Wykonanie kompleksowej dokumentacji inwentaryzacyjnej i projektowej remontu Szpitala Powiatowego w Pszczynie przy ul. Antesa 11

Starostwo Powiatowe w Pszczynie

Starostwo Powiatowe w Pszczynie

Pszczyna

Dodano: Czwartek, 29 listopada 2018 r.

Termin: Wtorek, 11 grudnia 2018 r. godz. 10:00

Og?oszenie nr 654827-N-2018 z dnia 2018-11-29 r.
Powiat Pszczy?ski: Wykonanie kompleksowej dokumentacji inwentaryzacyjnej i projektowej remontu Szpitala Powiatowego w Pszczynie przy ul. Antesa 11.
OG?OSZENIE O ZAMÓWIENIU - Us?ugi
Zamieszczanie og?oszenia: Zamieszczanie obowi?zkowe
Og?oszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu wspó?finansowanego ze ?rodków Unii Europejskiej
Nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mog? ubiega? si? wy??cznie zak?ady pracy chronionej oraz wykonawcy, których dzia?alno??, lub dzia?alno?? ich wyodr?bnionych organizacyjnie jednostek, które b?d? realizowa?y zamówienie, obejmuje spo?eczn? i zawodow? integracj? osób b?d?cych cz?onkami grup spo?ecznie marginalizowanych
Nie
Nale?y poda? minimalny procentowy wska?nik zatrudnienia osób nale??cych do jednej lub wi?cej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy ni? 30%, osób zatrudnionych przez zak?ady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJ?CY
Post?powanie przeprowadza centralny zamawiaj?cy
Nie
Post?powanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiaj?cy powierzy?/powierzyli przeprowadzenie post?powania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiaj?cy powierzy?/powierzyli prowadzenie post?powania:
Post?powanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiaj?cych
Nie
Je?eli tak, nale?y wymieni? zamawiaj?cych, którzy wspólnie przeprowadzaj? post?powanie oraz poda? adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Post?powanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiaj?cymi z innych pa?stw cz?onkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania post?powania wspólnie z zamawiaj?cymi z innych pa?stw cz?onkowskich Unii Europejskiej – maj?ce zastosowanie krajowe prawo zamówie? publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Pszczy?ski, krajowy numer identyfikacyjny ---, ul. ul. 3 Maja 10 , 43-200 Pszczyna, woj. ?l?skie, pa?stwo Polska, tel. 32 4492300, 032 4492399, e-mail zamowienia@powiat.pszczyna.pl, faks 324 492 345.
Adres strony internetowej (URL): www.przetargi.powiat.pszczyna.pl
Adres profilu nabywcy: www.przetargi.powiat.pszczyna.pl
Adres strony internetowej pod którym mo?na uzyska? dost?p do narz?dzi i urz?dze? lub formatów plików, które nie s? ogólnie dost?pne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ?CEGO: Administracja samorz?dowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (je?eli dotyczy):
Podzia? obowi?zków mi?dzy zamawiaj?cymi w przypadku wspólnego przeprowadzania post?powania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania post?powania z zamawiaj?cymi z innych pa?stw cz?onkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiaj?cych jest odpowiedzialny za przeprowadzenie post?powania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie post?powania odpowiadaj? pozostali zamawiaj?cy, czy zamówienie b?dzie udzielane przez ka?dego z zamawiaj?cych indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozosta?ych zamawiaj?cych):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pe?ny i bezpo?redni dost?p do dokumentów z post?powania mo?na uzyska? pod adresem (URL)
Tak
www.przetargi.powiat.pszczyna.pl
Adres strony internetowej, na której zamieszczona b?dzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.przetargi.powiat.pszczyna.pl
Dost?p do dokumentów z post?powania jest ograniczony - wi?cej informacji mo?na uzyska? pod adresem
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu nale?y przesy?a?:
Elektronicznie
Nie
adres
Dopuszczone jest przes?anie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przes?anie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty nale?y z?o?y? w formie pisemnej osobi?cie lub przesy?k? pocztow? na adres jak ni?ej:
Adres:
43-200 Pszczyna, ul. 3 Maja 10, I pi?tro Sekretariat Starostwa Powiatowego w Pszczynie, pokój nr 35
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narz?dzi i urz?dze? lub formatów plików, które nie s? ogólnie dost?pne
Nie
Nieograniczony, pe?ny, bezpo?redni i bezp?atny dost?p do tych narz?dzi mo?na uzyska? pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj?cego: Wykonanie kompleksowej dokumentacji inwentaryzacyjnej i projektowej remontu Szpitala Powiatowego w Pszczynie przy ul. Antesa 11.
