Przebudowa ul. Rodzinnej w Kobiórze na odcinku od parkingu cmentarnego do drogi krajowej nr 1

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Pszczyna

Dodano: Wtorek, 28 kwietnia 2020 r.

Termin: Czwartek, 14 maja 2020 r. godz. 09:00

Og?oszenie nr 534877-N-2020 z dnia 2020-04-27 r.
Powiatowy Zarz?d Dróg w Pszczynie: Przebudowa ul. Rodzinnej w Kobiórze na odcinku od parkingu cmentarnego do drogi krajowej nr 1
OG?OSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie og?oszenia: Zamieszczanie obowi?zkowe
Og?oszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu wspó?finansowanego ze ?rodków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Regionalny Program Operacyjny Województwa ?l?skiego na lata 2014-2020, O? Priorytetowa VI. „Transport”, Dzia?anie 6.1. „Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne”.
O zamówienie mog? ubiega? si? wy??cznie zak?ady pracy chronionej oraz wykonawcy, których dzia?alno??, lub dzia?alno?? ich wyodr?bnionych organizacyjnie jednostek, które b?d? realizowa?y zamówienie, obejmuje spo?eczn? i zawodow? integracj? osób b?d?cych cz?onkami grup spo?ecznie marginalizowanych
Nie

Nale?y poda? minimalny procentowy wska?nik zatrudnienia osób nale??cych do jednej lub wi?cej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy ni? 30%, osób zatrudnionych przez zak?ady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJ?CY
Post?powanie przeprowadza centralny zamawiaj?cy
Nie
Post?powanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiaj?cy powierzy?/powierzyli przeprowadzenie post?powania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiaj?cy powierzy?/powierzyli prowadzenie post?powania:
Post?powanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiaj?cych
Nie

Je?eli tak, nale?y wymieni? zamawiaj?cych, którzy wspólnie przeprowadzaj? post?powanie oraz poda? adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Post?powanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiaj?cymi z innych pa?stw cz?onkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania post?powania wspólnie z zamawiaj?cymi z innych pa?stw cz?onkowskich Unii Europejskiej – maj?ce zastosowanie krajowe prawo zamówie? publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zarz?d Dróg w Pszczynie, krajowy numer identyfikacyjny 27629196300000, ul. ul. Sygiety?skiego 20 , 43-200 Pszczyna, woj. ?l?skie, pa?stwo Polska, tel. 32 212-80-68, e-mail pzd.pszczyna@gmail.com, faks 32 212-80-69.
Adres strony internetowej (URL): www.pzd.powiat.pszczyna.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym mo?na uzyska? dost?p do narz?dzi i urz?dze? lub formatów plików, które nie s? ogólnie dost?pne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ?CEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorz?dowej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (je?eli dotyczy):
Podzia? obowi?zków mi?dzy zamawiaj?cymi w przypadku wspólnego przeprowadzania post?powania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania post?powania z zamawiaj?cymi z innych pa?stw cz?onkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiaj?cych jest odpowiedzialny za przeprowadzenie post?powania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie post?powania odpowiadaj? pozostali zamawiaj?cy, czy zamówienie b?dzie udzielane przez ka?dego z zamawiaj?cych indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozosta?ych zamawiaj?cych):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pe?ny i bezpo?redni dost?p do dokumentów z post?powania mo?na uzyska? pod adresem (URL)
Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona b?dzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.pzd.powiat.pszczyna.pl

Dost?p do dokumentów z post?powania jest ograniczony - wi?cej informacji mo?na uzyska? pod adresem
Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu nale?y przesy?a?:
Elektronicznie
Nie
adres


Dopuszczone jest przes?anie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przes?anie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
za po?rednictwem operatora pocztowego, osobi?cie lub za po?rednictwem pos?a?ca
Adres:
Powiatowy Zarz?d Dróg w Pszczynie, ul. Sygiety?skiego 20, 43-200 Pszczyna, Sekretariat Parter

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narz?dzi i urz?dze? lub formatów plików, które nie s? ogólnie dost?pne
Nie
Nieograniczony, pe?ny, bezpo?redni i bezp?atny dost?p do tych narz?dzi mo?na uzyska? pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj?cego: Przebudowa ul. Rodzinnej w Kobiórze na odcinku od parkingu cmentarnego do drogi krajowej nr 1
Numer referencyjny: PZD-ZP-WM.2711.9.2020
Przed wszcz?ciem post?powania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o mo?liwo?ci sk?adania ofert cz??ciowych
Zamówienie podzielone jest na cz??ci:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu mo?na sk?ada? w odniesieniu do:

Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do udzielenia ??cznie nast?puj?cych cz??ci lub grup cz??ci:

Maksymalna liczba cz??ci zamówienia, na które mo?e zosta? udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielko??, zakres, rodzaj i ilo?? dostaw, us?ug lub robót budowlanych lub okre?lenie zapotrzebowania i wymaga? ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okre?lenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us?ug? lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej nr 4147S tj. ul. Rodzinnej w Kobiórze. Roboty polegaj? na: - rozbudowie ul. Rodzinnej (DP nr 4147S) - przebudowie i budowie chodnika - przebudowie i budowie odwodnienia drogi - przebudowie w??czenia drogi powiatowej nr 4147S do drogi krajowej nr 1 - wykonaniu oznakowania poziomego i pionowego - wycince drzew i krzewów oraz wykonaniu pozosta?ych robót towarzysz?cych Szczegó?owe okre?lenie przedmiotu zamówienia zawiera Szczegó?owa Specyfikacja Techniczna stanowi?ca Za??cznik nr 2 do SIWZ, Kosztorys ?lepy stanowi?cy Formularz nr 2 do SIWZ i dokumentacja projektowa.

II.5) G?ówny kod CPV: 45111000-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45112000-5
45231000-5
45233000-9


II.6) Ca?kowita warto?? zamówienia (je?eli zamawiaj?cy podaje informacje o warto?ci zamówienia):
Warto?? bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa ca?kowita maksymalna warto?? w ca?ym okresie obowi?zywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje si? udzielenie zamówie?, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Okre?lenie przedmiotu, wielko?ci lub zakresu oraz warunków na jakich zostan? udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane b?dzie zamówienie lub okres, na który zosta?a zawarta umowa ramowa lub okres, na który zosta? ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesi?cach: lub dniach:
lub
data rozpocz?cia: lub zako?czenia: 2021-07-30
Okres w miesi?cach Okres w dniach Data rozpocz?cia Data zako?czenia
2021-07-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIA?U W POST?POWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre?lonej dzia?alno?ci zawodowej, o ile wynika to z odr?bnych przepisów
Okre?lenie warunków: Zamawiaj?cy nie okre?la szczegó?owych warunków w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Okre?lenie warunków: Zamawiaj?cy nie okre?la szczegó?owych warunków w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolno?? techniczna lub zawodowa
Okre?lenie warunków: a) Wykonawca musi wykaza?, ?e wykona? nie wcze?niej ni? w okresie ostatnich 5 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy - w tym okresie minimum jedn? robot? budowlan? zwi?zan? z przebudow?, budow? lub remontem drogi publicznej: gminnej lub powiatowej lub wojewódzkiej lub krajowej na kwot? minimum 4.000.000,00 z? brutto oraz do??czy? dowody, okre?laj?ce, czy te roboty budowlane zosta?y wykonane nale?ycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawid?owo uko?czone. Wykonawcy wspólnie ubiegaj?cy si? o udzielenie niniejszego zamówienia musz? wykaza? ?e jeden z nich spe?nia ww. warunek samodzielnie. b) Wykonawca musi mie? do dyspozycji 1 osob? do kierowania budow? lub robotami budowlanymi - kierownika budowy, posiadaj?cego uprawnienia w specjalno?ci drogowej lub równowa?ne wydane na podstawie poprzednio obowi?zuj?cych przepisów. Wykonawcy wspólnie ubiegaj?cy si? o udzielenie niniejszego zamówienia musz? wykaza?, ?e ??cznie spe?niaj? ten warunek.
Zamawiaj?cy wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu imion i nazwisk osób wykonuj?cych czynno?ci przy realizacji zamówienia wraz z informacj? o kwalifikacjach zawodowych lub do?wiadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia okre?lone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiaj?cy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiaj?cy przewiduje nast?puj?ce fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia okre?lona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ O?WIADCZE? SK?ADANYCH PRZEZ WYKONAWC? W CELU WST?PNEGO POTWIERDZENIA, ?E NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPE?NIA WARUNKI UDZIA?U W POST?POWANIU ORAZ SPE?NIA KRYTERIA SELEKCJI
O?wiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spe?nianiu warunków udzia?u w post?powaniu
Tak
O?wiadczenie o spe?nianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ O?WIADCZE? LUB DOKUMENTÓW , SK?ADANYCH PRZEZ WYKONAWC? W POST?POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO?CI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
odpis z w?a?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia?alno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si? o zamówienie, ww. dokument sk?ada ka?dy z Wykonawców.
