Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych: Czarków, Ćwiklice, Jankowice, Piasek, Rudołtowice i Studzienice, wchodzących w skład jednostki ewidencyjnej Pszczyna (W), położonej

Starostwo Powiatowe w Pszczynie

Starostwo Powiatowe w Pszczynie

Pszczyna

Dodano: Poniedziałek, 19 marca 2018 r.

Termin: Środa, 28 marca 2018 r. godz. 10:00

Ogłoszenie nr 533110-N-2018 z dnia 2018-03-19 r.
Powiat Pszczyński: Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych: Czarków, Ćwiklice, Jankowice, Piasek, Rudołtowice i Studzienice, wchodzących w skład jednostki ewidencyjnej Pszczyna (W), położonej na terenie powiatu pszczyńskiego w woj. śląskim.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Pszczyński, krajowy numer identyfikacyjny ---, ul. ul. 3 Maja 10 , 43-200 Pszczyna, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 4492300, 032 4492399, e-mail zamowienia@powiat.pszczyna.pl, faks 324 492 345.
Adres strony internetowej (URL): www.przetargi.powiat.pszczyna.pl
Adres profilu nabywcy: www.przetargi.powiat.pszczyna.pl
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.przetargi.powiat.pszczyna.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.przetargi.powiat.pszczyna.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy złożyć w formie pisemnej osobiście lub przesyłką pocztową na adres jak niżej:
Adres:
43-200 Pszczyna, ul. 3 Maja 10, I piętro Sekretariat Starostwa Powiatowego, pokój 35

