„Wymiana dwóch urz?dze? d?wigowych w budynkach Powiatu Pszczy?skiego”.

Starostwo Powiatowe w Pszczynie

Starostwo Powiatowe w Pszczynie

Pszczyna

Dodano: Poniedziałek, 15 października 2018 r.

Termin: Wtorek, 30 października 2018 r. godz. 10:00

Og?oszenie nr 636020-N-2018 z dnia 2018-10-15 r.

Powiat Pszczy?ski: „Wymiana dwóch urz?dze? d?wigowych w budynkach Powiatu Pszczy?skiego”.
OG?OSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie og?oszenia: Zamieszczanie obowi?zkowe
Og?oszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu wspó?finansowanego ze ?rodków Unii Europejskiej Nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mog? ubiega? si? wy??cznie zak?ady pracy chronionej oraz wykonawcy, których dzia?alno??, lub dzia?alno?? ich wyodr?bnionych organizacyjnie jednostek, które b?d? realizowa?y zamówienie, obejmuje spo?eczn? i zawodow? integracj? osób b?d?cych cz?onkami grup spo?ecznie marginalizowanych Nie
Nale?y poda? minimalny procentowy wska?nik zatrudnienia osób nale??cych do jednej lub wi?cej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy ni? 30%, osób zatrudnionych przez zak?ady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) SEKCJA I: ZAMAWIAJ?CY
Post?powanie przeprowadza centralny zamawiaj?cy NiePost?powanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiaj?cy powierzy?/powierzyli przeprowadzenie post?powania
Nie Informacje na temat podmiotu któremu zamawiaj?cy powierzy?/powierzyli prowadzenie post?powania: Post?powanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiaj?cych Nie Je?eli tak, nale?y wymieni? zamawiaj?cych, którzy wspólnie przeprowadzaj? post?powanie oraz poda? adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Post?powanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiaj?cymi z innych pa?stw cz?onkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania post?powania wspólnie z zamawiaj?cymi z innych pa?stw cz?onkowskich Unii Europejskiej – maj?ce zastosowanie krajowe prawo zamówie? publicznych:
Informacje dodatkowe: Powiat Pszczy?ski, ul. 3 Maja 10 , 43-200 Pszczyna, woj. ?l?skie, pa?stwo Polska, tel. 32 4492300, 032 4492399, e-mail zamowienia@powiat.pszczyna.pl, Wydzia? prowadz?cy post?powanie: Wydzia? Inwestycji , Referat Zamówie? Publicznych tel. 32-449-23-12; 32-449-23-62
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Pszczy?ski, krajowy numer identyfikacyjny ---, ul. ul. 3 Maja 10 , 43-200 Pszczyna, woj. ?l?skie, pa?stwo Polska, tel. 32 4492300, 032 4492399, e-mail zamowienia@powiat.pszczyna.pl, faks 324 492 345.
Adres strony internetowej (URL): www.przetargi.powiat.pszczyna.pl
Adres profilu nabywcy: www.przetargi.powiat.pszczyna.pl
Adres strony internetowej pod którym mo?na uzyska? dost?p do narz?dzi i urz?dze? lub formatów plików, które nie s? ogólnie dost?pne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ?CEGO: Administracja samorz?dowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (je?eli dotyczy):
Podzia? obowi?zków mi?dzy zamawiaj?cymi w przypadku wspólnego przeprowadzania post?powania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania post?powania z zamawiaj?cymi z innych pa?stw cz?onkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiaj?cych jest odpowiedzialny za przeprowadzenie post?powania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie post?powania odpowiadaj? pozostali zamawiaj?cy, czy zamówienie b?dzie udzielane przez ka?dego z zamawiaj?cych indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozosta?ych zamawiaj?cych):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pe?ny i bezpo?redni dost?p do dokumentów z post?powania mo?na uzyska? pod adresem (URL) Tak www.przetargi.powiat.pszczyna.pl
Adres strony internetowej, na której zamieszczona b?dzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia Tak www.przetargi.powiat.pszczyna.pl
Dost?p do dokumentów z post?powania jest ograniczony - wi?cej informacji mo?na uzyska? pod adresem Nie Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu nale?y przesy?a?: Elektronicznie Nie
adres Dopuszczone jest przes?anie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu w inny sposób: Nie
Inny sposób: Wymagane jest przes?anie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu w inny sposób: Tak Inny sposób:
Oferty nale?y z?o?y? w formie pisemnej osobi?cie lub przesy?k? pocztow? na adres jak ni?ej: Adres: Adres: 43-200 Pszczyna, ul. 3 Maja 10, I pi?tro Sekretariat Starostwa Powiatowego w Pszczynie, pokój 35
