Wznowienie punktów granicznych dzia?ek znajduj?cych si? w pasie dróg powiatowych oraz podzia?y nieruchomo?ci zaj?tych pod drogi powiatowe na terenie Powiatu Pszczy?skiego.

Starostwo Powiatowe w Pszczynie

Starostwo Powiatowe w Pszczynie

Pszczyna

Dodano: Środa, 29 sierpnia 2018 r.

Termin: Czwartek, 6 września 2018 r. godz. 10:00

Og?oszenie nr 610287-N-2018 z dnia 2018-08-29 r.
Powiat Pszczy?ski: Wznowienie punktów granicznych dzia?ek znajduj?cych si? w pasie dróg powiatowych oraz podzia?y nieruchomo?ci zaj?tych pod drogi powiatowe na terenie Powiatu Pszczy?skiego.
OG?OSZENIE O ZAMÓWIENIU - Us?ugi
Zamieszczanie og?oszenia: Zamieszczanie obowi?zkowe
Og?oszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu wspó?finansowanego ze ?rodków Unii Europejskiej
Nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mog? ubiega? si? wy??cznie zak?ady pracy chronionej oraz wykonawcy, których dzia?alno??, lub dzia?alno?? ich wyodr?bnionych organizacyjnie jednostek, które b?d? realizowa?y zamówienie, obejmuje spo?eczn? i zawodow? integracj? osób b?d?cych cz?onkami grup spo?ecznie marginalizowanych Nie
Nale?y poda? minimalny procentowy wska?nik zatrudnienia osób nale??cych do jednej lub wi?cej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy ni? 30%, osób zatrudnionych przez zak?ady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJ?CY
Post?powanie przeprowadza centralny zamawiaj?cy Nie
Post?powanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiaj?cy powierzy?/powierzyli przeprowadzenie post?powania Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiaj?cy powierzy?/powierzyli prowadzenie post?powania:
Post?powanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiaj?cych Nie
Je?eli tak, nale?y wymieni? zamawiaj?cych, którzy wspólnie przeprowadzaj? post?powanie oraz poda? adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Post?powanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiaj?cymi z innych pa?stw cz?onkowskich Unii Europejskiej Nie
W przypadku przeprowadzania post?powania wspólnie z zamawiaj?cymi z innych pa?stw cz?onkowskich Unii Europejskiej – maj?ce zastosowanie krajowe prawo zamówie? publicznych:
Informacje dodatkowe: Powiat Pszczy?ski, ul. 3 Maja 10 , 43-200 Pszczyna, woj. ?l?skie, pa?stwo Polska, tel. 32 4492300, 032 4492399, e-mail zamowienia@powiat.pszczyna.pl, Wydzia? prowadz?cy post?powanie: Wydzia? Inwestycji i Zamówie? Publicznych tel. 32-449-23-12; 32-449-23-62
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Pszczy?ski, krajowy numer identyfikacyjny ---, ul. ul. 3 Maja 10 , 43-200 Pszczyna, woj. ?l?skie, pa?stwo Polska, tel. 32 4492300, 032 4492399, e-mail zamowienia@powiat.pszczyna.pl, faks 324 492 345.
Adres strony internetowej (URL): www.przetargi.powiat.pszczyna.pl
Adres profilu nabywcy: www.przetargi.powiat.pszczyna.pl
Adres strony internetowej pod którym mo?na uzyska? dost?p do narz?dzi i urz?dze? lub formatów plików, które nie s? ogólnie dost?pne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ?CEGO: Administracja samorz?dowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (je?eli dotyczy):
Podzia? obowi?zków mi?dzy zamawiaj?cymi w przypadku wspólnego przeprowadzania post?powania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania post?powania z zamawiaj?cymi z innych pa?stw cz?onkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiaj?cych jest odpowiedzialny za przeprowadzenie post?powania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie post?powania odpowiadaj? pozostali zamawiaj?cy, czy zamówienie b?dzie udzielane przez ka?dego z zamawiaj?cych indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozosta?ych zamawiaj?cych):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pe?ny i bezpo?redni dost?p do dokumentów z post?powania mo?na uzyska? pod adresem (URL) Tak
www.przetargi.powiat.pszczyna.pl
Adres strony internetowej, na której zamieszczona b?dzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia Tak
www.przetargi.powiat.pszczyna.pl
Dost?p do dokumentów z post?powania jest ograniczony - wi?cej informacji mo?na uzyska? pod adresem Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu nale?y przesy?a?:
Elektronicznie Nie adres
Dopuszczone jest przes?anie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu w inny sposób: Nie Inny sposób:
Wymagane jest przes?anie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu w inny sposób: Tak
Inny sposób: Tak. Oferty nale?y z?o?y? w formie pisemnej osobi?cie lub przesy?k? pocztow? na adres jak ni?ej: Adres:
43-200 Pszczyna, ul. 3 Maja 10, I pi?tro Sekretariat Starostwa Powiatowego, pokój 35
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narz?dzi i urz?dze? lub formatów plików, które nie s? ogólnie dost?pne Nie
Nieograniczony, pe?ny, bezpo?redni i bezp?atny dost?p do tych narz?dzi mo?na uzyska? pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj?cego: Wznowienie punktów granicznych dzia?ek znajduj?cych si? w pasie dróg powiatowych oraz podzia?y nieruchomo?ci zaj?tych pod drogi powiatowe na terenie Powiatu Pszczy?skiego.
Numer referencyjny: IZ.272.15.2018
Przed wszcz?ciem post?powania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Us?ugi
II.3) Informacja o mo?liwo?ci sk?adania ofert cz??ciowych
Zamówienie podzielone jest na cz??ci:
Tak Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu mo?na sk?ada? w odniesieniu do: wszystkich cz??ci
Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do udzielenia ??cznie nast?puj?cych cz??ci lub grup cz??ci: Maksymalna liczba cz??ci zamówienia, na które mo?e zosta? udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielko??, zakres, rodzaj i ilo?? dostaw, us?ug lub robót budowlanych lub okre?lenie zapotrzebowania i wymaga? ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okre?lenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us?ug? lub roboty budowlane: 1.Przedmiotem zamówienia jest: „Wznowienie punktów granicznych dzia?ek znajduj?cych si? w pasie dróg powiatowych oraz podzia?y nieruchomo?ci zaj?tych pod drogi powiatowe na terenie Powiatu Pszczy?skiego”. 2. Ogólny zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wznowienie znaków granicznych na dzia?kach znajduj?cych si? w pasie dróg powiatowych. Zamówienie obejmuje realizacj? 4 cz??ci, zwanych dalej zadaniami:Zadanie nr 1: ul. Topolowa obr?b Mied?na, gmina Mied?na, d?ugo?? ok 2200 m, 8 dzia?ek, oko?o 160 punktów, ul. Kombatantów obr?b ?wiklice, gmina Pszczyna, d?ugo?? ok 4000 m, oko?o 550 punktów, 54 dzia?ki ewidencyjne. Zadanie nr 2: ul. Kasztanowa obr?b Jankowice, gmina Pszczyna, d?ugo?? ok 550 m, oko?o 80 punktów, 12 dzia?ek, ul. Brzozowa obr?b Gocza?kowice-Zdrój, gmina Gocza?kowice-Zdrój , d?ugo?? ok 1300 m, oko?o 150 punktów, 4 dzia?ki ewidencyjne, ul. Zimowa, obr?b Gocza?kowice-Zdrój, gmina Gocza?kowice-Zdrój, d?ugo?? ok 2400 m, oko?o 180 punktów, 11 dzia?ek ewidencyjnych. Zadanie nr 3: podzia?y, gmina Pszczyna, 8 dzia?ek ewidencyjnych, gmina Paw?owice, 16 dzia?ek ewidencyjnych, gmina Gocza?kowice i gmina Mied?na, 4 dzia?ki ewidencyjne, Dzia?ki le?ne – wznowienie znaków, gmina Paw?owice, oko?o 25 punktów, 2 dzia?ki ewidencyjne. Zadanie nr 4: ul. G?ówna, obr?b Gocza?kowice-Zdrój, gmina Gocza?kowice-Zdrój, d?ugo?? ok 2700 m, oko?o 460 punktów, 51 dzia?ek ewidencyjnych, ul. Szkolna, obr?b Gocza?kowice-Zdrój, gmina Gocza?kowice-Zdrój , d?ugo?? ok 2400 m, oko?o 560 punktów, 171 dzia?ek ewidencyjnych wraz z namierzeniem pasa drogowego w rozumieniu przepisów ustawy o drogach. 3. Ogólny zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: Zestawienie prac do wykonania w ramach zamówienia: a. wznowienie znaków granicznych dla poszczególnych dzia?ek, trwale zastabilizowa? po?o?enie wszystkich znaków wchodz?cych w zakres opracowanie – stabilizacja za pomoc? s?upów betonowych z stabilizacj? podziemn? a w miejscach gdzie takowej nie mo?na wykona? za pomoc? trzpieni metalowych z opisem punkt graniczny (lub podobnym); b. namierzenie zasi?gu pasa drogowego – w uzgodnieniu i w obecno?ci przedstawiciela Powiatowego Zarz?du Dróg w Pszczynie –fakt poprawnego pomiaru pasa drogowego powinien by? potwierdzony protokolarnie przez PZD; c. sporz?dzenie operatów pomiarowych i przekazanie ich do pa?stwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (operaty ze wznowienia znaków granicznych oraz pomiaru zasi?gu pasa drogowego, operaty podzia?owe); d. przekazanie Zamawiaj?cemu dokumentacji mapowej z zaktualizowanym przebiegiem granic dzia?ek b?d?cych przedmiotem zamówienia oraz naniesionym pasem drogowym; e. przekazanie Zamawiaj?cemu wykazu dzia?ek dla których konieczne jest wykonanie podzia?u celem regulacji prawa w?asno?ci oraz dla których potrzebne jest post?powanie rozgraniczeniowe. f. przekazanie Zamawiaj?cemu 5 kompletów map z projektem podzia?u nieruchomo?ci wraz z kopi? protoko?u przyj?cia granic. g. sporz?dzenie wykazu dzia?ek ewidencyjnych b?d?cych w?asno?ci? publiczn?, a zaj?tych i u?ytkowanych przez inne podmioty i osoby prywatne. 4. Szczegó?owy opis zamówienia oraz zakres prac opisany jest w za??czniku nr 1 do SIWZ Warunki Techniczne.
II.5) G?ówny kod CPV: 70000000-1
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71355000-1
71353200-9

