Regulamin

1. Serwis mojprzetarg.pl jest serwisem ogłoszeń przetargowych.

2. Przetargi są płatne według cennika:

- przetarg zwykły - 9 zł netto (płatność SMS)
- przetarg wyróżniony  - 50 zł netto (faktura)

3. Ogłoszenia zamieszczane są w serwisie na okres 4-tygodni, z możliwością przedłużenia.

4. Użytkownik podając w treści przetargu swoje dane osobowe zgadza się na ich przetwarzanie zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 1997 r., Nr 133, poz. 883), a w szczególności na ich publiczną prezentację w sieci Internet, w serwisie mojprzetarg.pl. Administratorem danych osobowych jest właściciel i administrator serwisu mojprzetarg.pl - firma pless intermedia.

5. Dane osobowe użytkownika przetwarzane są takim zakresie, w jakim jest to konieczne do korzystania z serwisu mojapraca.pl.

6. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania, a także usunięcia. Dane osobowe są usuwane przez Administratora danych w momencie wygaśnięcia czasu emisji ogłoszenia.

7. Przy dodawaniu przetargu wymagane jest podanie adresu email, na któy użytkownik otrzymuje informacje jak edytować i usuwać przetarg przed czasem jego wygaśnięcia. Adres email ukryty jest pod postacią formularza kontaktowego.

8. Serwis mojprzetarg.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia przetargu bez podania przyczyny.

9. Serwis mojprzetarg.pl zastrzega sobie prawo do zmiany kategorii przetargu.

10. Serwis mojprzetarg.pl nie odpowiada za treść publikowanych przetargów.

11. Serwis mojprzetarg.pl nie bierze udziału w umowach pomiędzy użytkownikami serwisu mojprzetarg.pl.

12. Postępowanie reklamacyjne:

- użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące niewykonania bądź nienależytego wykonania usługi, w terminie 7 dni od dnia zakończenia emisji ogłoszenia bądź dnia, w którym emisja powinna się zakończyć.

- reklamację można złożyć za pomocą korespondencji elektronicznej na adres: biuro@mojprzetarg.pl lub w formie listu poleconego przesłanego na adres: pless-intermedia, ul. Bielska 10, 43-200 Pszczyna z dopiskiem "reklamacja mojprzetarg.pl".

- reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko, adres e-mail powiązany z ogłoszeniem, adres URL ogłoszenia, którego reklamacja dotyczy bądź inne dane pozwalające na identyfikację ogłoszenia, okres emisji, okoliczności uzasadniające reklamację, a także konkretne żądanie użytkownika związane ze składaną reklamacją.

- jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, firma pless-intermedia przed rozpatrzeniem reklamacji, zwróci się do użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

- firma pless-intermedia rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres e-mail przypisany do ogłoszenia.

13. Właścicielem serwisu mojprzetarg.pl jest firma pless intermedia

43-200 Pszczyna
ul. Bielska 10
tel. 32 212-88-93
fax 32 757-05-99
biuro@mojprzetarg.pl
NIP: 638-153-18-77

14. Serwis mojprzetarg.pl zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego regulaminu. Zmiany wprowadzone w regulaminie obowiązują od chwili umieszczenia go na poniższej stronie internetowej.

Wyszukiwarka

© 2010-2019 © pless intermedia. Wszelkie prawa zastrzeżone.