Projekt przebudowy z tytu?u szkód górniczych ul. Orlej w Pniówku i Krzy?owicach na odcinku od ul. Kruczej do wjazdu do GZWiK z zabezpieczeniem drogi na szkody górnicze

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynia

Pszczyna

Dodano: Piątek, 29 maja 2020 r.

Termin: Poniedziałek, 8 czerwca 2020 r. godz. 09:00

Og?oszenie nr 545569-N-2020 z dnia 2020-05-29 r.
Powiatowy Zarz?d Dróg w Pszczynie: Projekt przebudowy z tytu?u szkód górniczych ul. Orlej w Pniówku i Krzy?owicach na odcinku od ul. Kruczej do wjazdu do GZWiK z zabezpieczeniem drogi na szkody górnicze
OG?OSZENIE O ZAMÓWIENIU - Us?ugi
Zamieszczanie og?oszenia: Zamieszczanie obowi?zkowe
Og?oszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu wspó?finansowanego ze ?rodków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mog? ubiega? si? wy??cznie zak?ady pracy chronionej oraz wykonawcy, których dzia?alno??, lub dzia?alno?? ich wyodr?bnionych organizacyjnie jednostek, które b?d? realizowa?y zamówienie, obejmuje spo?eczn? i zawodow? integracj? osób b?d?cych cz?onkami grup spo?ecznie marginalizowanych
Nie

Nale?y poda? minimalny procentowy wska?nik zatrudnienia osób nale??cych do jednej lub wi?cej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy ni? 30%, osób zatrudnionych przez zak?ady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJ?CY
Post?powanie przeprowadza centralny zamawiaj?cy
Nie
Post?powanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiaj?cy powierzy?/powierzyli przeprowadzenie post?powania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiaj?cy powierzy?/powierzyli prowadzenie post?powania:
Post?powanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiaj?cych
Nie

Je?eli tak, nale?y wymieni? zamawiaj?cych, którzy wspólnie przeprowadzaj? post?powanie oraz poda? adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Post?powanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiaj?cymi z innych pa?stw cz?onkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania post?powania wspólnie z zamawiaj?cymi z innych pa?stw cz?onkowskich Unii Europejskiej – maj?ce zastosowanie krajowe prawo zamówie? publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zarz?d Dróg w Pszczynie, krajowy numer identyfikacyjny 27629196300000, ul. ul. Sygiety?skiego 20 , 43-200 Pszczyna, woj. ?l?skie, pa?stwo Polska, tel. 32 212-80-68, e-mail pzd.pszczyna@gmail.com, faks 32 212-80-69.
Adres strony internetowej (URL): www.pzd.powiat.pszczyna.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym mo?na uzyska? dost?p do narz?dzi i urz?dze? lub formatów plików, które nie s? ogólnie dost?pne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ?CEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorz?dowej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (je?eli dotyczy):
Podzia? obowi?zków mi?dzy zamawiaj?cymi w przypadku wspólnego przeprowadzania post?powania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania post?powania z zamawiaj?cymi z innych pa?stw cz?onkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiaj?cych jest odpowiedzialny za przeprowadzenie post?powania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie post?powania odpowiadaj? pozostali zamawiaj?cy, czy zamówienie b?dzie udzielane przez ka?dego z zamawiaj?cych indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozosta?ych zamawiaj?cych):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pe?ny i bezpo?redni dost?p do dokumentów z post?powania mo?na uzyska? pod adresem (URL)
Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona b?dzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.pzd.powiat.pszczyna.pl

Dost?p do dokumentów z post?powania jest ograniczony - wi?cej informacji mo?na uzyska? pod adresem
Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu nale?y przesy?a?:
Elektronicznie
Nie
adres


Dopuszczone jest przes?anie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przes?anie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
za po?rednictwem operatora pocztowego, osobi?cie lub za po?rednictwem pos?a?ca
Adres:
Powiatowy Zarz?d Dróg w Pszczynie, ul. Sygiety?skiego 20, 43-200 Pszczyna, Sekretariat Parter