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narz?dzi i urz?dze? lub formatów plików, które nie s? ogólnie dost?pne Nie Nieograniczony, pe?ny, bezpo?redni i bezp?atny dost?p do tych narz?dzi mo?na uzyska? pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj?cego: „Wymiana dwóch urz?dze? d?wigowych w budynkach Powiatu Pszczy?skiego”.
Numer referencyjny: IZ.272.18.2018
Przed wszcz?ciem post?powania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o mo?liwo?ci sk?adania ofert cz??ciowych
Zamówienie podzielone jest na cz??ci: Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu mo?na sk?ada? w odniesieniu do: wszystkich cz??ci Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do udzielenia ??cznie nast?puj?cych cz??ci lub grup cz??ci: Maksymalna liczba cz??ci zamówienia, na które mo?e zosta? udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielko??, zakres, rodzaj i ilo?? dostaw, us?ug lub robót budowlanych lub okre?lenie zapotrzebowania i wymaga? ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okre?lenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us?ug? lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest: „Wymiana dwóch urz?dze? d?wigowych w budynkach Powiatu Pszczy?skiego”. Miejsce realizacji zamówienia: Wymiana urz?dze? d?wigowych dotyczy budynku Szpitala Powiatowego w Pszczynie przy ul. Antesa 11 oraz budynku by?ej Zak?adowej Lecznicy Zdrowotnej (ZLZ) w Woli przy ul. Poprzecznej 1. 2. Zamówienie obejmuje realizacj? dwóch cz??ci: a. Cz??? A: Budynek Szpitala Powiatowego w Pszczynie przy ul. Antesa 11. b. Cz??? B: Budynek ZLZ w Woli przy ul. Poprzecznej 1. 3. Zakres zamówienia obejmuje m.in: Cz??? A: Budynek Szpitala Powiatowego w Pszczynie przy ul. Antesa 11 a. Roboty demonta?owe zwi?zane z istniej?cym d?wigiem. b. Dostawa i monta? d?wigu linowego o ud?wigu 2000 kg/24 osób, 11 przystankowego o wielko?ci kabiny 1450 x 2600 mm, kabina nieprzelotowa szpitalna, wysoko?? podnoszenia 29,7 m, c. Wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych niezb?dnych dla funkcjonowania d?wigu. d. Towarzysz?ce roboty budowlane wyko?czeniowe. e. Dokonanie odbioru nowego d?wigu przez UDT. f. przeszkolenie pracowników Zamawiaj?cego w zakresie obs?ugi d?wigu; g. opracowanie i przekazanie Zamawiaj?cemu stanowiskowej instrukcji obs?ugi oraz instrukcji konserwacji i eksploatacji d?wigu; Cz??? B: Budynek ZLZ w Woli przy ul. Poprzecznej 1 a. Roboty demonta?owe zwi?zane z istniej?cym d?wigiem i obudow? drzwi przystankowych. b. Dostaw? i monta? d?wigu linowego o ud?wigu 975 kg/15 osób, 7 przystankowego o wielko?ci kabiny 1600 x 1400 mm, kabina nieprzelotowa, wysoko?? podnoszenia 19,9 m. c. Wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych niezb?dnych dla funkcjonowania d?wigu. d. Towarzysz?ce roboty budowlane wyko?czeniowe. e. Dokonanie odbioru nowego d?wigu przez UDT. 4. Szczegó?owy zakres zamówienia podano w za??cznikach do SIWZ: a. Dokumentacja techniczna - za??cznik nr 1 do SIWZ, b. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych STWiORB – za??cznik nr 8 do SIWZ. c. Dokument pomocniczy - przedmiar robót - za??cznik nr 9 do SIWZ Przedmiotu zamówienia nie mo?na opisywa? przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, ?ród?a lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub us?ugi dostarczane przez konkretnego wykonawc?, je?eli mog?oby to doprowadzi? do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba ?e jest to uzasadnione specyfik? przedmiotu zamówienia i Zamawiaj?cy nie mo?e opisa? przedmiotu zamówienia za pomoc? dostatecznie dok?adnych okre?le?, a wskazaniu takiemu towarzysz? wyrazy „lub równowa?ny”. b. W zwi?zku z powy?szym Wykonawcy mog? sk?ada? oferty równowa?ne w stosunku do przedmiotu zamówienia przedstawionego w SIWZ - zgodnie z art. 30 ust. 4 i 5 ustawy PZP. Opisuj?c przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy, Zamawiaj?cy dopuszcza rozwi?zania równowa?ne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzysz? wyrazy „lub równowa?ne”. c. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy PZP Wykonawca, który powo?uje si? na rozwi?zania równowa?ne opisywanym przez zamawiaj?cego, jest obowi?zany wykaza?, ?e oferowane przez niego dostawy, us?ugi lub roboty budowlane spe?niaj? wymagania okre?lone przez zamawiaj?cego”. Równowa?no?? pod wzgl?dem parametrów technicznych, u?ytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególno?ci zapewni? uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od za?o?onych w niniejszej SIWZ.
II.5) G?ówny kod CPV: 45300000-0
Dodatkowe kody CPV: Kod CPV 45313100-5 45400000-1

