Prowadzenie zaj?? wczesnego wspomagania rozwoju dziecka - poprzez zaj?cia ze specjalistami oraz udzielanie dodatkowych us?ug terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych sp

Starostwo Powiatowe w Pszczynie

Starostwo Powiatowe w Pszczynie

Pszczyna

Dodano: Wtorek, 4 grudnia 2018 r.

Termin: Środa, 12 grudnia 2018 r. godz. 10:00

OG?OSZENIE O ZAMÓWIENIU
na US?UGI SPO?ECZNE o warto?ci zamówienia mniejszej ni? kwoty okre?lone w art. 138g ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówie? publicznych (Dz.U.2018.1986 t.j. z dnia 2018.10.16) tj. na realizacj? zamówienia:
Prowadzenie zaj?? wczesnego wspomagania rozwoju dziecka - poprzez zaj?cia ze specjalistami oraz udzielanie dodatkowych us?ug terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów w celu realizacji zada? wiod?cego o?rodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opieku?czego
w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pszczynie. Etap III.
Znak post?powania: IZ.272.23.2018
Do post?powania stosuje si? art. 138o ustawy Prawo zamówie? publicznych (t.j.Dz.U.2018.1986) oraz w sprawach nieuregulowanych w niniejszym og?oszeniu, regulamin udzielania zamówie? publicznych na us?ugi spo?eczne w Starostwie Powiatowym w Pszczynie – Zarz?dzenie Starosty Pszczy?skiego z dnia 30 marca 2018r. nr 20/2018.

Ilość wyświetleń: 1635

powrót

Wyszukiwarka

© 2010-2019 © pless intermedia. Wszelkie prawa zastrzeżone.