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narz?dzi i urz?dze? lub formatów plików, które nie s? ogólnie dost?pne
Nie
Nieograniczony, pe?ny, bezpo?redni i bezp?atny dost?p do tych narz?dzi mo?na uzyska? pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj?cego: Projekt przebudowy z tytu?u szkód górniczych ul. Orlej w Pniówku i Krzy?owicach na odcinku od ul. Kruczej do wjazdu do GZWiK z zabezpieczeniem drogi na szkody górnicze
Numer referencyjny: PZD-ZP-WM.2711.16.2020
Przed wszcz?ciem post?powania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Us?ugi
II.3) Informacja o mo?liwo?ci sk?adania ofert cz??ciowych
Zamówienie podzielone jest na cz??ci:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu mo?na sk?ada? w odniesieniu do:

Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do udzielenia ??cznie nast?puj?cych cz??ci lub grup cz??ci:

Maksymalna liczba cz??ci zamówienia, na które mo?e zosta? udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielko??, zakres, rodzaj i ilo?? dostaw, us?ug lub robót budowlanych lub okre?lenie zapotrzebowania i wymaga? ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okre?lenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us?ug? lub roboty budowlane: 4.2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi powiatowej nr 4108S tj. ul. Orlej w Pniówku i Krzy?owicach Dokumentacja projektowa powinna by? opracowana zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami oraz warunkami technicznymi opracowanymi przez Powiatowy Zarz?d Dróg w Pszczynie (za??czniki nr 1, 2, 3 do SIWZ) wraz z uzgodnieniami, opiniami i pozwoleniami niezb?dnymi do uzyskania decyzji ZRID. 1. Szczegó?owy zakres zamówienia obejmuje projekt przebudowy drogi powiatowej nr 4108S tj. ul. Orlej w Pniówku i Krzy?owicach o d?ugo?ci ok. 1,83 km • przebudowa jezdni na odcinku 1,83km • podniesienie niwelety drogi do rz?dnych uwzgl?dniaj?cych projektowane osiadanie • przebudowa przepustów pod drog? • projektowana szeroko?? jezdni 6,00 m • przebudowa zjazdów do posesji • budowa/przebudowa odwodnienia drogi na d?ugo?ci 1,83 km • przebudowa rowów przydro?nych • przebudowa urz?dze? infrastruktury technicznej nie zwi?zanej z funkcjonowaniem drogi • wymian? oznakowania poziomego i pionowego oraz elementów bezpiecze?stwa ruchu 2. W ramach ww. zamówienia nale?y wykona?: 2.1. Dokumentacja koncepcyjna zatwierdzona przez Zamawiaj?cego – 2 egz. 2.2. Dokumentacja projektowa – 5 kpl. a) 1 egz. Mapy do celów projektowych; b) 1 egz. Projektu budowlanego; c) 1 egz. Projektów wykonawczych dla poszczególnych bran? d) 1 egz. Inwentaryzacji zieleni i planu wyr?bu; e) 1 egz. Operatu wodnoprawnego; f) 1 egz. Pozwolenia wodnoprawnego, g) 1 egz. Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych; h) 1 egz. Przedmiaru robót; i) 1 egz. P?yty zawieraj?cej powy?sze elementy zarówno w wersji edytowalnej jak i nieedytowalnej; 3.3. Inwentaryzacja nieruchomo?ci obj?tych inwestycj? 5 egz. 3.4. Przedmiar robót w uk?adzie TER 3 egz. 3.5. Kosztorys ofertowy 3 egz. 3.6. Kosztorys inwestorski 3 egz. 3.7. Kosztorys inwestorski w uk?adzie TER 3 egz. 3.8. Zgody w?a?cicieli na dysponowanie nieruchomo?ci? na cele budowlane 3 egz. 3.9. Analiza powiazania drogi z innymi drogami publicznymi z okre?leniem ich kategorii 5 egz. 3.10. Mapy zawieraj?ce projekty podzia?u nieruchomo?ci, sporz?dzone zgodnie z odr?bnymi przepisami 5 egz. 3.11. Opinie w?a?ciwych miejscowo organów Zarz?du Województwa ?l?skiego, Zarz?dów Powiatów oraz Wójtów Gmin, 3.12. Okre?lenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu 5 egz. 3.13. Wniosek o wydanie decyzji ZRID/ wraz z za??cznikami 1 egz. 3.14. Zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas robót 2 egz. 3.15. Zatwierdzony projekt docelowej organizacji ruchu 2 egz. 3.16. Opinia geotechniczna oraz okre?lenie warunków gruntowo - wodnych pod?o?a gruntowego - 5 egz. 4.5 Powy?sze zestawienie nie obejmuje egzemplarzy przekazanych celem uzgodnienia. Przed finalnym przekazaniem dokumentacji jej podzia? na poszczególne elementy nale?y uzgodni? z Zamawiaj?cym. Dokumentacja projektowa powinna by? opracowana zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami, warunkami technicznymi zgodnymi z Rozporz?dzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada? drogi publiczne i ich usytuowanie oraz warunkami technicznymi opracowanymi przez Powiatowy Zarz?d Dróg w Pszczynie tj.: a) warunki techniczne przebudowy drogi powiatowej – konstrukcja jezdni– za??cznik nr 1 b) za?o?enia kosztorysowe celem wykonania przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich– za??cznik nr 2 c) wytyczne projektowe – cz??? geodezyjna – za??cznik nr 3