II.6) Ca?kowita warto?? zamówienia (je?eli zamawiaj?cy podaje informacje o warto?ci zamówienia): Warto?? bez VAT: Waluta: (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa ca?kowita maksymalna warto?? w ca?ym okresie obowi?zywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje si? udzielenie zamówie?, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Okre?lenie przedmiotu, wielko?ci lub zakresu oraz warunków na jakich zostan? udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: II.8) Okres, w którym realizowane b?dzie zamówienie lub okres, na który zosta?a zawarta umowa ramowa lub okres, na który zosta? ustanowiony dynamiczny system zakupów: miesi?cach: lub dniach: 126 lub
data rozpocz?cia: lub zako?czenia:
II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIA?U W POST?POWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre?lonej dzia?alno?ci zawodowej, o ile wynika to z odr?bnych przepisów
Okre?lenie warunków: Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Okre?lenie warunków: Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolno?? techniczna lub zawodowa
Okre?lenie warunków: 1.Wykonawca niezale?nie od ilo?ci cz??ci, na które sk?ada ofert?, musi wykaza?, i? w okresie ostatnich 5 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy – w tym okresie, wykona? nale?ycie (w szczególno?ci zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawid?owo uko?czy?) co najmniej dwa zadania dotycz?ce monta?u d?wigu o minimalnej warto?ci 200 000,00 z? brutto ka?de zadanie. Wykonane roboty budowlane musz? by? potwierdzone dowodami okre?laj?cymi czy roboty te zosta?y wykonane nale?ycie, w szczególno?ci z informacj? o tym czy zosta?y wykonane zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i prawid?owo uko?czone. Przez warto?? jednego zadania Zamawiaj?cy rozumie ??czn? warto?? wykonywanych robót w ramach jednej umowy (jednego zadania inwestycyjnego). Uwaga: a. W przypadku, gdy wykonane zamówienie obejmowa?o prace o ró?nym charakterze nale?y poda? warto?? dotycz?c? monta?u d?wigu. b. Maj?c na uwadze art. 23 ust. 5 ustawy Zamawiaj?cy zastrzega, ?e w sytuacji sk?adania oferty przez dwa lub wi?cej podmiotów (Wykonawcy wspólnie ubiegaj?cy si? o udzielenie zamówienia) oraz analogicznie w sytuacji, gdy Wykonawca b?dzie polega? na zasobach innego podmiotu, na zasadach okre?lonych w art. 22a ustawy, warunek o którym wy?ej mowa musi zosta? spe?niony w ca?o?ci przez Wykonawc? (jednego z Wykonawców wspólnie sk?adaj?cego ofert?) lub podmiot, na którego zdolno?ci w tym zakresie powo?uje si? Wykonawca – brak mo?liwo?ci tzw. sumowania do?wiadczenia. 2. Wykonawca niezale?nie od ilo?ci cz??ci, na które sk?ada ofert? musi wykaza? dysponowanie (dysponuje lub b?dzie dysponowa?) osob? zdoln? do wykonania niniejszego zamówienia tj. a. osob? przewidzian? do realizacji zamówienia posiadaj?c? aktualne ?wiadectwo kwalifikacyjne (E) uprawniaj?ce do zajmowania si? eksploatacj? urz?dze?, instalacji elektroenergetycznych wraz z uprawnieniami do wykonywania pomiarów do 1 kV; b. osob? przewidzian? do realizacji zamówienia posiadaj?c? aktualne ?wiadectwo kwalifikacyjne (D) uprawniaj?ce do zajmowania si? eksploatacj? urz?dze?, instalacji elektroenergetycznych na stanowisku dozoru wraz z uprawnieniami do wykonywania pomiarów do 1 kV. Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo?? ??czenia uprawnie? przez jedn? osob?.
Zamawiaj?cy wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu imion i nazwisk osób wykonuj?cych czynno?ci przy realizacji zamówienia wraz z informacj? o kwalifikacjach zawodowych lub do?wiadczeniu tych osób: Nie Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia okre?lone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiaj?cy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiaj?cy przewiduje nast?puj?ce fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia okre?lona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia okre?lona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ O?WIADCZE? SK?ADANYCH PRZEZ WYKONAWC? W CELU WST?PNEGO POTWIERDZENIA, ?E NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPE?NIA WARUNKI UDZIA?U W POST?POWANIU ORAZ SPE?NIA KRYTERIA SELEKCJI
O?wiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spe?nianiu warunków udzia?u w post?powaniu
Tak O?wiadczenie o spe?nianiu kryteriów selekcji