Numer referencyjny: IZ.272.22.2018
Przed wszcz?ciem post?powania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Us?ugi
II.3) Informacja o mo?liwo?ci sk?adania ofert cz??ciowych
Zamówienie podzielone jest na cz??ci:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu mo?na sk?ada? w odniesieniu do:
Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do udzielenia ??cznie nast?puj?cych cz??ci lub grup cz??ci:
Maksymalna liczba cz??ci zamówienia, na które mo?e zosta? udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielko??, zakres, rodzaj i ilo?? dostaw, us?ug lub robót budowlanych lub okre?lenie zapotrzebowania i wymaga? ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okre?lenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us?ug? lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej dokumentacji inwentaryzacyjnej i projektowej remontu Szpitala Powiatowego w Pszczynie przy ul. Antesa 11. 2. Zakres us?ugi obejmuje wykonanie: a. Inwentaryzacji obiektów szpitalnych wraz z ocen? stanu technicznego, b. Projektu remontu obiektów szpitalnych, c. Projektu sygnalizacji po?aru i elementów ochrony p.po?.. 3. Wskazany zakres obejmuje poni?sze obiekty: a. Pawilon ?ó?kowy – obiekt 11 kondygnacyjny w tym jedna podziemna oraz kondygnacja techniczna. Powierzchnia netto oko?o 8606m2, b. Pawilon Diagnostyczno-Zabiegowy – obiekt 4 kondygnacyjny w tym jedna podziemna oraz kondygnacja techniczna. Powierzchnia netto oko?o 9072m2, c. Budynek Energetyczny – obiekt 1 kondygnacyjny. Powierzchnia netto oko?o 240m2, d. Budynek Gazów medycznych obiekt 1 kondygnacyjny. Powierzchnia netto oko?o 240m2. 4. Szczegó?owy opis zamówienia oraz zakres prac opisany jest w za??czniku nr 1 do SIWZ zwanym dalej Szczegó?owy Opis przedmiotu zamówienia. 5. Zaleca si? aby wykonawcy dokonali wizji lokalnej w miejscu lokalizacji obiektów, których dotyczy? b?dzie realizowana us?uga. Post?powanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o warto?ci szacunkowej poni?ej kwoty okre?lonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.
II.5) G?ówny kod CPV: 71320000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71322000-1
71247000-1
71248000-8
II.6) Ca?kowita warto?? zamówienia (je?eli zamawiaj?cy podaje informacje o warto?ci zamówienia):
Warto?? bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa ca?kowita maksymalna warto?? w ca?ym okresie obowi?zywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje si? udzielenie zamówie?, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Okre?lenie przedmiotu, wielko?ci lub zakresu oraz warunków na jakich zostan? udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane b?dzie zamówienie lub okres, na który zosta?a zawarta umowa ramowa lub okres, na który zosta? ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesi?cach: lub dniach: 150
lub
data rozpocz?cia: lub zako?czenia:
II.9) Informacje dodatkowe: UWAGA: 1. Termin pocz?tkowy zamówienia: od dnia podpisania umowy. 2. Termin cz??ciowy/termin ko?cowy: a. Wykonanie inwentaryzacji obiektów szpitalnych wraz z ocen? stanu technicznego – do 90 dni od dnia podpisania umowy. b. Wykonanie projektu remontu obiektów szpitalnych, wykonanie projektu sygnalizacji po?aru i elementów ochrony p.po?. do 150 dni od dnia podpisania umowy. c. Termin ko?cowy realizacji zamówienia: 150 dni od dnia podpisania umowy 3. Termin, w którym nast?pi nadzór autorski, to 5 lat od odbioru dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem Decyzji dotycz?cej pozwolenia na budow?.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIA?U W POST?POWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre?lonej dzia?alno?ci zawodowej, o ile wynika to z odr?bnych przepisów
Okre?lenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Okre?lenie warunków: Wykonawca winien by? ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia?alno?ci zwi?zanej z przedmiotem zamówienia na sum? gwarancyjn? nie mniejsz? ni? 700 000z?.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolno?? techniczna lub zawodowa
Okre?lenie warunków: 1 Wykonawca musi wykaza?, i? w okresie ostatnich pi?ciu lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy - w tym okresie, wykona? nale?ycie co najmniej dwie us?ugi polegaj?ce na wykonaniu dokumentacji projektowych: us?uga nr 1 dotycz?ca: a. wykonania dokumentacji projektowej przebudowy lub budowy lub remontu jednego obiektu s?u?by zdrowia przeznaczonego do ca?odobowych stacjonarnych ?wiadcze? zdrowotnych, zawieraj?cego oddzia?y ?ó?kowe na minimum 100 ?ó?ek i powierzchni minimalnej 6500m2. Dokumentacja projektowa winna obejmowa? bran?e: budowlan?, sanitarn?, elektryczn?, s?abopr?dow?, gazów medycznych. us?uga nr 2 dotycz?ca: b. wykonania dokumentacji projektowej przebudowy lub budowy lub remontu jednego obiektu s?u?by zdrowia przeznaczonego do ca?odobowych stacjonarnych ?wiadcze? zdrowotnych zawieraj?cego Centraln? Sterylizatorni?, Blok Operacyjny, Oddzia? Intensywnej Terapii i Anestezjologii, Izb? Przyj?? lub zawieraj?cego co najmniej trzy z czterech wymienionych komórek organizacyjnych. Dokumentacja projektowa winna obejmowa? bran?e: budowlan?, sanitarn?, elektryczn?, s?abopr?dow?, gazów medycznych. Uwagi: a. Jedna us?uga oznacza us?ug? wykonan? na podstawie jednej umowy. b. Maj?c na uwadze art. 23 ust. 5 ustawy Zamawiaj?cy zastrzega, ?e w sytuacji sk?adania oferty przez dwa lub wi?cej podmiotów (Wykonawcy wspólnie ubiegaj?cy si? o udzielenie zamówienia) oraz analogicznie w sytuacji, gdy Wykonawca b?dzie polega? na zasobach innego podmiotu, na zasadach okre?lonych w art. 22a ustawy, warunek o którym wy?ej mowa musi zosta? spe?niony w ca?o?ci przez Wykonawc? (jednego z Wykonawców wspólnie sk?adaj?cego ofert?) lub podmiot, na którego zdolno?ci w tym zakresie powo?uje si? Wykonawca – brak mo?liwo?ci tzw. sumowania do?wiadczenia. 