II.5) G?ówny kod CPV: 71322000-1
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Ca?kowita warto?? zamówienia (je?eli zamawiaj?cy podaje informacje o warto?ci zamówienia):
Warto?? bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa ca?kowita maksymalna warto?? w ca?ym okresie obowi?zywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje si? udzielenie zamówie?, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Okre?lenie przedmiotu, wielko?ci lub zakresu oraz warunków na jakich zostan? udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane b?dzie zamówienie lub okres, na który zosta?a zawarta umowa ramowa lub okres, na który zosta? ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesi?cach: lub dniach:
lub
data rozpocz?cia: lub zako?czenia: 2021-09-30
Okres w miesi?cach Okres w dniach Data rozpocz?cia Data zako?czenia
2021-09-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIA?U W POST?POWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre?lonej dzia?alno?ci zawodowej, o ile wynika to z odr?bnych przepisów
Okre?lenie warunków: Zamawiaj?cy nie okre?la szczegó?owych warunków w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Okre?lenie warunków: Zamawiaj?cy nie okre?la szczegó?owych warunków w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolno?? techniczna lub zawodowa
Okre?lenie warunków: a) Wykonawca musi wykaza?, ?e wykona?, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?g?ych równie? wykonuje w okresie ostatnich 3 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy – w tym okresie minimum dwie us?ugi zwi?zane z opracowaniem projektu remontu, budowy lub przebudowy dróg publicznych (gminnych lub powiatowych lub wojewódzkich lub krajowych) za kwot? minimum 50.000,00 z? brutto ka?de oraz do??czy? dowody, czy zosta?a wykonana lub jest wykonywana nale?ycie. Wykonawcy wspólnie ubiegaj?cy si? o udzielenie niniejszego zamówienia musz? wykaza? ?e jeden z nich spe?nia ww. warunek samodzielnie. b) Potencja? kadrowy Wykonawca musi dysponowa? minimum: • jedn? osob? tj. projektantem posiadaj?cym uprawnienia budowlane do projektowania w specjalno?ci in?ynieryjnej drogowej bez ogranicze? w rozumieniu Prawa budowlanego (lub odpowiadaj?ce im wa?ne uprawnienia budowlane, które zosta?y wydane na podstawie wcze?niej obowi?zuj?cych przepisów, b?d? odpowiednie kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach okre?lonych w przepisach odr?bnych), oraz wykszta?ceniem wy?szym, do?wiadczenie: minimum 36 miesi?cy na ww. stanowisku projektanta od czasu uzyskania uprawnie?. Wykonawcy wspólnie ubiegaj?cy si? o udzielenie niniejszego zamówienia musz? wykaza?, ?e ??cznie spe?niaj? ten warunek.
Zamawiaj?cy wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu imion i nazwisk osób wykonuj?cych czynno?ci przy realizacji zamówienia wraz z informacj? o kwalifikacjach zawodowych lub do?wiadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia okre?lone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiaj?cy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiaj?cy przewiduje nast?puj?ce fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia okre?lona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ O?WIADCZE? SK?ADANYCH PRZEZ WYKONAWC? W CELU WST?PNEGO POTWIERDZENIA, ?E NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPE?NIA WARUNKI UDZIA?U W POST?POWANIU ORAZ SPE?NIA KRYTERIA SELEKCJI
O?wiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spe?nianiu warunków udzia?u w post?powaniu
Tak
O?wiadczenie o spe?nianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ O?WIADCZE? LUB DOKUMENTÓW , SK?ADANYCH PRZEZ WYKONAWC? W POST?POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO?CI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
odpis z w?a?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia?alno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si? o zamówienie, ww. dokument sk?ada ka?dy z Wykonawców.
III.5) WYKAZ O?WIADCZE? LUB DOKUMENTÓW SK?ADANYCH PRZEZ WYKONAWC? W POST?POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO?CI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPE?NIANIA WARUNKÓW UDZIA?U W POST?POWANIU:
a) wykaz us?ug wykonanych, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?g?ych równie? wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których us?ugi zosta?y wykonane, oraz za??czeniem dowodów okre?laj?cych czy te us?ugi zosta?y wykonane lub s? wykonywane nale?ycie, przy czym dowodami, o których mowa, s? referencje b?d? inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego us?ugi by?y wykonywane, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?g?ych s? wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska? tych dokumentów – o?wiadczenie wykonawcy; w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?g?ych nadal wykonywanych referencje b?d? inne dokumenty potwierdzaj?ce ich nale?yte wykonywanie powinny by? wydane nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu; zgodnie z tre?ci? Formularza 5. b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawc? do realizacji zamówienia publicznego w szczególno?ci odpowiedzialnych za ?wiadczenie us?ug, kontrol? jako?ci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie?, do?wiadczenia i wykszta?cenia niezb?dnych do wykonania zamówienia publicznego, a tak?e zakresu wykonywanych przez nie czynno?ci, oraz informacj? o podstawie do dysponowania tymi osobami zgodnie z tre?ci? Formularza 6.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ O?WIADCZE? LUB DOKUMENTÓW SK?ADANYCH PRZEZ WYKONAWC? W POST?POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO?CI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1.Wype?niony, podpisany przez osob? uprawnion? Formularz nr 1 do SIWZ - Oferta, 2. Pe?nomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów z?o?onych wraz z ofert?, 3. Pisemne zobowi?zanie podmiotów oddaj?cych do dyspozycji Wykonawcy niezb?dne zasoby na potrzeby realizacji zamówienia-je?eli dotyczy. 4.Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiaj?cemu o?wiadczenie zgodnie z tre?ci? formularza 4 o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze z?o?eniem o?wiadczenia, Wykonawca mo?e przedstawi? dowody, ?e powi?zania z innym Wykonawc? nie prowadz? do zak?ócenia konkurencji w post?powaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si? o zamówienie, o?wiadczenie sk?ada ka?dy z Wykonawców.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiaj?cy ??da wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje si? udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Nale?y poda? informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga si? z?o?enia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub do??czenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza si? z?o?enie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub do??czenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga si? z?o?enia oferty wariantowej:

Dopuszcza si? z?o?enie oferty wariantowej

Z?o?enie oferty wariantowej dopuszcza si? tylko z jednoczesnym z?o?eniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostan? zaproszeni do udzia?u w post?powaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z og?oszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa b?dzie zawarta:

Czy przewiduje si? ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której b?d? zamieszczone dodatkowe informacje dotycz?ce dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza si? z?o?enie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje si? pobranie ze z?o?onych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporz?dzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og?oszeniem) Nie
Nale?y poda? adres strony internetowej, na której aukcja b?dzie prowadzona:

Nale?y wskaza? elementy, których warto?ci b?d? przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje si? ograniczenia co do przedstawionych warto?ci, wynikaj?ce z opisu przedmiotu zamówienia:

Nale?y poda?, które informacje zostan? udost?pnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki b?dzie termin ich udost?pnienia:
Informacje dotycz?ce przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób post?powania w toku aukcji elektronicznej i jakie b?d? warunki, na jakich wykonawcy b?d? mogli licytowa? (minimalne wysoko?ci post?pie?):
Informacje dotycz?ce wykorzystywanego sprz?tu elektronicznego, rozwi?za? i specyfikacji technicznych w zakresie po??cze?:
Wymagania dotycz?ce rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie z?o?yli nowych post?pie?, zostan? zakwalifikowani do nast?pnego etapu:
Warunki zamkni?cia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Do?wiadczenie zawodowe projektanta posiadaj?cego uprawnienia w specjalno?ci in?ynieryjnej drogowej 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z og?oszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z og?oszeniem
Minimalne wymagania, które musz? spe?nia? wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrze?enie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wst?pnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podzia? negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Nale?y poda? informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczb? etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymaga? zamawiaj?cego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysoko?ci nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwi?zania stanowi?ce podstaw? do sk?adania ofert, je?eli zamawiaj?cy przewiduje nagrody:

Wst?pny harmonogram post?powania:

Podzia? dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwi?za?:
Nale?y poda? informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiuj?ce minimalne wymagania, którym musz? odpowiada? wszystkie oferty:

Podzia? negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegaj?cych negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której b?dzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dost?pny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotycz?ce rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urz?dze? informatycznych:
Sposób post?powania w toku licytacji elektronicznej, w tym okre?lenie minimalnych wysoko?ci post?pie?:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie z?o?yli nowych post?pie?, zostan? zakwalifikowani do nast?pnego etapu:
Termin sk?adania wniosków o dopuszczenie do udzia?u w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamkni?cia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostan? wprowadzone do tre?ci zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotycz?ce zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje si? istotne zmiany postanowie? zawartej umowy w stosunku do tre?ci oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Nale?y wskaza? zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? dokonania zmian postanowie? zawartej umowy w przypadkach wymienionych w ust. 2 - 6. 2. Zmiany ogólne dotycz?ce: 1) zmiana adresu/siedziby Zamawiaj?cego/Wykonawcy, 2) zmiana osób wyst?puj?cych po stronie Zamawiaj?cego/Wykonawcy, okre?lona w § 3, 3) zmiana osoby wyst?puj?cej w § 2 (kwalifikacje i do?wiadczenie wskazanych w zast?pstwie osób musz? by? co najmniej takie same, jakie by?y wskazane przez Wykonawc? w ofercie). 4) zmiana b?d?ca skutkiem poprawy oczywistej omy?ki pisarskiej lub rachunkowej 5) zmiana Wykonawcy tylko i wy??cznie w przypadku sukcesji generalnej, przekszta?cenia, dziedziczenia spó?ek handlowych zgodnie z ksh, sukcesji z mocy prawa. 3. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy: 1) o czas opó?nienia, je?li opó?nienie to wynika z przyczyn le??cych po stronie Zamawiaj?cego i je?eli takie opó?nienie jest lub b?dzie mia?o wp?yw na wykonanie przedmiotu umowy, w zakresie nast?puj?cych obowi?zków Zamawiaj?cego: a) przekazanie wymaganych dokumentów b) wstrzymanie prac przez Zamawiaj?cego 2) Wyst?pienie opó?nie? w wydawaniu decyzji, zezwole?, uzgodnie? itp., do wydania których w?a?ciwe organy s? zobowi?zane na mocy przepisów prawa, je?eli opó?nienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zosta? wydane oraz nie s? nast?pstwem okoliczno?ci, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialno??, 3) przed?u?enie procedury przetargowej, 4) uwarunkowania spo?eczne (protesty, listy, petycje, itp.), 5) konieczno?? prowadzenia uzgodnie? z w?a?cicielami urz?dze? obcych lub w?a?cicielami nieruchomo?ci, 6) zmiany stanu prawnego w przypadku gdy zmianie uleg?y przepisy prawne istotne dla realizacji przedmiotu umowy, - Wykonawca nie b?dzie mia? prawa do przed?u?enia terminu wykonania przedmiotu umowy je?li przed?u?enie terminu wynika z przyczyn le??cych po stronie Wykonawcy. - W przypadku wyst?pienia którejkolwiek z okoliczno?ci, wymienionej ust. 3 termin wykonania umowy mo?e ulec odpowiedniemu przed?u?eniu o czas niezb?dny do zako?czenia wykonywania jej przedmiotu w sposób nale?yty, nie d?u?ej jednak ni? o okres wyst?powania tych okoliczno?ci. - Wykonawca nie mo?e ??da? zwi?kszenia wynagrodzenia lub zwrotu innych kosztów bezpo?rednich lub po?rednich spowodowanych d?u?szym czasem wykonywania umowy. 