III.5) WYKAZ O?WIADCZE? LUB DOKUMENTÓW SK?ADANYCH PRZEZ WYKONAWC? W POST?POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO?CI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPE?NIANIA WARUNKÓW UDZIA?U W POST?POWANIU:
a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcze?niej ni? w okresie ostatnich 5 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, warto?ci, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zosta?y wykonane, z za??czeniem dowodów okre?laj?cych czy te roboty budowlane zosta?y wykonane nale?ycie, w szczególno?ci informacji o tym czy roboty zosta?y wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawid?owo uko?czone, przy czym dowodami o których mowa s? referencje b?d? inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane by?y wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska? tych dokumentów – inne dokumenty; zgodnie z tre?ci? formularza 6. b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawc? do realizacji zamówienia publicznego w szczególno?ci odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie?, do?wiadczenia i wykszta?cenia niezb?dnych do wykonania zamówienia publicznego, a tak?e zakresu wykonywanych przez nie czynno?ci, oraz informacj? o podstawie do dysponowania tymi osobami; zgodnie z tre?ci? formularza 7.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ O?WIADCZE? LUB DOKUMENTÓW SK?ADANYCH PRZEZ WYKONAWC? W POST?POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO?CI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wype?niony, podpisany przez osob? uprawnion? Formularz nr 1 do SIWZ - Oferta, 2. Wype?niony, podpisany przez osob? uprawnion? Formularz nr 2 do SIWZ - kosztorys ?lepy 3. Pe?nomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów z?o?onych wraz z ofert?, 4. Pisemne zobowi?zanie podmiotów oddaj?cych do dyspozycji Wykonawcy niezb?dne zasoby na potrzeby realizacji zamówienia-je?eli dotyczy. 5.Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiaj?cemu o?wiadczenie zgodnie z tre?ci? formularza 5 o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze z?o?eniem o?wiadczenia, Wykonawca mo?e przedstawi? dowody, ?e powi?zania z innym Wykonawc? nie prowadz? do zak?ócenia konkurencji w post?powaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si? o zamówienie, o?wiadczenie sk?ada ka?dy z Wykonawców.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiaj?cy ??da wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
11.1. Zamawiaj?cy ??da od wykonawców wniesienia wadium w wysoko?ci 90.000,00 z? Wadium nale?y wnie?? przed up?ywem terminu sk?adania ofert. Wadium mo?e by? wnoszone w jednej lub kilku nast?puj?cych formach: 1) pieni?dzu; 2) por?czeniach bankowych lub por?czeniach spó?dzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej, z tym ?e por?czenie kasy jest zawsze por?czeniem pieni??nym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) por?czeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo?ci (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 299). Wadium wnoszone w pieni?dzu nale?y wnie?? w terminie wcze?niejszym, tak by przed godz. 09:00 dnia 12.05.2020 r. oferta by?a zabezpieczona wadium. Wadium wnoszone w pieni?dzu nale?y wp?aci? przelewem na rachunek bankowy Zamawiaj?cego tj. Bank Spó?dzielczy w Pszczynie Nr 16 8448 0004 0009 2294 2028 0003. Zamawiaj?cy b?dzie uwa?a? wadium wniesione w pieni?dzu za z?o?one w oznaczonym terminie, je?eli przed up?ywem tego terminu kwota wadium wp?ynie na wskazany rachunek Zamawiaj?cego. Wadium w postaci niepieni??nej nale?y w formie orygina?u z?o?y? w sekretariacie Zamawiaj?cego do dnia 12.05.2020 r. do godz. 09:00. Zamawiaj?cy odrzuci ofert? Wykonawcy, który nie wniós? wadium lub wniós? wadium w sposób nieprawid?owy. 11.2. Ww. gwarancje powinny by? sporz?dzone zgodnie z obowi?zuj?cymi na dzie? wszcz?cia postepowania przepisami prawa. 11.3. Wa?no?? wadium w formie niepieni??nej winna obejmowa? ca?y okres zwi?zania ofert?. 11.4. Gwarancja wadialna powinna wymienia? nazwy wszystkich podmiotów dzia?aj?cych wspólnie lub mo?e zosta? wystawiona tylko na jednego z Wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamówienia (nawet bez wyra?nego wskazania w jego tre?ci wielo?ci wykonawców sk?adaj?cych ofert?) pod takim jednak warunkiem, ?e ten?e podmiot jest prawid?owo umocowanym pe?nomocnikiem, uprawnionym do dzia?ania w imieniu i na rzecz wszystkich wspó?wykonawców. 11.5. Gwarancja wadialna musi okre?la? przypadki uprawniaj?ce Zamawiaj?cego do zatrzymania wadium tj. przez odes?anie do w?a?ciwych przepisów tj. art. 46 ust 4a i 5 ustawy Pzp, lub opisowo. 11.6. Zamawiaj?cy zatrzyma wadium wraz z odsetkami zgodnie z art. 46 ust. 4a oraz 5 ustawy Pzp. 11.7. Zamawiaj?cy zwróci wadium zgodnie z art. 46 ust. 1, 1a, 2 i 4 ustawy Pzp.