NieIII.4) WYKAZ O?WIADCZE? LUB DOKUMENTÓW , SK?ADANYCH PRZEZ WYKONAWC? W POST?POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO?CI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Zamawiaj?cy wymaga przed?o?enia: 1.Za?wiadczenie w?a?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca nie zalega z op?acaniem podatków, wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca zawar? porozumienie z w?a?ciwym organem podatkowym w sprawie sp?at tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególno?ci uzyska? przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu, 2. Za?wiadczenie w?a?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zak?adu Ubezpiecze? Spo?ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo?ecznego albo innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca nie zalega z op?acaniem sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne i zdrowotne, wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert, lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca zawar? porozumienie z w?a?ciwym organem w sprawie sp?at tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególno?ci uzyska? przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu; 3. O?wiadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z op?acaniem podatków i op?at lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op?atach lokalnych tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1785). 4.O?wiadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, op?at lub sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzaj?cych dokonanie p?atno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie sp?at tych nale?no?ci; 5.O?wiadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytu?em ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si? o zamówienia publiczne;. W przypadku sk?adania oferty przez podmioty wyst?puj?ce wspólnie w/w dokumenty (tj. wymienione w pkt. 5.3.3 – 5.3.7 rozdz. Xsiwz) musz? by? z?o?one przez ka?dy podmiot.
III.5) WYKAZ O?WIADCZE? LUB DOKUMENTÓW SK?ADANYCH PRZEZ WYKONAWC? W POST?POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO?CI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPE?NIANIA WARUNKÓW UDZIA?U W POST?POWANIU:
Zamawiaj?cy wymaga przed?o?enia: 1. wykazu robót budowlanych (zgodnie z za??cznikiem nr 5 do SIWZ) wykonanych nie wcze?niej ni? w okresie ostatnich 5 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, warto?ci, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zosta?y wykonane, z za??czeniem dowodów okre?laj?cych, czy te roboty budowlane zosta?y wykonane nale?ycie, w szczególno?ci informacji o tym czy roboty zosta?y wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawid?owo uko?czone; Uwaga: Dowodami, o których mowa, s? referencje b?d? inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane by?y wykonywane, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?g?ych s? wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska? tych dokumentów – inne dokumenty; 2. wykazu osób, (zgodnie z za??cznikiem nr 6 do SIWZ) skierowanych przez Wykonawc? do realizacji zamówienia publicznego, w szczególno?ci odpowiedzialnych za ?wiadczenie us?ug, kontrol? jako?ci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie? niezb?dnych do wykonania zamówienia publicznego, a tak?e zakresu wykonywanych przez nie czynno?ci oraz informacj? o podstawie do dysponowania tymi osobami.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ O?WIADCZE? LUB DOKUMENTÓW SK?ADANYCH PRZEZ WYKONAWC? W POST?POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO?CI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Ocena wst?pna, której poddawani s? wszyscy Wykonawcy, odb?dzie si? na podstawie informacji zawartych w poni?szych dokumentach i o?wiadczeniach: Dokumenty i o?wiadczenia z?o?one przez Wykonawc? W OFERCIE: 1. O?wiadczenie o spe?nianiu warunków udzia?u w post?powaniu - za??cznik nr 3 do SIWZ. 2. O?wiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu – za??cznik nr 4 do SIWZ. 3. Formularz ofertowy – za??cznik nr 2 do SIWZ. 4. Pe?nomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy – je?eli zosta?o ustanowione b?d? do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si? o zamówienie przed?o?one w formie orygina?u lub kopii po?wiadczonej przez notariusza (dotyczy równie? spó?ki cywilnej); pe?nomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si? o zamówienie przed?o?one w formie orygina?u lub kopii po?wiadczonej przez notariusza. 5. Zobowi?zanie podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia w przypadku, gdy Wykonawca, b?dzie polega? na zdolno?ciach lub sytuacji innych podmiotów. 6. O?wiadczenia, o których mowa w pkt 1 i 2 w przypadku wspólnego ubiegania si? o zamówienie: O?wiadczenia te potwierdzaj? spe?nianie warunków udzia?u w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia (ka?dy z wykonawców wspólnie sk?adaj?cych ofert? nie mo?e podlega? wykluczeniu z post?powania co oznacza, i? o?wiadczenie w tym zakresie musi z?o?y? ka?dy z Wykonawców sk?adaj?cych ofert? wspóln?). O?wiadczenie o spe?nianiu warunków udzia?u sk?ada podmiot, który w odniesieniu do danego warunku udzia?u w post?powaniu potwierdza jego spe?nianie.Dopuszcza si? o?wiadczenie z?o?one ??cznie tj. podpisane przez wszystkie podmioty wspólnie sk?adaj?ce ofert? lub przez pe?nomocnika wyst?puj?cego w imieniu wszystkich podmiotów. Uwaga: W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z post?powania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca przekazuje, stosownie do tre?ci art. 24 ust. 11 ustawy (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiaj?cego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), o?