II.6) Ca?kowita warto?? zamówienia (je?eli zamawiaj?cy podaje informacje o warto?ci zamówienia): Warto?? bez VAT: Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa ca?kowita maksymalna warto?? w ca?ym okresie obowi?zywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje si? udzielenie zamówie?, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Okre?lenie przedmiotu, wielko?ci lub zakresu oraz warunków na jakich zostan? udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane b?dzie zamówienie lub okres, na który zosta?a zawarta umowa ramowa lub okres, na który zosta? ustanowiony dynamiczny system zakupów: miesi?cach: lub dniach:
lub data rozpocz?cia: lub zako?czenia: 2018-12-14

II.9) Informacje dodatkowe: UWAGA! Zamawiaj?cy w ramach kryterium Termin realizacji us?ugi b?dzie przyznawa? dodatkowe punkty za skrócenie terminu.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIA?U W POST?POWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre?lonej dzia?alno?ci zawodowej, o ile wynika to z odr?bnych przepisów
Okre?lenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Okre?lenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolno?? techniczna lub zawodowa
Okre?lenie warunków: 1. Wykonawca, niezale?nie od ilo?ci zada?, na które sk?ada ofert?, musi wykaza?, i? w okresie ostatnich trzech lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy - w tym okresie, wykona? nale?ycie co najmniej: a. dla zada? nr 1, 2 i 4 - dwie us?ugi geodezyjne, których przedmiotem by?o wznowienie punktów granicznych dzia?ek; b. dla zadania nr 3 - dwie us?ugi geodezyjne, których przedmiotem by? podzia? lub podzia?y nieruchomo?ci. Uwaga: Maj?c na uwadze art. 23 ust. 5 ustawy Zamawiaj?cy zastrzega, ?e w sytuacji sk?adania oferty przez dwa lub wi?cej podmiotów (Wykonawcy wspólnie ubiegaj?cy si? o udzielenie zamówienia) oraz analogicznie w sytuacji, gdy Wykonawca b?dzie polega? na zasobach innego podmiotu, na zasadach okre?lonych w art. 22a ustawy, warunek o którym wy?ej mowa musi zosta? spe?niony w ca?o?ci przez Wykonawc? (jednego z Wykonawców wspólnie sk?adaj?cego ofert?) lub podmiot, na którego zdolno?ci w tym zakresie powo?uje si? Wykonawca – brak mo?liwo?ci tzw. sumowania do?wiadczenia. 2. Zamawiaj?cy uzna powy?szy warunek za spe?niony, je?eli Wykonawca wyka?e, dysponowanie (dysponuje lub b?dzie dysponowa?) przynajmniej jedn? osob? tj : a. osob? z uprawnieniami zawodowymi w zakresie (1) geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysoko?ciowe i opracowanie ich wyników b. osob? z uprawnieniami zawodowymi w zakresie (2) rozgraniczenia i podzia?y nieruchomo?ci (gruntów) oraz sporz?dzanie dokumentacji do celów prawnych zgodnie przepisami ustawy z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U.2016 poz. 1629. Uwagi: Zamawiaj?cy uzna warunek za spe?niony równie? w przypadku dysponowania przez Wykonawc? jedn? osob? posiadaj?c? obydwa w/w uprawnienia geodezyjne.W przypadku gdy Wykonawca sk?ada ofert? na wi?cej ni? jedno zadanie, dla ka?dego zadania musi wykaza? si? inn? osob?/innymi osobami posiadaj?c?/posiadaj?cymi wymagane przez Zamawiaj?cego uprawnienia. Wykonawca musi wykaza? dysponowanie (dysponuje lub b?dzie dysponowa?) osob?/osobami z uprawnieniami zawodowymi zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17.05.1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U. z 2017r. poz. 2101 z pó?n. zm.) lub której uprawnienia zosta?y uznane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pa?stwach cz?onkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz.U. z 2016r. poz. 65 z pó?n. zm.), b?d? na podstawie w?a?ciwych przepisów.
Zamawiaj?cy wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu imion i nazwisk osób wykonuj?cych czynno?ci przy realizacji zamówienia wraz z informacj? o kwalifikacjach zawodowych lub do?wiadczeniu tych osób: Nie Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia okre?lone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiaj?cy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiaj?cy przewiduje nast?puj?ce fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia okre?lona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia okre?lona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ O?WIADCZE? SK?ADANYCH PRZEZ WYKONAWC? W CELU WST?PNEGO POTWIERDZENIA, ?E NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPE?NIA WARUNKI UDZIA?U W POST?POWANIU ORAZ SPE?NIA KRYTERIA SELEKCJI
O?wiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spe?nianiu warunków udzia?u w post?powaniu Tak
O?wiadczenie o spe?nianiu kryteriów selekcji Nie
III.4) WYKAZ O?WIADCZE? LUB DOKUMENTÓW , SK?ADANYCH PRZEZ WYKONAWC? W POST?POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO?CI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Za?wiadczenie w?a?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca nie zalega z op?acaniem podatków, wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca zawar? porozumienie z w?a?ciwym organem podatkowym w sprawie sp?at tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególno?ci uzyska? przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu, 2. Za?wiadczenie w?a?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zak?adu Ubezpiecze? Spo?ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo?ecznego albo innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca nie zalega z op?acaniem sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne i zdrowotne, wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert, lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca zawar? porozumienie z w?a?ciwym organem w sprawie sp?at tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególno?ci uzyska? przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu; 3.O?wiadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z op?acaniem podatków i op?at lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op?atach lokalnych tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1785). 