy?/powierzyli prowadzenie post?powania:
Post?powanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiaj?cych
Nie

Je?eli tak, nale?y wymieni? zamawiaj?cych, którzy wspólnie przeprowadzaj? post?powanie oraz poda? adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Post?powanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiaj?cymi z innych pa?stw cz?onkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania post?powania wspólnie z zamawiaj?cymi z innych pa?stw cz?onkowskich Unii Europejskiej – maj?ce zastosowanie krajowe prawo zamówie? publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zarz?d Dróg w Pszczynie, krajowy numer identyfikacyjny 27629196300000, ul. ul. Sygiety?skiego 20 , 43-200 Pszczyna, woj. ?l?skie, pa?stwo Polska, tel. 32 212-80-68, e-mail pzd.pszczyna@gmail.com, faks 32 212-80-69.
Adres strony internetowej (URL): www.pzd.powiat.pszczyna.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym mo?na uzyska? dost?p do narz?dzi i urz?dze? lub formatów plików, które nie s? ogólnie dost?pne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ?CEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorz?dowej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (je?eli dotyczy):
Podzia? obowi?zków mi?dzy zamawiaj?cymi w przypadku wspólnego przeprowadzania post?powania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania post?powania z zamawiaj?cymi z innych pa?stw cz?onkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiaj?cych jest odpowiedzialny za przeprowadzenie post?powania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie post?powania odpowiadaj? pozostali zamawiaj?cy, czy zamówienie b?dzie udzielane przez ka?dego z zamawiaj?cych indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozosta?ych zamawiaj?cych):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pe?ny i bezpo?redni dost?p do dokumentów z post?powania mo?na uzyska? pod adresem (URL)
Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona b?dzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.pzd.powiat.pszczyna.pl

Dost?p do dokumentów z post?powania jest ograniczony - wi?cej informacji mo?na uzyska? pod adresem
Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu nale?y przesy?a?:
Elektronicznie
Nie
adres


Dopuszczone jest przes?anie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przes?anie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
za po?rednictwem operatora pocztowego, osobi?cie lub za po?rednictwem pos?a?ca
Adres:
Powiatowy Zarz?d Dróg w Pszczynie, ul. Sygiety?skiego 20, 43-200 Pszczyna, Sekretariat Parter

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narz?dzi i urz?dze? lub formatów plików, które nie s? ogólnie dost?pne
Nie
Nieograniczony, pe?ny, bezpo?redni i bezp?atny dost?p do tych narz?dzi mo?na uzyska? pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj?cego: Wykoszenie poboczy, skarp i przeciwskarp dróg powiatowych i wojewódzkich zarz?dzanych i powierzonych do utrzymania przez Powiatowy Zarz?d Dróg w Pszczynie
Numer referencyjny: PZD-ZP-WM.2711.6.2020
Przed wszcz?ciem post?powania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Us?ugi
II.3) Informacja o mo?liwo?ci sk?adania ofert cz??ciowych
Zamówienie podzielone jest na cz??ci:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu mo?na sk?ada? w odniesieniu do:
wszystkich cz??ci
Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do udzielenia ??cznie nast?puj?cych cz??ci lub grup cz??ci:

Maksymalna liczba cz??ci zamówienia, na które mo?e zosta? udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
3


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielko??, zakres, rodzaj i ilo?? dostaw, us?ug lub robót budowlanych lub okre?lenie zapotrzebowania i wymaga? ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okre?lenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us?ug? lub roboty budowlane: Cz??? 1 - „Wykoszenie poboczy, skarp i przeciwskarp dróg powiatowych zarz?dzanych przez Powiatowy Zarz?d Dróg w Pszczynie w Gminie Suszec” Cz??? 2 - „Wykoszenie poboczy, skarp i przeciwskarp dróg wojewódzkich powierzonych do utrzymania przez Powiatowy Zarz?d Dróg w Pszczynie w Gminie Paw?owice ( DW 938 i 933 )” Cz??? 3 - „Wykoszenie poboczy, skarp i przeciwskarp dróg wojewódzkich powierzonych do utrzymania przez Powiatowy Zarz?d Dróg w Pszczynie w Gminie Suszec i Pszczyna (DW 935 i obwodnica Pszczyny )” Przedmiotem zamówienia dla cz??ci 1, 2, 3 jest koszenie trawy i niszczenie chwastów na poboczach, skarpach i rowach tj.: a) mechaniczne koszenie poboczy dróg, skarp i przeciwskarp rowów przydro?nych, b) r?czne koszenie poboczy dróg, skarp i przeciwskarp rowów przydro?nych Przedmiot zamówienia zosta? podzielony na 3 cz??ci: Cz??? 1: trzy cykle koszenia na drogach powiatowych w Gminie Suszec Cz??? 2: trzy cykle koszenia na drodze wojewódzkiej nr 933 i jeden cykl koszenia na drodze wojewódzkiej nr 938 w Gminie Paw?owice Cz??? 3: trzy cykle koszenia na drogach wojewódzkich w Gminie Suszec i Pszczyna (DW935 i obwodnica Pszczyny) Szczegó?owe okre?lenie przedmiotu zamówienia zawiera Szczegó?owa Specyfikacja Techniczna stanowi?ca Za??cznik nr 2a, 2b, do SIWZ oraz Kosztorys ?lepy stanowi?cy Formularz nr 2a, 2b, 2c, do SIWZ.