IV.1.3) Przewiduje si? udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Nale?y poda? informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga si? z?o?enia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub do??czenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza si? z?o?enie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub do??czenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga si? z?o?enia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza si? z?o?enie oferty wariantowej
Nie
Z?o?enie oferty wariantowej dopuszcza si? tylko z jednoczesnym z?o?eniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostan? zaproszeni do udzia?u w post?powaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z og?oszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa b?dzie zawarta:

Czy przewiduje si? ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której b?d? zamieszczone dodatkowe informacje dotycz?ce dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza si? z?o?enie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje si? pobranie ze z?o?onych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporz?dzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og?oszeniem) Nie
Nale?y poda? adres strony internetowej, na której aukcja b?dzie prowadzona:

Nale?y wskaza? elementy, których warto?ci b?d? przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje si? ograniczenia co do przedstawionych warto?ci, wynikaj?ce z opisu przedmiotu zamówienia:

Nale?y poda?, które informacje zostan? udost?pnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki b?dzie termin ich udost?pnienia:
Informacje dotycz?ce przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób post?powania w toku aukcji elektronicznej i jakie b?d? warunki, na jakich wykonawcy b?d? mogli licytowa? (minimalne wysoko?ci post?pie?):
Informacje dotycz?ce wykorzystywanego sprz?tu elektronicznego, rozwi?za? i specyfikacji technicznych w zakresie po??cze?:
Wymagania dotycz?ce rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie z?o?yli nowych post?pie?, zostan? zakwalifikowani do nast?pnego etapu:
Warunki zamkni?cia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Gwarancja 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z og?oszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z og?oszeniem
Minimalne wymagania, które musz? spe?nia? wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrze?enie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wst?pnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podzia? negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Nale?y poda? informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczb? etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymaga? zamawiaj?cego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysoko?ci nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwi?zania stanowi?ce podstaw? do sk?adania ofert, je?eli zamawiaj?cy przewiduje nagrody:

Wst?pny harmonogram post?powania:

Podzia? dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwi?za?:
Nale?y poda? informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiuj?ce minimalne wymagania, którym musz? odpowiada? wszystkie oferty:

Podzia? negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegaj?cych negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której b?dzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dost?pny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotycz?ce rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urz?dze? informatycznych:
Sposób post?powania w toku licytacji elektronicznej, w tym okre?lenie minimalnych wysoko?ci post?pie?:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie z?o?yli nowych post?pie?, zostan? zakwalifikowani do nast?pnego etapu:
Termin sk?adania wniosków o dopuszczenie do udzia?u w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamkni?cia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostan? wprowadzone do tre?ci zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotycz?ce zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje si? istotne zmiany postanowie? zawartej umowy w stosunku do tre?ci oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Nale?y wskaza? zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? dokonania zmian postanowie? zawartej umowy w przypadkach wymienionych w ust. 2 - 6. 2. Zmiany ogólne dotycz?ce: 1) zmiana adresu/siedziby Zamawiaj?cego/Wykonawcy, 2) zmiana osób wyst?puj?cych po stronie Zamawiaj?cego/Wykonawcy, okre?lona w § 4 3) zmiana b?d?ca skutkiem poprawy oczywistej omy?ki pisarskiej lub rachunkowej 4) zmiana Wykonawcy tylko i wy??cznie w przypadku sukcesji generalnej, przekszta?cenia, dziedziczenia spó?ek handlowych zgodnie z ksh, sukcesji z mocy prawa. 3. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy: 1) o czas opó?nienia, je?li opó?nienie to wynika z przyczyn le??cych po stronie Zamawiaj?cego i je?eli takie opó?nienie jest lub b?dzie mia?o wp?yw na wykonanie przedmiotu umowy, w zakresie nast?puj?cych obowi?zków Zamawiaj?cego: a) przekazanie terenu robót, b) przekazanie wymaganych dokumentów c) wstrzymanie robót przez Zamawiaj?cego d) konieczno?? usuni?cia b??dów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub SST 2) Wyst?pienie opó?nienia w dokonaniu okre?lonych czynno?ci lub ich zaniechanie przez w?a?ciwe organy administracji publicznej, które nie s? nast?pstwem okoliczno?ci, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialno??, 3) Wyst?pienie opó?nie? w wydawaniu decyzji, zezwole?, uzgodnie? itp., do wydania których w?a?ciwe organy s? zobowi?zane na mocy przepisów prawa, je?eli opó?nienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zosta? wydane oraz nie s? nast?pstwem okoliczno?ci, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialno??, 4) wyst?pienie braku mo?liwo?ci wykonania robót z powodu nie dopuszczenia do ich wykonania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezale?nych od Wykonawcy, 5) przed?u?enie procedury przetargowej, 6) uwarunkowania spo?eczne (protesty, listy, petycje, itp.), 7) konieczno?? prowadzenia uzgodnie? z w?a?cicielami urz?dze? obcych lub w?a?cicielami nieruchomo?ci, 8) konieczno?? wykonania robót zamiennych lub innych niezb?dnych do wykonania przedmiotu umowy oraz konieczno?? wykonania robót dodatkowych w tym okre?lonych w art. 144 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp, których wykonanie wstrzyma lub opó?ni realizacj? przedmiotu umowy lub doprowadzi do wyst?pienia niebezpiecze?stwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty robotami w zakresie niezb?dnym do unikni?cia lub usuni?cia tych kolizji, 9) zmiany stanu prawnego w przypadku gdy zmianie uleg?y przepisy prawne istotne dla realizacji przedmiotu umowy, 10) wyst?pienie warunków geotechnicznych, których nie mo?na by?o przewidzie?, 11) niesprzyjaj?ce warunki atmosferyczne tj. ci?g?e opady atmosferyczne wyst?puj?ce poza okresem zimowym od 01.11.2020 r. do 31.03.2021 r., tj. takie, które utrzymuj? si? przez okres min. 5 dni, trwaj? bez przerwy wi?cej ni? 6 godzin na dob? i ich dobowa suma wynosi min. 3 mm, potwierdzone przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, uniemo?liwiaj?ce prawid?owe prowadzenie i wykonanie robót w szczególno?ci ze wzgl?du na konieczno?? stosowania technologii wykonywania robót okre?lonych Umow?, normami lub innymi przepisami, wymagaj?cych konkretnych warunków atmosferycznych, 12) wyst?pienie przeszkód w gruncie w tym: niewybuchów, niewypa?ów, wykopalisk, niezinwentaryzowanych sieci i przy??czy, przeszkód geologicznych, 13) wyst?pienie odmiennych od przyj?tych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególno?ci istnienie niezinwentaryzowanych lub b??dnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych lub podziemnych urz?dze?, instalacji lub urz?dze? infrastrukturalnych, 14) rezygnacj? z cz??ci robót, 15) si?? wy?sz? (pkt. 19.3. SIWZ) - Wykonawca nie b?dzie mia? prawa do przed?u?enia terminu wykonania przedmiotu umowy je?li przed?u?enie terminu wynika z przyczyn le??cych po stronie Wykonawcy. - W przypadku wyst?pienia którejkolwiek z okoliczno?ci, wymienionej ust. 3 termin wykonania umowy mo?e ulec odpowiedniemu przed?u?eniu o czas niezb?dny do zako?czenia wykonywania jej przedmiotu w sposób nale?yty, nie d?u?ej jednak ni? o okres trwania tych okoliczno?ci. - Wykonawca nie mo?e ??da? zwi?kszenia wynagrodzenia lub zwrotu innych kosztów bezpo?rednich lub po?rednich spowodowanych przestojem lub d?u?szym czasem wykonywania umowy. 