4. O?wiadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, op?at lub sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzaj?cych dokonanie p?atno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie sp?at tych nale?no?ci; 5. O?wiadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytu?em ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si? o zamówienia publiczne; W przypadku sk?adania oferty przez podmioty wyst?puj?ce wspólnie w/w dokumenty (tj. wymienione w rozdz. X pkt. 5.3.3 – 5.3.7 siwz) musz? by? z?o?one przez ka?dy podmiot.
III.5) WYKAZ O?WIADCZE? LUB DOKUMENTÓW SK?ADANYCH PRZEZ WYKONAWC? W POST?POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO?CI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPE?NIANIA WARUNKÓW UDZIA?U W POST?POWANIU:
1. wykazu us?ug wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których us?ugi zosta?y wykonane oraz z za??czeniem dowodów okre?laj?cych, czy us?ugi te zosta?y wykonane nale?ycie. (wzór stanowi za??cznik nr 6 do SIWZ).Zgodnie z Rozporz?dzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich mo?e ??da? zamawiaj?cy od wykonawcy w post?powaniu o udzielenie zamówienia, dowodami s?: referencje b?d? inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego us?ugi by?y wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska? tych dokumentów – o?wiadczenie Wykonawcy. W przypadku gdy zamawiaj?cy jest podmiotem, na rzecz którego us?ugi wskazane w wykazie, zosta?y wcze?niej wykonane, wykonawca nie ma obowi?zku przedk?adania dowodów. 2. Wykazu osób skierowanych przez Wykonawc? do realizacji zamówienia publicznego, w szczególno?ci odpowiedzialnych za ?wiadczenie us?ug, kontrol? jako?ci, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych (uprawnie?) niezb?dnych do wykonania zamówienia publicznego, a tak?e zakresu wykonywanych przez nie czynno?ci oraz informacj? o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór stanowi za??cznik Nr 7 do SIWZ).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ O?WIADCZE? LUB DOKUMENTÓW SK?ADANYCH PRZEZ WYKONAWC? W POST?POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO?CI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Dokumenty i o?wiadczenia z?o?one przez Wykonawc? W OFERCIE: 1. O?wiadczenie o spe?nianiu warunków udzia?u w post?powaniu - za??cznik nr 3 do SIWZ. 2. O?wiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu – za??cznik nr 4 do SIWZ. 3. Formularz ofertowy – za??cznik nr 2 do SIWZ. 4. Pe?nomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy – je?eli zosta?o ustanowione b?d? do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si? o zamówienie przed?o?one w formie orygina?u lub kopii po?wiadczonej przez notariusza (dotyczy równie? spó?ki cywilnej); pe?nomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si? o zamówienie przed?o?one w formie orygina?u lub kopii po?wiadczonej przez notariusza. 5. Zobowi?zanie podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia w przypadku, gdy Wykonawca, b?dzie polega? na zdolno?ciach lub sytuacji innych podmiotów. 6. O?wiadczenia, o których mowa w pkt 1 i 2 w przypadku wspólnego ubiegania si? o zamówienie. O?wiadczenia te potwierdzaj? spe?nianie warunków udzia?u w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia (ka?dy z wykonawców wspólnie sk?adaj?cych ofert? nie mo?e podlega? wykluczeniu z post?powania co oznacza, i? o?wiadczenie w tym zakresie musi z?o?y? ka?dy z Wykonawców sk?adaj?cych ofert? wspóln?). O?wiadczenie o spe?nianiu warunków udzia?u sk?ada podmiot, który w odniesieniu do danego warunku udzia?u w post?powaniu potwierdza jego spe?nianie. Dopuszcza si? o?wiadczenie z?o?one ??cznie tj. podpisane przez wszystkie podmioty wspólnie sk?adaj?ce ofert? lub przez pe?nomocnika wyst?puj?cego w imieniu wszystkich podmiotów. Uwaga: W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z post?powania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca przekazuje, stosownie do tre?ci art. 24 ust. 11 ustawy (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiaj?cego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy),o?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy (za??cznik nr 5).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiaj?cy ??da wniesienia wadium: Tak
Informacja na temat wadium
1. Warunkiem udzia?u w post?powaniu jest wniesienie wadium w wysoko?ci: dla ZADANIA 1 – 860,00 z? (s?ownie: osiemset sze??dziesi?t z?otych 00/100), dla ZADANIA 2 – 500,00 z? (s?ownie: pi??set z?otych 00/00) dla ZADANIA 3 – 790,00 z? (s?ownie: siedemset dziewi??dziesi?t z?otych 00/00), dla ZADANIA 4 – 1 250,00 z? (s?ownie: tysi?c dwie?cie pi??dziesi?t z?otych 00/00), w terminie do dnia 6 wrze?nia 2018r do godz. 1000. 2. Wadium wnosi si? przed up?ywem terminu sk?adania ofert.3. Wadium mo?e by? wnoszone w jednej lub kilku nast?puj?cych formach:a. pieni?dzu. b. por?czeniach bankowych lub por?czeniach spó?dzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej, z tym, ?e por?czenie kasy jest zawsze por?czeniem pieni??nym, c. gwarancjach bankowych d. gwarancjach ubezpieczeniowych, e. por?czeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo?ci (Dz.U. z 2016r. poz. 359 ze zm.). 4.Zamawiaj?cy zwraca niezw?ocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofa? ofert? przed up?ywem terminu sk?adania ofert. 5. Wadium wnoszone w pieni?dzu nale?y wp?aca? przelewem na nast?puj?cy nr konta: 18 8448 0004 0006 1229 2033 0007 w terminie zgodnym z pkt 1. UWAGA: Wadium w tej formie uwa?a si? za wniesione w sposób prawid?owy, gdy ?rodki pieni??ne wp?yn? na konto Zamawiaj?cego przed up?ywem terminu sk?adnia ofert. 6. Wadium wnoszone w postaci niepieni??nej nale?y z?o?y? w oryginalnym egzemplarzu bezpo?rednio w ofercie. UWAGA: Zaleca si? zamie?ci? dokument wadialny w taki sposób, aby jego zwrot przez Zamawiaj?cego nie naruszy? integralno?ci oferty wraz z za??cznikami (np. umieszczony w koszulce, co pozwoli na swobodne oddzielenie wadium od reszty dokumentów).