II.5) G?ówny kod CPV: 77314100-5
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Ca?kowita warto?? zamówienia (je?eli zamawiaj?cy podaje informacje o warto?ci zamówienia):
Warto?? bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa ca?kowita maksymalna warto?? w ca?ym okresie obowi?zywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje si? udzielenie zamówie?, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Okre?lenie przedmiotu, wielko?ci lub zakresu oraz warunków na jakich zostan? udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane b?dzie zamówienie lub okres, na który zosta?a zawarta umowa ramowa lub okres, na który zosta? ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesi?cach: lub dniach:
lub
data rozpocz?cia: lub zako?czenia: 2020-10-23
Okres w miesi?cach Okres w dniach Data rozpocz?cia Data zako?czenia
2020-10-23

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIA?U W POST?POWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre?lonej dzia?alno?ci zawodowej, o ile wynika to z odr?bnych przepisów
Okre?lenie warunków: Zamawiaj?cy nie okre?la szczegó?owych warunków w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Okre?lenie warunków: Zamawiaj?cy nie okre?la szczegó?owych warunków w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolno?? techniczna lub zawodowa
Okre?lenie warunków: a) Wykonawca musi wykaza?, ?e wykona?, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?g?ych równie? wykonuje w okresie ostatnich 3 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy – w tym okresie minimum jedn? us?ug? zwi?zan? z wykaszaniem poboczy drogowych w pasie drogowym dróg publicznych gminnych lub powiatowych lub wojewódzkich lub krajowych na kwot? minimum 20.000,00 z? brutto, oraz do??czy? dowody, czy zosta?a wykonana lub jest wykonywana nale?ycie. Wykonawcy wspólnie ubiegaj?cy si? o udzielenie niniejszego zamówienia musz? wykaza? ?e jeden z nich spe?nia ww. warunek samodzielnie. b) Potencja? techniczny: Cz??? 1: Wykonawca musi dysponowa? nast?puj?cym sprz?tem: Wymagane minimum podstawowe: - Ci?gnik: 1szt. - Kosiarka bijakowa o wysi?gu umo?liwiaj?cym koszenie na szeroko?? 5 m: 1szt. - Podkaszarka r?czna: 2 szt. - Tablica zamykaj?ca U-26c: 1 szt. Cz??? 2: Wykonawca musi dysponowa? nast?puj?cym sprz?tem: Wymagane minimum podstawowe: - Ci?gnik: 1szt. - Kosiarka bijakowa o wysi?gu umo?liwiaj?cym koszenie na szeroko?? 5 m: 1szt. - Podkaszarka r?czna: 2 szt. - Tablica zamykaj?ca U-26c: 1 szt. Cz??? 3: Wykonawca musi dysponowa? nast?puj?cym sprz?tem: Wymagane minimum podstawowe: - Ci?gnik: 1szt. - Kosiarka bijakowa o wysi?gu umo?liwiaj?cym koszenie na szeroko?? 5 m: 1szt. - Podkaszarka r?czna: 2 szt. - Tablica zamykaj?ca U-26c: 1 szt. Wykonawcy wspólnie ubiegaj?cy si? o udzielenie niniejszego zamówienia musz? wykaza?, ?e ??cznie spe?niaj? ten warunek. Uwaga: W przypadku z?o?enia oferty na wi?cej ni? jedn? cz??? wykonawca musi wykaza?, ?e dysponuje ?rodkami sprz?towymi o ??cznej ilo?ci wynikaj?cej z warunków okre?lonych dla poszczególnych zada?. Powtarzaj?cy si? sprz?t, który zosta? ju? uwzgl?dniony w ofercie wybranej do innego zadania nie b?dzie uwzgl?dniany przy kolejnych zadaniach, a oferta b?dzie traktowana jako nie spe?niaj?ca wymogów SIWZ.
Zamawiaj?cy wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu imion i nazwisk osób wykonuj?cych czynno?ci przy realizacji zamówienia wraz z informacj? o kwalifikacjach zawodowych lub do?wiadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia okre?lone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiaj?cy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiaj?cy przewiduje nast?puj?ce fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia okre?lona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ O?WIADCZE? SK?ADANYCH PRZEZ WYKONAWC? W CELU WST?PNEGO POTWIERDZENIA, ?E NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPE?NIA WARUNKI UDZIA?U W POST?POWANIU ORAZ SPE?NIA KRYTERIA SELEKCJI
O?wiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spe?nianiu warunków udzia?u w post?powaniu
Tak