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze z?o?eniem o?wiadczenia, Wykonawca mo?e przedstawi? dowody, ?e powi?zania z innym Wykonawc? nie prowadz? do zak?ócenia konkurencji w post?powaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania si? o zamówienie przez Wykonawców, przedmiotowe o?wiadczenie sk?ada ka?dy z Wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si? o zamówienie.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiaj?cy ??da wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Warunkiem udzia?u w post?powaniu jest wniesienie wadium w wysoko?ci: dla Cz??ci A – 7000,00 z? (s?ownie: siedem tysi?cy z?otych 00/00) dla Cz??ci B – 5000,00 z? (s?ownie: pi?? tysi?cy z?otych 00/00) w terminie do dnia 30 pa?dziernika 2018r do godz. 10.00. 2. Wadium nale?y wnie?? przed up?ywem terminu sk?adania ofert. 3. Wadium mo?e by? wnoszone w jednej lub kilku nast?puj?cych formach: a. pieni?dzu, b. por?czeniach bankowych lub por?czeniach spó?dzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej, z tym, ?e por?czenie kasy jest zawsze por?czeniem pieni??nym, c. gwarancjach bankowych, d. gwarancjach ubezpieczeniowych, e. por?czeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo?ci (Dz.U. z 2016r. poz. 359 ze zm.). 4. Zamawiaj?cy zwraca niezw?ocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofa? ofert? przed up?ywem terminu sk?adania ofert. 5. Wadium wnoszone w pieni?dzu nale?y wp?aca? przelewem na nast?puj?cy nr konta: 18 8448 0004 0006 1229 2033 0007 w terminie zgodnym z pkt 1. UWAGA: Wadium w tej formie uwa?a si? za wniesione w sposób prawid?owy, gdy ?rodki pieni??ne wp?yn? na konto Zamawiaj?cego przed up?ywem terminu sk?adnia ofert. 6. Wadium wnoszone w postaci niepieni??nej nale?y z?o?y? w oryginalnym egzemplarzu bezpo?rednio do oferty. UWAGA: Zaleca si? zamie?ci? dokument wadialny w taki sposób, aby jego zwrot przez Zamawiaj?cego nie naruszy? integralno?ci oferty wraz z za??cznikami (np. umieszczony w koszulce, co pozwoli na swobodne oddzielenie wadium od reszty dokumentów).7. Je?eli wadium wniesiono w pieni?dzu, Zamawiaj?cy zwraca je wraz z odsetkami wynikaj?cymi z umowy rachunku bankowego na którym by?o ono przechowywane pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieni?dzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawc?.8. Wadium wnoszone w formie innej ni? w pieni?dzu musi spe?nia? wymagania wynikaj?ce z ustawy Prawo zamówie? publicznych, w szczególno?ci okre?la? bezwarunkowy, nieodwo?alny obowi?zek zap?aty na pierwsze ??danie Zamawiaj?cego, w przypadkach okre?lonych w ustawie oraz by? wa?ne przez okres zwi?zania ofert?, okre?lony w niniejszej SIWZ. Wadium musi by? wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 9. Wadium wnoszone w postaci niepieni??nej powinno by? wystawione (wymienia? nazwy) na wszystkie podmioty dzia?aj?ce wspólnie lub mo?e by? wystawiona tylko na jednego z wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamówienia pod warunkiem, ?e ten podmiot jest prawid?owo umocowanym pe?nomocnikiem, uprawnionym do dzia?ania w imieniu i na rzecz wszystkich wspó?wykonawców. Gwarancja musi zawiera? nazw? daj?cego zlecenie (Wykonawcy) ze wskazaniem jego (ich) siedziby oraz okoliczno?ci zatrzymania wadium, o których mowa w art. 46 ust.4a i ust. 5 Ustawy PZP, które b?d? dotyczy? Wykonawcy.
IV.1.3) Przewiduje si? udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie Nale?y poda? informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga si? z?o?enia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub do??czenia do ofert katalogów elektronicznych:Nie Dopuszcza si? z?o?enie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub do??czenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie Informacje dodatkowe: IV.1.5.) Wymaga si? z?o?enia oferty wariantowej:
Nie Dopuszcza si? z?o?enie oferty wariantowej Nie
Z?o?enie oferty wariantowej dopuszcza si? tylko z jednoczesnym z?o?eniem oferty zasadniczej:
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostan? zaproszeni do udzia?u w post?powaniu (przetarg ograniczony, negocjacje z og?oszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa b?dzie zawarta: Czy przewiduje si? ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której b?d? zamieszczone dodatkowe informacje dotycz?ce dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza si? z?o?enie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje si? pobranie ze z?o?onych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporz?dzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og?oszeniem) Nie
Nale?y poda? adres strony internetowej, na której aukcja b?dzie prowadzona:

Nale?y wskaza? elementy, których warto?ci b?d? przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje si? ograniczenia co do przedstawionych warto?ci, wynikaj?ce z opisu przedmiotu zamówienia:

Nale?y poda?, które informacje zostan? udost?pnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki b?dzie termin ich udost?pnienia:
Informacje dotycz?ce przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób post?powania w toku aukcji elektronicznej i jakie b?d? warunki, na jakich wykonawcy b?d? mogli licytowa? (minimalne wysoko?ci post?pie?):
Informacje dotycz?ce wykorzystywanego sprz?tu elektronicznego, rozwi?za? i specyfikacji technicznych w zakresie po??cze?:
Wymagania dotycz?ce rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie z?o?yli nowych post?pie?, zostan? zakwalifikowani do nast?pnego etapu: Warunki zamkni?cia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria Kryteria Znaczenie
cena 60,00
Okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy: 40,00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z og?oszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z og?oszeniem
Minimalne wymagania, które musz? spe?nia? wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrze?enie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wst?pnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podzia? negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Nale?y poda? informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczb? etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymaga? zamawiaj?cego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: Informacja o wysoko?ci nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwi?zania stanowi?ce podstaw? do sk?adania ofert, je?eli zamawiaj?cy przewiduje nagrody: Wst?pny harmonogram post?powania:
Podzia? dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwi?za?:
Nale?y poda? informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiuj?ce minimalne wymagania, którym musz? odpowiada? wszystkie oferty:
Podzia? negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegaj?cych negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której b?dzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dost?pny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotycz?ce rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urz?dze? informatycznych:
Sposób post?powania w toku licytacji elektronicznej, w tym okre?lenie minimalnych wysoko?ci post?pie?:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie z?o?yli nowych post?pie?, zostan? zakwalifikowani do nast?pnego etapu: Termin sk?adania wniosków o dopuszczenie do udzia?u w licytacji elektronicznej:
Data: godzina: Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamkni?cia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostan? wprowadzone do tre?ci zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotycz?ce zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje si? istotne zmiany postanowie? zawartej umowy w stosunku do tre?ci oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Nale?y wskaza? zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? dokonania zmian postanowie? zawartej umowy w stosunku do tre?ci oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w okoliczno?ciach: 1) Zmiana terminu zako?czenia realizacji przedmiotu zamówienia mo?e nast?pi? w przypadku:a. konieczno?ci realizacji dodatkowych dostaw, us?ug lub robót budowlanych, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 lub pkt 3 ustawy,b. konieczno?ci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej (m.in. zmiana zakresu zamówienia spowodowana zmian? dokumentacji projektowej skorygowanej przez Projektanta i zaakceptowanej przez Zamawiaj?cego,c. zawieszenia przez Zamawiaj?cego wykonania robót z przyczyn technicznych,d. dzia?ania si?y wy?szej - rozumianej jako wyst?pienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewn?trznego, niemo?liwego do przewidzenia i zapobie?enia, którego nie da?o si? unikn?? nawet przy zachowaniu najwy?szej staranno?ci, a które uniemo?liwia Wykonawcy wykonanie jego zobowi?zania w ca?o?ci lub cz??ci. W razie wyst?pienia si?y wy?szej strony umowy zobowi?zane s? do do?o?enia wszelkich stara? w celu ograniczenia do minimum opó?nienia w wykonywaniu swoich zobowi?za? umownych powsta?ych na skutek dzia?ania si?y wy?szej. Termin zako?czenia robót mo?e zosta? przesuni?ty o czas przerwy w robotach, udokumentowany odpowiednio protoko?em. 2) Zmiany osobowe: a. zmiana osoby posiadaj?cej odpowiednie uprawnienia (E lub D), z zastrze?eniem, i? nowa osoba musi posiada? kwalifikacje (uprawnienia) spe?niaj?ce co najmniej takie warunki jak podano w SIWZ, b. Zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy robót lub wprowadzenie nowego podwykonawcy w zakresie nieprzewidzianym w formularzu oferty - je?eli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powo?ywa? si? na zasadach okre?lonych w art. 22 a ust.1 ustawy w celu wykazania spe?niania warunków udzia?u w post?powaniu, o których mowa w art. 22 ust.1b ustawy Wykonawca jest zobowi?zany wykaza? Zamawiaj?cemu, ?e proponowany inny podwykonawca (lub Wykonawca samodzielnie) spe?nia warunki udzia?u okre?lone w post?powaniu w stopniu nie mniejszym ni? wymagany w trakcie post?powania o udzielenie zamówienia, które swoimi zasobami potwierdzi? poprzedni podwykonawca. Ponadto podmiot ten (inny podwykonawca) nie mo?e podlega? wykluczeniu z post?powania w oparciu o przes?anki zawarte w art. 24 ust. 1 lub w art.24 ust.5 ustawy wskazane w SIWZ. W tym celu zobowi?zany jest przed?o?y? stosowne o?wiadczenie i dokumenty wymagane w postanowieniach SIWZ.3) Pozosta?e zmiany: a. Zmiany powszechnie obowi?zuj?cych przepisów prawa maj?cych wp?yw na tre?? z?o?onej oferty, w takim zakresie w jakim b?dzie to niezb?dne w celu dostosowania postanowie? umowy do zaistnia?ego stanu prawnego, b. Zamawiaj?cy dopuszcza wprowadzenie zmiany materia?ów i urz?dze? przedstawionych w ofercie przetargowej, pod warunkiem, i? zmiany te b?d? korzystne dla Zamawiaj?cego (np. spowoduj? popraw? parametrów technicznych lub b?d? wynika? z aktualizacji rozwi?za? spowodowanej zmian? w obowi?zuj?cych przepisach), co winno by? potwierdzone przez Wykonawc? i Zamawiaj?cego oraz nie spowoduj? zwi?kszenia warto?ci wynagrodzenia, o którym mowa w §8 ust.1 umowy.c. Zmianie podlegaj? tak?e inne postanowienia w stosunku do tre?ci oferty, je?eli konieczno?? wprowadzenia takich zmian wynika z nast?puj?cych okoliczno?ci: d. Zmiana danych zwi?zana z obs?ug? administracyjno-organizacyjn? umowy, zmiana danych teleadresowych Wykonawcy lub Zamawiaj?cego - zmiana ta nast?puje poprzez pisemne zg?oszenie tego faktu drugiej Stronie i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy, e. zmiana formy wniesionego zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy na jedn? lub kilka form, o których mowa w przepisach ustawy Prawo zamówie? publicznych przy zachowaniu ci?g?o?ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysoko?ci. Zmiana ta nast?puje na podstawie wniosku z?o?onego przez Stron? w formie pisemnej, zgodnie z zasadami zawartymi w ustawie Prawo zamówie? publicznych i postanowieniami umownymi, zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu do umowy. 2. Zmiany postanowie? umowy nast?puj? zgodnie z zasadami okre?lonymi w umowie oraz przy zastosowaniu przepisów ustawy Prawo zamówie? publicznych i nie mog? prowadzi? do zmiany charakteru umowy lub do ca?kowitej zmiany rodzaju zamówienia. 3. Wszelkie zmiany i uzupe?nienia niniejszej umowy dokonane w sposób zgodny z ustaw? Prawo zamówie? publicznych wymagaj? formy pisemnej pod rygorem niewa?no?ci w drodze aneksu.4. Zamawiaj?cy dopuszcza zmiany umowy wynikaj?ce z wyst?pienia okoliczno?ci, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1-6 ustawy PZP. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem art. 144 ust.1 ustawy Prawo zamówie? publicznych podlega uniewa?nieniu. 5. Zamawiaj?cy ma prawo w celach porz?dkowych obj?? aneksem tak?e te kwestie czy zagadnienia, które nie nak?adaj? na niego takiego obowi?zku.6. W przypadku wyst?pienia okoliczno?ci skutkuj?cych konieczno?ci? zmiany umowy z przyczyn, o których mowa powy?ej, sporz?dzony zostanie protokó? podpisany przez obie strony umowy. 7. Zmiana umowy powinna nast?pi? w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem niewa?no?ci takiego o?wiadczenia oraz powinna zawiera? uzasadnienie faktyczne i prawne.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udost?pniania informacji o charakterze poufnym (je?eli dotyczy):