IV.1.3) Przewiduje si? udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie Nale?y poda? informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga si? z?o?enia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub do??czenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
Dopuszcza si? z?o?enie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub do??czenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga si? z?o?enia oferty wariantowej:
Dopuszcza si? z?o?enie oferty wariantowej Nie
Z?o?enie oferty wariantowej dopuszcza si? tylko z jednoczesnym z?o?eniem oferty zasadniczej: Nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostan? zaproszeni do udzia?u w post?powaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z og?oszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa b?dzie zawarta:
Czy przewiduje si? ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe: Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której b?d? zamieszczone dodatkowe informacje dotycz?ce dynamicznego systemu zakupów: Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza si? z?o?enie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje si? pobranie ze z?o?onych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporz?dzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og?oszeniem) Nie
Nale?y poda? adres strony internetowej, na której aukcja b?dzie prowadzona:
Nale?y wskaza? elementy, których warto?ci b?d? przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje si? ograniczenia co do przedstawionych warto?ci, wynikaj?ce z opisu przedmiotu zamówienia:
Nale?y poda?, które informacje zostan? udost?pnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki b?dzie termin ich udost?pnienia:
Informacje dotycz?ce przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób post?powania w toku aukcji elektronicznej i jakie b?d? warunki, na jakich wykonawcy b?d? mogli licytowa? (minimalne wysoko?ci post?pie?):
Informacje dotycz?ce wykorzystywanego sprz?tu elektronicznego, rozwi?za? i specyfikacji technicznych w zakresie po??cze?:
Wymagania dotycz?ce rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie z?o?yli nowych post?pie?, zostan? zakwalifikowani do nast?pnego etapu:
Warunki zamkni?cia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Termin realizacji us?ugi 10,00
Okres gwarancji 30,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) Tak
IV.3) Negocjacje z og?oszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z og?oszeniem
Minimalne wymagania, które musz? spe?nia? wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrze?enie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wst?pnych bez przeprowadzenia negocjacji Przewidziany jest podzia? negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Nale?y poda? informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczb? etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymaga? zamawiaj?cego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysoko?ci nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwi?zania stanowi?ce podstaw? do sk?adania ofert, je?eli zamawiaj?cy przewiduje nagrody: Wst?pny harmonogram post?powania:
Podzia? dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwi?za?:
Nale?y poda? informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe: IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiuj?ce minimalne wymagania, którym musz? odpowiada? wszystkie oferty:
Podzia? negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegaj?cych negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której b?dzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dost?pny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotycz?ce rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urz?dze? informatycznych:
Sposób post?powania w toku licytacji elektronicznej, w tym okre?lenie minimalnych wysoko?ci post?pie?:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie z?o?yli nowych post?pie?, zostan? zakwalifikowani do nast?pnego etapu: Termin sk?adania wniosków o dopuszczenie do udzia?u w licytacji elektronicznej:
Data: godzina: Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamkni?cia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostan? wprowadzone do tre?ci zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotycz?ce zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje si? istotne zmiany postanowie? zawartej umowy w stosunku do tre?ci oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Nale?y wskaza? zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiany do umowy mo?liwe s? jedynie w trybie art. 144 ustawy Prawo zamówie? publicznych. Uzgodnienia w tym zakresie wymagaj? dla swej wa?no?ci zatwierdzenia przez Zamawiaj?cego, a zmiana umowy mo?e nast?pi? jedynie na pi?mie w formie aneksu pod rygorem niewa?no?ci.2. Zakazuje si? istotnych zmian postanowie? zawartej umowy w stosunku do tre?ci oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyj?tkiem ni?ej okre?lonych mo?liwo?ci i warunków dokonania takiej zmiany: a. zmiana powsta?a wskutek dzia?ania si?y wy?szej, przy czym si?a wy?sza oznacza wydarzenie nieprzewidywalne i poza kontrol? stron niniejszej umowy, wyst?puj?ce po podpisaniu umowy, a powoduj?ce niemo?liwo?? wywi?zania si? z umowy w jej obecnym brzmieniu, lub inne okoliczno?ci niezale?ne od Zamawiaj?cego, w tym takie, których Zamawiaj?cy przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci nie by? w stanie unikn?? lub przewidzie?. b. zmiany nazwy, siedziby stron umowy, innych danych identyfikacyjnych; c. zmiany osoby/osób przy pomocy, której/ych Wykonawca realizuje przedmiot umowy. W przypadku braku mo?liwo?ci wykonywania przedmiotu umowy przez wskazan? osob?/y, (rozwi?zanie umowy, ?mier?, d?ugotrwa?a choroba, utrata uprawnie?, inne uzasadnione okoliczno?ci niepozwalaj?ce wykonywa? wskazanym osobom powierzone czynno?ci) wówczas Wykonawca mo?e powierzy? te czynno?ci innym osobom o kwalifikacjach (uprawnieniach) spe?niaj?cych, co najmniej takie warunki jakie podano w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) dla przeprowadzonego post?powania. d. zmiana, rezygnacja, b?d? wprowadzenia podwykonawcy w trakcie realizacji umowy w zakresie nie przewidzianym w ofercie; je?eli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powo?ywa? si?, na zasadach okre?lonych w art. 22a ustawy PZP, w celu wykazania spe?niania warunków udzia?u w post?powaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 tej ustawy, Wykonawca jest obowi?zany wykaza? Zamawiaj?cemu, i? proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spe?nia je w stopniu nie mniejszym ni? wymagany w trakcie post?powania o udzielenie zamówienia. W tym celu zobowi?zany jest przed?o?y? stosowne dokumenty wymagane w postanowieniach SIWZ. Ponadto nowy podwykonawca, o którym wy?ej mowa nie mo?e podlega? wykluczeniu w oparciu o przes?anki zawarte w art. 24 ust. 1 lub art. 24 ust. 5 ustawy PZP wskazane w SIWZ. W tym celu Wykonawca zobowi?zany jest przed?o?y? stosowne dokumenty wymagane w postanowieniach SIWZ (o?wiadczenie analogiczne do tego które by?o sk?adane w post?powaniu o udzielenie zamówienia publicznego). e. Zmiana formy zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy; f. rezygnacji Zamawiaj?cego z wykonania cz??ci us?ugi z jednoczesnym obni?eniem wynagrodzenia wykonawcy; g. zmniejszenie zakresu umowy z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej zmiany okoliczno?ci powoduj?cej, ?e wykonanie cz??ci zakresu realizacji umowy nie le?y w interesie publicznym, czego nie mo?na by?o przewidzie? w chwili jej zawarcia; h. zmiana powszechnie obowi?zuj?cych przepisów prawa w zakresie maj?cym wp?yw na realizacj? przedmiotu zamówienia, i. zmiana wynagrodzenia, w nast?pstwie: zmiany stawki podatku od towarów i us?ug – b?d?cej skutkiem dzia?a? organów pa?stwowych, ustawowa zmiana obowi?zuj?cej stawki podatku od towarów i us?ug lub wprowadzenie nowego podatku. W takim przypadku warto?? wynagrodzenia netto nie ulega zmianie, jedynie warto?? wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. Zmiana wynagrodzenia odnosi? si? b?dzie do cz??ci przedmiotu umowy niezrealizowanej, po dniu wej?cia w ?ycie przepisów zmieniaj?cych lub wprowadzaj?cych stawk? podatku od towarów i us?ug VAT oraz do cz??ci przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i us?ug VAT lub wprowadzenie nowego podatku. W przypadku zaistnienia opisanej sytuacji po wej?ciu w ?ycie przepisów b?d?cych przyczyn? waloryzacji, Wykonawca zwraca si? do Zamawiaj?cego z wnioskiem o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia – wska?e kwot?, o któr? wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie, oraz dat?, od której nast?pi?a b?d? nast?pi zmiana wysoko?ci kosztów wykonania umowy uzasadniaj?ca zmian? wysoko?ci wynagrodzenia nale?nego Wykonawcy. Zmiana stawki podatku VAT nie dotyczy Wykonawców którzy nie s? p?atnikami podatku VAT, tj. stwierdzenia rozbie?no?ci lub niejasno?ci w umowie, których nie mo?na usun?? w inny sposób, a zmiana b?dzie umo?liwia? usuni?cie rozbie?no?ci i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udost?pniania informacji o charakterze poufnym (je?eli dotyczy):
?rodki s?u??ce ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin sk?adania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu:
Data: 2018-09-06, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu sk?adania wniosków, ze wzgl?du na piln? potrzeb? udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og?oszeniem):
Nie Wskaza? powody:
J?zyk lub j?zyki, w jakich mog? by? sporz?dzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu
> polski
IV.6.3) Termin zwi?zania ofert?: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk?adania ofert)
IV.6.4) Przewiduje si? uniewa?nienie post?powania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania ?rodków pochodz?cych z bud?etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj?cych zwrotowi ?rodków z pomocy udzielonej przez pa?stwa cz?onkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które mia?y by? przeznaczone na sfinansowanie ca?o?ci lub cz??ci zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje si? uniewa?nienie post?powania o udzielenie zamówienia, je?eli ?rodki s?u??ce sfinansowaniu zamówie? na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiaj?cy zamierza? przeznaczy? na sfinansowanie ca?o?ci lub cz??ci zamówienia, nie zosta?y mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZA??CZNIK I - INFORMACJE DOTYCZ?CE OFERT CZ??CIOWYCH