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych: Czarków, Ćwiklice, Jankowice, Piasek, Rudołtowice i Studzienice, wchodzących w skład jednostki ewidencyjnej Pszczyna (W), położonej na terenie powiatu pszczyńskiego w woj. śląskim.
Numer referencyjny: IZ.272.3.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest: Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych: Czarków, Ćwiklice, Jankowice, Piasek, Rudołtowice i Studzienice, wchodzących w skład jednostki ewidencyjnej Pszczyna (W), położonej na terenie powiatu pszczyńskiego w woj. śląskim. 2. Ogólny zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: Zestawienie prac do wykonania w ramach zamówienia. 1. Uzupełnienie bazy (część kartograficzna, opisowa) ustaleniami wynikającymi z decyzji wydanych przez organ administracji architektoniczno-budowlanej zatwierdzających projekty budowlane i zezwalających na budowę będących w dyspozycji Zamawiającego, danymi wynikającymi z rejestru publicznego o nazwie Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody prowadzonego przez GDOŚ oraz uzupełnienie w części opisowej kodów adresowych i brakujących numerów budynków w adresach zamieszkania lub dla potrzeb korespondencji przypisanych podmiotom ewidencyjnym. 2. Harmonizacja zbiorów danych w postaci mapy, rejestrów i kartotek (działek i budynków oraz klasoużytków) celem przystosowania tych zbiorów do łącznego wykorzystania dla potrzeb ich weryfikacji w terenie. 3. Weryfikacja zharmonizowanych zbiorów ze stanem faktycznym na gruncie z równoczesną weryfikacją ujawnionych na mapie wywiadu adresów działek i budynków (nazwy ulic i numery porządkowe budynków) oraz ustaleniem, które ujawnione w bazie budynki są wiatami. 4. Pomiar uzupełniający budynków (nowych, brakujących lub o zmienionym konturze) lub brakujących obiektów trwale z nimi związanych w oparciu o osnowę pomiarową. 5. Pomiar uzupełniający nowych zasięgów użytków gruntowych i ustaleń dokonywanych przez klasyfikatora ( lokalizacja odkrywek, zweryfikowane zasięgi klas i rodzajów gleby) w oparciu o osnowę pomiarową lub o zidentyfikowane jednoznacznie szczegóły pierwszej grupy dokładnościowej; w przypadku aktualizacji zasięgów użytków gruntowych dopuszcza się możliwość wykorzystania ortofotomapy o rozdzielczości 20 pikseli sporządzonej w 2018 roku na zlecenie i koszt Wykonawcy prac. 6. Pomiar sytuacyjny pomników przyrody, które są w rejestrze publicznym prowadzonym przez GDOŚ lub których istnienie ujawni się w czasie wywiadu terenowego. 7. Opracowanie jednostkowych wykazów zmian danych na podstawie wyników prac polowych, ujawnienie tych zmian w projekcie operatu. 8. Przypisanie w bazie: a) działkom, lokalom oraz budynkom znajdującym się na gruntach oddanych w wieczyste użytkowanie brakujących numerów ksiąg wieczystych w postaci elektronicznej, a w przypadku gdy działka nie ma założonej księgi - oznaczenia dokumentów określających własność, b) wszystkim działkom identyfikatora rejonu statystycznego, c) budynkom numeru w rejestrze zabytków, jeżeli budynek jest wpisany do tego rejestru, d) wszystkim działkom leżącym w pasie dróg publicznych numerów dróg nadanych na podstawie przepisów o drogach publicznych i dodatkowo nazw ulic dla dróg pełniących funkcję drogi publicznej, e) budynkom właściwych nazw ulic i miejscowości, rodzaju wg KŚT oraz klasy wg PKOB, f) nazw własnych działkom stanowiącym obiekty fizjograficzne, takie jak: cieki, zbiorniki wodne, parki, uroczyska leśne. 9. Weryfikacja ujawnionych w bazie danych dla nieruchomości lokalowych, stanowiących odrębny przedmiot własności, na podstawie ksiąg wieczystych związanych z lokalami oraz usunięcie w bazie rozbieżności. 10. Uzupełnienie w części opisowej brakujących numerów: a) PESEL dla osób fizycznych - na podstawie analizowanych ksiąg oraz udostępnionych dobrowolnie przez właścicieli przy okazji opracowywania w terenie protokołów ze sposobu zagospodarowania działek i budynków lub w czasie wyłożenia danych do publicznego wglądu; weryfikacja numerów wadliwych. b) REGON – w odniesieniu do osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą z jednoczesną weryfikacją nazewnictwa tych podmiotów. 11. Weryfikacja i uporządkowanie nazw grup i podgrup rejestrowych dla wszystkich podmiotów, po uprzednim scaleniu wyłącznie dla osób fizycznych jednostek rejestrowych. 12. Weryfikacja i uzupełnienie atrybutów opisowych punktów granicznych działek. 13. Porównanie danych przedmiotowych działek ujawnionych w bazie z danymi ujawnionymi w dziale I ksiąg wszystkich właściwych dla terenu objętego warunkami oraz opracowanie zawiadomień adresowanych do właściwego Sądu o stwierdzonych rozbieżnościach między tymi danymi, a także opracowanie wykazu działek, które są w badanych księgach a nie mają odpowiednika w bazie. 14. Porównanie danych podmiotowych ujawnionych w KW i bazie oraz opracowanie zestawienia ustalonych rozbieżności. 15. Weryfikacja schematu osi ulic i dróg dla terenu obrębów objętych opracowaniem. 16. Wyłożenie opracowanego projektu operatu do publicznego wglądu w siedzibie starostwa przez 15 dni roboczych oraz opracowanie dokumentacji z tym związanej, po uprzednim sprawdzeniu, że w opracowanym projekcie operatu nie występują błędy podane w warunkach, których zestawienie opracowano w wyniku kontroli aplikacją do walidacji plików GML udostępnianą przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii oraz generowanych przez system do prowadzenia bazy w starostwie. 17. Ostateczne skompletowanie dokumentacji w sposób wskazany przez Zamawiającego. 3. Szczegółowy zakres prac opisany został w załącznikach do siwz: a) załącznik nr 1a do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia, b) załącznik nr 1b do SIWZ Warunki techniczne dla potrzeb realizacji zamówienia publicznego mającego na celu modernizację ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych: Czarków, Ćwiklice, Jankowice, Piasek, Rudołtowice i Studzienice; wchodzących w skład jednostki ewidencyjnej Pszczyna(W), położonej na terenie powiatu pszczyńskiego w woj. Śląskim. 4. Ogólne dane statystyczne opisujące przedmiot zamówienia (część opisowa): a) Obręb: Czarków: pow. 1749ha ; liczba działek: 1908, liczba budynków:1078,liczba lokali: 14. b) Obręb: Ćwiklice, pow. 1438ha; liczba działek: 3373, liczba budynków: 1648; iczba lokali: 16. c) Obręb: Jankowice, pow. 2447ha; liczba działek: 3028, liczba budynków: 1586; liczba lokali: 39 d) Obręb: Piasek, pow. 1232ha; liczba działek: 2745; liczba budynków: 1789; liczba lokali; 46. e) Obręb: Rudołtowice, pow. 728ha; liczba działek: 1747; liczba budynków: 743; liczba lokali; 30 f) Obręb: Studzienice, pow. 826ha; liczba działek: 1757; liczba budynków: 1014; liczba lokali; 16. RAZEM: pow: 8420ha; liczba działek 14558ha; liczba budynków: 7858; liczba lokali: 161. Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej oraz nie przewiduje się dynamicznego systemu zakupów.