4. Zmiana sposobu spe?nienia ?wiadczenia: 1) Zmiany technologiczne spowodowane w szczególno?ci nast?puj?cymi okoliczno?ciami: a) konieczno?? zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwi?za? technicznych/technologicznych, ni? wskazane w dokumentacji projektowej lub szczegó?owej specyfikacji technicznej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwi?za? grozi?o niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, b) odmienne od przyj?tych w dokumentacji projektowej lub szczegó?owej specyfikacji technicznej warunki geologiczne skutkuj?ce niemo?liwo?ci? zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych za?o?eniach technologicznych, c) odmienne od przyj?tych w dokumentacji projektowej lub szczegó?owej specyfikacji technicznej warunki terenowe, w szczególno?ci istnienie niezinwentaryzowanych lub b??dnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych, d) zmiana decyzji, postanowie? lub uzgodnie? przez organy administracyjne i podmioty uzgadniaj?ce dokumentacj? projektow?, e) konieczno?? zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwi?za? technicznych lub materia?owych ze wzgl?du na zmiany obowi?zuj?cego prawa, f) konieczno?? wykonania robót oraz usuni?cia wad w celu zmniejszenia zagro?enia, gdy zaistnieje wypadek wp?ywaj?cy na bezpiecze?stwo ?ycia, zdrowia, mienia, lub robót na terenie budowy, lub s?siaduj?cych nieruchomo?ci a inspektor nadzoru wyda? Wykonawcy polecenie wykonania robót, usuni?cia wad lub podj?cia innych czynno?ci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagro?enia. - W przypadku wyst?pienia którejkolwiek z okoliczno?ci mo?liwa jest w szczególno?ci zmiana sposobu wykonania, materia?ów i technologii robót, zmiany lokalizacji budowanych urz?dze?, ograniczenie zakresu robót obj?tych umow? lub zmiana wysoko?ci wynagrodzenia. 5. Zmiany rzutuj?ce na wynagrodzenie: Warto?? przedmiotu umowy okre?lona w § 7 ust. 1 mo?e ulec zmianie w przypadku: 1) Zmiany zakresu przedmiotu umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiaj?cego z realizacji cz??ci przedmiotu umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy; 2) Zmiany wynikaj?ce z konieczno?ci wprowadzenia robót zamiennych oraz robót dodatkowych; 3) Zmiany stawki podatku od towarów i us?ug; 4) Zmiana minimalnego wynagrodzenia za prac? albo minimalnej stawki godzinowej, o których mowa w ustawie z dnia 10 pa?dziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prac?; 5) Zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom spo?ecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysoko?ci stawki sk?adki na ubezpieczenie spo?eczne lub zdrowotne; 6) Zmiana zasad gromadzenia i wysoko?ci wp?at do pracowniczych planów kapita?owych, o których mowa w ustawie z dnia 4 pa?dziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapita?owych. 6. Pozosta?e zmiany: 1) kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostan? ograniczone do zmian koniecznych powoduj?cych unikni?cie lub usuni?cie kolizji, 2) gdy zaistnieje inna okoliczno?? prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkuj?ca niemo?liwo?ci? wykonania lub nale?ytego wykonania przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ, - W przypadku wyst?pienia którejkolwiek z okoliczno?ci mo?liwa jest w szczególno?ci zmiana sposobu wykonania, materia?ów i technologii robót, jak równie? zmiany lokalizacji budowanych urz?dze?, odpowiednia zmiana rozliczania lub zmiana wysoko?ci wynagrodzenia. 7. Wszystkie powy?sze postanowienia stanowi? katalog zmian, na które Zamawiaj?cy mo?e wyrazi? zgod?. Nie stanowi? jednocze?nie zobowi?zania do wyra?enia takiej zgody. 8. Okre?la si? nast?puj?cy tryb dokonywania zmian postanowie? umowy: 1) Sposób inicjowania zmian: a) Wykonawca wnioskuje do Zamawiaj?cego w sprawie mo?liwo?ci dokonania wskazanej zmiany, b) Zamawiaj?cy wnioskuje do Wykonawcy w sprawie mo?liwo?ci dokonania wskazanej zmiany, 2) Strona wyst?puj?ca o zmian? postanowie? zawartej umowy zobowi?zana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczno?ci, a w przypadku zmiany wysoko?ci wynagrodzenia – do przed?o?enia szczegó?owego sposobu wyliczenia okre?laj?cego wysoko?? wynagrodzenia po zmianie. 3) Przyczyny dokonania zmian postanowie? umowy oraz uzasadnienie takich zmian nale?y opisa? w stosownych dokumentach (notatka s?u?bowa, pismo Wykonawcy, protokó? konieczno?ci, itp.). 4) Wniosek o zmian? postanowie? umowy musi by? wyra?ony na pi?mie. 5) W rezultacie dokonania czynno?ci opisanych powy?ej mo?e doj?? do podpisania przez strony aneksu do umowy. Projekt aneksu przygotuje Zamawiaj?cy. 9. Wszelkie zmiany umowy wymagaj? formy pisemnej w drodze aneksu do umowy
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udost?pniania informacji o charakterze poufnym (je?eli dotyczy):