Cz??? nr: 1 Nazwa: Zadanie 1:
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielko??, zakres, rodzaj i ilo?? dostaw, us?ug lub robót budowlanych lub okre?lenie zapotrzebowania i wymaga?) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -okre?lenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us?ug? lub roboty budowlane:Ogólny zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wznowienie znaków granicznych na dzia?kach znajduj?cych si? w pasie dróg powiatowych. Zadanie nr 1: ul. Topolowa obr?b Mied?na, gmina Mied?na, d?ugo?? ok 2200 m, 8 dzia?ek, oko?o 160 punktów, ul. Kombatantów obr?b ?wiklice, gmina Pszczyna, d?ugo?? ok 4000 m, oko?o 550 punktów, 54 dzia?ki ewidencyjne.
2) Wspólny S?ownik Zamówie?(CPV): 70000000-1, 71355000-1, 71353200-9

3) Warto?? cz??ci zamówienia(je?eli zamawiaj?cy podaje informacje o warto?ci zamówienia):
Warto?? bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesi?cach:
okres w dniach:
data rozpocz?cia:
data zako?czenia: 2018-12-14
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin realizacji us?ugi 10,00
Okres gwarancji 30,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres prac opisany jest w za??czniku nr 1 do SIWZ Warunki Techniczne.