2. Wykonawca musi wykaza? dysponowanie (dysponuje lub b?dzie dysponowa?) osobami niezb?dnymi do wykonania niniejszego zamówienia, tj.: 1) jedn? osob? posiadaj?c? uprawnienia budowlane do projektowania w specjalno?ci architektonicznej bez ogranicze?, która zrealizowa?a co najmniej dwie us?ugi polegaj?ce na wykonaniu dokumentacji projektowych: us?uga nr 1 dotycz?ca: a. wykonania dokumentacji projektowej przebudowy lub budowy lub remontu jednego obiektu s?u?by zdrowia przeznaczonego do ca?odobowych stacjonarnych ?wiadcze? zdrowotnych, zawieraj?cego oddzia?y ?ó?kowe na minimum 100 ?ó?ek i powierzchni minimalnej 6500m2. us?uga nr 2 dotycz?ca: b. wykonania dokumentacji projektowej przebudowy lub budowy lub remontu jednego obiektu s?u?by zdrowia przeznaczonego do ca?odobowych stacjonarnych ?wiadcze? zdrowotnych obejmuj?cego Centraln? Sterylizacj?, Blok Operacyjny, Oddzia? Intensywnej Terapii i Anestezjologii, Izba Przyj??, Dzia? diagnostyki obrazowej (RTG, Tomograf komputerowy) lub obejmuj?cego co najmniej trzy z pi?ciu wymienionych komórek organizacyjnych. 2) jedn? osob? posiadaj?c? uprawnienia budowlane do projektowania w specjalno?ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz?dze? cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoci?gowych i kanalizacyjnych bez ogranicze?, posiadaj?c? prawo pe?nienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, która wykona?a co najmniej dwie us?ugi, ka?da polegaj?ca na wykonaniu dokumentacji projektowej dotycz?cej: przebudowy lub budowy lub remontu obiektu/obiektów s?u?by zdrowia przeznaczonego/przeznaczonych do ca?odobowych stacjonarnych ?wiadcze? zdrowotnych. 3) jedn? osob? posiadaj?c? uprawnienia budowlane do projektowania w specjalno?ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz?dze? elektrycznych i elektroenergetycznych bez ogranicze?, która wykona?a co najmniej dwie us?ugi, ka?da polegaj?ca na wykonaniu dokumentacji projektowej dotycz?cej: przebudowy lub budowy lub remontu obiektu/obiektów s?u?by zdrowia przeznaczonego/przeznaczonych do ca?odobowych stacjonarnych ?wiadcze? zdrowotnych. 4) jedn? osob? tj. projektantem technologii, która zrealizowa?a co najmniej dwie us?ugi polegaj?ce na wykonaniu dokumentacji projektowych: us?uga nr 1 dotycz?ca: a. wykonania dokumentacji projektowej w zakresie technologii medycznej dotycz?cej przebudowy lub budowy lub remontu jednego obiektu s?u?by zdrowia przeznaczonego do ca?odobowych stacjonarnych ?wiadcze? zdrowotnych zawieraj?cego oddzia?y ?ó?kowe na min. 100 ?ó?ek i powierzchni minimalnej 6500m2. us?uga nr 2 dotycz?ca: b. wykonania dokumentacji projektowej przebudowy lub budowy lub remontu jednego obiektu s?u?by zdrowia przeznaczonego do ca?odobowych stacjonarnych ?wiadcze? zdrowotnych obejmuj?cego oddzia?y: Centralna Sterylizacja, Blok Operacyjny, Oddzia? Intensywnej Terapii i Anestezjologii, Izb? przyj??, Dzia? Diagnostyki Obrazowej (RTG, Tomograf komputerowy) lub obejmuj?cego co najmniej trzy z pi?ciu wymienionych komórek organizacyjnych. UWAGI: a. Jedna us?uga oznacza us?ug? wykonan? na podstawie jednej umowy. b. Wy?ej wskazane osoby (za wy??czeniem pkt 4 projektanta technologii) - projektanci powinni posiada? uprawnienia budowlane zgodnie z ustaw? z dnia 07 lipca 1994 r. (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1332 ze zm.) Prawo budowlane oraz Rozporz?dzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze?nia 2014r. (Dz.U. z 2014r. poz.1278) w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadaj?ce im wa?ne uprawnienia budowlane, które zosta?y wydane na podstawie wcze?niej obowi?zuj?cych przepisów zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, okre?lone w art. 12 ust. 1 ustawy mog? równie? wykonywa? osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zosta?y uznane na zasadach okre?lonych w przepisach odr?bnych. Regulacje odr?bna stanowi? przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pa?stwach cz?onkowskich Unii Europejskiej. c. Wszystkie wymienione powy?ej osoby winny posiada? bieg?? znajomo?? j?zyka polskiego. Zamawiaj?cy uzna warunek za spe?niony równie? wtedy i wy??cznie w przypadku, gdy Wykonawca na w?asny koszt zapewni t?umacza j?zyka polskiego, który zapewni sta?e i bieg?e t?umaczenie w kontaktach pomi?dzy Zamawiaj?cym a personelem Wykonawcy, a tak?e zapewni t?umaczenie na bie??co wszystkich dokumentów zwi?zanych z realizacj? przedmiotowego zamówienia, stworzonych zarówno przez Wykonawc?, jak i dostarczonych przez Zamawiaj?cego. Wykonawca zatrudniaj?c t?umacza winien wzi?? pod uwag?, i? z uwagi na z?o?ony zakres przedmiotu zamówienia, t?umacz ten winien by? bieg?y w bezb??dnym i jednoznacznym t?umaczeniu zagadnie? technicznych, ekonomicznych i prawnych.