?rodki s?u??ce ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin sk?adania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu:
Data: 2020-05-12, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu sk?adania wniosków, ze wzgl?du na piln? potrzeb? udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og?oszeniem):
Nie
Wskaza? powody:

J?zyk lub j?zyki, w jakich mog? by? sporz?dzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu
> j?zyk polski
IV.6.3) Termin zwi?zania ofert?: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk?adania ofert)
IV.6.4) Przewiduje si? uniewa?nienie post?powania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania ?rodków, które mia?y by? przeznaczone na sfinansowanie ca?o?ci lub cz??ci zamówienia: Tak
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZA??CZNIK I - INFORMACJE DOTYCZ?CE OFERT CZ??CIOWYCH


Og?oszenie nr 540078658-N-2020 z dnia 07-05-2020 r.
Pszczyna:
OG?OSZENIE O ZMIANIE OG?OSZENIA
OG?OSZENIE DOTYCZY:
Og?oszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OG?OSZENIU
Numer: 534877-N-2020
Data: 27/04/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJ?CY
Powiatowy Zarz?d Dróg w Pszczynie, Krajowy numer identyfikacyjny 27629196300000, ul. ul. Sygiety?skiego 20, 43-200 Pszczyna, woj. ?l?skie, pa?stwo Polska, tel. 32 212-80-68, e-mail pzd.pszczyna@gmail.com, faks 32 212-80-69.
Adres strony internetowej (url): www.pzd.powiat.pszczyna.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OG?OSZENIU
II.1) Tekst, który nale?y zmieni?:
Miejsce, w którym znajduje si? zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 1.2)
W og?oszeniu jest: 11.1. Zamawiaj?cy ??da od wykonawców wniesienia wadium w wysoko?ci 90.000,00 z? Wadium nale?y wnie?? przed up?ywem terminu sk?adania ofert. Wadium mo?e by? wnoszone w jednej lub kilku nast?puj?cych formach: 1) pieni?dzu; 2) por?czeniach bankowych lub por?czeniach spó?dzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej, z tym ?e por?czenie kasy jest zawsze por?czeniem pieni??nym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) por?czeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo?ci (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 299). Wadium wnoszone w pieni?dzu nale?y wnie?? w terminie wcze?niejszym, tak by przed godz. 09:00 dnia 12.05.2020 r. oferta by?a zabezpieczona wadium. Wadium wnoszone w pieni?dzu nale?y wp?aci? przelewem na rachunek bankowy Zamawiaj?cego tj. Bank Spó?dzielczy w Pszczynie Nr 16 8448 0004 0009 2294 2028 0003. Zamawiaj?cy b?dzie uwa?a? wadium wniesione w pieni?dzu za z?o?one w oznaczonym terminie, je?eli przed up?ywem tego terminu kwota wadium wp?ynie na wskazany rachunek Zamawiaj?cego. Wadium w postaci niepieni??nej nale?y w formie orygina?u z?o?y? w sekretariacie Zamawiaj?cego do dnia 12.05.2020 r. do godz. 09:00. Zamawiaj?cy odrzuci ofert? Wykonawcy, który nie wniós? wadium lub wniós? wadium w sposób nieprawid?owy. 11.2. Ww. gwarancje powinny by? sporz?dzone zgodnie z obowi?zuj?cymi na dzie? wszcz?cia postepowania przepisami prawa. 11.3. Wa?no?? wadium w formie niepieni??nej winna obejmowa? ca?y okres zwi?zania ofert?. 11.4. Gwarancja wadialna powinna wymienia? nazwy wszystkich podmiotów dzia?aj?cych wspólnie lub mo?e zosta? wystawiona tylko na jednego z Wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamówienia (nawet bez wyra?nego wskazania w jego tre?ci wielo?ci wykonawców sk?adaj?cych ofert?) pod takim jednak warunkiem, ?e ten?e podmiot jest prawid?owo umocowanym pe?nomocnikiem, uprawnionym do dzia?ania w imieniu i na rzecz wszystkich wspó?wykonawców. 11.5. Gwarancja wadialna musi okre?la? przypadki uprawniaj?ce Zamawiaj?cego do zatrzymania wadium tj. przez odes?anie do w?a?ciwych przepisów tj. art. 46 ust 4a i 5 ustawy Pzp, lub opisowo. 11.6. Zamawiaj?cy zatrzyma wadium wraz z odsetkami zgodnie z art. 46 ust. 4a oraz 5 ustawy Pzp. 11.7. Zamawiaj?cy zwróci wadium zgodnie z art. 46 ust. 1, 1a, 2 i 4 ustawy Pzp.