Cz??? nr: 2 Nazwa: Zadanie 2
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielko??, zakres, rodzaj i ilo?? dostaw, us?ug lub robót budowlanych lub okre?lenie zapotrzebowania i wymaga?) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -okre?lenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us?ug? lub roboty budowlane:Ogólny zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wznowienie znaków granicznych na dzia?kach znajduj?cych si? w pasie dróg powiatowych. Zadanie nr 2: ul. Kasztanowa obr?b Jankowice, gmina Pszczyna, d?ugo?? ok 550 m, oko?o 80 punktów, 12 dzia?ek, ul. Brzozowa obr?b Gocza?kowice-Zdrój, gmina Gocza?kowice-Zdrój , d?ugo?? ok 1300 m, oko?o 150 punktów, 4 dzia?ki ewidencyjne, ul. Zimowa, obr?b Gocza?kowice-Zdrój, gmina Gocza?kowice-Zdrój, d?ugo?? ok 2400 m, oko?o 180 punktów, 11 dzia?ek ewidencyjnych.
2) Wspólny S?ownik Zamówie?(CPV): 70000000-1, 71355000-1, 71353200-9
3) Warto?? cz??ci zamówienia(je?eli zamawiaj?cy podaje informacje o warto?ci zamówienia):
Warto?? bez VAT: Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesi?cach:
okres w dniach:
data rozpocz?cia:
data zako?czenia: 2018-12-14
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin realizacji us?ugi 10,00
Okres gwarancji 30,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres prac opisany jest w za??czniku nr 1 do SIWZ Warunki Techniczne.