?rodki s?u??ce ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin sk?adania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu:
Data: 2018-10-30, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu sk?adania wniosków, ze wzgl?du na piln? potrzeb? udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og?oszeniem):
Nie
Wskaza? powody:

J?zyk lub j?zyki, w jakich mog? by? sporz?dzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu
> polski
IV.6.3) Termin zwi?zania ofert?: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk?adania ofert)
IV.6.4) Przewiduje si? uniewa?nienie post?powania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania ?rodków pochodz?cych z bud?etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj?cych zwrotowi ?rodków z pomocy udzielonej przez pa?stwa cz?onkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które mia?y by? przeznaczone na sfinansowanie ca?o?ci lub cz??ci zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje si? uniewa?nienie post?powania o udzielenie zamówienia, je?eli ?rodki s?u??ce sfinansowaniu zamówie? na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiaj?cy zamierza? przeznaczy? na sfinansowanie ca?o?ci lub cz??ci zamówienia, nie zosta?y mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZA??CZNIK I - INFORMACJE DOTYCZ?CE OFERT CZ??CIOWYCH
Cz??? nr: 1 Nazwa: Cz??? A: Budynek Szpitala Powiatowego w Pszczynie przy ul. Antesa 11.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielko??, zakres, rodzaj i ilo?? dostaw, us?ug lub robót budowlanych lub okre?lenie zapotrzebowania i wymaga?) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -okre?lenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us?ug? lub roboty budowlane:Zakres zamówienia obejmuje m.in: Cz??? A: Budynek Szpitala Powiatowego w Pszczynie przy ul. Antesa 11 a. Roboty demonta?owe zwi?zane z istniej?cym d?wigiem. b. Dostawa i monta? d?wigu linowego o ud?wigu 2000 kg/24 osób, 11 przystankowego o wielko?ci kabiny 1450 x 2600 mm, kabina nieprzelotowa szpitalna, wysoko?? podnoszenia 29,7 m, c. Wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych niezb?dnych dla funkcjonowania d?wigu. d. Towarzysz?ce roboty budowlane wyko?czeniowe. e. Dokonanie odbioru nowego d?wigu przez UDT. f. przeszkolenie pracowników Zamawiaj?cego w zakresie obs?ugi d?wigu; g. opracowanie i przekazanie Zamawiaj?cemu stanowiskowej instrukcji obs?ugi oraz instrukcji konserwacji i eksploatacji d?wigu;
2) Wspólny S?ownik Zamówie?(CPV): 45300000-0, 45313100-5, 45400000-1