W og?oszeniu powinno by?: 11.1. Zamawiaj?cy ??da od wykonawców wniesienia wadium w wysoko?ci 90.000,00 z? Wadium nale?y wnie?? przed up?ywem terminu sk?adania ofert. Wadium mo?e by? wnoszone w jednej lub kilku nast?puj?cych formach: 1) pieni?dzu; 2) por?czeniach bankowych lub por?czeniach spó?dzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej, z tym ?e por?czenie kasy jest zawsze por?czeniem pieni??nym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) por?czeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo?ci (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 299). Wadium wnoszone w pieni?dzu nale?y wnie?? w terminie wcze?niejszym, tak by przed godz. 09:00 dnia 14.05.2020 r. oferta by?a zabezpieczona wadium. Wadium wnoszone w pieni?dzu nale?y wp?aci? przelewem na rachunek bankowy Zamawiaj?cego tj. Bank Spó?dzielczy w Pszczynie Nr 16 8448 0004 0009 2294 2028 0003. Zamawiaj?cy b?dzie uwa?a? wadium wniesione w pieni?dzu za z?o?one w oznaczonym terminie, je?eli przed up?ywem tego terminu kwota wadium wp?ynie na wskazany rachunek Zamawiaj?cego. Wadium w postaci niepieni??nej nale?y w formie orygina?u z?o?y? w sekretariacie Zamawiaj?cego do dnia 14.05.2020 r. do godz. 09:00. Zamawiaj?cy odrzuci ofert? Wykonawcy, który nie wniós? wadium lub wniós? wadium w sposób nieprawid?owy. 11.2. Ww. gwarancje powinny by? sporz?dzone zgodnie z obowi?zuj?cymi na dzie? wszcz?cia postepowania przepisami prawa. 11.3. Wa?no?? wadium w formie niepieni??nej winna obejmowa? ca?y okres zwi?zania ofert?. 11.4. Gwarancja wadialna powinna wymienia? nazwy wszystkich podmiotów dzia?aj?cych wspólnie lub mo?e zosta? wystawiona tylko na jednego z Wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamówienia (nawet bez wyra?nego wskazania w jego tre?ci wielo?ci wykonawców sk?adaj?cych ofert?) pod takim jednak warunkiem, ?e ten?e podmiot jest prawid?owo umocowanym pe?nomocnikiem, uprawnionym do dzia?ania w imieniu i na rzecz wszystkich wspó?wykonawców. 11.5. Gwarancja wadialna musi okre?la? przypadki uprawniaj?ce Zamawiaj?cego do zatrzymania wadium tj. przez odes?anie do w?a?ciwych przepisów tj. art. 46 ust 4a i 5 ustawy Pzp, lub opisowo. 11.6. Zamawiaj?cy zatrzyma wadium wraz z odsetkami zgodnie z art. 46 ust. 4a oraz 5 ustawy Pzp. 11.7. Zamawiaj?cy zwróci wadium zgodnie z art. 46 ust. 1, 1a, 2 i 4 ustawy Pzp.

Miejsce, w którym znajduje si? zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W og?oszeniu jest: Data: 2020-05-12, godzina: 09:00, Skrócenie terminu sk?adania wniosków, ze wzgl?du na piln? potrzeb? udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og?oszeniem): Nie Wskaza? powody: J?zyk lub j?zyki, w jakich mog? by? sporz?dzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu > j?zyk polski
W og?oszeniu powinno by?: Data: 2020-05-14, godzina: 09:00, Skrócenie terminu sk?adania wniosków, ze wzgl?du na piln? potrzeb? udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og?oszeniem): Nie Wskaza? powody: J?zyk lub j?zyki, w jakich mog? by? sporz?dzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu > j?zyk polski

Ilość wyświetleń: 2672

powrót

Miejscowości

Wyszukiwarka

© 2010-2020 © pless intermedia. Wszelkie prawa zastrzeżone.