II.5) Główny kod CPV: 70000000-1
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
72314000-9
71354000-4
71354300-7
71700000-5
72312100-6
71355000-1


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2018-11-30

II.9) Informacje dodatkowe: Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia wymagane jest wykonanie go w trzech etapach (w terminach określonych w SIWZ). UWAGA! Zamawiający w ramach kryterium Termin realizacji usługi będzie przyznawał dodatkowe punkty za skrócenie terminu.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek w zakresie zdoloności technicznej, zawodowej za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże: 1. że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał w sposób należyty co najmniej dwie usługi geodezyjne, których przedmiotem było opracowanie polegające na wykonaniu usługi modernizacji ewidencji gruntów i budynków zakończonych publicznym wyłożeniem przedmiotu zamówienia (wzór stanowi załącznik nr 6 do SIWZ). 2. dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował): a. dwoma osobami z uprawnieniami zawodowymi w zakresie (1) geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe i opracowanie ich wyników b. dwoma osobami z uprawnieniami zawodowymi w zakresie (2) rozgraniczenia i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych zgodnie przepisami ustawy z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U.2016 poz. 1629. Uwaga: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) dwoma osobami posiadającymi łącznie uprawnienia zawodowe w zakresie (1) geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe i opracowanie ich wyników i (2) rozgraniczenia i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych zgodnie przepisami ustawy z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U.2016 poz. 1629. Wykonawca zobowiązany jest oświadczyć, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia (załącznik nr 7 do SIWZ)
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; .2 Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 3 Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4 Oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1785); w celu wykazania braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy; 5 Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 5 do SIWZ. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie w/w dokumenty muszą być złożone przez każdy podmiot.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich , przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane oraz z załączeniem dowodów określających, czy usługi te zostały wykonane należycie. (wzór stanowi załącznik nr 6 do SIWZ). 2. Wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór stanowi załącznik Nr 7 do SIWZ).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Zamawiający wymaga złożenia w ofercie: 1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu załącznik nr 3 do SIWZ. 2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu – załącznik nr 4 do SIWZ. 3. Formularz ofertowy – załącznik nr 2 do SIWZ. 4. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy – jeżeli zostało ustanowione bądź do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza (dotyczy również spółki cywilnej); pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza. 5. Zobowiązanie podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia w przypadku, gdy Wykonawca, będzie polegał na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów. 6. Oświadczenia, o których mowa w punkcie 1 i 2 składane przez każdego z Wykonawców w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 7. Oświadczenia, o których mowa w punkcie 1 i 2 składane przez każdy inny podmiot w przypadku gdy Wykonawca, powołuje się na zasoby innych podmiotów (w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości: 12.000,00 (słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100) w terminie do dnia 28 marca 2018r. do godz. 1000. 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a. pieniądzu, b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c. gwarancjach bankowych, d. gwarancjach ubezpieczeniowych, e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2016r. poz. 359 ze zm.). 4. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na następujący nr konta: 18 8448 0004 0006 1229 2033 0007 w terminie zgodnym z pkt 1. UWAGA: Wadium w tej formie uważa się za wniesione w sposób prawidłowy, gdy środki pieniężne wpłyną na konto Zamawiającego przed upływem terminu składnia ofert. 6. Wadium wnoszone w postaci niepieniężnej należy złożyć w oryginalnym egzemplarzu bezpośrednio w ofercie. UWAGA: Zaleca się zamieścić dokument wadialny w taki sposób, aby jego zwrot przez Zamawiającego nie naruszył integralności oferty wraz z załącznikami (np. umieszczony w koszulce, co pozwoli na swobodne oddzielenie wadium od reszty dokumentów).