Zamawiaj?cy wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu imion i nazwisk osób wykonuj?cych czynno?ci przy realizacji zamówienia wraz z informacj? o kwalifikacjach zawodowych lub do?wiadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia okre?lone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiaj?cy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiaj?cy przewiduje nast?puj?ce fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia okre?lona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia okre?lona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ O?WIADCZE? SK?ADANYCH PRZEZ WYKONAWC? W CELU WST?PNEGO POTWIERDZENIA, ?E NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPE?NIA WARUNKI UDZIA?U W POST?POWANIU ORAZ SPE?NIA KRYTERIA SELEKCJI
O?wiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spe?nianiu warunków udzia?u w post?powaniu
Tak
O?wiadczenie o spe?nianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ O?WIADCZE? LUB DOKUMENTÓW , SK?ADANYCH PRZEZ WYKONAWC? W POST?POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO?CI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Za?wiadczenie w?a?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca nie zalega z op?acaniem podatków, wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca zawar? porozumienie z w?a?ciwym organem podatkowym w sprawie sp?at tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególno?ci uzyska? przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu, 2. Za?wiadczenie w?a?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zak?adu Ubezpiecze? Spo?ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo?ecznego albo innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca nie zalega z op?acaniem sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne i zdrowotne, wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert, lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca zawar? porozumienie z w?a?ciwym organem w sprawie sp?at tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególno?ci uzyska? przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu; 3. O?wiadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z op?acaniem podatków i op?at lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op?atach lokalnych tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1785). W przypadku sk?adania oferty przez podmioty wyst?puj?ce wspólnie w/w dokumenty (tj. wymienione w pkt. 5.4.4 – 5.4.6 rozdz. X siwz) musz? by? z?o?one przez ka?dy podmiot.
III.5) WYKAZ O?WIADCZE? LUB DOKUMENTÓW SK?ADANYCH PRZEZ WYKONAWC? W POST?POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO?CI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPE?NIANIA WARUNKÓW UDZIA?U W POST?POWANIU:
1. Wykazu us?ug wykonanych w okresie ostatnich pi?ciu lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których us?ugi zosta?y wykonane oraz z za??czeniem dowodów okre?laj?cych, czy us?ugi te zosta?y wykonane nale?ycie (wzór stanowi za??cznik nr 6 do SIWZ). Zgodnie z Rozporz?dzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich mo?e ??da? zamawiaj?cy od wykonawcy w post?powaniu o udzielenie zamówienia, dowodami s?: referencje b?d? inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego us?ugi by?y wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska? tych dokumentów – o?wiadczenie Wykonawcy. W przypadku gdy zamawiaj?cy jest podmiotem, na rzecz którego us?ugi wskazane w wykazie, zosta?y wcze?niej wykonane, wykonawca nie ma obowi?zku przedk?adania dowodów. 2. Wykazu osób skierowanych przez Wykonawc? do realizacji zamówienia publicznego, w szczególno?ci odpowiedzialnych za ?wiadczenie us?ug, kontrol? jako?ci, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych (uprawnie?) niezb?dnych do wykonania zamówienia publicznego, a tak?e zakresu wykonywanych przez nie czynno?ci oraz informacj? o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór stanowi za??cznik Nr 7 do SIWZ). 3. dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia?alno?ci gospodarczej, zwi?zanej z przedmiotem zamówienia na sum? gwarancyjn? okre?lon? przez Zamawiaj?cego; Uwaga : Je?eli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie mo?e z?o?y? wymaganych przez Zamawiaj?cego dokumentów, o których mowa w pkt 4.4.4. niniejszego rozdzia?u SIWZ, Zamawiaj?cy dopuszcza z?o?enie przez Wykonawc? innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówie? publicznych.