3) Warto?? cz??ci zamówienia(je?eli zamawiaj?cy podaje informacje o warto?ci zamówienia):
Warto?? bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesi?cach:
okres w dniach: 126
data rozpocz?cia:
data zako?czenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy 40,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Cz??? nr: 2 Nazwa: Cz??? B: Budynek ZLZ w Woli przy ul. Poprzecznej 1.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielko??, zakres, rodzaj i ilo?? dostaw, us?ug lub robót budowlanych lub okre?lenie zapotrzebowania i wymaga?) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -okre?lenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us?ug? lub roboty budowlane:Cz??? B: Budynek ZLZ w Woli przy ul. Poprzecznej 1 a. Roboty demonta?owe zwi?zane z istniej?cym d?wigiem i obudow? drzwi przystankowych. b. Dostaw? i monta? d?wigu linowego o ud?wigu 975 kg/15 osób, 7 przystankowego o wielko?ci kabiny 1600 x 1400 mm, kabina nieprzelotowa, wysoko?? podnoszenia 19,9 m. c. Wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych niezb?dnych dla funkcjonowania d?wigu. d. Towarzysz?ce roboty budowlane wyko?czeniowe. e. Dokonanie odbioru nowego d?wigu przez UDT.
2) Wspólny S?ownik Zamówie?(CPV): 45300000-0, 45313100-5, 45400000-1
3) Warto?? cz??ci zamówienia(je?eli zamawiaj?cy podaje informacje o warto?ci zamówienia):
Warto?? bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesi?cach:
okres w dniach: 126
data rozpocz?cia:
data zako?czenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Ilość wyświetleń: 2054

powrót

Wyszukiwarka

© 2010-2019 © pless intermedia. Wszelkie prawa zastrzeżone.