4. Zmiany rzutuj?ce na wynagrodzenie: Warto?? przedmiotu umowy okre?lona w § 6 ust. 1 mo?e ulec zmianie: 1) W przypadku gdy w trakcie realizacji Umowy nast?pi zmiana stawki podatku od towarów i us?ug, zmiana wysoko?ci minimalnego wynagrodzenia za prac?, albo wysoko?ci minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 pa?dziernika 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za prac? lub zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom spo?ecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysoko?ci stawki sk?adki na ubezpieczenie spo?eczne lub zdrowotne, zasad gromadzenia i wysoko?ci wp?at do pracowniczych planów kapita?owych o których mowa w ustawie z dnia 4 pa?dziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapita?owych, je?eli zmiany te b?d? mia?y wp?yw na koszty wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawc?, wynagrodzenie o którym mowa w §6 ust. 1 mo?e ulec odpowiednim zmianom. 2) Ka?dorazowo przed wprowadzeniem zmiany wynagrodzenia, o której mowa w pkt. 1, Wykonawca zobowi?zany jest przedstawi? i wykaza? Zamawiaj?cemu na pi?mie wp?yw zmiany stawki podatki od towarów i us?ug, zmiany wysoko?ci minimalnego wynagrodzenia za prac? lub zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spo?ecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysoko?ci stawki sk?adki na ubezpieczenie spo?eczne lub zdrowotne na koszty wykonania przedmiotu umowy wraz z propozycj? nowego wynagrodzenia, która powinna by? potwierdzona przez Wykonawc? stosownymi przepisami, z których wynikaj? zmiany oraz odpowiednimi dokumentami. Ewentualna zmiana wynagrodzenia Wykonawcy zostanie dokonana wy??cznie po uzyskaniu akceptacji Zamawiaj?cego w formie aneksu do umowy. 5. Wszystkie powy?sze postanowienia stanowi? katalog zmian, na które Zamawiaj?cy mo?e wyrazi? zgod?. Nie stanowi? jednocze?nie zobowi?zania do wyra?enia takiej zgody. 6 Okre?la si? nast?puj?cy tryb dokonywania zmian postanowie? umowy: Sposób inicjowania zmian: 1) Strona zainteresowana wnioskuje do drugiej strony w sprawie mo?liwo?ci dokonania wskazanej zmiany, 2) Strona wyst?puj?ca o zmian? postanowie? zawartej umowy zobowi?zana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczno?ci, a w przypadku zmiany wysoko?ci wynagrodzenia – do przed?o?enia szczegó?owego sposobu wyliczenia okre?laj?cego wysoko?? wynagrodzenia po zmianie, w tym wp?ywu zmian wym. w ust. 4 pkt. 1, na wysoko?? wynagrodzenia. 3) Przyczyny dokonania zmian postanowie? umowy oraz uzasadnienie takich zmian nale?y opisa? w stosownych dokumentach (notatka s?u?bowa, pismo Wykonawcy, protokó? konieczno?ci, itp.). 4) Wniosek o zmian? postanowie? umowy musi by? wyra?ony na pi?mie. 5) W rezultacie dokonania czynno?ci opisanych powy?ej mo?e doj?? do podpisania przez strony aneksu do umowy. Projekt aneksu przygotuje Zamawiaj?cy. 7. Wszelkie zmiany umowy wymagaj? formy pisemnej w drodze aneksu do umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udost?pniania informacji o charakterze poufnym (je?eli dotyczy):

?rodki s?u??ce ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin sk?adania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu:
Data: 2020-06-08, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu sk?adania wniosków, ze wzgl?du na piln? potrzeb? udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og?oszeniem):
Nie
Wskaza? powody:

J?zyk lub j?zyki, w jakich mog? by? sporz?dzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu
> j?zyk polski
IV.6.3) Termin zwi?zania ofert?: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk?adania ofert)
IV.6.4) Przewiduje si? uniewa?nienie post?powania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania ?rodków, które mia?y by? przeznaczone na sfinansowanie ca?o?ci lub cz??ci zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZA??CZNIK I - INFORMACJE DOTYCZ?CE OFERT CZ??CIOWYCH

Ilość wyświetleń: 1198

powrót

Miejscowości

Wyszukiwarka

© 2010-2020 © pless intermedia. Wszelkie prawa zastrzeżone.