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ O?WIADCZE? LUB DOKUMENTÓW SK?ADANYCH PRZEZ WYKONAWC? W POST?POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO?CI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Dokumenty i o?wiadczenia z?o?one przez Wykonawc? W OFERCIE: 1. O?wiadczenie o spe?nianiu warunków udzia?u w post?powaniu - za??cznik nr 3 do SIWZ. 2. O?wiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu – za??cznik nr 4 do SIWZ. 3. Formularz ofertowy – za??cznik nr 2 do SIWZ. 4. Pe?nomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy – je?eli zosta?o ustanowione b?d? do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si? o zamówienie przed?o?one w formie orygina?u lub kopii po?wiadczonej przez notariusza (dotyczy równie? spó?ki cywilnej); pe?nomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si? o zamówienie przed?o?one w formie orygina?u lub kopii po?wiadczonej przez notariusza. 5. Zobowi?zanie podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia w przypadku, gdy Wykonawca, b?dzie polega? na zdolno?ciach lub sytuacji innych podmiotów. 6. O?wiadczenia, o których mowa w pkt 1 i 2 w przypadku wspólnego ubiegania si? o zamówienie. O?wiadczenia te potwierdzaj? spe?nianie warunków udzia?u w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia (ka?dy z wykonawców wspólnie sk?adaj?cych ofert? nie mo?e podlega? wykluczeniu z post?powania co oznacza, i? o?wiadczenie w tym zakresie musi z?o?y? ka?dy z Wykonawców sk?adaj?cych ofert? wspóln?). O?wiadczenie o spe?nianiu warunków udzia?u sk?ada podmiot, który w odniesieniu do danego warunku udzia?u w post?powaniu potwierdza jego spe?nianie. Dopuszcza si? o?wiadczenie z?o?one ??cznie tj. podpisane przez wszystkie podmioty wspólnie sk?adaj?ce ofert? lub przez pe?nomocnika wyst?puj?cego w imieniu wszystkich podmiotów. UWAGA: 4.2. W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z post?powania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca przekazuje, stosownie do tre?ci art. 24 ust. 11 ustawy (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiaj?cego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy),o?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy (za??cznik nr 5). Wraz ze z?o?eniem o?wiadczenia, Wykonawca mo?e przedstawi? dowody, ?e powi?zania z innym Wykonawc? nie prowadz? do zak?ócenia konkurencji w post?powaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania si? o zamówienie przez Wykonawców, o?wiadczenie w zakresie pkt 4.2 sk?ada ka?dy z Wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si? o zamówienie.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiaj?cy ??da wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Warunkiem udzia?u w post?powaniu jest wniesienie wadium w wysoko?ci: 20 000,00z? w terminie do dnia 10 grudnia 2018r do godz. 1000. 2. Wadium wnosi si? przed up?ywem terminu sk?adania ofert. 3. Wadium mo?e by? wnoszone w jednej lub kilku nast?puj?cych formach: a. pieni?dzu. b. por?czeniach bankowych lub por?czeniach spó?dzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej, z tym, ?e por?czenie kasy jest zawsze por?czeniem pieni??nym, c. gwarancjach bankowych d. gwarancjach ubezpieczeniowych, e. por?czeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo?ci (Dz.U. z 2016r. poz. 359 ze zm.). 4. Zamawiaj?cy zwraca niezw?ocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofa? ofert? przed up?ywem terminu sk?adania ofert. 5. Wadium wnoszone w pieni?dzu nale?y wp?aca? przelewem na nast?puj?cy nr konta: 18 8448 0004 0006 1229 2033 0007 w terminie zgodnym z pkt 1. UWAGA: Wadium w tej formie uwa?a si? za wniesione w sposób prawid?owy, gdy ?rodki pieni??ne wp?yn? na konto Zamawiaj?cego przed up?ywem terminu sk?adnia ofert. 6. Wadium wnoszone w postaci niepieni??nej nale?y z?o?y? w oryginalnym egzemplarzu bezpo?rednio w ofercie. UWAGA: Zaleca si? zamie?ci? dokument wadialny w taki sposób, aby jego zwrot przez Zamawiaj?cego nie naruszy? integralno?ci oferty wraz z za??cznikami (np. umieszczony w koszulce, co pozwoli na swobodne oddzielenie wadium od reszty dokumentów).