Cz??? nr: 3 Nazwa: Zadanie 3
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielko??, zakres, rodzaj i ilo?? dostaw, us?ug lub robót budowlanych lub okre?lenie zapotrzebowania i wymaga?) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -okre?lenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us?ug? lub roboty budowlane:Zadanie nr 3 obejmuje: podzia?y, gmina Pszczyna, 8 dzia?ek ewidencyjnych, gmina Paw?owice, 16 dzia?ek ewidencyjnych, gmina Gocza?kowice i gmina Mied?na, 4 dzia?ki ewidencyjne, Dzia?ki le?ne – wznowienie znaków, gmina Paw?owice, oko?o 25 punktów, 2 dzia?ki ewidencyjne. Szczegó?owy opis zamówienia oraz zakres prac opisany jest w za??czniku nr 1 do SIWZ Warunki Techniczne.
2) Wspólny S?ownik Zamówie?(CPV): 70000000-1, 71355000-1, 71353200-9

3) Warto?? cz??ci zamówienia(je?eli zamawiaj?cy podaje informacje o warto?ci zamówienia):
Warto?? bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesi?cach:
okres w dniach:
data rozpocz?cia:
data zako?czenia: 2018-12-14
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin realizacji us?ugi 10,00
Okres gwarancji 30,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Szczegó?owy opis zamówienia oraz zakres prac opisany jest w za??czniku nr 1 do SIWZ Warunki Techniczne.

Cz??? nr: 4 Nazwa: Zadanie 4
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielko??, zakres, rodzaj i ilo?? dostaw, us?ug lub robót budowlanych lub okre?lenie zapotrzebowania i wymaga?) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -okre?lenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us?ug? lub roboty budowlane:Zadanie nr 4: ul. G?ówna, obr?b Gocza?kowice-Zdrój, gmina Gocza?kowice-Zdrój, d?ugo?? ok 2700 m, oko?o 460 punktów, 51 dzia?ek ewidencyjnych, ul. Szkolna, obr?b Gocza?kowice-Zdrój, gmina Gocza?kowice-Zdrój , d?ugo?? ok 2400 m, oko?o 560 punktów, 171 dzia?ek ewidencyjnych wraz z namierzeniem pasa drogowego w rozumieniu przepisów ustawy o drogach. Szczegó?owy opis zamówienia oraz zakres prac opisany jest w za??czniku nr 1 do SIWZ Warunki Techniczne.
2) Wspólny S?ownik Zamówie?(CPV): 70000000-1, 71355000-1, 71353200-9

3) Warto?? cz??ci zamówienia(je?eli zamawiaj?cy podaje informacje o warto?ci zamówienia):
Warto?? bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesi?cach:
okres w dniach:
data rozpocz?cia:
data zako?czenia: 2018-12-14
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin realizacji us?ugi 10,00
Okres gwarancji 30,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Szczegó?owy opis zamówienia oraz zakres prac opisany jest w za??czniku nr 1 do SIWZ Warunki Techniczne.

Ilość wyświetleń: 1644

powrót

Wyszukiwarka

© 2010-2019 © pless intermedia. Wszelkie prawa zastrzeżone.