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
termin realizacji usługi 20,00
okres gwarancji 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem niżej określonych możliwości i warunków dokonania takiej zmiany: a. zmiana powstała wskutek działania siły wyższej, przy czym siła wyższa oznacza wydarzenie nieprzewidywalne i poza kontrolą stron niniejszej umowy, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu, lub inne okoliczności niezależne od Zamawiającego, w tym takie, których Zamawiający przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie uniknąć lub przewidzieć. b. zmiany nazwy, siedziby stron umowy, innych danych identyfikacyjnych; c. zmiany osoby/osób przy pomocy, której/ych Wykonawca realizuje przedmiot umowy. W przypadku braku możliwości wykonywania przedmiotu umowy przez wskazaną/e osobę/y, (rozwiązanie umowy, śmierć, długotrwała choroba, utrata uprawnień, inne uzasadnione okoliczności niepozwalające wykonywać wskazanym osobom powierzone czynności) wówczas Wykonawca może powierzyć te czynności innym osobom o kwalifikacjach (uprawnieniach) spełniających, co najmniej takie warunki jakie podano w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) dla przeprowadzonego postępowania. d. zmiana, rezygnacja, bądź wprowadzenia podwykonawcy w trakcie realizacji umowy w zakresie nie przewidzianym w ofercie; jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 tej ustawy, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. W tym celu zobowiązany jest przedłożyć stosowne dokumenty wymagane w postanowieniach SIWZ. Ponadto nowy podwykonawca, o którym wyżej mowa nie może podlegać wykluczeniu w oparciu o przesłanki zawarte w art. 24 ust. 1 lub art. 24 ust. 5 ustawy PZP wskazane w SIWZ. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć stosowne dokumenty wymagane w postanowieniach SIWZ (oświadczenie analogiczne do tego które było składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego). e. rezygnacji Zamawiającego z wykonania części usługi z jednoczesnym obniżeniem wynagrodzenia wykonawcy; f. zmniejszenie zakresu umowy z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części zakresu realizacji umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia; g. zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, h. zmiana wynagrodzenia, w następstwie: zmiany stawki podatku od towarów i usług – będącej skutkiem działań organów państwowych, ustawowa zmiana obowiązującej stawki podatku od towarów i usług lub wprowadzenie nowego podatku. W takim przypadku wartość wynagrodzenia netto nie ulega zmianie, jedynie wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. Zmiana wynagrodzenia odnosić się będzie do części przedmiotu umowy niezrealizowanej, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających lub wprowadzających stawkę podatku od towarów i usług VAT oraz do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług VAT lub wprowadzenie nowego podatku. W przypadku zaistnienia opisanej sytuacji po wejściu w życie przepisów będących przyczyną waloryzacji, Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z wnioskiem o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia – wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie, oraz datę, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Zmiana stawki podatku VAT nie dotyczy Wykonawców którzy nie są płatnikami podatku VAT, i. stwierdzenia rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony umowy. 2. Dokonanie zmian umowy wymaga pisemnego wniosku wskazującego zasadność jej wprowadzenia i zgody drugiej strony na jej dokonanie. 3. Wszelkie zmiany winny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 4. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem powyższych postanowień podlega unieważnieniu.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-03-28, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Ilość wyświetleń: 1096

powrót

Wyszukiwarka

© 2010-2019 © pless intermedia. Wszelkie prawa zastrzeżone.