IV.1.3) Przewiduje si? udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Nale?y poda? informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga si? z?o?enia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub do??czenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza si? z?o?enie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub do??czenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga si? z?o?enia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza si? z?o?enie oferty wariantowej
Nie
Z?o?enie oferty wariantowej dopuszcza si? tylko z jednoczesnym z?o?eniem oferty zasadniczej:
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostan? zaproszeni do udzia?u w post?powaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z og?oszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa b?dzie zawarta:
Czy przewiduje si? ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której b?d? zamieszczone dodatkowe informacje dotycz?ce dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza si? z?o?enie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje si? pobranie ze z?o?onych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporz?dzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og?oszeniem)
Nale?y poda? adres strony internetowej, na której aukcja b?dzie prowadzona:
Nale?y wskaza? elementy, których warto?ci b?d? przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje si? ograniczenia co do przedstawionych warto?ci, wynikaj?ce z opisu przedmiotu zamówienia:
Nale?y poda?, które informacje zostan? udost?pnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki b?dzie termin ich udost?pnienia:
Informacje dotycz?ce przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób post?powania w toku aukcji elektronicznej i jakie b?d? warunki, na jakich wykonawcy b?d? mogli licytowa? (minimalne wysoko?ci post?pie?):
Informacje dotycz?ce wykorzystywanego sprz?tu elektronicznego, rozwi?za? i specyfikacji technicznych w zakresie po??cze?:
Wymagania dotycz?ce rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie z?o?yli nowych post?pie?, zostan? zakwalifikowani do nast?pnego etapu:
Warunki zamkni?cia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Do?wiadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia 40,00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z og?oszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z og?oszeniem
Minimalne wymagania, które musz? spe?nia? wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrze?enie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wst?pnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podzia? negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Nale?y poda? informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczb? etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymaga? zamawiaj?cego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysoko?ci nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwi?zania stanowi?ce podstaw? do sk?adania ofert, je?eli zamawiaj?cy przewiduje nagrody:
Wst?pny harmonogram post?powania:
Podzia? dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwi?za?:
Nale?y poda? informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiuj?ce minimalne wymagania, którym musz? odpowiada? wszystkie oferty:
Podzia? negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegaj?cych negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której b?dzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dost?pny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotycz?ce rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urz?dze? informatycznych:
Sposób post?powania w toku licytacji elektronicznej, w tym okre?lenie minimalnych wysoko?ci post?pie?:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie z?o?yli nowych post?pie?, zostan? zakwalifikowani do nast?pnego etapu:
Termin sk?adania wniosków o dopuszczenie do udzia?u w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamkni?cia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostan? wprowadzone do tre?ci zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotycz?ce zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje si? istotne zmiany postanowie? zawartej umowy w stosunku do tre?ci oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Nale?y wskaza? zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1) Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w nast?pstwie: a) si?y wy?szej - rozumianej jako wyst?pienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewn?trznego, niemo?liwego do przewidzenia i zapobie?enia, którego nie da?o si? unikn?? nawet przy zachowaniu najwy?szej staranno?ci a które uniemo?liwia Wykonawcy wykonanie jego zobowi?zania w ca?o?ci lub cz??ci. W razie wyst?pienia si?y wy?szej Strony umowy zobowi?zane s? do?o?y? wszelkich stara? w celu ograniczenia do minimum opó?nienia w wykonywaniu swoich zobowi?za? umownych, powsta?ego na skutek dzia?ania si?y wy?szej. (Pod poj?ciem si?y wy?szej rozumie si? w szczególno?ci zdarzenia i okoliczno?ci takie jak: kl?ska ?ywio?owa, dzia?ania wojenne, rebelie, wojna cybernetyczna, cyberatak, terroryzm, rewolucja, powstanie, inwazja, bunt, zamieszki, strajk spowodowany przez inne osoby, nie zwi?zane z realizacj? umowy), b) przed?u?ania si?: procedur uzyskania postanowie? administracyjnych, decyzji administracyjnych, uzgodnie? bran?owych, opinii, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialno?ci pomimo zachowania nale?ytej staranno?ci, c) zmian b?d?cych nast?pstwem okoliczno?ci le??cych po stronie Zamawiaj?cego i nie wynikaj?cych z winy Wykonawcy: w przypadku wprowadzenia istotnych zmian, modyfikacji do przedstawionych przez Wykonawc? opracowa?, koncepcji np. wskutek nowych okoliczno?ci, których nie da?o si? przewidzie?, a warunkuj?cych przed?u?enie terminu wykonania przedmiotu umowy, d) konieczno?ci wykonania us?ug dodatkowych i zamiennych akceptowanych przez Zamawiaj?cego skutkuj?ce wyd?u?eniem terminu o czas niezb?dny na wykonanie tych us?ug. Termin wykonania umowy ulega odpowiednio zmianie o okres trwania okoliczno?ci celem uko?czenia przedmiotu umowy w sposób nale?yty. Skrócenie terminu wykonania przedmiotu umowy - nie wymaga zawarcia aneksu do umowy. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy nie wp?ywa na zmian? wynagrodzenia. 2) Zmiany wynagrodzenia, w nast?pstwie: a) zmiany stawki podatku od towarów i us?ug – (b?d?cej skutkiem dzia?a? organów pa?stwowych, ustawowa zmiana obowi?zuj?cej stawki podatku od towarów i us?ug lub wprowadzenie nowego podatku). W takim przypadku warto?? wynagrodzenia netto nie ulega zmianie, jedynie warto?? wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. Zmiana wynagrodzenia odnosi? si? b?dzie do cz??ci przedmiotu umowy niezrealizowanej, po dniu wej?cia w ?ycie przepisów zmieniaj?cych lub wprowadzaj?cych stawk? podatku od towarów i us?ug VAT oraz do cz??ci przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i us?ug VAT lub wprowadzenie nowego podatku. W przypadku zaistnienia opisanej sytuacji po wej?ciu w ?ycie przepisów b?d?cych przyczyn? waloryzacji, Wykonawca zwraca si? do Zamawiaj?cego z wnioskiem o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia – wska?e kwot?, o któr? wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie, oraz dat?, od której nast?pi?a b?d? nast?pi zmiana wysoko?ci kosztów wykonania umowy uzasadniaj?ca zmian? wysoko?ci wynagrodzenia nale?nego Wykonawcy. Zmiana stawki podatku VAT nie dotyczy Wykonawców którzy nie s? p?atnikami podatku VAT, b) zmiany wysoko?ci minimalnego wynagrodzenia za prac? b?d? zmiany wysoko?ci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za prac?, je?eli zmiany te b?d? mia?y wp?yw na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawc?. Zmiana ta jest mo?liwa wy??cznie w przypadku udowodnienia przez Wykonawc?, ?e wskazana zmiana ma wp?yw na koszty wykonania umowy. Zmiana ta dotyczy wy??cznie wynagrodzenia za sprawowanie nadzoru autorskiego. c) zmiany ilo?ci pobytów nadzoru autorskiego (zmniejszenie/zwi?kszenie), ze wzgl?du na: zmian? terminu realizacji inwestycji, wyst?pienie robót zamiennych, robót dodatkowych lub wyst?pienie innych sytuacji nieprzewidzianych w trakcie realizacji inwestycji, których Zamawiaj?cy dzia?aj?c z nale?yt? staranno?ci? nie móg? przewidzie? a warunkuj?cych wykonywanie nadzoru autorskiego. Zmiana ilo?ci pobytów w zakresie zmniejszenia przewidywanej liczby 10 pobytów - nie wymaga zawarcia aneksu do umowy, d) rezygnacji przez Zamawiaj?cego z realizacji cz??ci przedmiotu umowy. W takim przypadku Zamawiaj?cy zap?aci wynagrodzenie z tytu?u wykonania cz??ci przedmiotu umowy. 3) Zmiana ilo?ci pobytów nadzoru autorskiego ze wzgl?du na zmian? terminu realizacji inwestycji (skrócenie/wyd?u?enie), wyst?pienie robót dodatkowych, nieprzewidzianych, innych sytuacji nieprzewidzianych w trakcie realizacji inwestycji a warunkuj?cych wykonanie nadzoru autorskiego. Zmiana ilo?ci pobytów w zakresie zmniejszenia przewidywanej liczby 10 pobytów - nie wymaga zawarcia aneksu do umowy. 4) Rezygnacja z pe?nienia nadzoru autorskiego (przed terminem o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 3 umowy) w przypadku niezrealizowania zadania inwestycyjnego, wskutek okoliczno?ci, których Zamawiaj?cy dzia?aj?c z nale?yta staranno?ci? nie móg? przewidzie?, w takim przypadku umowa zostanie rozwi?zana w niezrealizowanym zakresie za porozumieniem Stron. 5) Zmiany osoby przy pomocy której Wykonawca realizuje przedmiot umowy – projektanci wykazani w niniejszej umowie. W przypadku braku mo?liwo?ci wykonywania przedmiotu umowy przez wskazan?/e osob?/y, (rozwi?zanie umowy, ?mier?, d?ugotrwa?a choroba, utrata uprawnie?, inne uzasadnione okoliczno?ci niepozwalaj?ce wykonywa? wskazanym osobom powierzone czynno?ci) wówczas Wykonawca mo?e powierzy? te czynno?ci innym osobom o kwalifikacjach (uprawnieniach) spe?niaj?cych co najmniej takie warunki jakie podano w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) dla przeprowadzonego post?powania. W przypadku zmiany osoby realizuj?cej przedmiot umowy dla której Wykonawca uzyska? w kryterium „do?wiadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia” podanym SIWZ dla przeprowadzonego post?powania, odpowiedni? ilo?? punktów, wówczas wskazana nowa osoba musi posiada? do?wiadczenie co najmniej równowa?ne co wskazana uprzednio przez Wykonawc? osoba, za któr? Wykonawca otrzyma? punkty, czyli nowa osoba musi uzyska? w kryterium „do?wiadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia” nie mniejsz? ilo?? punktów ni? uzyska?a osoba, która zostaje zmieniona. Zmiana ta nast?puje na podstawie wniosku z?o?onego przez Wykonawc? w formie pisemnej wraz z stosownymi dokumentami i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy - wymagana jest akceptacja w formie pisemnej przez Zamawiaj?cego, 6) Zmiany, rezygnacji, b?d? wprowadzenia podwykonawcy w trakcie realizacji umowy w zakresie nie przewidzianym w ofercie; je?eli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powo?ywa? si?, na zasadach okre?lonych w art. 22a ustawy Prawo zamówie? publicznych, w celu wykazania spe?niania warunków udzia?u w post?powaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b tej ustawy, Wykonawca jest obowi?zany wykaza? Zamawiaj?cemu, i? proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spe?nia je w stopniu nie mniejszym ni? wymagany w trakcie post?powania o udzielenie zamówienia. W tym celu zobowi?zany jest przed?o?y? stosowne dokumenty wymagane w postanowieniach SIWZ. Ponadto nowy podwykonawca, o którym wy?ej mowa, nie mo?e podlega? wykluczeniu w oparciu o przes?anki zawarte w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp wskazane w SIWZ. W tym celu Wykonawca zobowi?zany jest przed?o?y? stosowne dokumenty wymagane w postanowieniach SIWZ (o?wiadczenie, dokumenty analogiczne do tych które by?y sk?adane w post?powaniu o udzielenie zamówienia publicznego). 