O?wiadczenie o spe?nianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ O?WIADCZE? LUB DOKUMENTÓW , SK?ADANYCH PRZEZ WYKONAWC? W POST?POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO?CI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
odpis z w?a?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia?alno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si? o zamówienie, ww. dokument sk?ada ka?dy z Wykonawców.
III.5) WYKAZ O?WIADCZE? LUB DOKUMENTÓW SK?ADANYCH PRZEZ WYKONAWC? W POST?POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO?CI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPE?NIANIA WARUNKÓW UDZIA?U W POST?POWANIU:
a) wykazu us?ug wykonanych, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?g?ych równie? wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których us?ugi zosta?y wykonane, oraz za??czeniem dowodów okre?laj?cych czy te us?ugi zosta?y wykonane lub s? wykonywane nale?ycie, przy czym dowodami, o których mowa, s? referencje b?d? inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego us?ugi by?y wykonywane, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?g?ych s? wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska? tych dokumentów – o?wiadczenie wykonawcy; w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?g?ych nadal wykonywanych referencje b?d? inne dokumenty potwierdzaj?ce ich nale?yte wykonywanie powinny by? wydane nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu; zgodnie z tre?ci? Formularza 6. b) wykazu narz?dzi, wyposa?enia zak?adu lub urz?dze? technicznych dost?pnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacj? o podstawie do dysponowania tymi zasobami zgodnie z tre?ci? Formularza 7.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ O?WIADCZE? LUB DOKUMENTÓW SK?ADANYCH PRZEZ WYKONAWC? W POST?POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO?CI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wype?niony, podpisany przez osob? uprawnion? Formularz nr 1a i/lub 1b i/lub 1c do SIWZ - Oferta, 2. Wype?niony, podpisany przez osob? uprawnion? Formularz nr 2a lub 2b lub 2c do SIWZ - kosztorys ?lepy 3. Pe?nomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów z?o?onych wraz z ofert?, 4. Pisemne zobowi?zanie podmiotów oddaj?cych do dyspozycji Wykonawcy niezb?dne zasoby na potrzeby realizacji zamówienia-je?eli dotyczy. 5.Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiaj?cemu o?wiadczenie zgodnie z tre?ci? formularza 5 o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze z?o?eniem o?wiadczenia, Wykonawca mo?e przedstawi? dowody, ?e powi?zania z innym Wykonawc? nie prowadz? do zak?ócenia konkurencji w post?powaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si? o zamówienie, o?wiadczenie sk?ada ka?dy z Wykonawców.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiaj?cy ??da wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje si? udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Nale?y poda? informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga si? z?o?enia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub do??czenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza si? z?o?enie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub do??czenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga si? z?o?enia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza si? z?o?enie oferty wariantowej
Nie
Z?o?enie oferty wariantowej dopuszcza si? tylko z jednoczesnym z?o?eniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostan? zaproszeni do udzia?u w post?powaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z og?oszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa b?dzie zawarta:

Czy przewiduje si? ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Nie
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której b?d? zamieszczone dodatkowe informacje dotycz?ce dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza si? z?o?enie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje si? pobranie ze z?o?onych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporz?dzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og?oszeniem) Nie
Nale?y poda? adres strony internetowej, na której aukcja b?dzie prowadzona:

Nale?y wskaza? elementy, których warto?ci b?d? przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje si? ograniczenia co do przedstawionych warto?ci, wynikaj?ce z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Nale?y poda?, które informacje zostan? udost?pnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki b?dzie termin ich udost?pnienia:
Informacje dotycz?ce przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób post?powania w toku aukcji elektronicznej i jakie b?d? warunki, na jakich wykonawcy b?d? mogli licytowa? (minimalne wysoko?ci post?pie?):
Informacje dotycz?ce wykorzystywanego sprz?tu elektronicznego, rozwi?za? i specyfikacji technicznych w zakresie po??cze?:
Wymagania dotycz?ce rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie z?o?yli nowych post?pie?, zostan? zakwalifikowani do nast?pnego etapu: Nie
Warunki zamkni?cia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Czas jednokrotnego wykonania koszenia poboczy, skarp i przeciwskarp w danym cyklu 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z og?oszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z og?oszeniem
Minimalne wymagania, które musz? spe?nia? wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrze?enie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wst?pnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podzia? negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Nale?y poda? informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczb? etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymaga? zamawiaj?cego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysoko?ci nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwi?zania stanowi?ce podstaw? do sk?adania ofert, je?eli zamawiaj?cy przewiduje nagrody:

Wst?pny harmonogram post?powania:

Podzia? dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwi?za?: Nie
Nale?y poda? informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiuj?ce minimalne wymagania, którym musz? odpowiada? wszystkie oferty:

Podzia? negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegaj?cych negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której b?dzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dost?pny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotycz?ce rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urz?dze? informatycznych:
Sposób post?powania w toku licytacji elektronicznej, w tym okre?lenie minimalnych wysoko?ci post?pie?:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie z?o?yli nowych post?pie?, zostan? zakwalifikowani do nast?pnego etapu: Nie
Termin sk?adania wniosków o dopuszczenie do udzia?u w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamkni?cia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostan? wprowadzone do tre?ci zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotycz?ce zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje si? istotne zmiany postanowie? zawartej umowy w stosunku do tre?ci oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Nale?y wskaza? zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? dokonania zmian postanowie? zawartej umowy w przypadkach wymienionych w ust. 2 - 6. 2. Zmiany ogólne dotycz?ce: 1) zmiana adresu/siedziby Zamawiaj?cego/Wykonawcy, 2) zmiana osób wyst?puj?cych po stronie Zamawiaj?cego/Wykonawcy, okre?lona w § 4 3) zmiana b?d?ca skutkiem poprawy oczywistej omy?ki pisarskiej lub rachunkowej 4) zmiana Wykonawcy tylko i wy??cznie w przypadku sukcesji generalnej, przekszta?cenia, dziedziczenia spó?ek handlowych zgodnie z Ksh, sukcesji z mocy prawa. 3. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy: 1) o czas opó?nienia, je?li opó?nienie to wynika z przyczyn le??cych po stronie Zamawiaj?cego i je?eli takie opó?nienie jest lub b?dzie mia?o wp?yw na wykonanie przedmiotu umowy, w zakresie nast?puj?cych obowi?zków Zamawiaj?cego: a) przekazanie terenu robót, b) przekazanie wymaganych dokumentów c) wstrzymanie prac przez Zamawiaj?cego d) konieczno?? usuni?cia b??dów lub wprowadzenia zmian w SST 2) Wyst?pienie opó?nie? w wydawaniu decyzji, zezwole?, uzgodnie? itp., do wydania których w?a?ciwe organy s? zobowi?zane na mocy przepisów prawa, je?eli opó?nienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zosta? wydane oraz nie s? nast?pstwem okoliczno?ci, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialno??, 3) wyst?pienie braku mo?liwo?ci wykonania robót z powodu nie dopuszczenia do ich wykonania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezale?nych od Wykonawcy, 4) przed?u?enie procedury przetargowej, 5) uwarunkowania spo?eczne (protesty, listy, petycje, itp.), 6) konieczno?? prowadzenia uzgodnie? z w?a?cicielami urz?dze? obcych lub w?a?cicielami nieruchomo?ci, 7) zmiany stanu prawnego w przypadku gdy zmianie uleg?y przepisy prawne istotne dla realizacji przedmiotu umowy, 8) niesprzyjaj?ce warunki atmosferyczne tj. ci?g?e opady atmosferyczne, tj. takie, które utrzymuj? si? przez okres min. 5 dni, trwaj? bez przerwy wi?cej ni? 6 godzin na dob? i ich dobowa suma wynosi min. 3mm, potwierdzone przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, uniemo?liwiaj?ce prawid?owe prowadzenie i wykonanie robót w szczególno?ci ze wzgl?du na konieczno?? stosowania technologii wykonywania robót okre?lonych Umow?, normami lub innymi przepisami, wymagaj?cych konkretnych warunków atmosferycznych, 9) wyst?pienie przeszkód w gruncie w tym: niewybuchów, niewypa?ów, wykopalisk, niezinwentaryzowanych sieci i przy??czy, przeszkód geologicznych, 10) si?? wy?sz? (pkt 19.3. SIWZ) - Wykonawca nie b?dzie mia? prawa do przed?u?enia terminu wykonania przedmiotu umowy je?li przed?u?enie terminu wynika z przyczyn le??cych po stronie Wykonawcy. - W przypadku wyst?pienia którejkolwiek z okoliczno?ci, wymienionej ust. 3 termin wykonania umowy mo?e ulec odpowiedniemu przed?u?eniu o czas niezb?dny do zako?czenia wykonywania jej przedmiotu w sposób nale?yty, nie d?u?ej jednak ni? o okres wyst?powania tych okoliczno?ci. - Wykonawca nie mo?e ??da? zwi?kszenia wynagrodzenia lub zwrotu innych kosztów bezpo?rednich lub po?rednich spowodowanych przestojem lub d?u?szym czasem wykonywania umowy. 4. Zmiany rzutuj?ce na wynagrodzenie: Warto?? przedmiotu umowy okre?lona w § 6 ust. 1 mo?e ulec zmianie w przypadku: 1) zmiany zakresu przedmiotu umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiaj?cego z realizacji cz??ci przedmiotu umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy, 2) zmiany wysoko?ci minimalnego wynagrodzenia za prac? albo wysoko?ci minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 pa?dziernika 2002r o minimalnym wynagrodzeniu za prac? je?eli zmiany te b?d? mia?y wp?yw na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawc?, 3) zmiany warto?ci przedmiotu zamówienia, spowodowan? dodaniem rodzaju i ilo?ci zakresu prac obejmuj?cych us?ug?, w zakresie nie wi?kszym ni? 50% umownej warto?ci przedmiotu zamówienia podstawowego. Podstaw? ustalenia nowej ceny b?dzie iloczyn niezmienionych stawek i narzutów z kosztorysu ofertowego i ilo?ci wymaganych robót. 5. Wszystkie powy?sze postanowienia stanowi? katalog zmian, na które Zamawiaj?cy mo?e wyrazi? zgod?. Nie stanowi? jednocze?nie zobowi?zania do wyra?enia takiej zgody. 6. Okre?la si? nast?puj?cy tryb dokonywania zmian postanowie? umowy: 1) Sposób inicjowania zmian: Strona zainteresowana wnioskuje do drugiej strony w sprawie mo?liwo?ci dokonania wskazanej zmiany, 2) Strona wyst?puj?ca o zmian? postanowie? zawartej umowy zobowi?zana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczno?ci, a w przypadku zmiany wysoko?ci wynagrodzenia – do przed?o?enia szczegó?owego sposobu wyliczenia okre?laj?cego wysoko?? wynagrodzenia po zmianie, w tym wp?ywu zmian wym. w ust. 4 pkt. 2, na wysoko?? wynagrodzenia. 3) Przyczyny dokonania zmian postanowie? umowy oraz uzasadnienie takich zmian nale?y opisa? w stosownych dokumentach (notatka s?u?bowa, pismo Wykonawcy, protokó? konieczno?ci, itp.). 4) Wniosek o zmian? postanowie? umowy musi by? wyra?ony na pi?mie. 5) W rezultacie dokonania czynno?ci opisanych powy?ej mo?e doj?? do podpisania przez strony aneksu do umowy. Projekt aneksu przygotuje Zamawiaj?cy. 7. Wszelkie zmiany umowy wymagaj? formy pisemnej w drodze aneksu do umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udost?pniania informacji o charakterze poufnym (je?eli dotyczy):

?rodki s?u??ce ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin sk?adania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu:
Data: 2020-04-20, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu sk?adania wniosków, ze wzgl?du na piln? potrzeb? udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og?oszeniem):
Nie
Wskaza? powody:

J?zyk lub j?zyki, w jakich mog? by? sporz?dzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu
> j?zyk polski
IV.6.3) Termin zwi?zania ofert?: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk?adania ofert)
IV.6.4) Przewiduje si? uniewa?nienie post?powania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania ?rodków, które mia?y by? przeznaczone na sfinansowanie ca?o?ci lub cz??ci zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZA??CZNIK I - INFORMACJE DOTYCZ?CE OFERT CZ??CIOWYCH


Cz??? nr: 1 Nazwa: Wykoszenie poboczy, skarp i przeciwskarp dróg powiatowych zarz?dzanych przez Powiatowy Zarz?d Dróg w Pszczynie w Gminie Suszec
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielko??, zakres, rodzaj i ilo?? dostaw, us?ug lub robót budowlanych lub okre?lenie zapotrzebowania i wymaga?) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -okre?lenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us?ug? lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest koszenie trawy i niszczenie chwastów na poboczach, skarpach i rowach tj.: a) mechaniczne koszenie poboczy dróg, skarp i przeciwskarp rowów przydro?nych, b) r?czne koszenie poboczy dróg, skarp i przeciwskarp rowów przydro?nych Cz??? 1: trzy cykle koszenia na drogach powiatowych w Gminie Suszec
2) Wspólny S?ownik Zamówie?(CPV): 77314100-5,

3) Warto?? cz??ci zamówienia(je?eli zamawiaj?cy podaje informacje o warto?ci zamówienia):
Warto?? bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesi?cach:
okres w dniach:
data rozpocz?cia:
data zako?czenia: 2020-10-23
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Czas jednokrotnego wykonania koszenia poboczy, skarp i przeciwskarp w danym cyklu 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Cz??? nr: 2 Nazwa: Wykoszenie poboczy, skarp i przeciwskarp dróg wojewódzkich powierzonych do utrzymania przez Powiatowy Zarz?d Dróg w Pszczynie w Gminie Paw?owice ( DW 938 i 933 )
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielko??, zakres, rodzaj i ilo?? dostaw, us?ug lub robót budowlanych lub okre?lenie zapotrzebowania i wymaga?) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -okre?lenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us?ug? lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest koszenie trawy i niszczenie chwastów na poboczach, skarpach i rowach tj.: a) mechaniczne koszenie poboczy dróg, skarp i przeciwskarp rowów przydro?nych, b) r?czne koszenie poboczy dróg, skarp i przeciwskarp rowów przydro?nych Cz??? 2: trzy cykle koszenia na drodze wojewódzkiej nr 933 i jeden cykl koszenia na drodze wojewódzkiej nr 938 w Gminie Paw?owice
2) Wspólny S?ownik Zamówie?(CPV): 77314100-5,

3) Warto?? cz??ci zamówienia(je?eli zamawiaj?cy podaje informacje o warto?ci zamówienia):
Warto?? bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesi?cach:
okres w dniach:
data rozpocz?cia:
data zako?czenia: 2020-10-23
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Czas jednokrotnego wykonania koszenia poboczy, skarp i przeciwskarp w danym cyklu 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Cz??? nr: 3 Nazwa: Wykoszenie poboczy, skarp i przeciwskarp dróg wojewódzkich powierzonych do utrzymania przez Powiatowy Zarz?d Dróg w Pszczynie w Gminie Suszec i Pszczyna (DW 935 i obwodnica Pszczyny )
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielko??, zakres, rodzaj i ilo?? dostaw, us?ug lub robót budowlanych lub okre?lenie zapotrzebowania i wymaga?) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -okre?lenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us?ug? lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest koszenie trawy i niszczenie chwastów na poboczach, skarpach i rowach tj.: a) mechaniczne koszenie poboczy dróg, skarp i przeciwskarp rowów przydro?nych, b) r?czne koszenie poboczy dróg, skarp i przeciwskarp rowów przydro?nych Cz??? 3: trzy cykle koszenia na drogach wojewódzkich w Gminie Suszec i Pszczyna (DW935 i obwodnica Pszczyny)
2) Wspólny S?ownik Zamówie?(CPV): 77314100-5,

3) Warto?? cz??ci zamówienia(je?eli zamawiaj?cy podaje informacje o warto?ci zamówienia):
Warto?? bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesi?cach:
okres w dniach:
data rozpocz?cia:
data zako?czenia: 2020-10-23
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Czas jednokrotnego wykonania koszenia poboczy, skarp i przeciwskarp w danym cyklu 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Ilość wyświetleń: 2675

powrót

Miejscowości

Wyszukiwarka

© 2010-2020 © pless intermedia. Wszelkie prawa zastrzeżone.