7) Zmiany powszechnie obowi?zuj?cych przepisów prawa maj?cych wp?yw na tre?? z?o?onej oferty w takim zakresie w jakim b?dzie to niezb?dne w celu dostosowania postanowie? umowy do zaistnia?ego stanu prawnego. 8) Zast?pienia Wykonawcy, któremu Zamawiaj?cy udzieli? zamówienia, nowym wykonawc? w wyniku po??czenia, podzia?u, upad?o?ci, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsi?biorstwa, o ile nowy wykonawca spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu i nie zachodz? wobec niego podstawy wykluczenia na podstawie art.24 ust.1. ustawy Pzp lub art. 24 ust 5 ustawy Pzp wskazane w SIWZ lub nie poci?ga to za sob? innych istotnych zmian umowy, lub przekszta?cenie Wykonawcy b?d?cego nast?pstwem sukcesji uniwersalnej, w zwi?zku z sukcesj? generaln?, dziedziczeniem spó?ek handlowych zgodnie z KSH, a tak?e sukcesj? z mocy prawa, (nast?pstwa prawne), zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami prawa. Przekszta?cony Wykonawca musi nadal spe?nia? warunki udzia?u w post?powaniu oraz nie mog? zachodzi? wobec niego podstawy wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp wskazane w SIWZ. W tym celu nale?y przed?o?y? stosowne dokumenty wymagane w postanowieniach SIWZ (o?wiadczenie, dokumenty analogiczne do tych które by?y sk?adane w post?powaniu o udzielenie zamówienia publicznego). 9) Zmiana nazwy Wykonawcy wskutek zaistnienia okoliczno?ci warunkuj?cych dokonanie zmiany nazwy Wykonawcy. 3. Zmianie podlegaj? tak?e inne postanowienia umowy maj?ce charakter zmian nieistotnych, a w szczególno?ci: 1) Zmiana koordynatora ze strony Zamawiaj?cego, w przypadku braku mo?liwo?ci wykonywania wskazanych czynno?ci przez t? osob? - zmiana ta nast?puje poprzez pisemne zg?oszenie tego faktu drugiej Stronie i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy, 2) Zmiana danych zwi?zana z obs?ug? administracyjno-organizacyjn? umowy, zmiana danych teleadresowych Wykonawcy lub Zamawiaj?cego - zmiana ta nast?puje poprzez pisemne zg?oszenie tego faktu drugiej Stronie i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy. 4. Zmiany postanowie? umowy nast?puj? zgodnie z zasadami okre?lonymi w umowie oraz przy zastosowaniu przepisów ustawy Prawo zamówie? publicznych i nie mog? prowadzi? do zmiany charakteru umowy lub do ca?kowitej zmiany rodzaju zamówienia. 5. W przypadku wyst?pienia okoliczno?ci stanowi?cych podstaw? do zmiany umowy, ka?da ze Stron mo?e wyst?pi? z wnioskiem na pi?mie w sprawie mo?liwo?ci dokonania takiej zmiany. We wniosku nale?y opisa?, uzasadni? okoliczno?ci warunkuj?ce zmian? oraz do??czy? stosowne dokumenty – dotyczy to przypadków kiedy dla potwierdzenia dokonania zmiany zasadnym jest przed?o?enie odpowiednich dokumentów. 6. Wszelkie zmiany i uzupe?nienia niniejszej umowy dokonane w sposób zgodny z ustaw? Prawo zamówie? publicznych wymagaj? formy pisemnej pod rygorem niewa?no?ci - aneks do umowy, z zastrze?eniem przypadków okre?lonych w niniejszym paragrafie, w których wskazano, ?e nie jest wymagane zawarcie aneksu do umowy. 7. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem art. 144 ust.1 ustawy Prawo zamówie? publicznych podlega uniewa?nieniu. 8. Zamawiaj?cy ma prawo w celach porz?dkowych obj?? aneksem tak?e te kwestie czy zagadnienia, które nie nak?adaj? na niego takiego obowi?zku.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udost?pniania informacji o charakterze poufnym (je?eli dotyczy):
?rodki s?u??ce ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin sk?adania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu:
Data: 2018-12-10, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu sk?adania wniosków, ze wzgl?du na piln? potrzeb? udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og?oszeniem):
Nie
Wskaza? powody:
J?zyk lub j?zyki, w jakich mog? by? sporz?dzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu
> polski
IV.6.3) Termin zwi?zania ofert?: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk?adania ofert)
IV.6.4) Przewiduje si? uniewa?nienie post?powania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania ?rodków pochodz?cych z bud?etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj?cych zwrotowi ?rodków z pomocy udzielonej przez pa?stwa cz?onkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które mia?y by? przeznaczone na sfinansowanie ca?o?ci lub cz??ci zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje si? uniewa?nienie post?powania o udzielenie zamówienia, je?eli ?rodki s?u??ce sfinansowaniu zamówie? na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiaj?cy zamierza? przeznaczy? na sfinansowanie ca?o?ci lub cz??ci zamówienia, nie zosta?y mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Ilość wyświetleń: 1535

powrót

Wyszukiwarka

© 2010-2019 © pless intermedia. Wszelkie prawa zastrzeżone.